Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Заняття 18. Проектна робота.
Мета: Вивчення можливостей застосування комп’ютера у навчанні ІМ. Робота в комп’ютерному класі.

Завдання:Працюючи в групах по 2 студенти, ознайомтесь з комп’ютерними програмами, які є в наявності в комп’ютерній лабораторії. Обґрунтуйте доцільність, мету, роль та місце застосування цих програм у навчальному процесі.

Рекомендована література:

Барменкова О.И. Видеозанятия в системе обучении иностранной речи // ИЯШ. –1999. -№3. –С.20-23.

 

Барменкова О.И. Использование кинофильмов на уроках английского языка // ИЯШ. –1987.- №5. –С.89-90.

 

Бичкова Н.І. Типологія відеофонограм та фонограм для навчання іншомовного спілкування // Методика викладання іноземних мов. –1992. –Вип.21.-С.68-72.

Бухаркина М.Ю.Мультимедийный учебник: Что это? // ИЯШ. –2001. -№4. –С.29-33.

Азимов Э.Г., Вильшинецкая Е.Н. материалы интернета на уроке английского языка // ИЯШ. –2001. -№1. –С.96-100.

 

Асоянц П.Г., Норенко О.П. Мультимедийный курс з навчання писемного мовлення // Іноземні мови. –1999.- №4. –С.42-44.

 

Матеріали методичного журналу FORUM

Матеріали мережі Інтернет


Навчання основних видів мовленнєвої діяльності (1)

1. Що є кінцевою метою навчання монологічного мовлення у середній школі?

А) зв’язне висловлювання за темою чи ситуацією;

Б) передача змісту прочитаного або прослуханого тексту;

В) з’єднання окремих мовленнєвих зразків у логічній послідовності.

2. Яка вправа є мовленнєвою у навчанні монологічного мовлення?

А) коментування діафільму;

Б) приєднання своєї фрази до фрази вчителя або товариша;

В) переказ вивченого тексту.

3. Який з видів читання перебачаэ повне отримання інформації?

А) ознайомлювальне;

Б) вивчаюче:

В) переглядове.

4. Яка з поданих вправ належить до підготовчих у навчанні читання як виду мовленнєвої діяльності

А) прочитати текст і передати його зміст товаришу;

Б) знайти серед речень на дошці ті, що подані на картці учня;

В) прочитати текст і придумати інший заголовок;

5. Що є одиницею навчання діалогу?

А) діалогічна єдність;

Б) окрема фраза;

В) окрема репліка;.

6. Які з труднощів аудіювання належать до лінгвістичних?

А) швидкий темп мовлення того, хто говорить;

Б) наявність слів-омофонів;

В) злитна вимова у потоці мовлення.

7. Яка вправа навчає техніки письма?

А) розв’язати кросворд;

Б).Написати рядок певної літери;

В) поділится враженнями про літні канікули у листі до товариша.

8. Дайте визначення/тлумачення методичних понять шляхом завершення поданих нижче фраз:

1. Монолог-опис - а) висловлювання, межею якого є зміна співрозмовника

2. Репліка –це б) динамічний тип висловлювання,

3. Діалогічна єдність - в) констатуючий тип висловлювання

4. Монолог- розповідь - г) сукупність реплік, що характеризується структурною,

інтонаційною та семантичною завершеністю

 

9. На якому етапі навчання діалогічного мовлення доцільно використовувати вербальні опори?

а) на етапі реплікування;

б) на етапі створення мікродіалогів;

в) на етапі створення власних діалогів у відповідності до мовленнєвої ситуації.

 

 

10. У процесі оволодіння монологом необхідно вміння:

а) з’єднувати речення у логічній послідовності;

б) швидко реагувати на репліки;

в) підтримувати бесіду.

 

 

Навчання основних видів мовленнєвої діяльності. (2)

1. Яка вправа є мовленнєвою у навчанні діалогічного мовлення?

а) Заповнення пропусків у діалозі;

б) відповіді на запитання вчителя;

В) бесіда у заданій ситуації.

2. Які з поданих вербальних опор ефективно допомагають учням у побудові власного висловлювання?

А) тематичний список слів;

Б) Текст-зразок;

В) Логіко-синтаксична схема.

3. Який з видів читання передбачає розуміння мінімум 75% інформації?

А) ознайомлювальне;

Б) вивчаюче;

В) переглядове.

4. Яка вправа належить навчає реплікування у навчанні діалогічного мовлення?

А) обмін думками про фільм, що його переглянули;

Б) обмін репліками між учителем та учнями;

В) складання діалогу за ситуацією.

5. Що є одиницею навчання монологу?

А) окреме речення;

Б) понадфразова єдність;

В) окрема репліка.

6. Які з конкретних завдань вирішуються у навчанні аудіювання?

А) розуміти мовлення в нормальному темпі;

Б) висловити закінчену думку;

В)Ігнорувати окремі незнайомі елементи тексту, без яких його можна зрозуміти.

7. Яка вправа навчає письма як виду мовленнєвої діяльності?

А) переписати слова, підкреслюючи окремі графеми;

Б) виписати із списку слова, що належать до певної теми;

В) Поділится враженнями від канікул в листі до товариша?.

8. .Дайте визначення/тлумачення методичних понять шляхом завершення поданих нижче фраз:

1. Структурно-мовленнєва схема а) повна вербальна опора для навч. діал. мовл.

2. Підстановча таблиця б) смислова опора для навч. діалог. мовлення

3. Функціональна схема в) невербальна опора для навч. діалог. мовлення

4. Сюжетні картинки г) часткова вербальна опора для навч. діалог. мовл.

9. Адекватним способом контролю читання як рецептивного виду мовленнєвої діяльності є

а)переказ змісту тексту;

б) тест множинного вибору;

в) відповіді на запитання.

 

10. Дайте визначення/тлумачення методичних понять шляхом завершення поданих нижче фраз:

1. Діалогічна єдність – це а) продуктивний вид мовленнєвої діяльності

2. Писемне мовлення -це б) одиниця навчання діалогічного мовлення

3. Понад фразова єдність –це в) рецептивний вид мовленнєвої діяльності

4.Читання –це г) одиниця навчання монологічного мовлення

 

Ключі:

Варіант 1: Варіант 2

 

1 а 1 в

2а 2в

3б 3 а

4 б 4 б

5 а 5 б

6 б 6 а

7 б 7 в

 

8 1) в 8 1) г

2) а 2) а

3) г 3) б

4) б 4) в

9 б 9б

 

10 а 10 1) б

2) а

3) г

4) в

На «5» -1 помилка На «5» - 1 помилка

«4» -2 помилки «4» - 3 помилки

«3» -3-4 помилки «3» - 4-5 помилок


 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 97; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты