Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Висвітліть роль профспілок у представництві й захисті прав та інтересів працівників на підприємстві.
Професійна спілка — добровільна неприбуткова громад­ська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інте­ресами за родом професійної (трудової) діяльності (навчання).

Професійні спілки створюються з метою представництва, здійснення та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

Діяльність профспілок будується на принципах законності та гласності.

Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на пі­дприємстві, в установі або організації незалежно від форм влас­ності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостій­но, особи, які навчаються в навчальному закладі.

Організаційними ланками профспілок є:

· первинна профспілкова організація — добровільне об'єднання членів профспілки, які працюють на одному підпри­ємстві, в установі, організації незалежно від форм власності і ви­дів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, об'єднання працівників — членів профспілки, які забез­печують себе роботою самостійно, осіб, які навчаються в одному навчальному закладі;

· республіканська, регіональна, обласна, місцева, інші орга­нізації профспілки — добровільні об'єднання первинних проф­спілкових організацій однієї профспілки, що діє на відповідній території (Автономної Республіки Крим, однієї області, одного міста, району, села);

· профспілковий орган — орган, створений згідно із статутом (положенням) профспілки, об'єднання (асоціації) профспілок;

· профспілковий представник (довірена особа) — профор­ганізатор, профгрупорг, керівник профспілки, об'єднання (асоці­ації) профспілок, профспілкового органу або інша особа, уповно­важена на представництво статутом або відповідним рішенням профспілкового органу;

· член профспілки — особа, яка входить до складу профспіл­ки, визнає її статут та сплачує членські внески.

Профспілки можуть мати статус:

· місцевих;

· обласних;

· регіональних;

· республіканських;

· всеукраїнських.

Законодавством України передбачені такі права профспілок та їх об'єднань:

1. Право представляти і захищати права та інтереси членів профспілок

2. Право на ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод

3. Повноваження щодо захисту прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за додержання законодавства про працю

4. Права у забезпеченні зайнятості населення

5. Права щодо соціального захисту і забезпечення достатнього захисту та життєвого рівня громадян

6. Права у галузі соціального страхування та соціального забезпечення

7. Права в управлінні підприємствами та при зміні форм власності

8. Право на організацію страйків та проведення інших масових заходів

9. Право на інформацію з питань праці та соціально-економічного розвитку

10. Право на створення навчальних, культурно-освітніх закладів, дослідних та інших організацій

11. Повноваження щодо питань охорони здоров'я громадян, фізичної культури, спорту, туризму та охорони довкілля

12. Права у сфері захисту духовних інтересів трудящих

13. Права у захисті житлових прав громадян

14. Право щодо притягнення до відповідальності посадових осіб

15. Право па створення своєї власності

16. Право на господарську та фінансову діяльність

17. Обов'язки щодо захисту прав та інтересів своїх членів

Профспілкові організації на підприємствах представ­ляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні права та інтереси. Свої повноваження профспілкові організації здійснюють через утворені ними виборні органи, а в організаціях, де не створюються виборні органи, — через пред­ставника (довірену особу) профспілкової організації, яка діє у межах прав, даних їй статутом (положенням) профспілки.

Якщо на підприємстві створено кілька профспілкових орга­нізацій, представництво колективних інтересів працівників пі­дприємства щодо укладання колективного договору здійсню­ється об'єднаним представницьким органом, за ініціативою будь-якої профспілки.

Роботодавець зобов'язаний сприяти створенню належних умов для діяльності профспілкових організацій, що діють на під­приємстві, в установі чи організації.

За наявності письмових заяв працівників, які є членами проф­спілки, роботодавець щомісячно і безоплатно перераховує на ра­хунок профспілки членські профспілкові внески із заробітної плати працівників відповідно до укладеного договору в терміни, визначені цим договором. Роботодавець не вправі затримувати перерахування зазначених коштів.


 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 85; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты