Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання до заняття
Читайте также:
 1. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 2. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
 3. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.
 4. Виконання завдання;
 5. Завдання
 6. Завдання 1. Проектна робота.
 7. Завдання 3
 8. Завдання 3. Проектна робота.
 9. Завдання 9-10. Проектна робота.
 10. Завдання до заняття

1. Вивчити рекомендовану літературу.

2. Виготувати музично-дидактичну гру.

 

Питання для обговорення

1. Загальна характеристика СМД.

2. Джерела виникнення СМД.

3. Форми організації СМД.

4. Педагогічні умови формування СМД.

5. Особливості керівництва СМД.

 

Методичні рекомендації

Засвоєння даної теми припускає знання психолого-педагогічної характеристики діяльності дитини. Необхідно дати визначення діяльності, виділити її структуру, зовнішні і внутрішні компоненти, розглянути структурні перетворення діяльності в процесі її розвитку. Слід охарактеризувати специфіку музичної діяльності дошкільників, способи пізнання музики дітьми, а також зміст певних видів музичної діяльності з погляду прояву в них внутрішніх і зовнішніх дій.

Спираючись на теоретичні положення, розроблені А.Н.Леонтьевим, С.Л.Рубінштейном, А.В.Запорожцем, Н.А.Ветлугиной і ін., розкрити залежність психічного розвитку дитини від змісту музичної діяльності. Перерахувати уміння і навики, особові якості, формовані в різних видах музичної діяльності на етапі дошкільного дитинства.

Далі слід розглянути види і різновиди музичної діяльності дітей. Необхідно обгрунтувати важливість комплексного об'єднання всіх видів музичної діяльності (сприйняття, виконання, творчості, музично-освітньої діяльності), довести, що сприйняття музики є провідним видом дитячої музичної діяльності.

Для того, щоб виявити специфіку кожного виду музичної діяльності дітей, рекомендується порівняти їх з аналогічними видами музичної діяльності дорослих. Важливо показати цінність творчої, виконавської, теоретичної і музично-педагогічної діяльності музикантів-професіоналів. При підготовці до заняття слід вивчити і проаналізувати загальні і відмінні риси сприйняття, виконання і творчості дітей і дорослих.

Обовязкова література

1. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. - М.: Просвещение, 1983. - С.184-195. С. 169-183.

2. Комисарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников. – М.: Просвещение, 1986.

3. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников.

4. Шоломович С., Рудченко И., Зинич Р. Методика музыкального воспитания в детском саду. - Київ: Музична Україна, 1985.- С. 135-142.5. Новгородська Ю.Г. Методика музичного виховання. Тексти лекцій: Навчальний посібник для спеціальності «Дошкільне виховання, практична психологія» / Ю.Г. Новгородська. – Ніжин, Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – С.84-88.

Література додаткова

1. Злыгостева З. Роль музыкально-дидактических игр в музыкальном развитии детей // Дошкольное воспитание. – 1987. - № 4.

2. Мкртчан Ш. Музыкальные игры как средство формирования самостоятельной деятельности // Дошкольное воспитание. – 1988. - № 6.

3. Злыгостева З. Роль музыкально-дидактических игр в музыкальном развитии детей //Дошкольное воспитание. - 1987. - № 4.

4. Гринюк Л. Музыкальная деятельность детей вне занятий // Дошкольное воспитание. - 1983. - № 8.

5. Игрушки и пособия для детского сада / Под ред. В.М. Изгаршевой. - М.: Просвещение, 1987. - С. 128-138.

ТЕМА ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

3.2.3. Планування та облік музичного виховання

Завдання для самостійного вивчення

1.Вивчити самостійно рекомендовану літературу.

2.Скласти примірний перспективний план примінення музики в повсякденому житті (на 2 місяця).Питання для самостійного вивчення

1. Види планування:

- перспективне;

- календарне.

2. Індивідуально-диференційний підхід до дітей на музичних заняттях.

3. Форми планування.

4. Облік роботи музичного виховання.

Методичні рекомендації

Планування переслідує мету розподілу всього матеріалу програми за часом.

Умови правильного та успішного планування роботи з дітьми такі:

а) знання вимог, визначених «Програмою»;

б) добре знання музичного матеріалу для всіх вікових груп дошкільного навчального закладу;

в) знання вікових особливостей дітей, вивчення їхнього фізичного та розумового розвитку, а також знання фактичних даних: вік, стан здоров'я, рівень розвитку кожної дитини;

г) тісний контакт з вихователями груп з метою застосування єдиних методів педагогічного впливу на дітей.

Доцільне складання двох видів плану:

– перспективного, розрахованого на 2-3 місяці;

– календарного (щоденного), розрахованого на 1-2 тижні.

У перспективний план входить планування занять і всіх інших форм музичної діяльності. У перспективному плані плануються:

– види музичної діяльності;

– задачі навчання і виховання (знання, уміння і навички, розвиток здібностей);

– репертуар (по всіх видах музичної діяльності).

На основі перспективного плану складається і календарний (повсякденний) план роботи і облік. У календарному плані відображається:

– послідовність розучуваного матеріалу;

– програмні вимоги, над якими ведеться робота у зв'язку з наміченим репертуаром;

– деякі методичні прийоми.

 

Література основна

1. Костина Е. Примерное перспективное планирование работы по музыкальному воспитанию, 1989. - № 8. – С. 112.2. Шоломович С.М., Рудченко И.Н., Зинич Р.Т. Методика музыкального воспитания в детском саду. – Киев: Музична Україна, 1985. – С. 88-110.

3. Новгородська Ю.Г. Методика музичного виховання. Тексти лекцій: Навчальний посібник для спеціальності «Дошкільне виховання, практична психологія» / Ю.Г. Новгородська. – Ніжин, Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – С. 80-84.

Література додаткова

1. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М.:Просвещение, 1983. –С. 207.

 

 

ТЕМА ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

3.2.4. Керівництво роботою з музичного виховання в

дошкільних навчальних закладах

Завдання до самостійного вивчення

1. Вивчити самостійно рекомендовану літературу.

2. Законспектувати статті:

– Романюк І. Музичне виховання в педпроцесі: функції керівника закладу / І. Романюк // Дошкільне виховання. – 2011. – № 4. – С. 10;

Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури ДНЗ. Лист МОН України від 16.03.2009 р. № 1/9 – 165 // Дошкільне виховання. – 2009. – № 3. – С. 3.

Питання для самостійного вивчення

1.Загальна спрямованість керівництва роботою з музично-естетичного виховання в дитячому садку.

2.Обов'язки керівника дошкільного закладу в організації музично-педагогічної роботи.

3.Обов'язки музичного керівника по здійсненню музичного виховання дітей.

Методичні рекомендації

Загальна спрямованість керівництва музичною роботою з дітьми входить до обов'язку завідувачки навчального дошкільного закладу, яка відповідає за всю постановку виховно-педагогічного процесу. Не будучи фахівцем в області музичногоного виховання, він, проте, має вищу педагогічну освіту і художній смак і тому може прослідкувати за правильною організацією занять, виконанням програми музичного виховання у всіх вікових групах, методикою роботи з дітьми, дозуванням занять, якістю підготовки до занять педагога-музиканта і в деякій мірі якістю виконання ним музичного репертуару.

Посадові обов'язки. Здійснює музичну освіту і естетичне виховання дітей відповідно до програми, що реалізується в даному типі дошкільного закладу. Сприяє формуванню у дітей інтересу і любові до музики, співів. Виявляє музичні задатки, обдаровання дітей, дбає про розвиток їхніх здібностей, талантів у різних видах музичної діяльності. Спільно з педагогічним колективом та сім'єю формує у дітей загальну художню, музичну, естетичну культуру. Проводить музичні заняття, музичні концерти, бере участь в організації свят, дитячих розваг, ранкової гімнастики.

Повинен знати. Для вирішення педагогічних, музично-виховних завдань повинен мати знання в обсязі вищої або середньої музично-педагогічної освіти. Має знати теорію і методику музичного, естетичного виховання, класичний та сучасний музичний репертуар для дітей; дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію; цілі, принципи, зміст дошкільної музичної, естетичної освіти, форми, методи, засоби навчально-виховної роботи, відповідні програмно-методичні матеріали і документи; індивідуальні характеристики вихованців; основні напрямки розвитку музичної культури; законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

Музичний керівник II категорії має вищу музично-педагогічну освіту* або середню музично-педагогічну та іншу вищу педагогічну освіту, проявляє достатній професіоналізм, володіє сучасними "формами, методами навчально-виховного процесу, досяг вагомої результативності у педагогічній діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи - не менше 3 років.

Музичний керівникмає вищу освіту або середню музично-педагогічну освіту, професійно компетентний, забезпечує нормативі рівні і стандарти навчально-виховної робот, відповідає загальним естетичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

 

Література основна

2. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М.:Просвещение, 1983. –С. 207.

3. Шоломович С., Рудченко И., Зинич Р. Методика музыкального воспитания в детском саду. – К., 1985. – С. 117.

4. Романюк І. Музичне виховання в педпроцесі: функції керівника закладу / І. Романюк // Дошкільне виховання. – 2011. – № 4. – С. 10.

5. Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури ДНЗ. Лист МОН України від 16.03.2009 р. № 1/9 – 165 // Дошкільне виховання. – 2009. – № 3. – С. 3.

Література додаткова

1. Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников. - М.: Просвещение, 1994.- С. 20-39.

 

ТЕМА ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

3.2.5. Керівництво роботою з музичного виховання в

дошкільних методичних кабінетах

Завдання до самостійного вивчення

3. Вивчити самостійно рекомендовану літературу.

Питання для самостійного вивчення

1.Задачі, зміст і методи роботи методиста з музичного виховання (області, міста, району).

2.Оформлення методичного кабінету з розділу програми «Музичне виховання».

3.Робота методиста з музичними керівниками. Загальна спрямованість і вимоги методиста до змісту і методів роботи музичних керівників.

4.Інспектування дитячих садків з теми «музично-естетичне виховання в дитячому садку».

 

Методичні рекомендації

Задачею методиста, що працює в області музичного виховання дітей, є здійснення загального керівництва цим важливим педагогічним процесом, організація і проведення різних заходів щодо підвищення кваліфікації музичних керівників і забезпечення для цього оптимальних умов.

Методист повинен знаходитися на рівні сучасних музично-естетичних знань, бути в курсі суспільного музичного життя, постійно підвищувати свій теоретичний рівень у області естетики і музичного мистецтва, вимогливість до себе відповідно до задач сучасної музичної педагогіки.

Розглянемо окремі форми організації підвищення кваліфікації музичних керівників:

– музичні методичні об'єднання;

– відкриті музичні заняття;

– індивідуальні консультації;

– групові консультації;

– семінар-практикум;

– проблемний семінар;
– курси, гуртки.

Тематична перевірка дошкільного навчального закладу доручається суспільному інспектору, що є кваліфікованим фахівцем-музикантом. Тематична перевірка з'ясовує умови організації музично-естетичного виховання відповідно до вимог Програми за якою працює дошкільний навчальний заклад.

 

Література основна

1.Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М.:Просвещение, 1983. –С. 207.

2.Шоломович С., Рудченко И., Зинич Р. Методика музыкального воспитания в детском саду. – К., 1985. – С. 117.

Література додаткова

1.Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников. - М.: Просвещение, 1994.- С. 20-39.

ТЕМА ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

3.2.6. Здійснення наступності в музичному вихованні

дітей дошкільного навчального закладу і школи

 

Завдання до самостійного вивчення

1.Вивчити самостійно рекомендовану літературу.

Питання для самостійного вивчення

1. Тематичний принцип у музично-естетичному вихованні та навчанні дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку.

2. Єдність цілей і завдань музичного виховання в дошкільному навчальному закладі і початкових класах школи.

3. Форми сумісної роботи школи і дошкільного навчального закладу.

Методичні рекомендації

Перед органами освіти стоїть задача – створити найсприятливіші умови для всестороннього естетичного виховання дітей.

Виконання цієї задачі багато в чому залежить від єдиної системи естетичного виховання в дитячому саду і початкових класів школи.

Школа зацікавлена в тому, щоб діти прийшли в 1 клас з хорошою музичною підготовкою, на основі якої продовжується подальше цілеспрямоване систематичне музично-естетичне виховання і навчання.

Цілі і задачі музичного виховання і навчання в школі обгрунтовуються цілісним вченням про музичну культуру сучасного суспільства. «Музична культура суспільства є єдність музики і її соціального функціонування. Це складна система, в яку входять:

1. Музичні цінності, що створювані або зберігаються в даному суспільстві.

2. Всі види діяльності по створенню, зберіганню, відтворенню, розповсюдженню, сприйняттю і використовуванню музичних цінностей.

3. Всі суб'єкти такого роду діяльності разом з їх знаннями, навиками і іншими якостями, що забезпечують її успіх.

4. Всі установи і соціальні інститути, обслуговуючі цю діяльність». (Сохор А.Н. Музична культура суспільства // Питання психології і естетики музики. – Л., 1980. - З. 62.

Музичне мистецтво – це і специфічна форма віддзеркалення дійсності засобами звуків, і форма спілкування людей. Це комунікативна функція музики має особливе значення при організації музичного виховання і навчання дітей.

Література основна

1.Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М.:Просвещение, 1983. –С. 207.

2.Шоломович С., Рудченко И., Зинич Р. Методика музыкального воспитания в детском саду. – К., 1985. – С. 117.

Література додаткова

1.Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников. - М.: Просвещение, 1994.- С. 20-39.

2. Дубровская Е.А. Руководство процессом музыкального воспитания в дошкольных учреждениях. - М., 1988. - С. 34.

ТЕМА ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

3.2.7. Музичне виховання дошкільників у сім’ї

Завдання до самостійного вивчення

1.Вивчити самостійно рекомендовану літературу.

Питання для самостійного вивчення

1. Характеристика умов для музичного розвитку дитини в сім’ї.

2. Завдання музичного виховання дітей в сім’ї.

3. Методи навчання музичного виховання в сім’ї.

4. Форми організації музичної діяльності дітей в сім’ї.

Методичні рекомендації

Роль родини в музичному вихованні дітей. Сім'я є найважливішим середовищем формування та розвитку особистості: тут дитина народжується, зростає, пізнає світ, соціалізується. Саме в родині розвиваються її почуття, закладаються моральні цінності, формується фізичне та психічне здоров'я.

Інтерес до музики і музичні здібності виявляються у дітей по різному. Багато з них з великим інтересом слухають музику і співають, інші до музики нібито байдужі. Іноді вважають,що такі діти від природи не музичні, в них немає слуху і розвивати його безперспективно. Така точка зору невірна. У кожної дитини можливо розбудити інтерес і любов до музики, розвивати музичний слух та голос. Це підтверджує і життєва практика і наука. Привчати дитину до музики в домашніх умовах потрібно з самого раннього віку.

Основні педагогічні методи (наочний, словесний, практичний) застосовні і в музичному сімейному вихованні.

Наочно-слуховий метод — основний метод музичного виховання. Якщо дитина росте в сім'ї, де звучить не тільки розважальна музика, але і класика і народна музика, він, природно, звикає до її звучання, накопичує слуховий досвід в різних формах музичної діяльності (активних і більш пасивних, націлених на безпосереднє заняття музикою і використовування її як фону для іншої діяльності).

Наочно-зоровий метод в сімейному вихованні має свої переваги. У дитячому саду для роботи з дітьми використовуються звичайно крупні за розміром репродукції картин, ілюстрації, якість яких не завжди висока. Удома ж є можливість показати дітям книги з репродукціями картин, розказуючи про епоху, коли була складена музика, народні традиції, обряди, познайомити їх із зображеннями предметів побуту, одягу. Розгляд репродукцій картин, відповідних по настрою звучній музиці, збагатить уявлення дітей про мистецтво.

Словесний метод також дуже важливий. Короткі бесіди про музику, репліки дорослого допомагають дитині настроїтися на її сприйняття, підтримують виниклий інтерес. Під час слухання дорослий може звернути увагу дитини на зміну настроїв, на зміни в звучанні (як ніжно і сумно співає скрипка, а зараз тривожно і похмурий зазвучала віолончель, як виблискують і переливаються звуки трикутника, як сумно звучить мелодія).

Консультуючи батьків, педагогу-музиканту дошкільної установи необхідно розказувати про досвід музичного виховання, накопиченому дитиною в дитячому саду, щоб вони могли використовувати його удома, давати рекомендації по застосуванню доступних і ефективних методів і прийомів музичного виховання дітей в сім'ї.

Музика в сім'ї може використовуватися як у вигляді занять з дітьми, так і у вільніших формах – як розвага, самостійне музичення дітей, вона може звучати і фоном для іншої діяльності. У заняттях з дітьми роль дорослого (батьків або педагога) активна — це сумісне слухання музики, сумісне музичення (спів, гра на музичних інструментах, музично-ритмічні рухи, ігри з музикою).

До менш активних форм керівництва дорослого відносяться слухання грамзаписів музичних казок, музики до мультфільмів, самостійне музичення дітей. Дорослий може втручатися в цю діяльність, лише щоб допомогти дитині – перевернути пластинку, підібрати мелодію і т.д. Дитина повинна відчувати, що йому завжди подадуть підтримку, нададуть увагу.

Література основна

1.Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М.:Просвещение, 1983. –С. 207.

2.Шоломович С., Рудченко И., Зинич Р. Методика музыкального воспитания в детском саду. – К., 1985. – С. 117.

3. Харченко В. О семейном пении. – / В. Харченко // Дошкольное воспитание. – 2011. – № 8. – С. 4.

Література додаткова

1.Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников. - М.: Просвещение, 1994.- С. 20-39.

2. Дубровская Е.А. Руководство процессом музыкального воспитания в дошкольных учреждениях. - М., 1988. - С. 34.

 1. Питання до самоперевірки

1. Звуковисотність. Властивості музичного звуку. Звукоряд. Основні ступені та їх позначення.

2. Назви октав. Діапазон. Регістр. Скрипковий і басовий ключі. Стрій. Темперований стрій. Тон і полутон. Похідні ступені звукоряду.

3. Знаки альтерації. Енгармонізм звуків.

4. Ноти. Основні тривалості та їх позначення. Нотний стан.

5. Паузи. Види пауз та їх позначення.

6. Ритм і метр у музиці. Розмір. Такт. Тактова риска. Затак. Поняття про прості розміри.

7. Загальне поняття про складні розміри. Змінні розміри.

8. Тактування 2-, 3-, 4- дольними розділами.

9. Темп. Основні темпові позначення. Метроном.

10.Інтервали. Мелодичний і гармонічний інтервали. Ступенєва величина інтервалів.

11.Тонова величина інтервалів. Консонанс і дисонанс.

12.Лад. Стійкі та не стійкі ступені ладу. Тоніка. Поняття про тональність.

13.Мажор. Гама натурального мажору.

14.Мінор. Гама натурального мінору.

15.Поняття про мелодію. Розчленованість музичного мовлення. Проста одночасна, двохчасна, трьохчасна форма.

16. Розробка теорії музично-естетичного виховання на основі суміжних наук.

17. Методи дослідження проблем музичного виховання і розвитку.

18. Методика музичного виховання як наука. Взаємозв’язок музичного виховання, навчання і розвитку.

19. Основні історичні етапи становлення методики музичного виховання.

20. Особливості зарубіжного музично-естетичного виховання дошкільників.

21. Аналіз сучасних концепцій щодо музично-естетичного виховання дітей дошкільного віку.

22. Аналіз сучасних альтернативних програм щодо музично-естетичного виховання („Малятко”, „Дитина”).

23. Структура музичності та вікові рівні музичного розвитку дітей.

24. Сприйняття музики. Методика залучення дітей до сприйняття музики.

25.Співи як діяльність. Характеристика діапазону дитячого голосу і його гігієна.

26.Характеристика співочих навичок. Методика навчання дітей співам.

27.Музично-ритмічна діяльність. Види музично-ритмічних рухів.

28. Методика навчання дітей музично-ритмічним рухам.

29. Гра на дитячих музичних інструментах. Класифікація дитячих музичних інструментів і прийоми гри на них.

30.Методика навчання грі на дитячих музичних інструментах. Роль вихователя в навчанні дітей грі на інструментах.

31. Умови активізації дитячої музичної творчості.

32.Організація музичних занять в дошкільному закладі. Обов’язки вихователя і музичного керівника на музичних заняттях у різних вікових групах.

33.Види музичних занять, їх структура і проведення.

34.Музика в повсякденному житті дітей дошкільного закладу. Методика проведення різних видів розваг.

35.Свята в дошкільному закладі, їх побудова у різних вікових групах.

36.Підготовка і методика проведення свят.

37.Значення самостійної музичної діяльності та педагогічні умови її стимулювання.

38.Методика проведення музично-дидактичних ігор.

39.Плануваня і облік роботи музичного виховання. Віковий та індивідуально-диференційований підхід до музичного розвитку дошкільників.

40.Обов’язки керівника дошкільного закладу в організації музично-педагогічної роботи.

41.Обов’язки музичного керівника щодо здійснення музичного виховання дітей.

42.Задачі, зміст і методи роботи методиста з музичного виховання (міста, району, області).

43.Інспектування дошкільних закладів з теми „Музично-естетичне виховання в освітньому дошкільному закладі”.

44.Методика проведення занять з „Музичного букварю” Н.Ветлугіної (1973р., 1986 р.)

45.Робота з батьками з музично-естетичного виховання дітей дошкільного віку.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 105; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты