Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПорядок захисту роботи
Читайте также:
  1. I. Порядок заполнения формы разрешения на строительство
  2. II. Порядок прохождения испытания
  3. II. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев и оценки эффективности на основе качественных критериев
  4. III. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов количественных критериев и оценки эффективности на основе количественных критериев
  5. IV. Порядок и сроки представления бюджетной и иной отчетности
  6. Quot;Правила оказания услуг общественного питания": понятия, инф-я об услугах, порядок оказания услуг, ответс-ть исполнителя и потребителя за предоставление услуг.
  7. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  8. Административно-правовой статус государственных служащих и порядок прохождения ими службы
  9. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.
  10. Аммиак (порядок использования, свойства, клиническая картина поражения людей и сельскохозяйственных животных, первая медицинская помощь, защита).

Порядок захисту курсової роботи встановлюється «Положенням про державні екзаменаційні комісії».

Студент готує до захисту доповідь та презентацію в рекомендованій програмі Mikrosoft Offise Power Point, а також ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки) для всіх членів комісії.

Час публічного виступу не повинен перевищувати 5 хвилин, має бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу, плакатів, допоміжного матеріалу (набору таблиць, графіків, діаграм, схем або відповідних слайдів). Головне призначення таких додатків - детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.

У разі використання слайдів треба переконатися у наявності проектора, екрана, можливості затемнення, доступних джерел електричного струму та пам'ятати про специфіку підготовки та застосовування цього методу презентації.

Захист роботи розпочинається з доповіді, в якій студент має розкрити:

• актуальність теми;

• мету дослідження;

• об'єкт та предмет дослідження;

• висновки проведеного аналізу, зміст запропонованих заходів та обґрунтування їх ефективності (рекомендується витратити не менше 70% часу, відведеного для доповіді).

Завершуючи доповідь, студент має відзначити: які його розробки та висновки впроваджені або намічені до впровадження; де ще слід, на його думку, застосувати результати дослідження; яка фактична чи очікувана соціально-економічна ефективність запропонованих ним заходів.

Під час доповіді слід звертатися до ілюстративного матеріалу, коротко пояснюючи його зміст.

У разі презентації доповіді з використанням програми Mikrosoft Offise Power Point, студент повинен підготувати 6-8 слайдів з відповідною інформацією:

1 слайд – назва дослідження, автор та керівник;

2 слайд – мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження;

3-4 слайди – згруповані таблиці з основними показниками, які характеризують стан та тенденції розвитку об’єкта;

5-6 слайди – рисунки: діаграми, графіки, які відображають наочно зміни того чи іншого процесу;

7-8 слайди – висновки та пропозиції.

Присутні на захисті члени комісії, можуть ставити студенту запитання з метою визначення рівня його спеціальної підготовки та ерудиції.Загальний час захисту курсової роботи не повинен перевищувати 15 хв. у середньому на одного студента.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні комісії виноситься її рішення, у разі незгоди між її членами думка голови комісії є вирішальною. Рішення комісії оголошує її голова в той самий день.

Студенти, які одержали під час захисту незадовільні оцінки, мають заборгованість, яку повинні ліквідовувати згідно положення про ліквідацію заборгованостей в термін призначений кафедрою з повторним виконанням курсової роботи.

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Підсумкову, диференційовану за чотирибальною та стобальною шкалою оцінку курсової роботи визначає екзаменаційна комісія, її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості курсової роботи.

8.1. Вимоги до змісту:

• актуальність обраної теми дослідження;

• спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;

• відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям завдання;

• широта й адекватність методологічного та діагностичного апарату;• наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

• рівень обґрунтування запропонованих рішень;

• ступінь самостійності проведення дослідження;

• розвиненість мови викладення роботи та її загальне оформлення.

8.2. Захист роботи:

- уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати
дослідження;

- здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;

- загальний рівень підготовки студента;

- володіння культурою презентації.

8.3. Критерії оцінювання

Відмінно (91-100) Курсова робота є повною: містить огляд робіт вітчизняних та зарубіжних вчених, має практичне значення, використано наукові методи дослідження, доповідь логічна і коротка, проголошена вільно, зі знанням справи, відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії правильні і стислі.

Добре (76-90)Тема курсової роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово зроблений аналіз літературних джерел, елементи новизни чітко не подані, недостатньо використані інформаційні матеріали організації-замовника, мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуках, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії в основному правильні, оформлення роботи в межах вимог.

Задовільно (61-75)Тема курсової роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко досліджена мета роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині надлишок елементів описовості, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться в третьому розділі, обґрунтовані непереконливо, рецензія і відгуки містять окремі зауваження, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії правильні або повні. Є зауваження щодо її оформлення.Незадовільно (менше 61) Курсова робота виконана не в повному обсязі: розділи недостатньо пов'язані між собою; відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел; аналіз виконаний поверхово, переважає описовість на шкоду системності і глибині. Пропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне. Оформлення роботи не зовсім відповідає вимогам. Ілюстрації до захисту відсутні. Відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії неточні або неповні.

Курсова робота до захисту не допускається, за умови: подана науковому керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням строків, установлених регламентом в завданні. Написана на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по університету. Виконана не самостійно. Структура не відповідає вимогам. Відсутнє економічне обґрунтування пропонованих заходів. Недбало оформлена.

 

Якісні критерії оцінювання курсової роботи:

Вступ При перевірці викладач звертає увагу на: - обґрунтування актуальності теми та її значимості, - визначення об’єкта та предмета дослідження, - визначення мети та завдань курсової роботи.
Теоретична частина, її повнота, фінансова грамотність При перевірці викладач звертає увагу на: - всебічність і повноту викладення теоретичного матеріалу, - глибину викладу, - розгляд дискусійних питань
Сучасний стан об’єкта дослідження, якість аналізу При перевірці викладач звертає увагу на: - використання сучасних даних, недопустимо проводити дослідження на основі “застарілих даних”, - наявність аналізу фактичних даних, динаміки, структури, встановлення причинно-наслідкових зв’язків - наявність таблиць і рисунків, їх аналіз, - наведені дані мають бути пов’язані зі змістом тексту.
Проблематика, шляхи вирішення При перевірці викладач звертає увагу на: - чіткість постановки проблеми, її актуальність, - аналіз причин проблеми, - визначення шляхів вирішення проблем та вдосконалення фінансової практики, - конкретність та аргументованість пропозицій, - наявність обґрунтованої власної точки зору автора.
Висновки При перевірці викладач звертає увагу на: - безпосередній зв’язок висновків з результатами дослідження, - підбиття підсумків з усіх висвітлених розділів відповідно до плану роботи, - визначення шляхів і напрямів вирішення виявлених проблем.
Література При перевірці викладач звертає увагу на: - наявність чинних законодавчих актів відповідно до теми роботи, - достатність інформаційної бази: підручників, монографій, широкого кола періодичних публікацій, - недопустимо, якщо курсова робота базується на застарілих періодичних публікаціях, - правильність оформлення.
Логіка, послідовність викладу При перевірці викладач звертає увагу на: - логічну впорядкованість тексту, перехід від більш важливого до менш важливого, - зв’язок між окремими частинами матеріалу, відсутність повторів, - наявність безпосереднього зв’язку та єдиних підходів до теоретичної частини – дослідження практики – аналізу проблем, - недопустимою є компіляція матеріалів.
Науковий стиль, критичний погляд При перевірці викладач звертає увагу на: - науковий стиль, відсутність “газетного”, емоційного викладення матеріалу, - ступінь систематизації, узагальнення інформації, - у тексті має бути критичний погляд автора на ті чи інші питання; сам лише описовий характер викладення тексту свідчить про низький рівень дослідження.
Оформлення роботи При перевірці викладач звертає увагу на: - значні відхилення від встановлених обсягів текстової частини роботи (більше 5 стор.), - відповідність шрифту та міжрядкового інтервалу встановленим вимогам, - нумерацію сторінок, - структуризацію викладу матеріалу, наявність заголовків розділів, - правильність оформлення цифрового та графічного матеріалу, - наявність посилань на джерела використаної інформації.

 


9. Орієнтовна тематика курсових робіт з курсу “Регіональна економіка”

1. Соціальна інфраструктура України

2. Регіональна соціальна інфраструктура … області

3. Економічне регіональне відтворення … області

4. Соціально-економічний розвиток … регіону

5. Тенденції та перспективи розвитку Подільського економічного району

6. Тенденції та перспективи розвитку Північно-Західного економічного району

7. Тенденції та перспективи розвитку Північно-Східного економічного району

8. Тенденції та перспективи розвитку Донецького економічного району

9. Тенденції та перспективи розвитку Центрального економічного району

10. Тенденції та перспективи розвитку Придніпровського економічного району

11. Тенденції та перспективи розвитку Причорноморського економічного району

12. Тенденції та перспективи розвитку Карпатського економічного району

13. Тенденції та перспективи розвитку Столичного економічного району

14. Виробнича інфраструктура України

15. Виробнича інфраструктура … регіону

16. Природно-ресурсний потенціал України

17. Природно-ресурсний потенціал … регіону

18. Паливно-енергетичні ресурси України як основа розвитку регіональної економіки

19. Водні ресурси України як основа розвитку регіональної економіки

20. Рекреаційні ресурси України як основа розвитку регіональної економіки

21. Демографічна ситуація в Україні: регіональний аспект

22. Трудові ресурси України як основа розвитку регіональної економіки

23. Трудові ресурси як основа розвитку економіки … області

24. Структура народного господарства України

25. Структура народного господарства … регіону

26. Державне регулювання регіонального економічного розвитку України

27. Державне регулювання економічного розвитку … регіону

28. Державна підтримка малого підприємництва в Україні

29. Державна підтримка малого підприємництва … регіону

30. Моделювання соціально-економічного розвитку України

31. Моделювання соціально-економічного розвитку … регіону

32. Організаційні структури регіонального управління … області

33. Регіональна економічна політика України

34. Регіональна економічна політика … області

35. Електроенергетика України у системі РПС

36. Атомна енергетика України у системі РПС

37. Нафтова промисловість України у системі РПС

38. Газова промисловість України у системі РПС

39. Вугільна промисловість України у системі РПС

40. Молочна промисловість України: регіональний аспект

41. Цукрова промисловість України: регіональний аспект

42. Олійно-жирова промисловість України: регіональний аспект

43. Плодоовочеконсервна промисловість України: регіональний аспект

44. Зернопромисловий комплекс України: регіональний аспект

45. Регіональні особливості розвитку та розміщення паливно-енергетичного комплексу України

46. Регіональні особливості розвитку та розміщення металургійного комплексу України

47. Регіональні особливості розвитку та розміщення хіміко-лісового комплексу України

48. Регіональні особливості розвитку та розміщення машинобудівного комплексу України

49. Регіональні особливості розвитку та розміщення індустріально-будівельного комплексу України

50. Регіональні особливості розвитку та розміщення соціального комплексу України

51. Регіональні особливості розвитку та розміщення агропромислового комплексу України

52. Регіональні особливості розвитку та розміщення транспортного комплексу України

53. Розвиток і географія залізничного транспорту України

54. Розвиток і географія автомобільного транспорту України

55. Розвиток і географія трубопровідного транспорту України

56. Розвиток і географія водного транспорту України

57. Розвиток і географія авіаційного транспорту України

58. Галузева структура господарського комплексу України, її динаміка та регіональні відмінності

59. Спеціалізація економічних районів як основа регіонального розвитку

60. Планування регіонального розвитку (на прикладі … області)

61. Інновації як перспектива розвитку регіональної економіки

62. Внутрішня торгівля України як основа регіонального економічного розвитку

63. Екологічні проблеми регіонального розвитку України

64. Правові механізми регулювання природокористування в Україні

65. Фінансово-кредитний механізм охорони навколишнього природного середовища

66. Економічна ефективність природоохоронних заходів

67. Ринкові відносини у сфері природокористування

68. Стан техногенного навантаження та система природоохоронних заходів в галузі паливно-енергетичного виробництва

69. Екологізація металургійного виробництва України з урахуванням провідного світового досвіду

70. Екологічні аспекти розвитку хімічного і лісопромислового виробництва

71. Екологізація сільського господарства України в сучасних умовах господарювання

72. Еколого-господарське регулювання нематеріального виробництва та транспорту

73. Сучасні проблеми природокористування в Україні

74. Міжнародний досвід регіонального розвитку на прикладі Європейських країн (США, Канади тощо)

75. Міжнародні економічні зв’язки України з країнами СНД

76. Міжнародні економічні зв’язки України з Росією

77. Міжнародні економічні зв’язки України з Білорусією

78. Міжнародні економічні зв’язки України з Польщею

79. Міжнародні економічні зв’язки України з країнами ЄС

80. Міжнародні економічні зв’язки України з Німеччиною

81. Міжнародні економічні зв’язки України з Францією

82. Міжнародні економічні зв’язки України з Японією

83. Міжнародні економічні зв’язки України з Казахстаном

84. Міжнародні економічні зв’язки України з Китаєм

85. Міжнародні економічні зв’язки України з США

86. Міжнародні економічні зв’язки України з країнами Азії

87. Міжнародні економічні зв’язки України з країнами Північної Європи

88. Міжнародні економічні зв’язки України з країнами Близького Сходу

89. Міжнародні економічні зв’язки України з країнами Африки

90. Міжнародні економічні зв’язки України з країнами Латинської Америки

91. Зовнішня торгівля України як фактор регіонального економічного розвитку

92. Інтеграційні процеси та їх вплив на розвиток регіональної економіки України

93. Західноєвропейська інтеграція, її основні проблеми

94. Світовий досвід державного регулювання регіонального розвитку

95. Світовий досвід та сучасні проблеми охорони навколишнього середовища

96. Міжнародне співробітництво в галузі природокористування

97. Міжнародне співробітництво України з питань екології і охорони природи в умовах глобалізації

98. Природно-ресурсний потенціал світу як основа регіонального економічного розвитку

99. Паливно-енергетичні ресурси світу як основа регіонального економічного розвитку

100. Рудні корисні копалини світу як основа регіонального економічного розвитку

101. Водні ресурси світу в регіональному економічному розвитку

102. Рекреаційні ресурси світу в регіональному економічному розвитку

103. Розвиток і розміщення сільського господарства світу

104. Комплекс хімічної індустрії світу: економічні аспекти розвитку

105. Машинобудування світу: економічні аспекти розвитку

106. Легка промисловість світу: економічні аспекти розвитку

107. Розвиток і географія залізничного транспорту світу

108. Розвиток і географія автомобільного транспорту світу

109. Розвиток і географія водного транспорту світу

110. Регіональні особливості міжнародних економічних зв’язків


ДОДАТОК А

Рис. 1.1. Структура територіально-виробничих комплексів

Таблиця 2.1

Динаміка санаторно-курортних та оздоровчих закладів України за

2007-2009 рр.

  Заклади, од Роки Темп приросту, %
2008- 2009-2008
Одиниці % Одиниці % Одиниці %
Пансіонати з лікуванням 2,44 2,39 2,52 -0,96 -0,96
Санаторії-профілакторії 1,26 1,21 1,24 -2,60 -3,82
Будинки відпочинку 1,41 1,39 1,46 0,00 -1,99
Бази 9,04 8,84 9,37 -0,93 -0,47
Дитячі оздоровчі табори 85,85 86,17 85,41 1,68 -6,92
Загальна кількість закладів 1,30 -6,10

 


Додаток Б

 

Рис. 2.1. Динаміка обсягів виробництва у промислових комплексах України та Вінницької області (1990 р. – 100 %)

 

 

Рис. 2.2 Структура забруднення навколишнього середовища Донеччини у 2010 році.

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 53; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.032 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты