Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПсихологія копінг-поведінки
Читайте также:
  1. Психологія журналістської діяльності

Система базових тестових завдань

Дайте визначення поняттю «копінг-поведінка» це сукупність когнітивних, емоційних і поведінкових стратегій особистості, спрямованих на досягнення адаптації до стресових ситуацій та подолання життєвих криз це разовий термін, що охоплює різні реакції живого організму чи групу організмів це соціальна поведінка особистості свідомого вольового характеру, яка є врегульованою нормами права і спричиняє юридичні наслідки всі варіанти відповідей правильні
Що в перекладі з англійської означає термін «копінг» ? подолання адаптація спостереження експеримент
Психологічне подолання (копінг) прямоване на адаптацію людини до вимог кризової ситуації індивідуальний розвиток людини вдосконалення рефлекторної діяльності усі відповіді правильні.
До основних функцій копінга належать фокусування на проблемі і руйнування стресового зв’язку особистості та середовища. фокусування на емоціях керування емоційним дистресом всі відповіді правильні
Відомі дослідники копінгу   Р.Лазарус, С.Фолкман Дж. Паркер Р.Мус, Н.Ендлер всі відповіді правильні
До функцій копінгу належать передавання й сприймання інформації забезпечення адаптації людини до вимог ситуації забезпечення продуктивності навчання всі відповіді неправильні
Хто з відомих дослідників копінгу вважав, що здоров’я може бути краще зрозумілим, як результат ефективних і неефективних «копінг», ніж просто результат стресу в оточуючому середовищі. Р.Лазарус Л.Виготський Дж. Паркер всі відповіді неправильні
Мета копінг-поведінки полягає у адаптації людини до стресової ситуації забезпеченні активності людини відповідно до вимог суспільства формуванні індивідуального стилю діяльності усі відповіді правильні
Необхідною умови реалізацією копінг-стратегії «розв’язання проблем» є фокусування на проблемі та визначення шляхів її вирішення наявність мимовільної пам’яті наявність позитивного настрою відсутність свідомої мети
Активна розумова діяльністості людини, що спрямована на аналіз стресової ситуації та засобів пошук шляхів її розв’язання свідчить про використання нею копінг-стратегії уникання розв’язання проблем пошук соціальної підтримки немає правильної відповіді
Копінг -поведінка включає всі види взаємодії суб’єкта з складними життєвими ситуаціями – спроби опанувати їх, пом’якшити негативний вплив, звикнути чи ухилитися від їх вимог включає реальні контакти між людьми, у процесі яких вони проявляють їх риси характеру та особливості своєї емоційно-вольової сфери передбачає взаємодію суб'єктів через знакові засоби, викликані потребами спільної діяльності всі відповіді правильні
Коли з’явилися перші дослідження феномену копінг-поведінки друга половина ХХ століття перша половина ХХІ століття у ХІХ столітті у ХVІІІ столітті
В американській психології термін «копінг» почав активно використовуватися на початку 60-х років ХХ століття в кінці 70-х років в середині 80-х років правильної відповіді немає
За умови використання неуспішного копінгу людина вдається до інструментальних конструктивних копінг-стратегій неконструктивних копінг-стратегій, які чинять перешкоди подоланню важкої ситуації конструктивних стратегії, які призводять до розв’язання проблеми, що слугувала джерелом стресу адаптивних копінг-стратегій, що сприяють вирішенню кризової ситуації
Аналогами дефініції копінг виступають «система регуляції стресу» (В. Бодров); деякі складові «субсиндрому стресу» (Л.Китаєв-Смик) «патерни розв’язання проблемних і несприятливих життєвих ситуацій» (Л. Дика); «техніки існування або реакції на проблемні моменти життя» (Л. Анциферова) «життєві стратегії» (К. Абульханова-Славська); типи переживань» (Ф. Василюк), всі відповіді правильні
Вперше термін «копінг» був використаний Л.Мерфі Л.Виготським О.Леонтєвим Б.Ананьєвим
Хто з вчених стверджував, що «людина не може уникнути стресу, але можна навчитися долати його» Р.Лазарус Ф.Василюк В.Бодров Всі відповіді правильні
Які акценти поєднує у собі копінг ? - акцент на ситуації, в якій діє суб’єкт; - акцент на особистісніх особливостях, які проявляються в певній ситуації акцент на емоційно-вольових особливостях людини акцент на мнемічних особливостях людини всі відповіді правильні
У чому полягає психологічне призначення копінгу забезпеченні адаптації людини до вимог ситуації підвищенні інтелектуального розвитку особистості зростанні нейротизму зростанні психотизму
Які з перерахованих функцій виконує копінг ? підтримання психологічного благополуччя та забезпечення адаптації людини до вимог кризової ситуації забезпечення матеріального благополуччя людини, що полегшує подолання стресу зміна психіки людини, що відбувається під впливом умов життя зміна психіки людини, що відбувається у процесі соціалізації особистості
Що таке стрес це частина аналізатора, функція якого полягає у трансформації зовнішньої енергії в нервовий процес це нервово-психічне напруження, викликане значним по силі подразником, адекватна реакція на який раніше не сформована, але повинна бути знайдена у ситуації, що склалася це спадково закріплена форма реагування на подразнюючі фактори зовнішнього середовища всі відповіді правильні
Стрес може переживатися емоційно когнітивно поведінково всі відповіді правильні
Р.Лазарус виокремлює такі види когнітивної оцінки первинна вторинна переоцінка всі відповіді правильні
З чого починається процес копінгу когнітивної оцінки радісного хвилювання переоцінки життєвих цінностей всі відповіді неправильні
Назвіть останній вид когнітивної оцінки переоцінка оцінка масштабу загрози оцінка власних ресурсів правильної відповіді немає
Хто з вчених вважає, що стрес і тривога зростають переважно тоді, коли людина вірить, що не може управляти проблемами, які їй загрожують А.Бандура Р.Лазарус В.Бодров Ф.Василюк
Хто з вчених стверджував, що власна оцінка у ставленні до нашої спроможності давати раду життєвим подіям ґрунтується на попередньому досвіді дій у подібних ситуаціях, вірі у себе, на соціальній підтримці людьми, самовпевненості і ризикованості О.Запорожець А.Бандура Л.Виготський всі відповіді неправильні
Які існують види подій, що зазнають первинної когнітивної оцінки події, які не зачіпають індивіда і відповідно не вимагають ніякої реакції позитивні події, які можуть бути або доброзичливими або нейтральними події, які оцінюються як стресові всі відповіді вірні
Первинна когнітивна оцінка полягає у запитанні «що це для мене особисто значить» «що я можу з цим зробити» «що від мене залежить» всі відповіді невірні
Вторинна когнітивна оцінка полягає у запитанні «що я можу з цим зробити» масштаб загрози певної ситуації як цього можна уникнути правильної відповіді немає
Хто із зарубіжних вчених вчених запропонував визначення «психологічне подолання життєвих труднощів» Р.Лазарус, С,Фолкман А.Бандура, Р.Лазарус Ф.Василюк, С.Фолкман С.Фолкман, А.Бандура
Дайте визначення поняттю «психологчне подолання життєвих труднощів» це комплекс когнітивних і афективних вчинків людини, які виникають як реакція на певну проблему, що викликає стурбованість сукупність когнітивних, емоційних і поведінкових стратегій особистості щодо подолання стресових ситуацій це спадково закріплена форма реагування на біологічно значущі події зовнішнього світу всі перераховані відповіді вірні
Якими є складові копінг-поведінки копінг-стратегії і копінг-ресурси копінг– виховання копінг-переконання правильної відповіді немає
Копінг-стратегії – це засоби управління діючими стрес-чинниками, які виникають як відповідь особистості на загрозу це сукупність афективних реакцій особистості у відповідь на дію стрес-фактора це форма подолання негативних емоцій і вражень особистості правильної відповіді немає
До базисних копінг-стратегій належать розв’язання проблем пошук соціальної підтримки уникання всі відповіді правильні
Що є метою копінг-стратегії «розв’язання проблем» відкриття широкого кола альтернативних рішень, що сприяють загальній соціальній адаптації використання пасивних копінг-стратегій в стресовій ситуації формування враження про поведінкові особливості партнера по спілкуванню всі відповіді невірні
Копінг-стратегія «пошук соціальної підтримки» орієнтована на подолання складної життєвої ситуації з допомогою інших людей уникання кризових ситуацій за допомогою інших людей подолання стресу в непередбачувальній ситуації всі відповіді вірні
Хто з вчених на прикладі хворих на наркоманію показав, що постійні конфліктні стосунки з оточуючими призводять до зменшення розміру соціальних зв’язків і можливих донорів соцпідтримки В.Ялтонський А.Бандура Ф.Василюк всі відповіді правильні
Визначте копінг-стратегію, що орієнтує поведінку людини на відповлення емоційного благополуччя за рахунок спроб уникнути будь-якої взаємодії з існуючою проблемою уникання пошук соціальної підтримки розв’язання проблеми всі варіанти правильні
Що таке копінг-ресурси це особистісні ресурси копінг-поведінки або внутрішні психологічні чинники її формування і розвитку обмін думками, почуттями та переживаннями атрибут інших видів людської діяльності всі відповіді невірні
Копінг-ресурси поділяють на два види особистісні та середовищні середовищні та вольові емоційні та мотиваційні всі відповіді правильні
Який вчений виокремлює «додаткові» особистісні ресурси, до яких відносить високу самоповагу, легкість характеру та релігійність Ш.Тейлор В.Ялтонський Ф.Василюк правильної відповіді немає
Важливий копінг-ресурс, на основі якого формується копінг-поведінка локус контролю локус стресу локус тривоги всі відповіді невірні
Види соціальної підтримки за Л.Гіллом емоційна або інтимна; інформаційна інструментальна або матеріальна; зворотний зв'язок або підтримка у формі оцінки фінансова допомога, забезпечення ресурсами всі відповіді вірні
Що є центральним компонентом «Я-концепції» самооцінка переконання самоствердження самолюбство
Які існують завдання копінгу (за Р.Лазарусом та Дж.Кохен) - мінімізація негативного впливу обставин, підвищення та відновлення психічних і фізичних ресурсів (одужання); - терпіння, пристосування або регулювання, зміна життєвих ситуацій;   - підтримання позитивного «образу Я», впевненості у своїх силах; - підтримка емоційної рівноваги;   - підтримання, збереження тісних взаємозв’язів з іншими людьми всі відповіді правильні
Копінг-поведінка оцінюється як успішна, якщо вона усуває фізіологічні та зменшує психологічні прояви напруги дає особистості можливість відновити достресову активність оберігає індивіда від психічного виснаження, іншими словами – попереджає дистрес всі відповіді правильні
До критеріїв ефективності копінгу належать психічне благополуччя тривалість позитивних наслідків, зниження рівня невротизації та вразливості до стресів всі відповіді правильні
Копінг-стратегія «розв’язання проблем» ефективна у випадку, якщо ситуація контролюється суб’єктом людина очікує сприятливого збігу подій ситуація не залежить від волі людини немає правильної відповіді
Емоційні копінг-стратегії доречні, якщо   ситуація не залежить від волі людини людина оцінює ситуацію як таку, яку вона не спроможна змінити ситуація не контролюється людиною всі відповіді правильні
Чи вірним є твердження про те, що не існує таких копінг-стратегій, які були б ефективними у всіх кризових ситуаціях існують такі копінг-стратегії які є однаково ефективними у всіх важких ситуаціях ефективність копінг-стратегій не залежить від ситуації немає правильної відповіді
Чи вірним є твердження про те, що одні і ті самі ситуації можуть сприйматися різними людьми як різні за мірою складності Так Ні сприймання ситуації людиною залежить від соціального походження немає правильної відповіді
Успішність використання будь-якої стратегії в одній конкретній стресогенній ситуації … не гарантує її ефективності в інших, оскільки це залежить не лише від реальної ситуації, але і від її когнітивної оцінки суб’єктом гарантує ефективність її використання в інших ситуаціях залежить від мотиваційної сфери особистості всі відповіді правильні
За Р.Лазарусом, копінг- це психологічні захисти, які виробляє людина від психотравмуючих ситуацій і поведінка, яка впливає на ситуацію зміна психіки людини, що відбувається під впливом умов життя індивідуальний розвиток організму від зародження до кінця індивідуального життя всі відповіді вірні
Психологічна ситуація являє собою єдність зовнішніх умов та їх суб’єктивної інтерпретації комунікативні зв’язки для досягнення цілей діяльності шлях пізнання людиною об’єктивної дійсності всі відповіді правильні
Чи вірним є твердження Р.Лазаруса про те, що людина не може уникнути стресу, але може навчитися долати його здоров’я може бути краще зрозумілим, як результат ефективних і неефективних «копінг», ніж просто результат стресу в оточуючому середовищі. копінг залежить від когнітивної оцінки стресової ситуації суб’єктом всі відповіді правильні
За Р.Лазарус і С. Фолкман «важка» ситуація – це та, яка оцінюється суб’єктом як така, що чимось загрожує та, яка оцінюється суб’єктом як безпечна та, яка оцінюється суб’єктом як індиферентна всі відповіді правильні
Наявність у поведінці людини намагань не думати про проблему, не звертати на неї увагу свідчить про використання нею копінг-стратегії уникання розв’язання проблем пошук соціальної підтримки пошук практичної допомоги
Поведінка, яка має на меті усунути або зменшити інтенсивність впливу стресора, змінити зв’язок стресу з власне фізичним або соціальним середовищем розглядається як активна копінг-поведінка пасивна копінг-поведінка індиферентна копінг-поведінка всі відповіді правильні
Емоційно-фокусований копінг спрямований на урегулювання емоційної реакції когнітивне розв’язання проблеми логічний аналіз ситуації, що склалася пошук всіх можливих шляхів розв’язання проблеми
Проблемно-фокусований спрямований на те, щоб впоратися з проблемою або змінити ситуацію, яка викликала стрес опанувати негативні емоційні стани уникнути розв’язання кризової ситуації очікувати сприятливого моменту для розв’язання ситуації
Які види наслідків подолання стресової ситуації виокремлюють короткочасні та тривалі ефекти короткочасні ефекти тривалі ефекти правильної відповіді немає
Використання проблемно-фокусованого копінга («розв’язання проблем») у ситуаціях, які погано піддаються контролю є малопродуктивним, оскільки виснажуються енергетичні ресурси високопродуктивним, оскільки відбувається відновлення життєвих сил ні в якій спосіб не позначається на продуктивності подолання правильної відповіді немає
Проблемно-фокусований копінг («розв’язання проблем») є найбільш ефективним у випадках можливого контролю над критичними життєвими подіями найбільш ефективним у ситуаціях, що не є можливим змінити найбільш ефективним у кризових ситуаціях, що непідвладні контролю правильної відповіді немає
До копінг-ресурсів належать особистісні структури, які допомагають людині впоратися із загрозливими обставинами життя особистісні структури, що полегшують або роблять можливою адаптацію до стресів особистісні структури, що сприяють розвитку засобів подолання стресу та підвищують стресостійкість всі відповіді вірні
Поведінка, що являє собою інтрапсихічні форми подолання стресу, призначені для зниження емоційного збудження раніше, ніж зміниться ситуація пасивна копінг-поведінка активна копінг-поведінка індиферентна копінг-поведінка всі відповіді правильні
Копінг-стратегія «розв’язання проблем» передбачає зусилля, спрямовані на розуміння причин її виникнення пошук оптимального рішення шляхом аналізу можливих альтернатив планування та поетапне долання існуючих перешкод всі відповіді вірні
Копінг-стратегія «пошук соціальної підтримки» орієнтована на отримання порад від найближчого соціального оточення щодо конструктивного подолання стресу подолання складної життєвої ситуації з допомогою інших людей отримання емоційної підтримки у кризових ситуаціях від найближчого соціального оточення всі відповіді вірні
Копінг-стратегія «пошук соціальної підтримки» дозволяє отримати когнітивну, підтримку з боку суб’єктивно значущого соціального оточення отримати поведінкову підтримку з боку суб’єктивно значущого соціального оточення отримати емоційну підтримку з боку суб’єктивно значущого соціального оточення всі відповіді правильні
Копінг-стратегія «пошук соціальної підтримки» реалізується створенням соціальної мережі підтримки з кола найбільш значущих людей засобами спілкування шляхом отримання порад, щодо подолання стресової ситуації від оточуючих всі відповіді вірні
Копінг-стратегія «пошук соціальної підтримки» спрямована на пошук емоційної підтримки в інших людей пошук інформаційної допомоги в інших людей практичної допомоги від інших людей всі відповіді вірні
Копінг-стратегія «пошук соціальної підтримки» спрямована на пошук емоційної підтримки виражається у бажанні поділитися своїми переживаннями з близькими людьми і отриманні емоційного відгуку від близьких людей на кризову ситуацію намаганні отримати емпатійну підтримку від найближчого соціального оточення у кризових ситуаціях всі відповіді вірні
Копінг-стратегія «пошук соціальної підтримки» спрямована отримання практичних порад щодо подолання кризової ситуації від найближчого соціального оточення звертання до знань і життєвого досвіду суб’єктивно значущих людей з щодо розв’язання проблеми пошук інформаційної і практичної допомоги від інших людей всі відповіді вірні
З яким ствердженням ви погоджуєтеся чим нижча інтенсивність використання стратегії «уникання», тим більш конструктивним є копінг чим вищою є інтенсивність використання стратегії «уникання», тим більш конструктивним є копінг інтенсивність використання копінг-стратегії «уникання» ніяк не позначається на ефективності копінгу правильної відповіді немає
Ефективному сприйняттю соціальної підтримки сприяє впевненість особистості у тому, що реалізується її потреба у підтримці, інформації та зворотному зв’язку наявність емпатійної підтримки від найближчого соціального оточення інформаційна підтримка від рідних та близьких за наявності кризової ситуації всі відповіді правильні
Копінг-стратегія «уникання» проявляється у намаганнях не думати про проблему, не звертати на неї уваги, переноситися у фантазіях з неприємної реальності до більш благополучного часу, забутися за допомогою алкоголю, транквілізаторів або наркотичних речовин всі відповіді вірні
За умови використання успішного копінгу використовуються неконструктивні стратегії, які знижують можливість успішного розв’язання кризисної ситуації копінг-стратегія «уникання» конструктивні копінг-стратегії, які призводять до подолання важкої ситуації правильної відповіді немає
Психологічний механізм копінг-стратегії «уникання» характеризується інфантильною оцінкою того, що відбувається неконструктивним шляхом розв’язання проблемної життєвої ситуації, за умови коли її можна змінити на краще униканням активних копінг-дій всі відповіді правильні
Активне використання індивідом копінг-стратегії «уникання» можна розглядати як домінування соціально-активної мотивації у поведінці людини домінування у поведінці мотивації уникання невдачі над мотивацією досягнення успіху формування активної конструктивної копінг-поведінки всі відповіді правильні
Домінування мотивації досягнення успіху над мотивацією уникання сприяє формуванню ефективної копінг-поведінки формуванню конструктивної копінг-поведінки формуванню адаптивної копінг-поведінки всі відповіді вірні
Копінг-стратегія «уникання» стає однією з провідних поведінкових стратегій при формуванні адиктивної поведінки формуванні тенденції до зняття, уникання емоційної напруги шляхом вживання психофармакологічних препаратів формуванні хімічних видів залежностей всі відповіді правильні
Копінг-стратегія «уникання» має на меті регулювання емоцій і підтримання афективної рівноваги за рахунок використання інтрапсихічних механізмів регуляції поведінки у ситуаціях, розв’язання яких вимагає відстроченої дії звернення за допомою до інших, пошук додаткової інформації раціональний аналіз проблеми та використання широкого кола альтернативних шляхів розв’язння кризової ситуації створення і виконання плану розв’язання важкої ситуації  
Використання копінг-стратегії «уникання» створює ілюзію розв’язання проблеми та оманливого контролю над ситуацією велику кількість альтернативних шляхів розв’язання кризової ситуації можливість конструктивного опанування ситуації правильної відповіді немає
Чи згодні ви з твердженням про те, що чим нижча інтенсивність використання стратегії «уникання», тим більш конструктивно проходить адаптація Так Ні конструктивність адаптації до умов стресової ситуації не залежить від інтенсивності використання копінг-стратегії «уникання» всі відповіді невірні
Копінг-стратегія «уникання» оцінюється як найбільш продуктивна в ситуаціях втрати (наприклад, смерть когось з близьких, втрата здоров’я тощо) в ситуаціях наявності можливості конструктивно змінити ситуацію в ситуаціях інтенсивної допомоги з боку близьких людей всі відповіді правильні
Копінг-стратегія «уникання» є конструктивною коли людина може змінити ситуацію шляхом активних зусиль, проте не хоче вдаватися до активних дій людина намагається змиритися з ситуацією, прийняти її як неминучу, вчитися співіснувати з новими обставинами, які не можна розв'язати об’єктивно людина може змінити ситуацію шляхом використання копінг-стратегії «розв’язання проблем», проте очікує сприятливого збігу обставин правильна відповідь відсутня
Важка ситуація - це ситуація, яка у значній мірі перевищує звичайний адаптивний потенціал особистості ситація, яка висуває до людини вимоги, які перевищують ті її ресурси і здібності, які вона зазвичай використовує ситуація, яка викликає сильне нервово-психічне напруження всі відповіді вірні
Копінг-поведінка це ступінь обдарованості у будь-якій галузі діяльності накопичення кількісних змін, що ведуть до якісних перетворень в організмі людини; когнітивні та поведінкові зусилля, які постійно застосовуються людиною, щоб впоратися із стресовими ситуаціями всі відповіді правильні
Копінг-стратегія «пошук соціальної підтримки» передбачає розв’язання власних проблем, не дослухаючись до порад інших пошук людей, на яких можна перекласти розв’язання наявної критичної ситуації пошук підтримки у друзів, рідних, родичів у складних життєвих обставинах без зміни себе та ситуації, що склалася правильної відповіді немає
Наявність у поведінці людини намагань забутися з допомогою алкоголю про кризову ситуацію свідчить про використання нею копінг-стратегії «пошук соціальної підтримки» уникання «розв’язання проблем» правильної відповіді немає
Копінг-стратегія «уникання» оцінюється як найбільш продуктивна в ситуаціях активного пошуку шляхів розв’язання проблеми в ситуаціях наявності можливості конструктивно змінити ситуацію в ситуаціях неможливості змінити ситуацію шляхом докладання особистих зусиль всі відповіді правильні
Копінг-стратегія «уникання» орієнтує поведінку людини на логічний аналіз кризової ситуації, що склалася відновлення емоційного благополуччя за рахунок спроб уникнути будь-якої взаємодії з існуючою проблемою звернення за порадами до найближчого соціального оточення з приводу вирішення стресової ситуації активний пошук шляхів розв’язання кризової ситуації
Пасивна копінг-поведінка являє собою інтрапсихічні форми подолання стресу, призначені для зниження емоційного збудження раніше, ніж зміниться ситуація активне розв’язання власних проблем, не дослухаючись до порад інших прагнення контролювати ситуацію правильної відповіді немає
Проблемно-орієнтований копінг включає у себе фокусування на проблемі і пошук можливих засобів її розв’язання прагнення контролювати ситуацію практична реалізація своїх планів всі відповіді вірні
Емоційно-орієнтований копінг включає у себе фіксацію на переживаннях своєї безпорадності, неможливості впоратися із ситуацією зосередженість на власних недоліках переживання сильної нервової напруги, емоційний шок всі відповіді вірні
До активних копінг-стратегій Р.Лазарус відносить «розв’язання проблем» та «пошук соціальної підтримки» «компліментарність» «дистанціювання» «уникання»
Копінг, орієнтований на уникання виражається у ….. прагненні отримати задоволення від речей, які не мають безпосереднього відношення до конкретної ситуації (приємні покупки, улюблена їжа, прогулянки улюбленими місцями читання книжок, перегляд телевізора) прагненні віддалитися від тривожної ситуації прагненні побути насамоті або навпаки, бажання перебувати серед людей всі відповіді правильні

  


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 53; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.028 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты