Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаА) газета
Читайте также:
  1. Порівняльна характеристика каналів масової комунікації: газета, радіо, телебачення, Інтернет

Опис окремих видань

Опис багатотомних видань

Франко І. Зібрання творів : У 50 т. / Редкол.: І. Басс, М. Бернштейн, Г. Ве-рес та ін. – К.: Наук. думка, 1976-1986.

 

Шевченко Т. Твори : В 5 т. / Вступ ст. Б. Олійника; Прим. Л. Кодацької. –

К. : Дніпро, 1884-1985.

Т. 1 : Поетичні твори (1837-1847). – 1984. – 351 с.

Окремий том

Федькович Ю. А. Твори : У 2 т. – Т. 1 : Поезії / Упорядкував., передм і прим. М. Ф. Нечиталюка. – К : Дніпро, 1984. – 463 с.

2. Опис монографій

Романюк М. М. Українська преса Північної Буковини (1870-1918 рр.) / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. НДЦ періодики. – Львів, 1998. – 200 с.

3. Опис збірників, статей, документів, матеріалів

Україна в ХХ столітті, 1900-2000: Зб. док. і матеріалів: Навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закладів / Упоряд. А. Г. Слюсаренко та ін. – К.: Вища шк., 2000. – 350, [1] с.: іл., табл. – Текст: укр., рос. – Бібліогр. у кінці ст.

 

4. Опис навчальних посібників та підручників

Корнєйчик І. І. Історія української бібліографії : Дожовтневий період : (Нариси). – Х. : Кн. палата УРСР, 1971. – 371 с.

5. Опис семінаріїв

Козира Є. В. Українська та зарубіжна культура : Навч. посібник для студентів вищ. мед. закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації. – К. : Здоров’я, 2001. – 245, [2] с.: іл. – Бібліогр. : с. 242-246 (114 назв).

6. Опис наукових вісників, міжвідомчих наукових збірників

Українська журналістика в іменах: Матеріали до енциклопед. словника / За ред. М. М. Романюка; НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. НДЦ періодики. – Вип. 7. – Львів, 2000. – 488 с. – Імен. покажч.: с. 439-479.

7. Опис тез наукових конференцій, симпозіумів

Голод-геноцид 1933 року в Україні : історико-політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків : Міжнар. наук.-теорет. конф.; Київ, 28 листоп., 1998 р. : Матеріали / Редкол.: С. Куль-чицький (відп. ред.) та ін. – Київ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць; Логос,

2000. – 533, [1]с.: табл. – У надзаг.: Асоц. дослідників голодоморів в Україні, Ін-т історії України НАН України. – На тит. арк. та опр.: До 65-річчя голодомору. – Текст: укр., рос. – Бібліогр. у кінці доп.

 

8. Опис навчально-методичних матеріалів(програми, методичні вказівки, тексти лекцій)

Дерев’янко С. М., Великочий В. С. Архівно-музейна практика: Метод. посіб. для студ. спец. “Історія”, “Правознавство”, “Релігієзнавство” / Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. Каф. всесвіт. історії. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – Вип. 1. – 50 с.: табл. – Бібліогр.: с. 11, 12 (13 назв) .

9. Опис авторефератів дисертацій

Антонюк Н. В. Українське культурне життя в Генеральній Губернії (1939-1944 роки) : Автореф. дис. ... д-ра іст. наук / НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича; Ін-т народознавства. – Львів, 1999. – 36 с. – Бібліогр.: с. 29-31 (21 назва).

10. Опис дисертацій

Романюк М. М. Українська преса Північної Буковини як джерело вив-чення суспільно-політичного життя краю (1870-1940 рр.) : Дис. ... д-ра іст. наук / НАН України. Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М. С. Грушевського: 07.00.06. – Захищена 25.01.2001; Зат. 13.06.2001. – К., 2001. – 413 с. – Бібліогр.: с. 317-413 (1259 назв).

11. Опис періодичних видань

а) газета

Рідний край : Незалежна газета: Два рази на місяць (1926), три рази на місяць (1927), щотижня (1928, 1930). – Чернівці, 1926-1930.
Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты