Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Результати проектної діяльності як творчої співпраці учителя й учнів
Учитель Співпраця Учні
§ Підвищення професійної майстерності § Зацікавлення учнів своїм предметом § Посилення інтересу до навчання § Залучення учнів до пошуку, дослідження § Відчутність реальних результатів своєї праці § Задоволення в інтелектуальному розвитку § Творча самореалізація § Задоволення потреби в саморозвитку та самовдосконаленні § Заміна авторитарного стилю спілкування демократичним § Проект як складник синергетичної моделі освіти § Поглиблення змісту навчального матеріалу § Розвиток критичного мислення § Розвиток креативних здібностей § Набуття комунікативних навичок і вмінь § Уміння працювати в команді § Творче застосування знань § Свобода вибору § Формування почуття відповідальності за прийняті рішення

(Синергетика – наука про співпрацю, комбінований вплив двох або декількох самоорганізованих систем, які характеризуються тим, що цей вплив перевищує дію кожної окремої системи)

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури можна запропонувати такукласифікацію проектів:

№ п/п Типологічна ознака Тип проекту
Домінантна діяльність (мета і характер проектної діяльності) § дослідницькі § пошукові § інформаційні § творчі § ігрові § практично-орієнтовані
Предметно-змістова галузь знань (рівень реалізації міжпредметних зв’язків) § монопроект (у межах однієї галузі знань) § міжпредметний проект
Характер координації проекту § безпосередній (жорсткий чи гнучкий) § опосередкований (імітує учасника проекту)
Характер контактів § кооперативні § змагальні § конкурсні
Кількість учасників проекту § індивідуальні (особистісні) § колективні (парні, групові)
Тривалість виконання проекту § короткотермінові § середньої тривалості § довготривалі

Дослідницькі проектиповністю підпорядковані логіці дослідження і потребують:

§ добре обміркованої структури;

§ визначеної мети;

§ доведення її актуальності;

§ соціальної значущості;

§ визначення предмета чи об’єкта досліджень;

§ продуманості завдань, методів, методології досліджень;

§ висування гіпотез, припущень щодо вирішення проблеми;

§ експериментальної обробки результатів.

Структура дослідницького проекту:

§ визначення теми дослідження;

§ аргументація її актуальності;

§ визначення предмета й об’єкта, завдань і методів;

§ визначення методології дослідження;

§ висування гіпотез розв’язання проблеми і намічення шляхів її розв’язання.

Творчі проекти не мають:

§ детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись інтересам учасників проекту, кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності;

§ групи учасників, об’єднаної інтересами (попередньо учасники проекту домовляються про заплановані результати та форму їх представлення – рукописний журнал, колективний колаж, відеофільм, свято тощо).

Ігрові проекти -

§ структура таких проектів залишається відкритою до їх закінчення;

§ учасники беруть на себе визначені ролі, обумовлені характером і змістом проекту (це можуть бути як літературні особистості, так і реально існуючі особистості);

§ імітуються їхні соціальні та ділові стосунки, які можуть ускладнюватися вигаданими ситуаціями;

§ результати роботи можуть визначатися на початку проекту або до його завершення;

§ наявний високий ступінь творчості, але домінуючим видом діяльності все-таки є гра.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 53; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты