Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодика розвитку мовлення дітей другого року життя
Читайте также:
  1. II.2. Методика построения напорной и пьезометрической линий
  2. SWOT-анализ и методика его использования. Стратегический анализ, PEST-анализ, SNW-анализ в менеджменте.
  3. А) лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя
  4. Алгебраический материал в курсе математики начальной школы и методика его изучения.
  5. Амортизация основных фондов, методика расчета амортизационных отчислений.
  6. Анализ платежеспособности организации: понятие, цели, информационная база, методика расчета показателей, оценка их изменения. По данным бухгалтерской отчетности проведите анализ.
  7. Анализ показателей себестоимости: ее виды, цели, задачи, последовательность и методика анализа. Анализ затрат на 1 руб. продукции.
  8. Анализ прибыли до налогообложения: понятие, источник информации; методика расчета и оценка влияния факторов.
  9. Аудит производственных запасов и сырья. Цель, программа аудита, процедуры аудита, методика проверки.
  10. Бактеріоскопічний метод дослідження. Етапи. Методика фарбування бактерій за Грамом

Завдання і зміст роботи з розвитку мовлення

Методика розвитку мовлення дітей другого року життя проводиться за віковими етапами від 1 року до 1 року 6 місяців і від 1 року 6 місяців до 2 – х років. Включає в себе наступні завдання:

- розвиток розуміння мовлення;

- розвиток активного мовлення.

 

Від 1 року до 1 року 6 місяців

Розвиток розуміння мовлення.Розширювати запас слів, що їх розуміє дитина та які означають назви предметів, дій живих істот (спить, їсть, співає, слухає і т. ін.), а також слів, щоознача­ють деякі яскраво виражені, зрозумілі дітям ознаки предметів (великий, маленький, червоний і т. ін.).

Учити дітей розуміти нескладний сюжет маленьких інсцені­вок з ляльками, іграшками, що складаються з однієї-трьох дій і відображають знайомі побутові або забавні ситуації.

Створювати в дітей передумови до розуміння мовлення, не підкріпленої показом (до 1 року 6 місяців). Учити знаходити предмети на прохання дорослого, впізнавати їх на предметній картинці, а після року трьох місяців — на картинці, де зображено предмет у дії. Вчити розуміти і виконувати завдання на групу­вання предметів за істотними ознаками (узагальнення в мові, яку розуміє дитина).

Продовжувати вчити дітей виконувати ігрові дії відповідно до тексту знайомих забавлянок («Ладусі», «Сорока-білобока», «Лальчик-пальчик», «Люлі-люлі» і т. ін.), під час читання або розповідання емоційно відгукуватися на ритм і музичність народних творів, віршів, пісеньок. Розвивати здатність слухати художній текст і активно реагувати на його зміст.

Продовжувати розвивати розуміння виразного мовлен­ня: питальних, стверджувальних, окличних інтонацій, за до­помогою яких виражають своє ставлення до змісту художнього твору.

Розвиток активного мовлення. Продовжувати спонукати дітей активно користуватися белькотом, вимовляти прості слова (1рік 2 місяці — 1 рік 4 місяці). Вчити наслідувати звуко­сполучення і слова, що їхчасто чує дитина, а також інтонації, які виражають подив, радість, незадоволення, засмучення і т. ін.Поповнювати активний словник дитини, навчати її вимовляти слова, що означають людей, знайомі реальні та іграшкові предмети (меблі,одяг, посуд) і зрозумілі дитині дії. Навчити дітей знаходити і називати знайомі предмети (одяг, меблі, посуд), незалежно від кольору, розміру, форми.Показувати картинки (предметні), на яких зображені відомі дітям тварини в різному стані (собака лежить, кішка їсть ін.). Використовувати в інсценівках улюблені іграшки (тварини, птахи), спонукати дітей наслідувати їх голоси.

 

Від 1 року і 6 місяців до 2 років

Розвиток розуміння мовлення. Закріплювати розуміння слів, що означають людей, тварин, деякі рослини, предмети та їх властивості. Під час ігор-занять із сюжетними іграшками закріп­лювати запас слів, що означають дії людини і тварин, а також дії, пов'язані з виявленням бажань (хотіти пити, їсти, спати і т. ін.), фізичного стану (холодно, жарко, мокро і т. ін.), допомогти, співчувати. Вчити розуміти слова, які означають розміри предметів, їх колір, властивості і якості, що сприймаються зором, дотиком, слухом; слова, що містять у собі оцінку (добре, погано), а також прислівники, що характеризують доступні просторові (тут, там), часові (зараз, потім) і кількісні (один, багато) відношення. Формувати розуміння виразів, що передаються за допомогою прийменника є, на і вміння правильно здійснювати дії, що відповідають їх змісту. Вчити розуміти прохання дорослого і виконувати доручення, що складаються з двох-трьох взаємо­пов'язаних дій.Знаходити предмети-іграшки за словесною вказівкою у ситуації ускладненого вибору (наприклад: кубик і цеглинка, м'ячик і кулька, машина і візочок і т. ін.), а також предмети, що позначаються словами, близькими за звучанням (наприклад, чашка і чайник, стіл і стілець, шапка і шарф і т. ін.). Узагальнюва­ти подібні між собою предмети за найбільш істотними ознаками. Вчити розуміти зміст інсценівок з лялькою, що відображають взаємопов'язані події (наприклад, лялька Катя готується до прийому гостей; зайчик захворів і його відвідує лікар).

За допомогою нескладних сюжетних картинок (лялька у ванні, хлопчик грає на дудочці і т. Ін.) вчити розуміти найпростіші причинно-наслідкові зв'язки.

Від року семи місяців до року дев'яти місяців розуміти несклад­не оповідання за сюжетною картиною, а потім (від року і десяти місяців до двох років) — коротке оповідання без показу картинки про події, відомі дитині з досвіду. Розширювати запас зрозумілих слів, що означають деякі трудові дії, які виконують дорослі (мити посуд, підлогу, іграшки, підмести доріжку).

Розвиток активного мовлення. Заохочувати заміну дити­ною звуконаслідуванніслів загальновживаними (наприклад, замість «ляля» — лялька, замість «гав-гав» — собачка). Продов­жувати розвивати здатність відтворювати за наслідуванням не тільки звуки мови, слова, а й фрази, що їх промовляє дорослий.

Учити впізнавати в іграшці і на картинці людей різної статі, відповідно до особливостей одягу і зовнішнього вигляду (хлоп­чик, дівчинка, тьотя, дядя, бабуся, дідусь), називати їх. Продов­жувати розвивати вміння не тільки узагальнювати предмети за істотними ознаками, а й називати ці предмети (ляльки, м'ячі, машини і т. ін.).Давати знання про деякі знайомі дітям види транспорту (автобус, тролейбус, електровоз і т. ін.), вчити співвідносити їх з іграшковими машинами і знаходити на картинці. Вчити дітей впізнавати на картинках, в іграшках деяких свійських тварин і називати їх (корова, кінь, півник, курка і курчата); розуміти сценки, що зображують тварин і ставлення людини до них, у процесі показу спонукати дітей до висловлювань. При розгля­данні виділяти найбільш помітні особливості тварин, відмінні ознаки (у тварин є очі, вуха, ноги, хвіст і т. ін.), називати їх.

Розширювати активний словник дітей, учити вимовляти слова, які вже є в їхньому пасивному словнику (навколишні предмети, їх властивості, явища, дії і т. ін.), правильно називати деякі трудові дії людини (підмітати, мити, прасувати, чистити і т. ін.).

Учити дітей правильно вживати особові займенники я, ми, ти, мені, прислівники там, туди, прикметники і прийменники в, на, а також деякі граматичні категорії: форму множини, відмінки іменників, наказову форму дієслова, майбутній та минулий час. Вчити правильно будувати речення з урахуван­ням граматичних особливостей рідної мови.

 

Від 1 року 6 місяців до 1 року 9 місяців спонукати дітей позначати предмети і дії з ними словами і двослівними реченнями. З року десяти місяців вчити користуватися речення­ми, що складаються з трьох-чотирьох слів, вживаючи при цьому прикметники і займенники.

Продовжувати вчити дітей чітко вимовляти голосні зву­ки а, у, о і доступні в артикуляційному плані приголосні: м, б, п, т, д, н.

До кінця другого року навчити дітей слухати невеликі вірші, казки, оповідання, в яких описано вчинки людей і тварин, доступні розумінню дітей явища природи та емоційно відгукуватись на прослухані твори. У процесі читання та розповіді викликати вдітей співпереживання, співчуття,бажання висловитись.

Показники засвоєння змісту:

• розуміти мову дорослих (слова, речення, розповіді, казки, запитання «Що?», «Хто?», «Де?»);

• вимовляти звуконаслідувальні, полегшені слова, фрази, речення з двох-трьох слів;

• у словнику дітей нараховується 300 слів.

Заняття з розвитку мовлення. На другому році життя робо­та з розвитку мовлення проводиться у трьох напрямках:

а) розви­ток розуміння мовлення;

б) вправляння дітей у звуконаслідуванні і наслідуванні слів, фраз;

в) розвиток активного мовлення.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты