Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВикористана література. 1. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 р
Читайте также:
  1. XIII. ЛІТЕРАТУРА
  2. Використана література
  3. Додаткова література
  4. Додаткова література
  5. Допоміжна література
  6. Допоміжна література
  7. Й ВИКОРИСТАННЯ література
  8. Література
  9. Література

1. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 р. № 161

2. Навчальний план підготовки магістрів за фаховим спрямуванням 8.050104 “Фінанси”.

3. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій //Бюлетень ВАК України. – 2011. - № 9-10. – С.12-31.

4. Эко Умберто. Как написать магістерськую работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое пособие / Пер. с итал. Костюкович Е. — М.: Книжный дом «Университет», 2001. — С. 8.


Додаток А

Зразок завдання на магістерську роботу

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

Фінансовий факультет (для стаціонару, для заочного –заочно-економічний)

Спеціальність 8.050104 – „Фінанси”

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач кафедри фінансів

д.е.н., проф. І.І. Пилипенко

________________________

«____» _____________ 20 __ р.

 

ЗАВДАННЯ

На магістерську роботу

_____________________________________________________________________________

( прізвище.,ім’я, по батькові )

1. Тема роботи _____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

затверджена наказом* по Академії від «___» ____________ 20 __ р. № _____

2. Термін здачі студентом закінченої роботи** _________________________

3. Вихідні дані роботи_______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які належить зробити) __________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу ________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання*** __________________________________________

*- номер наказу та дату його видачі староста дізнається на кафедрі

** - термін визначається на попередньому захисті комісією кафедри

*** - дата видачі рівно тиждень після дати підписання наказу (дата наказу + 7 днів)

Керівник _____________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання _____________________

(підпис)

Продовження додатку А

Календарний план

№ з/п Назва розділів магістерської роботи Термін виконання розділів роботи Примітка*
1. Затвердження теми і наукового керівника магістерської роботи на засіданні кафедри    
2. Опрацювання першоджерел по темі роботи    
3. Розробка плану роботи, методики та інструментарію досліджень    
4. Проведення економічних досліджень та їх аналіз    
5. Написання вступу та першого розділу роботи    
6. Написання другого розділу роботи    
7. Написання третього розділу роботи    
8. Написання висновків та пропозицій, оформлення роботи    
9. Подача першого варіанту роботи на кафедру    
10. Доопрацювання роботи згідно з зауваженнями керівника    
11. Попередній захист роботи    

  

Студент-магістрант ____________________

(підпис)

 

Керівник роботи ____________________

(підпис)

 

 

* - в графі примітка ставиться слово «виконано» або підпис наукового керівника


Додаток Б

Зразок титульної сторінки

Національна академія статистики, обліку і аудиту

Фінансовий факультет(для стаціонару, для заочного –заочно-економічний)

 

Кафедра фінансів

 

Спеціальність 8.050104 – „Фінанси”

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты