Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПраво співвласника розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності.
Читайте также:
  1. Communio. Право на долю вещи и доля права на вещь (реальная и идеальная доли). Правовой режим res communes.
  2. IUS HONORARIUM - ПРЕТОРСКОЕ ПРАВО
  3. А) охватывается правомочием пользования
  4. А) устанавливать ответственность за неисполнение муниципальных правовых актов (ч. 3 ст. 7);
  5. Автозаправочные станции.
  6. Авторское право. Личные неимущ. и имущ. Авторские права
  7. Агентирование в коммерческой деятельности. Особенности оформления договорных отношений и правового регулирования.
  8. Админ правонарушения: понятие и юр состав.
  9. Админ. правовое регулирование в сфере образования и науки.
  10. Админ. правонарушения: понятие и юридический состав.

а) співвласник має право самостійно розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності; (ч. 1 ст. 362 ЦКУ)

б) співвласник має право самостійно розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності, за умови попереднього письмового повідомлення інших співвласників про намір продати свою частку, вказавши ціну та інші умови, на яких він її продає;

 

482. Момент набуття права власності за договором:

а) право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом; (ч. 1 ст. 334 ЦКУ)

б) право власності у набувача майна за договором виникає з моменту підписання договору майна, якщо інше не встановлено договором або законом;

в) право власності у набувача майна за договором виникає з моменту нотаріального посвідчення договору, або з моменту набрання законної сили рішенням суду про визнання договору, не посвідченого нотаріально, дійсним;

г) право власності у набувача майна за договором виникає з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору.

 

482. Правом власності є:

а) право особи на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном;

б) право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб; п. 1 ст. 316 ЦКУ

в) право особи на вільне володіння, користування та розпорядження річчю (майном), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

 

483. Термін визначається:

а) календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати; (ч..2 ст. 252 ЦКУ)

б) роками, місяцями, тижнями, днями або годинами;

в) обидві відповіді вірні.

 

484. Строком є:

а) певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення;

б) є певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення; (ч. 1 ст. 251 ЦКУ)

в) обидві відповіді вірні.

 

485. Представництво виникає:

а) на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства; (ч. 3 ст. 237 ЦКУ)

б) на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи;в) на підставі договору; закону та з інших підстав, встановлених актами цивільного

законодавства.

 

486. Правочином є:

а) дії осіб, спрямовані на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків;

б) дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. (ч. 1 ст. 202 ЦКУ)

 

487. Види об’єктів цивільних прав:

а) об’єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага; (ч. 1 ст. 177 ЦКУ)

б) об’єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, інше майно та майнові права;

в) об’єктами цивільних прав є речі, інше майно та майнові права.

 

488. Держава відповідає за своїми зобов’язаннями:

а) всім своїм майном;

б) своїм майном, крім майна, на яке відповідно до закону не може бути звернено стягнення; (ч. 1 ст. 174 ЦКУ)

в) своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення.

 

489. Учасниками цивільних відносин є:

а) є фізичні особи та юридичні особи;б) держава Україна, АРК, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права;

в) особи та суб’єкти, перелічені в відповідях 1 та 2. (ч. 1, 2 ст. 2 ЦКУ)

490. Обов’язковому нотаріальному посвідченню підлягають договори найму будівлі або іншої капітальної споруди строком:

а) на один рік і більше;

б) на два роки;

в) на п’ять років і більше. (ч. 2 ст. 793 ЦКУ, а взагалі правильно на три роки і більше, але якщо вибирати з того, що є, то вибираю цей варіант, хоча раніше, до 20.12.2006 року вірна відповідь була а))

 

491. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає:

а) у момент досягнення 14-річного віку;

б) у момент досягнення повноліття;

в) у момент її народження. (ч.2 ст. 25 ЦКУ)

 

492. Держава набуває і здійснює цивільні права та обов’язки:

а) через органи виконавчої влади у межах їхньої компетенції, встановленої законом;

б) через органи державної влади у межах їхньої компетенції, встановленої законом;(ч.1 ст.170 ЦКУ

в) через органи місцевого самоврядування у межах їхньої компетенції, встановленої законом.

 

493. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи в першу чергу задовольняються вимоги:

а) щодо податків, зборів (обов’язкових платежів);

б) працівників, пов’язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

в) щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, "Іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом. (ст. 112 ЦКУ)

494. Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подана:а) членами її сім’ї, органом опіки та піклування, наркологічним або психіатричним закладом; (ст. 237 ЦПКУ)Іспит

б) прокурором за поданням органу опіки та піклування, наркологічного або психіатричного закладу;

в) органом державної влади або місцевого самоврядування, і за місцем проживання такої особи.

 

495. Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів видається нотаріусом на підставі:

а) акту про продаж нерухомого майна з прилюдних торгів; (п. 245 ІнстрПВНД)Іспит

б) правовстановлювального документу;

в) витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно;

г) рішення суду.

 

496. Чи можуть неповнолітні особи а також особи, цивільна дієздатність яких обмежена, особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді:

а) так, у справах, що виникають з відносин, у яких вони особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом; (ч. 2 ст.29 ЦПКУ)Іспит

б) не можуть;

в) так, тільки за згодою батьків та (або) піклувальників.

 

497. Рішення про відчуження майна товариства на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна товариства, приймається:

а) простою більшістю;

б) більшістю не менше як 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом; (ст. 98 ЦКУ)Іспит

в) більшістю не менше як 2/3 голосів.

Танечка, ответ на этот вопрос б).
Так считает комиссия!!!

 

498. Строки чинності суміжних майнових прав:

а) 30 років.

б) 40 років.

в) 50 років. (ч. 1 ст. 456 ЦКУ)Іспит

499. Поручитель відповідає перед кредитором:

а) у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки; (ч. 2 ст. 554 ЦКУ)

б) тільки у обсязі суми основного боргу;

в) у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, але без відшкодування збитків.

 

500. Ухвала суду про забезпечення позову виконується:

а) негайно, (п. 9 ст. 153 ЦКУ)Іспит

б) після спливу строку для її оскарження;

В) Через 5 днів з моменту її винесення.

 

501. Нотаріус захищає цивільні права шляхом:

а) вчинення нотаріальних дій, передбачених законодавством;

б) вчинення виконавчого напису на борговому документі; (ст. 18 ЦКУ)

в) накладення заборони відчуження майна у встановлених законом випадках.

 

502.Вища кваліфікаційна комісія діє у складі:

а) 9 чол.; (п. 5 Положення про ВКК) До її складу входять чотири нотаріуси, три представники Міністерства юстиції України і два — Української нотаріальної пала­тиІспит

б) 7 чол.;

в) 10 чол.

 

503 Реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності анулюється:

а) вищою кваліфікаційною комісією нотаріату;

б) територіальними управліннями Міністерства юстиції України (ст. 24 ЗУ «ПН»)Іспит

в) міністерством юстиції України.

 

504. Дитина якщо проживає окремо від батьків:

а) є членом сімї; (ч. 2 ст. 3 СКУ)Іспит

б) не є;

в) є за умови її реєстрації з батьками.

 

505. Хто є замовником спеціальних бланків нотаріальних документів:

a) приватні нотаріуси, ДНК; (+держ. нот. Архіви – п. 12Про затвердження Порядку витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання та опису і зразка такого бланка від 05.08.2009 №812)

б) головні управління юстиції;

в) управління юстиції, зо погодженням з Міністерством юстиції.

 

506. Про оголошення секретного заповіту:

а) видається свідоцтво;

б) складається протокол, який підписують нотаріус та свідки та видається свідоцтвоЛюда перевірь на рахунок цього !!!!;

в) складається протокол, який підписують нотаріус та свідки. (ч. 3 ст. 1250 ЦКУ)

507. Перевірка наявності нотаріальних документів згідно з реєстром для реєстрації нотаріальних документів відповідної номенклатури справ проводиться при:

а) формуванні документів справ у наряди;

б) підготовці документів для передачі їх на зберігання в архів нотаріальної контори або приватного нотаріуса; (п. 2.5.4. - інструкція про порядок передачі документів на тимчас. зберігання до держ.нот.архіву) п. 10,4 ІнструкцДіловодство


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты