Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Situations for discussion.
 

1. You are having a guest – an exchange student from England.She is going to stay at your place for two weeks.Find out what food she prefers

B: You are an exchange student. Tell your hostess what food you like and dislike eating.(You are a vegetarian.).

 

2. You are treating your guest from England to various national Ukrainian dishes. Explain which is which and how the dishes are cooked.Make your guest try all the dishes

B:You enjoy the food but as you are a vegetarian you scip the meat dishes.

 

3.A: You are treating your guest from England to Ukrainian borshch. Explain to her how the dish is cooked.

B: You are being treated to Ukrainian borshch. You find the dish delicious.Ask the hostess about the ingredients and how the dish is cooked.

 

4.A:Invite your friend (a foreign visitor) to a restaurant and discuss the menue.

B: You often dine out in England. It saves time and trouble. You go to a self-service restaurant or café. There are cafes and restaurants to suit every taste and purse. Ask your Ukrainian friend if dining out is as popular in Ukraine as it is in England.

 


 

Лекція 7

НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ ПИСЬМА

Головною метою навчання техніки письма у загальноосвітній школі є формування в учнів графічних та орфографічних навичок. Під графічними навичками розуміють навички написання букв і буквосполучень даної мови як окремо, так і в писемному мовленні. Під орфографічними навичками розуміють навички написання слів (окремо та в писемному мовленні).

Навчання графіки (каліграфії).

Головна увага при навчанні графіки приділяється чіткості і нормативності написання букв.

З метою полегшення оволодіння читанням та письмом вважається доцільним починати писати друкованими буквами, а пізніше переходити до рукописних букв (для німецької, францізької та іспанської мов). У навчанні англійської мови використовують Print script, що практично співпадає з рукописним шрифтом.

Англійська та німецька мови використовують латинську графіку. Порівняльний аналіз системи друкованих знаків українського та латинського алфавітів свідчить про те, що вних є три групи букв:

1) подібні букви (напр.:Aa, Oo, Ee, Xx, Mm, Kk, Pp);

2). букви, які частково співпадають у написанні (Tt, Hh, Uu, Bb).

3) букви, написання яких зовсім відрізняється від букв українського алфавіту (Ss, Ff, Rr,Qq, Ww, Jj, Zz). Зрозуміло, що написання букв цієї групи потребує демонстрації та пояснення з боку вчителя.

Для формування графічних (каліграфічних) навичок слід використовувати вправи, метою яких є навчити учнів писати букви алфавіту іноземної мови. Це, як правило, некомунікативні вправи, тому слід по можливості надавати їм ігрового характеру, форми змагання на командну першість.

Вправи для формування графічної (каліграфічної) навички.

1). Вправи на написання окремих букв, пар букв (великої і маленької).

- Напишіть букву багато разів окремо та в сполученні з іншими буквами.

- Знайдіть серед даних букв пари великих та маленьких букв та запишіть їх.

2). Вправи на виписування букв, буквосполучень, і слів (з елементами групування, комбінування тощо):

- Знайдіть дану букву в словах. Випишіть ці слова.

 

 

Формування орфографічних навичок.

Орфографічні системи іноземних мов, що вивчаються в ЗОШ, базуються на чотирьох принципах:

1. фонетичному,коли буква повністю відповідає звуку (напр. pen);

2. морфологічному,коли написання визначається правилами граматики (морфології) незалежно від фонетичних умов(напр.:nation –nationality);

3. традиційному (історичному), коли орфографічні форми є традиційними і відображають зниклі норми вимови (daughter).

4. ідеографічному, коли звукові омоніми розрізняються за допомогою графічних знаків (фр.: ou – ou).

В англійській та французькій мовах значне місце посідає традиційний принцип написання слів, в німецькій –провідними є морфологіний та фонетичний принципи.

На початковому етапі навчання техніки письма важливо проводити цілеспрямоване оволодіння графемно-фонемною системою мови. Тут на учнів чекають такі труднощі:

- буквосполучення, що передають один звук (sh – [ ], th – [ ]);

- одна буква, яка передає різні фонеми ( s [ ], [ ], [ ] , [ ]).

- один звук зображається на письмі різними графемами ( напр. : ir, er, ur –[ ]);

- наявність німих букв (напр.date, case, knife, right, whom).

Вправи для навчання орфографії.

1 підгрупа –вправи на спитування (виписування) і дописування.

- Згрупуйте всі подані слова за звуко-буквеними відповідностями.

- До транскрипції слів підберіть їх написання.

- Виберіть зі списка слова, що містять певні букву/ буквосполучення запишіть їх по алфавіту.

- Вставте пропущені в словах букви.

- Згрупуйте іншомовні слова із спільним коренем та запишіть їх.

- Прочитайте слова та речення по буквам.

- Випишіть з тексту всі слова, що означають дію.

- Утворіть слова за заданими словотворчими елементами.

- Утворіть нові слова, додаючи одну чи дві букви.

- Назвіть слова, що починаються на останню букву кожного слова, названого викладачем.

- Виконайте кросворд.

2 підгрупавправ – вправи для запису на слух (диктанти різних видів)

- Виконайте диктант на впізнавання графем .( Викладач називає кожне слово та відповідний номер. Учні в карточках просталяють номера біля слів, що їх називає вчитель.)

- Прослухайте список слів, відмітьте у карточках (на дошці) слова, що не були названі.

- Виконайте лексичний перекладний диктант.

- Напишіть диктант, у якому відтворюються знайомі з тексту або записані на дошці слова.

- Запишіть слова по пам’яті ( ті, що стосуються теми тощо).

- Напишіть диктант з попереднім аналізом труднощів.

- Виконайте поснювальний диктант з попутним виправленням помилок.

- Виконайте зоро-слуховий диктант. (Почуте слово необхідно знайти на дошці в списку та записати його в зошит).

- Запишіть тільки ті з речень, що їх промовляє викладач, у котрих є задані слова (вибірковий диктант).

- Промовте речення, які промовляє вчитель та запишіть їх у зошит.

- Виконайте лексичний контрольний диктант.

- Виконайте текстовий диктант.

- Запишіть під диктовку речення з типовими орфографічними труднощами.


Лекція 8.

НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ ЧИТАННЯ

1. Зміст навчання техніки читання.

Техніка читання включає цілий комплекс автоматизованих навичок, які зводяться до того, щоб швидко сприймати графічні образи слів, швидко й точно співвідносити їх зі звуковими образами та значеннями сприйнятих слів.

Навички техніки читання:

1). Графічні навички сприймання, розпізнавчання, диференціації та ідентифікації графем, а також синтезування графем у слова, слів у словосполучення, речень – у текст.

2). Граматичні навички безпосереднього розпізнавання та адекватного розуміння граматичних форм.

3). Лексичні навички ідентифікації слів та словосполучень, їх семантизації.

Процес оволодіння технікою читання включає розв’язання таких завдань:

1). Засвоєння конфігурації літер іншомовного алфавіту в рецептивному і репродуктивному планах, а саме: зорове сприймання, розпізнавчання та ідентифікація літери, з одного боку, і написання всіх варіантів літери – великої та малої, друкованої/рукописної, з іншого.

2). Оволодіння звуко-буквенними і буквенно-звуковими зв’язками ( а не назвою букви, яка не допомагає, а лише створює інтерференцію).

3). Розвиток навички автоматично здійснювати операцію аналіз-синтез на матеріалі ізольованих слів, результатом якої має бути швидке й точне зорове сприймання, правильне озвучування та адекватне розуміння значення сприйнятого слова.

4). Поступове засвоєння основних правил читання голосних та приголосних літер, їх комбінація.

2.Підходи до навчання техніки читання.

1). Аналітико-синтетичні методи.

2). Метод цілих слів, речень, текстів.

3). Метод навчання за ключовими словами /аналогією.

4). Метод навчання техніки читання за правилами.

Синтетичі методи.

Навчання за синтетичними методами відбувається від частини до цілого (від букв до складів і слів). Серед цих методів набули поширення букво-складовий та звуковий методи. У відповідності з першим методом учні засвоюють назви букв, а потім навчаються читати склади й слова.

Напр.: с – [si:], a – [ei], t - [ti:] ------- cat [kat]

За звукового методу назви букв не додаються, учні починають зі звука, який передається цією буквою.

Напр.: c –[k], a – [ ], t – [t], ------- cat [kat]

Букви вводяться поступово, з їх появою у прочитуваних словах. Учням надається лише їх звукова відповідність: для голосних –їх коротке читання в закритому складі, для приголосних –звичайне або найбільш поширене звучання.

Повністю виключається різне читання тієї самої графеми.

Одним із принципів навчання техніки читання є принцип сконцентрованості навчального матеріалу. На перших уроках пред’являється велика кількість букв, які потім повторюються протягом всієї першої чверті: на уроці 1- 6 букв, урок 2 –4 букви; урок 3 –4 букви; урок 4 –4букви. Потім надходження букв уповільнюється. На п’ятому уроці - 3 нові букви, на шостому –2 нові букви, на сьомому – 1 нова буква, на восьмому – жодної, на дев’ятому й десятому –по 2 нові букви, на одинадцятому пред’являються букви Qq і Yy і вивчається пісенька-алфавіт.

Учні читають слова у такій послідовності:

а). Читання слів з голосними у закритому наголошеному складі;

б). Читання слів з буквосполученнями приголосних і голосних;

в). Вивчення назв голосних, їх читання у відкритому складі та інші випадки читання.

Аналітичні методи.

При використанні аналітичних методів навчання читання відбувається від цілого до частини, від складного до простого.

Метод цілих слів передбачає одночасне сприйняття всього слова, повторення його за вчителем. Згодом діти читають слова за аналогією і лише на подальших етапах навчаються виділяти в словах окремі букви. Цей метод особливо підходить для навчання читання слів-винятків, але може з успіхом застосовуватися до будь-яких інших слів.

Навчання починається з введення одразу кількох слів, наприклад, днів тижня. Слова демонструються на картках. Вчитель прочитує їх, учні повторюють. Потім вони прочитують слова без допомоги вчителя. Після цього на одному зі слів проводиться звуко-буквенний аналіз. Зі слів виділяються букви, демонструються на картках у різному порядку. Діти називають їх. Потім за допомогою карток вони складають слова.

Згідно з методом речень учень має починати читання з цілих речень, щобпривчатися схоплювати загальний зміст прочитаного. Окремі прийоми цього методу можуть бти використані в сучасній школі (наприклад, в інтенсивній методиці), однак не на початковому етапі, а тоді, коли учні оволодіють читанням слів.

Наведемо приклади вправ, у яких вчитель демонструє учням словосполучення та речення, написані на цупкому картоні.

1). Учні читають словосполучення on the desk, in the bag, a black bag etc.

2). Вчитель на 1-2 секунди показує учням речення, що містить ці ж словосполучення та пропонує прочитати його.Після цього він показує інше речення, яке відрізняється від попереднього одним елементом.

Напр.: The bag is in the desk. – The bag is on the desk.

Учні не тільки читають речення, але й визначають, чим вого відрізняється від попереднього.

3). Діти читають показане речення і записують його з пам’яті.

4). Учитель складає 3-4 речення, прикріплює їх на дошці, а потім показує малюнок.

Завдання учнів –прочитати або переписати в зошит речення, яке відповідає малюнкові. Ця вправа допомагає безперекладно розуміти речення, предметно сприймати прочитане.

5). На дошці – 15-20 слів. Завдання учнів - скласти з них речення, сказане вчителем один раз.

Метод текстів передбачає читання тексту, який пред’являється учням у вигляді таблиці. Текст читається хором та окремими учнями. Вчитель диригує роботою класу: визначає рухом указки темп читання (сповільнює або прискорює його). Учні за реакцією вчителя орієнтуються, наскільки правильно вони виконують вправу. У разі потреби вчитель вказує на окремі слова, буквосполучення, просить повторити їх. У таблиці можна виділити певні графеми - нові або складні для читання.

Учні починають читати невеликі тексти вже на п’ятому уроці. Спілкування в ігрових ситуаціях на кожному уроці активізує певну частину матеріалу, що міститься в цих текстах. Усне повторення лексики супроводжується показом малюнків з підписами. Кожен текст повинен містити ілюстрацію. Слова, які вперше зустрічаються в тексті, супроводжуються малюнками. Діти читають лише вголос. Кожен учень читає один-два рядки.

За читанням слід проводити аналіз тексту (пошук певного слова, рахування однакових слів тощо), а потім аналіз окремих слів.Діти знаходять в словах знайомі букви, складають слова з карток з буквами.

Аналітико-синтетичні методи передбачають поєднання, чергування аналізу й синтезу в залежності від етапу навчання техніки читання, від специфіки слова, яке читається.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 111; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты