Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
Читайте также:
  1. CD-ROM-накопичувачі для роботи з переносними виданнями
  2. IV. ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ ВАКЦИН, АНАТОКСИНІВ ТА АЛЕРГЕНУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО
  3. IV. Вимоги стосовно вивчення даної теми
  4. IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ
  5. V. ВИМОГИ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАКЦИН, АНАТОКСИНІВ ТА АЛЕРГЕНУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО
  6. V. Вимоги техніки безпеки в аварійних ситуаціях
  7. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  8. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  9. Алгоритм діяльності командира і його заступника з виховної роботи в ході підготовки і ведення бойових дій
  10. Аналіз ритмічності роботи підприємства.

 

Магістерська робота має бути виконана у вигляді комп'ютерного набору на одній стороні аркуша білого паперу формату 210х297 мм (формат А4). Комп’ютерний набір магістерської роботи виконується шрифтом Times New Roman , кегль - 14, інтервал між рядками - 1,5. Шрифт чорного кольору. Щільність тексту однакова по всій роботі.

Текст магістерської роботи розміщується на сторінці, яка обмежується полями: ліве - не менше 25 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє, нижнє - 20 мм. Відстань між заголовком і текстом повинна бути в межах двох інтервалів.

Абзац повинен бути однаковим упродовж усієї роботи і дорівнювати п’яти знакам.

Магістерська робота починається з титульного аркуша, який виконується за формою (Додаток Б).

За титульним аркушем послідовно розміщують:

- завдання на магістерську роботу та календарний план (Додаток А);

- реферат (1 сторінка), в якому слід вказати загальний обсяг роботи, кількість таблиць, рисунків, ключові поняття і викласти в дуже стислій формі сутність роботи (зразок наведено в додатку В);

- зміст роботи;

- вступ;

- перший розділ, висновки до розділу;

- другий розділ, висновки до розділу;

- третій розділ, висновки до розділу;

- четвертий розділ;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки.

Нумерація сторінок магістерської роботи наскрізна: перша сторінка - титульна, друга – реферат, третя – зміст тощо. Бланк завдання на магістерську роботу в нумерацію сторінок не включається. Номер сторінки проставляється арабськими цифрами без крапки в правому верхньому кутку. На титульній сторінці, рефераті та змісті номер сторінки не ставиться. На наступній сторінці, з якої починається “вступ”, проставляється цифра 4 і далі згідно з порядком послідовно розташовують розділи, висновки, список використаних джерел. Всі вони починаються з нової сторінки, а кожен з підрозділів — після закінчення попереднього. Якщо у магістерській роботі містяться додатки (таблиці, схеми тощо), їх необхідно нумерувати саме як додатки з посиланням на них в тексті(наприклад: Додаток А, таблиця А.1.).

Магістерська робота обов’язково має бути написана державною мовою, за винятком списку використаної літератури, де джерело записується мовою видання.Стиль магістерської роботи науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок; послідовність логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів з літературних джерел неприпустиме. Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання магістерської роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту машинописним способом. На одному аркуші допускається не більше двох виправлень.

Скорочення слів, імен, назв, мір, фізичних, хімічних, математичних величин та термінів мають відповідати вимогам національних стандартів (зокрема, ДСТУ 3582-97, ДК 011-96).

В тексті магістерської роботи не допускається:

- застосовувати розмовні обороти, сленгові терміни;

- застосовувати для одного і того ж поняття різі економічні терміни, близькі за змістом (синоніми), а також іноземні слова за наявності рівнозначних слів і термінів в українській мові;

- скорочувати позначення величин, якщо вони вживаються без цифр, наприклад, тис.грн., слід писати «1 тис.грн. або тисяча гривень» за винятком одиниць виміру в заголовках, підзаголовках граф і боковиках таблиць, в розшифровках буквених позначень, які входять в формули і рисунки;- застосовувати без числових значень математичні знаки, наприклад, > (більше), < (менше), = (дорівнює), а також знаки № (номер) і % (відсоток).

Вписувати в текст магістерської роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту має бути максимально наближеною до щільності основного тексту.

Відгук наукового керівника на магістерську роботу (Додаток Д), зовнішня рецензія (Додаток Е) вкладаються в конверт, який необхідно наклеїти на зворотному боці палітурки.

Текст основної частини магістерської роботи поділяють на розділи підрозділи, які нумеруються в межах основної частини роботи: 1, 2, 3…

Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 1.2. (другий підрозділ першого розділу).

В змісті роботи зазначаються початкові сторінки кожного розділу і підрозділу. Їх назви у змісті і тексті магістерської роботи повинні збігатися.

Вступ, кожен розділ і заключна частина, які розміщуються у вказаній послідовності, розпочинаються з нової сторінки, їх друкують великими літерами симетрично до тексту.

Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ” арабськими цифрами, після номера, крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу напівжирним шрифтом. Зміст, список використаних літературних джерел та додатки не нумерують.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты