Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПомилки статистичного спостереження та заходи щодо їх усунення
Читайте также:
  1. Агротехнічні заходи
  2. Адміністративно попереджувальні заходи, їх види та суть.
  3. Антидемпінгові заходи та антидемпінгові мита
  4. Вибір для спостереження найбільш важливих напрямків реалізації
  5. Вибіркове спостереження, причини і умови його застосування
  6. Види зв’язків соціально-економічних явищ та завдання їх статистичного вивчення
  7. Висування у район розгортання поста РХБ спостереження,його обладнання,маскування
  8. Демографічна політика, її сенс і основні заходи
  9. Державна комплексна система спостереження за станом земель
  10. Загальні протипожежні заходи у підрозділах цивільного захисту МНС

Проблема надання органам державного управління, окремим підприємствам та організаціям, науковцям та фахівцям надійної, достовірної та репрезентативної статистичної інформації завжди була і залишається центральною у теорії та практиці статистичної науки.

Точністю вважається міра відповідності даних спостереження дійсній їх величині, достовірністю - міра об'єктивного відображення суті явищ і процесів. Чим ближче значення показників, отриманих в результаті спостереження, їх фактичним значенням, тим вище точність статистичного спостереження.

Розбіжності між даними спостереження і дійсним значенням показників, що вивчаються, називають помилками спостереження, які можна класифікувати на кілька груп.

Розрізняють помилки реєстрації і помилки репрезентативності.

Помилки репрезентативності мають місце тільки при вибірковому спостереженні. Вони виникають внаслідок того, що відібрана для обстеження частина сукупності не досить точно відображає всю досліджувану сукупність.

Помилки реєстрації - це помилки, які виникли внаслідок неправильного встановлення фактів, або неправильного їх запису, або того і іншого разом. Вони допускаються як при суцільному так і несуцільному спостереженні. Помилки реєстрації можуть бути випадковими або систематичними.

Випадкові помилки виникають внаслідок дії випадкових непередбачуваних причині спричиняють відхилення даних в сторону збільшення чи зменшення. Такі помилки частіше бувають ненавмисними, вони не є небезпечними, оскільки вплив їх на узагальнюючі показники урівноважується.

Систематичні помилки виникають з якоїсь певної причини і діють, як правило, в одному напрямку: або заниження, або завищення. Причиною може бути несправність вимірювальних приладів, неправильне розуміння реєстратором окремих вказівок щодо заповнення бланків та ін. Систематичні помилки можуть бути навмисними і ненавмисними. Систематичні навмисні помилки реєстрації виникають внаслідок свідомого, навмисного викривлення фактів з певною метою. Це приписки в звітах, зроблені навмисно.

Службові особи, які винні у несвоєчасному поданні або перекрученні даних державних статистичних спостережень, притягаються до дисциплінарної, матеріальної або кримінальної відповідальності.Для одержання правильної характеристики питань, що поставлені перед статистичним спостереженням, необхідний контроль його матеріалів. Вихідним моментом тут є перевірка повноти зібраних даних із різних джерел, а також контроль заповнення всіх реквізитів статистичних формулярів.

При контролі достовірності статистичних даних, повноти і якості зібраної інформації застосовують різні способи арифметичної і логічної перевірки.

Арифметичний контроль передбачає перевірку даних протягом всього процесу одержання і опрацювання інформації. Це перевірка підсумкових даних, перевірка правильності розрахун­ку середніх і відносних показників, балансового методу, погодження тих показників, які виводяться один з одного. Завданням лічильного контролю є виправлення підсумків і окремих кількісних показників.

Логічний контроль застосовують у взаємодії з арифметичним контролем у процесі опрацювання статистичної інформації. Він полягає в зіставленні відповідей на питання і з'ясуванні їх логічної сумісності. У процесі логічного контролю можуть бути виявлені нереальні або неправдоподібні відповіді.

Основними прийомами контролю статистичних даних є:■ співставлення відповідей на різні взаємопов'язані питання в документах;

■ порівняння записів у документі, що перевіряється, з аналогічними даними в інших документах;

■ співставлення звітних показників за суміжні періоди;

■ застосування методу балансової ув'язки показників.

Наведені прийоми перевірки статистичних даних шляхом арифметичного і логічного контролю можуть бути використані при перевірці як матеріалів спеціальних обстежень, так і звітності.

Якість контролю статистичних даних значною мірою залежить від стану первинного обліку і статистичної звітності, рівня підготовки перевіряючого, знання тих фактів, які висвітлені в документах.

Відповідно до ст. 13 Закону України "Про державну статистику" органи державної статистики мають право вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності, перевіряти достовірність первинних та статистичних даних, поданих респондентами. Застосовувати при цьому у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, метод безпосереднього відвідування всіх ділянок юридичних та фізичних осіб (суб'єктів підприємницької діяльності); вимагати від респондентів виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних. У разі невиконання цієї вимоги у визначені терміни органи держстатистики можуть самостійно вносити зазначені виправлення з наступним повідомленням респондентів; подавати правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні передбачених законом вимог осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності до відповідальності.

Статистична теорія, узагальнюючи практичний досвід, встановила ряд загальних принципів і правил проведення спостереження. Найважливіші з них зводяться до того, що необхідно забезпечити принцип одночасності та однакової періодичності спостереження, принцип раціонального поєднання форм, видів і способів спостереження, принцип централізованого керівництва спостереженням, попередження можливих помилок та всебічну перевірку зібраних матеріалів.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 37; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты