Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗасоби контролю
Читайте также:
  1. Види та форми контролю.
  2. Засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
  3. Засоби захисту шкіри і порядок їх використання
  4. Засоби навчання в системі методичної підготовки
  5. Інструменти, прилади й моделі, технічні засоби навчання
  6. Методи контролю витрат.
  7. Методи контролю витрат. 1 страница
  8. Методи контролю витрат. 2 страница
  9. Методи контролю витрат. 3 страница

 

Рейтингова оцінка засвоєння студентами денної форми навчання

навчального матеріалу (за кредитно-модульною системою)

 

Критерії рейтингової оцінки засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни «Теорія та методика музичного виховання»

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр. Складання екзамену здійснюється під час екзаменаційної сесії в комісії, яку очолює завідувач кафедри, відповідно до затвердженого в уставленому порядку розкладу.

2. Кредитно-модульна система це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових модульної технології навчання та предметів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань та вмінь і навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.

3. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу.

4. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.

5. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконання студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах в оцінку за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, семестрової модульних рейтингових оцінок, а також екзаменаційної та підсумкової семестрових рейтингових оцінок.

6. Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного модуля – виконання та захист індивідуальних завдань (реферати, анотації, тощо), виступи на семінарських заняттях тощо.7. Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної роботи з даного модуля.

8. Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок з даного модуля.

9. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума підсумкових модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх змістовних модулів.

10.Екзаменаційна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання екзаменаційних завдань

11. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингової оцінок в балах за національною шкалою та за шкалою ECTS).

Рейтингова система оцінювання навчальних досягнень студентів

Рейтингова система оцінювання (РСО) передбачає визначення якості виконання студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань, умінь, навичок шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та підсумкового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінку з традиційною національною шкалою та шкалою ECTS.
Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты