Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначте основні шляхи управління адаптацією персоналу організації.
Читайте также:
  1. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.
  2. Адміністративно-правовий статус громадян України (права й обов’язки у сфері державного управління).
  3. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  4. Бази даних та системи управління базами даних
  5. Біографія як жанр PR-тексту: основні види, особливості структури.
  6. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  7. Визначте основні види діяльності соціального працівника на виробництві.
  8. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.
  9. Висвітліть особливості вивільнення персоналу. Розкрийте сутність та причини плинності персоналу.

Адаптаціяце взаємне пристосування працівника і умов організації, що базується на поступовому освоєнні нових професійних, соціальних та організаційних умов праці.

Виділяють два напрямки адаптації:

· первинний, тобто пристосування молодих співробітників, які не ма­ють досвіду професійної роботи (випускники середніх та вищих навчаль­них закладів);

· вторинний, тобто пристосування працівників при переході на нові робочі місця, посади, об'єкти.

Психофізіологічна адаптаціяпристосування людини до нових фізич­них і психологічних навантажень, фізіологічних умов праці.

Професійна адаптаціяповне і успішне оволодіння новою професією, тоб­то звикання, пристосування до змісту й характеру праці, її умов і організації.

Соціально-психологічна адаптація— це пристосування людини до ви­робничої діяльності, до нового колективу, його традицій і неписаних норм, до стилю роботи керівників. Вона ніби включає працівника в колектив як рівноправного, якого прийняли всі його члени.

Організаційна адаптація передбачає встановлення взаємних зв'язків новачка в організаційній сфері підприємства, тобто зв'язків щодо режиму праці і відпочинку, дотримання трудового розпорядку і трудового ритму підприємства, вимог колективної організації праці і трудової дисципліни.

Адаптація в сфері дозвілляпередбачає освоєння молодими робітниками видів діяльності у позаробочий час.

Процес адаптації двосторонній:як новачок пристосовується до нових трудових і психологічних факторів, так і трудова група, керівництво пристосовуються до новачка, відводять йому ту чи іншу соціальну роль, установлюють статус, включають у систему взаємодії, іноді здійснюють рольовий перерозподіл у групі.

З організаційної точки зору виділяють декілька періодів адаптації. Перш за все, це період ознайомлення тривалість один місяць. За цей час працівник може продемонструвати свої можливості, бажання, витримку. Другий період — оцінюючий, тривалістю до одного року, коли досягається сумісність з колективом. На третьому періоді проходить поступова інтеграція в організацію. Важ­ливу роль в ефективній адаптації нових працівників відіграє керівник.

Крім адаптації людини до робочого місця, доцільна й адаптація робо­ти до людини. Це передбачає: організацію робочих місць відповідно до вимог ергономіки; гнучке регулювання ритму і тривалості робочого часу; побудову структури організації (підрозділу) і розподілу трудових функцій та конкретних завдань з урахуванням здібностей і особливостей характеру працівників; індивідуалізації системи мотивації.Процес адаптації часто може супроводжуватися стресом.

Управління адаптацієюце активний вплив на фактори, від яких зале­жить проходження та терміни адаптації.

Відносно молодих працівників технологія управління включає:

· аналіз очікувань працівників (виявлення мотивів, бажання працю­вати в цій організації);

· найом і прогноз стабільності нового працівника (як довго він хоче пра­цювати вданому колективі);

· введення в колектив;

· ліквідацію причин конфліктних ситуацій, незадоволеність процесом адаптації;

· узагальнення матеріалів про хід адаптації, ознайомлення з ними ке­рівників адміністрації і лінійних керівників.

Серед заходів, що сприяють скороченню періоду адаптації і негатив­них їх наслідків, важливе місце займає професійний відбір кадрів.

Адаптація і її терміни значною мірою залежать від організації системи професійно-кваліфікаційного навчання та просування працівників на підприємстві.Фактори трудової адаптаціїце умови, що впливають на протікання, терміни, темпи і результати цього процесу. Розрізняють фактори об'єктивні і суб'єктивні. Об'єктивнимиє фактори(у трудовій організації пов'язані з виробничим процесом), що менше залежать від працівника. Це рівень організації праці, механізація й автоматизація виробничих процесів, санітарно-гігієнічні умови праці, розмір колективу, розташування підприємства, галузева спеціалізація і т.д.

До суб'єктивних (особистісних) факторів відносяться:

· соціально-демографічні характеристики працівника (підлога, вік, утворення, кваліфікація, стаж роботи, соціальний стан і ін.);

· соціально-психологічні (рівень домагань, готовність трудитися, практичність, швидкість орієнтації у виробничій ситуації, самоконтроль і уміння діяти раціонально, комунікабельність, сприйняття самого себе і здатність формувати в інших почуття відповідальності та ін.);

· соціологічні (ступінь професійного інтересу, матеріальної і моральної зацікавленості в ефективності і якості праці, установка на підвищення кваліфікації й освіти та ін.).

Інтегрованим суб'єктивним показником успішної трудової адаптації можна вважати загальну задоволеність працівника працею, морально-психологічним кліматом у колективі.

Управління виробничою адаптацією передбачає, по-перше, вплив на об'єктивні фактори через створення системи управління виробничою адаптацією на підприємстві, по-друге — управління індивідом власною виробничою адаптацією (самоменеджмент).


 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты