Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання до заняття. 1. Вивчіть рекомендовану літературу.
Читайте также:
 1. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 2. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
 3. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.
 4. Виконання завдання;
 5. Завдання
 6. Завдання 1. Проектна робота.
 7. Завдання 3
 8. Завдання 3. Проектна робота.
 9. Завдання 9-10. Проектна робота.

1. Вивчіть рекомендовану літературу.

2. Зробіть презентацію за темами:

– «С. Русова і музичне виховання дітей»;

– «Внесок Н. Ветлугіної в розвиток музичного виховання дошкільників»;

– «Розвиток ознайомлення дошкільників з музикою в Україні».

 

Питання для обговорення

1. Джерела виникнення громадського дошкільного музичного виховання (до 1917 р. ХХ ст.).

2. С. Русова про музичне виховання дошкільників.

3. Становлення теорії і практики музичного виховання в дошкільних закладах 20-30 рр. ХХ ст.

4. Вплив психологічних і педагогічних досліджень на розвиток теорії музичного виховання в післявоєнний період ХХ ст.

5. Узагальнення кращого педагогічного досвіду в 50-60 рр. ХХ ст.

6. Характеристика тематики дослідження з музичного виховання в 70-90 рр. ХХ ст.

7. Теорія і практика музичного виховання в дошкільних навчальних закладах на сучасному етапі.

 

Методичні рекомендації

Сучасна методика музичного виховання ввібрала у себе здобутки й досягнення педагогічної теорії і практичної діяльності дошкільних за­кладів, наслідки багаторічних пошуків на шляху розвитку системи музичного виховання.

Вивчаючи перше питання, слід зазначити, що у царській Росії не було будь-якої системи дошкільного виховання дітей. До 1917 р. існувало всього 250 дитячих садків, у тому числі на Україні – 47. Уже тоді поступово нагромаджувався позитивніший досвід дошкільного, зокрема музичного виховання. На його розвиток благотворно впливали передові ідеї революціонерів-демократів, їхнє матеріалістичне тлума­чення суті мистецтва.

Після 1917 р. розгорнулася широка робота по впровадженню й утвердженню радянської системи дошкільного виховання. Адже без цього не можна було розв'язати завдання залучення жінок до громадського і політичного життя.

20 грудня 1917 року було опубліковано декрет, в якому наголошувалося, що дошкільне виховання – «одне з найістотніших питань нашого часу». Важливе місце відводилося музично-естетичній освіті в «Положенні про єдину трудову школу РРФСР» (1918). У «Декларації про єдину трудову школу» вказувалося, що предмети естетичного циклу і серед них музика та співи ніяк не є чимось другорядним.

У Програмі РКП(б), прийнятій на VIII з'їзді у березні 1919 року, дошкільне виховання розглядається як перша ланка єдиної системи освіти.Нові завдання розвитку музичного виховання дітей дошкільного віку вимагали й викриття теорії вільного виховання. Хоч вона нібито була спрямована проти формального навчання з його застарілими пасивними методами, однак прихильники цієї теорії (засновник К.Вентцель) проголошували зайвими навчальні плани, програми і підручники, заперечували роль педагога, фетишизували дитячі бажання.

Аналогічні збірки видаються і на Україні. Стало традицією, що проблеми дошкільної музичної педагогіки, ба­гатогранний досвід роботи з музичного вихованню в дитячих садках активно обговорюються на педагогічних читаннях, республіканських, всесоюзних і міжнародних конференціях та інших форумах науковців і практиків. Плодотворним був, наприклад, обмін думками на Всесоюзній конференції з питань розвитку в дітей музичного слуху і співацького голосу (1965).

На сучасному етапі проблемою музичного виховання в Україні займається багато вчених, дослідників.

 

Література основна

1. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду / Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман. – М.: Просвещение, 1983. – С. 31–61.2. Зінич Р., Кукловська В., Рудченко І., Шоломович С. Методика музичного виховання в дитячому садку / Р. Зінич, В. Кукловська, І. Рудченко, С. Шоломович; За ред. С. Шоломович. – Київ: Видавництво «Музична Україна», 1974. – С. 4–7.

3. Морева Н. Музыкальное воспитание в первых общественных детских садах России / Н.Морева // Дошкольное воспитание. – 1996. – № 11. – С. 91.

4. Дзержинская И., Комиссарова Л. Ветлугина Н.А. /И. Дзержинская, Л. Комиссарова // Дошкольное воспитание. – 1996. – № 7. – С. 69.

5. Проскура О., Пшеврацька О. Повертаємося до джерел / О. Проскура, О. Пшеврацька // Дошкільне виховання. – 1994. – № 7. – С. 8.

6. Базова Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». – К., 2009. – 426 с.

7. Волобуева Л., Голдовская А. Из истории первых программ для детского сада Л. Волобуева, А. Голдовская // Дошкольное воспитание. – 2009. – № 11. – С. 15.

8. Новгородська Ю.Г. Методика музичного виховання. Тексти лекцій: Навчальний посібник для спеціальності «Дошкільне виховання, практична психологія» / Ю.Г. Новгородська. – Ніжин, Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 143 с.

Література додаткова

1. Концепція національного виховання.

2. Танько Т.П. Музично-педагогічна освіта в Україні / Т.П. Танько. – Х.: Основа, 1998. – 192 с.

3. Державна національна програма «Освіта». Україна ХХІ століття.

4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К., 1999.

5. Закон України «Про дошкільну освіту», 2001.

6. Концепція Державної цільової Програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року // Дошкільне виховання. – 2010. – № 9. – С. 3–4. 

ТЕМА ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

2.1.5. Розвиток методики музичного виховання в Україні

 

Завдання для самостійного вивчення

 1. Вивчити самостійно рекомендовану літературу.
 2. Зробити презентацію на тему «Розвиток методики музичного виховання в Україні».

 

Питання для самостійного вивчення

1.Педагогічна спадщина С.Ф.Русової про музичне виховання дітей дошкільного віку.

2. Українські вчені про основні питання музично-виховної роботи в дитячому садку (Р. Зінич, В. Кукловська, І. Рудченко, С. Шоломович) у ХХ ст.

3. Теорія і практика музичного виховання в дошкільних установах на сучасному етапі.

Методичні рекомендації

В історії педагогічної думки ХІХ–ХХ століття одне з чинних місць займає педагогічна спадщина видатного українського педагога С.Ф.Русової (1856–1940), яка надавала великого значення музичному вихованню дітей.

Історико–педагогічні джерела свідчать про те, що у своїх працях С.Русова розкриває мету, завдання, зміст та заходи музичного виховання в дитячому садку. Видатний педагог зазначає, що музичне виховання в дошкільному віці відіграє величезну роль у розвитку дитини, і не тільки в розвитку музичних знань, навичок, умінь, але і у загальному інтелектуальному розвитку. Якщо діти виховуються в дусі чутливості до всього прекрасного в житті, якщо вони збагачуються різнобічними враженнями, то їхні здібності розвиваються успішно і плодотворно.

Важливим фактором своєрідного виявлення дітей є веселість у житті, як у родинному оточенні, так і в дитячому садку. Це не значить, що мусить бути постійний тарарам і галас. Ні, веселе життя – це життя, де панує радість... Дитині весело, і вона розцвітає як квітка у промінцях сонця. Цю веселість має підтримувати педагог своїм особистим настроєм та своїм поводженням. Він мусить приймати щиру участь як у іграх, так і в усіх заняттях. Із занять відмітимо такі, що найкраще викликають веселий настрій, то: танок, рухи руханки і т. ін. [1,216]

Тому під час своєї роботи в дитячому садку (який вперше був заснований в Україні Софією Русовою та її сестрою), вона, на наш погляд, розробила програму музично–естетичного виховання дітей дошкільного віку, яка складалась з таких частин: мета, завдання, зміст, методи та засоби.

Загальна мета всебічного і гармонійного виховання визначала і основні завдання музично–естетичного виховання:

1. Розвивати естетичне почуття і уявлення дітей. Усі види мистецтва, краса природи, побуту сприяють розвитку естетично–забарвленого сприймання. Це і породжує естетичні переживання–емоційну чутливість, радість, хвилювання, захоплення.

2. Залучати дітей до діяльності в галузі мистецтва, виховувати в них потребу і звичку посильно вносити елементи прекрасного в побут, природу.

3. Закладати початкові основи естетичного смаку, підводити дітей до оцінки явищ мистецтва і життя.

4. Розвивати художньо–творчі здібності дітей; їх діяльність, пов’язана з музикою; їх діяльність, пов’язана з мистецтвом, завжди має бути насиченою радісним переживанням і творчою уявою. Чим більше естетично розвинена дитина, тим міцніші її художні вміння й навички, тим повніша, цікавіша її творча діяльність.

 

Література основна

1. Русова С. Вибрані педагогічні твори. – К.: Освіта, 1996. – 304 с.

2. Зінич Р., Кукловська В., Рудченко І., Шоломович С. Методика музичного виховання в дитячому садку / Р. Зінич, В. Кукловська, І. Рудченко, С. Шоломович. – К., 1974. – С. 4-14.

3. Проскура О. Пшеврацька О. Повертаємося до джерел / О. Проскура, О. Пшеврацька // Дошкільне виховання. – 1994. – № 7. – С. 8.

Література додаткова

1. Новгородська Ю.Г. Методика музичного виховання. Тексти лекцій: Навчальний посібник для спеціальності «Дошкільне виховання, практична психологія» / Ю.Г. Новгородська. – Ніжин, Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 143 с.

2. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду / Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман. – М.: Просвещение, 1983. – С. 31–61.

3. Зінич Р., Кукловська В., Рудченко І., Шоломович С. Методика музичного виховання в дитячому садку / Р. Зінич, В. Кукловська, І. Рудченко, С. Шоломович; За ред. С. Шоломович. – Київ: Видавництво «Музична Україна», 1974. – С. 4–7.

2.1.6. Лекція(2 години)


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 40; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты