Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПриклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять наприкінці магістерської роботи
Читайте также:
  1. CD-ROM-накопичувачі для роботи з переносними виданнями
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  3. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  4. Алгоритм діяльності командира і його заступника з виховної роботи в ході підготовки і ведення бойових дій
  5. Аналіз ритмічності роботи підприємства.
  6. Антитерористичні дії та порядок роботи командира підрозділу, частини при організації виконання завдань щодо боротьби з незаконно створеними збройними формуваннями
  7. Б) Визначення ступеня ризику через вірогідність безпечної роботи
  8. Б21_3. “Основи роботи з дисками". Розкрити тему і запропонувати послідовність та методику навчання.
  9. Будівельно-монтажні роботи
  10. Будова і принцип роботи блока керування БОН9200

1. Зайчикова В. В. Перспективи зміцнення власних доходів бюджетів місцевого самоврядування в Україні / Зайчикова В. В. // Наукові праці НДФІ. – 2006. – № 1. – C. 35–45.

2. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» вiд 01.06.2000 № 1775-III, [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1775-14

3. Масліченко С. О. Теорія і практика випуску та обігу муніципальних облігацій / Масліченко С. О. // Фінанси України. – 1999. – № 11. – С. 100–107.

4. Місцеві фінанси: [Підручник] / За ред. О. П. Кириленко. К.: Знання, 2006. – 677 с.

5. Наказ Міністерства фінансів України від 8 серпня 2002 року № 621 «Про запровадження результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uazakon.com/document/spart08/inx08905.htm

6. Опарін В. М. Бюджетна система: [Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц]. / Опарін В. М., Малько В.І., Кондратюк С.Я. – К.: КНЕУ, 2000. – 206 с.

7. Основні показники виконання зведеного, державного та місцевих бюджетів України за 2000 рік / Міністерство фінансів України. – К., 2001. – 51 с.

8. Падалка В. М. Економетричні моделі як засіб прогнозування доходів регіональних бюджетів / Падалка В. М., Михайлик Ю. О. Крапивка В. І. // Фінанси України. – 1999. – № 6. – С. 8–18.

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/

10. Проблеми бюджетної сфери, виявлені органами ДКРС та шляхи їх подолання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article?art_id=37128&cat_id=37

11. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: [Монографія] / За ред. З. С. Варналія. – К.: Знання України, 2005. – 498 с.

12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від від 14.09.2002 р. № 538 «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі України». Концепція [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-013. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки: [Навч. посібник]. / Стеченко Д. М. – К.: МАУП, 2000. – 176с.

14. Тарангул Л. Л. Фактори формування регіональної політики / Тарангул Л. Л. // Науковий вісник: Зб. наук. праць Академії ДПС України. – Ірпінь: АДПСУ, 2002. – № 2 (16). – С. 7–17.

15. Токвіль А. Про демократію в Америці / Токвіль А. [Пер с фр. Г. Філіпчука та М. Москаленка] – К.: Вид. дім «Всесвіт», 1999. – 590 с.

16. Указ Президента України «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.telekritika.ua/media-rinok/regulyuvannya/verh80

17. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. - М.: Финансы и статистика, 2003. – 1020 с.

18. Финансы капитализма: [Учебник] / Б. Г. Болдырев, Л. П. Окунева, Л. П. Павлова и др.; [Под ред. Б. Г. Болдырева]. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 384 с.

19. Чугунов І. Я. Регуляторна політика як інструмент активізації процесів регіонального соціально-економічного розвитку / Чугунов І. Я., Крайник О. П., // Наукові праці НДФІ. – 2006. – № 1. – с. 3 –12.Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт за спеціальністю "Фінанси"

 

Укладачі:

доктор економічних наук, доцент Т. Г. Бондарук,

кандидат економічних наук, доцент Т. П. Куриленко,

кандидат економічних наук, доцент Л.Є. Момотюк,

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты