Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВипадки змін статутного капіталу. Облік збільшення статутного капіталу.
Читайте также:
  1. Аналіз чинників і резервів збільшення випуску і реалізації продукції.
  2. Аналітичний та синтетичний облік матеріальних необоротних активів
  3. Аналітичний та синтетичний облік спецмайна
  4. Бухгалтерський облік доходів загального фонду та спеціального фонду
  5. Бухгалтерський облік запасів
  6. Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із субординованим боргом
  7. Бухгалтерський облік розрахунків з грошового забезпечення військовослужбовців
  8. Бухгалтерський облік розрахунків із заробітної плати працівників
  9. ведення аналітичного і синтетичного обліку, формування ба­лансу та відповідних форм за кожний день (реєстрів аналі­тичного і синтетичного обліку) та форм фінансової звітності.
  10. Вимоги щодо статутного капіталу
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема 9.1. Облік змін статутного капіталу, облік вилученого капіталу.

Питання для обговорення

1.Випадки змін статутного капіталу. Облік збільшення статутного капіталу.

2. Поняття та облік вилученого капіталу.

3. Облік зменшення статутного капіталу.

Випадки змін статутного капіталу. Облік збільшення статутного капіталу.

Зміни статутного капіталу проводяться у встановленому чинним законодавством порядку і тільки після внесення відповідних змін в установчі документи. Загальні випадки зміни статутного капіталу наступні:

Збільшення Зменшення
Внески власників Випуск нових акцій Збільшення номінальної вартості акцій Збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості Спрямування прибутку до статутного капіталу Спрямування резервного капіталу до статутного капіталу Виплата дивідендів акціями Обмін облігацій на акції Інші Анулювання викуплених у їх власників акцій існуючої номінальної вартості Зменшення номінальної вартості акцій Вихід учасника з товариства Інші

Рішення про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.

Збільшення статутного капіталу

Статутний капітал товариства збільшується шляхом: підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

Не допускаєтьсязбільшення статутного капіталу акціонерного товариства:

√ у разі наявності викуплених товариством акцій;

√ для покриття збитків.

Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу акціонерним товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим частиною першою статті 14 Закону 514, на дату реєстрації змін до статуту товариства.

Положення про порядок збільшення (зменшення) статутного фонду акціонерного товариства, затвердженого Рішенням ДКЦПФР в редакції від 16.10.2000 р.№ 158. Джерелами збільшення статутного капіталу визначені додаткові внескиу формі грошових коштів та інших активів, та реінвестування дивідендів.При цьому у разі збільшення статутного капіталу товариства за рахунок реінвестування дивідендів інформація про випуск акцій реєстрації не підлягає й відкрита передплата не проводиться.У світовій практиці відомі як мінімум чотири джерела збільшення статутного капіталу:

- за рахунок додаткових внесків учасників і внесків за відкритою додатковою передплатою;

- за рахунок реінвестиції дивідендів;

-.за рахунок власних коштів AT;

-за рахунок конвертації інших цінних паперів і фінансових договорів в прості акції.

З названих чотирьох джерел два останні ми не можемо використати, оскільки механізму їх проведення у вітчизняних законах і підзаконних актах немає. П(С)БО 24 «Прибуток на акцію», містить порядок відображення в обліку конвертування інших ЦП і фінансових договорів в акції але оскільки дане питання законодавчо не відрегульоване, такі операції фактично не можуть бути проведені.

Підписка на додатково випущені акції провадиться у порядку, передбаченому для первісної емісії акцій. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій. У голосуванні про затвердження результатів підписки на додатково випущені акції беруть участь особи, які підписалися на ці акції. Збільшення статутного фонду акціонерного товариства не більш як на 1/3 може бути здійснено за рішенням правління за умови, що таке передбачено статутом.

Зміни статуту, пов’язані із збільшенням статутного фонду, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував статут акціонерного товариства, після реалізації додатково випущених акцій.

Відображення в обліку збільшення статутного капіталу акціонерного товариства наведенов таблиці.

Таблиця

Облік збільшення статутного капіталу акціонерного товариства

Первиннй документ Зміст операції Кореспонденція
Дт Кт
Платіжне доручення Оплачено послуги сторонніх організацій у зв'язку з випуском акцій (нотаріус, аудитор, торговець ЦБ, реєстратор, депозитарій, виготовлювач бланків сертифікатів і т.д.) і обов'язкові платежі (реєстраційний збір і т.д.) 631,642
Бухгалтерська довідка Відображено витрати в зв'язку з випуском акцій 421(443) 631, 642
Акт прийому-передачі Оприбутковано бланки акцій (при документарній формі випуску)
Варіант перший. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків
Бухгалтерська довідка на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 4.1 Зареєстровано зміни в статут АТ у зв'язку зі збільшенням статутного фонду 46/типи і категорії акцій 40/типи і категорії акцій
  4.2 Погашено заборгованість акціонерів по внесках у статутний фонд АТ:
Виписка банку, РКО — коштами 311,301 46/типы і категорії акцій
Акт прийому-передачі, накладна постачальника, прибутковий ордер — негрошовими засобами 15, 20, 28 46/типи і категорії акцій
Бухгалтерська довідка 4.3 Емісійний дохід (при наявності) 46/типи і категорії акцій
Варіант другий. Збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестиції дивідендів
Бухгалтерська довідка на підставі рішення загальних зборів акціонерів 5.1 Сформовано фонд дивідендів (оголошені дивіденди)
5.2 Відображено заборгованість перед акціонерами по виплаті дивідендів (нараховані дивіденди) 671/типи і категорії акцій
Бухгалтерська довідка на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 5.3 Зареєстровано зміни в статут АТ у зв'язку зі збільшенням статутного фонду 46/типи і категорії акцій 40/типи і категорії акцій
Бухгалтерська довідка на підставі рішення загальних зборів акціонерів 5.4 Зроблено залік сум нарахованих акціонерам дивідендів з їхньою заборгованістю по внесках у статутний фонд 671/типи і категорії акцій 46/типи і категорії акцій
Варіант третій. Збільшення статутного фонду за рахунок сум індексації основних фондів
Бухгалтерська довідка на підставі свідчення про державну реєстрацію 6.1 Зареєстровано зміни в статут АТ у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу 40/типи і категорії акцій
Акт списання Списано бланки акцій

Відповідно до Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при зміні номінальної вартості та кількості акцій без зміни розміру статутного фонду, затавердженого Рішенням ДКЦПФР N 125 від 14.09.2000 р. акціонерне товариство має право провести деномінацію (консолідацію або дроблення) розміщених ним акцій шляхом випуску акцій нової номінальної вартості та конвертації (обміну) акцій попередніх випусків на акції нової номінальної вартості тих самих категорії та типу.Деномінація акцій — зміна номінальної вартості всіх випущених одним емітентом акцій, що супроводжується дробленням або консолідацією акцій.

Дроблення акцій — зменшення номінальної вартості акцій шляхом ділення на визначений уповноваженим органом акціонерного товариства коефіцієнт деномінації (повинен бути більше одиниці). При цьому кількість акцій збільшується пропорційно коефіцієнту деномінації, а сумарна номінальна вартість акцій не змінюється;

Консолідація акцій — зменшення загальної кількості акцій відповідно до заданого коефіцієнта деномінації (повинен бути менше одиниці) водночас із пропорційним збільшенням номінальної вартості всіх випущених акціонерним товариством акцій. Операція консолідації не призводить до зміни сумарної номінальної вартості акцій.Коефіцієнт деномінації — показник, який характеризує співвідношення кількості акцій з номінальною вартістю акцій.

Реєстрація випуску акцій акціонерних товариств при дробленні або консолідації акцій без зміни розміру статутного фонду здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або її територіальними органами, які відповідно до повноважень, установлених рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зареєстрували попередній випуск акцій цих товариств.

Консолідація або дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного фонду товариства. При випуску акцій нової номінальної вартості без зміни розміру статутного фонду відкритий продаж акцій не здійснюється, інформація про випуск акцій реєстрації не підлягає. Порядок зміни номінальної вартості акцій та кількості акцій без зміни розміру статутного фонду включає таку послідовність дій акціонерного товариства:

а) прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості;

б) направлення до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і держателям іменних акцій персонально (способом, передбаченим статутом) повідомлення про деномінацію, яке містить відомості відповідно до вимог цього Положення. Повідомлення про деномінацію друкується акціонерним товариством у місцевій пресі за місцезнаходженням акціонерного товариства і в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

в) оцінка та викуп акцій у акціонерів;

г) обмін акцій старої номінальної вартості на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості акцій нової номінальної вартості;

ґ) внесення змін до статуту або викладення його в новій редакції щодо нової номінальної вартості та кількості акцій, реєстрація таких змін відповідно до чинного законодавства;

д) реєстрація в органах Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій нової номінальної вартості;

е) обмін письмових зобов’язань на акції нової номінальної вартості.

 

Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і статутом товариства.

Правила відображення в обліку збільшення статутного капіталу ТОВподібні з описаними вище для первісного формування статутного капіталу ТОВ.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 25; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты