Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВимоги до обсягів та змістового наповнення кожного з розділів
Читайте также:
  1. IV. ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ ВАКЦИН, АНАТОКСИНІВ ТА АЛЕРГЕНУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО
  2. IV. Вимоги стосовно вивчення даної теми
  3. IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ
  4. V. ВИМОГИ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАКЦИН, АНАТОКСИНІВ ТА АЛЕРГЕНУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО
  5. V. Вимоги техніки безпеки в аварійних ситуаціях
  6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  7. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  8. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  9. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  10. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Методичні рекомендації для виконання дипломної роботи

Професія: Оператор комп'ютерного набору; обліковець

Вимоги до оформлення дипломної роботи

Дипломна робота повинна включати текстову частину (до 40-50 аркушів), творчі роботи учнів і обов'язково відгук керівника дипломної роботи.

Допускається виготовлення макету чи виконання творчого завдання відповідно до теми дипломної роботи.

Текстова частина дипломної роботи

Текст виконується чорнилом (пастою) одного кольору (чорного або синього) або шляхом друкування:

- формат аркушів – А4

- шрифт – Times Roman 14 пунктів

- міжрядковий інтервал – 1,5 лінії

- поля – праворуч – 20 мм, вгорі та знизу – 10, ліворуч – 30

- відстань між заголовком та текстом має бути в межах 15-20 мм

- мова – українська

Зміст включає найменування та номери початкових сторінок всіх розділів, підрозділів, починаючи зі вступу і закінчуючи списком використаної літератури, додатками, якщо вони є (додатки не нумеруються).

Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати заголовки в змісті або наводити їх в іншій редакції, порівняно із заголовком у тексті, не дозволяється. Усі заголовки в змісті починаються з великої літери без крапки у кінці.

Наприклад:

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ

1. Характеристика рахунку 30 (або одразу 1.1., якщо питання не окреме)

1.1. Використання рахунку "30" у балансі

1.2. Спосіб накопичення інформації щодо кореспонденції касових операцій

Титульний аркуш та завдання не нумеруються.

2. Використання каси підприємства

2.1. Створення ліміту каси

Вступ, кожний розділ, підрозділ, висновок, список літератури та відгук починається з нової сторінки, а наступний підрозділ – одразу після завершення попереднього.

Питання 1.2. – з нової сторінки

Питання 1.2.1. – одразу після питання 1.2.

Розділи, підрозділи слід нумерувати арабськими цифрами. Заголовки розділів друкують великими літерами та розміщують посередні відносно основного тексту. Заголовки розділів друкують з абзацним відступом.

Номер підрозділу включає номер розділу і порядковий номер підрозділу, відокремлений крапкою (1.1, 1.2 і т.д.).

Вимоги до обсягів та змістового наповнення кожного з розділівВступ (2-3 ст.) повинен містити обґрунтування актуальності і практичного значення обраної теми дипломної роботи. Вмотивовано довести, що виходячи із сучасного стану розвитку економіки регіону обрана тема є актуальною, як з точки зору теоретичних знань, так із практичних умінь та навичок. У вступі повинні бути – мета, об’єкт та предмет дослідження, творчий внесок у розв’язанні поставленої проблеми.

1 РОЗДІЛ повинний містити визначення інструментів, завдяки яким будуть проводитися певні розрахунки, їх описання та властивості. В цій частині повинні бути характеристики об'єктів досліду, таблиці та схеми. Розділ має бути з трьох частин: вступ; розкриття теми (приклади, таблиці, схеми, досліди, наслідки та ін.) та висновок. Цей розділ відповідає за професію "операторкомп'ютерного набору", тому тема роботи повинна відповідати цій професії.

2 РОЗДІЛ. Ця частина роботи відповідає за професію "обліковець" , також як і перша має три частини: вступ; розкриття теми (приклади, таблиці, схеми, досліди, наслідки та ін.) та висновок. Розділ повинен містити певні досліди, задачі на основі складання яких учні повинні описували особисті висновки. Уході виконання використовують ілюстрації, малюнки, схеми, формули, таблиці. Наводяться норми та оцінка певної технологічної роботи. Охоплюються заходи з охорони праці відповідно до вимог нормативних документів та стандартів ГОСТа. Обов'язково учні повинні наводити приклади та робити особисті висновки. В цьому розділі бажано вказувати закони України, які відносяться до даної теми, номери постанов, законодавчі акти та ін. В роботі потрібно відображати поетапний контроль за якістю виконання та використання інструментів, які виконують регулюючу роль, дотримання технологічних вимог, допустимих норм відхилень.Висновок (1 сторінка) завершальна частина дипломна роботи, у якій узагальнюється поданий матеріал та розкривається практичне значення теми роботи, описують завдання, які були задані метою.

Список літературних джерел (1-3 сторінки) подається у такій послідовності:

1) перелік інструкцій та нормативних документів;

2) навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російської мовами

3) додаткова література, довідники, періодичні видання

4) перелік сайтів, посилань із сайтів та інших інтернет – джерел.

Підручники та посібники описують таким чином: прізвище та ініціали автора, назва підручника, місце видання, видавництво, рік видання.

Додатки – матеріали, що доповнюють основні положення роботи. Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням вгорі в середині сторінки слова "Додаток" і його позначенням великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Ѓ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Додаток повинен мати заголовок, який друкують симетрично відносно тексту з великої літери окремим рядком.

Розробила викладач бухгалтерського обліку Маринич Юлія Вадимівна


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты