Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 16: Зобов’язання з договорів позики, кредиту і фінансування під уступку грошової вимоги
Читайте также:
  1. IV. ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ ВАКЦИН, АНАТОКСИНІВ ТА АЛЕРГЕНУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО
  2. IV. Вимоги стосовно вивчення даної теми
  3. IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ
  4. Q]3:1:Иностранные СМИ аккредитуются через
  5. V. ВИМОГИ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАКЦИН, АНАТОКСИНІВ ТА АЛЕРГЕНУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО
  6. V. Вимоги техніки безпеки в аварійних ситуаціях
  7. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  8. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  9. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  10. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

 

При вивченні даної теми, перш за все, потрібно звернути увагу на розмежування досліджуваних договорів між собою, виявлення їх спільних та відмінних рис. Так, незважаючи на зовнішню схожість з позикою у назві, від відносин позики істотно відрізняється позичка, за якою індивідуально визначена річ, неспоживана при її господарському використанні, безоплатно передається позичкодавцем у користу­вання іншій особі - позичальнику, для того, щоб останній скористався нею у відповідності із звичайним економічним призначенням і після використання або ж у встановлений строк повернув. На відміну від позики, при позичці передається не право власності на річ, а лише просте матеріальне утримання речі, без наміру залишити її собі.

Банківська система України шляхом надання кредитів організо­вує та обслуговує рух капіталу, забезпечує його залучення, акумуляцію та перерозподіл у ті сфери виробництва та обігу, де виникає дефіцит капіталу. Банківський кредит надається суб'єктам кредитування усіх форм власності у тимчасове користування на умовах, передбачених кредитним договором. Основними з них є: забезпеченість, повернення, строковість, платність та цільова направленість.

Новим договором у сфері банківського кредитування, практика застосування якого лише починає формуватися, є договір факто­рингу. За договором факторингу фактор передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження клієнта за плату, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до боржника. Договір факторингу необхідно відмежовувати від суміжних правових конструкцій, насамперед, від кредитного договору та цесії.

Вивчення теми передбачає глибокі знання студентами чинного законодавства, практики його застосування, юридичної літератури, основних понять та спеціальної термінології. В силу значного обсягу учбового матеріалу та його складності студентам необхідно також приділити увагу самостійній підготовці.

Термінологічне завдання: договір позики, кредитний договір, банківський кредит, комерційний кредит, товарний кредит, споживчий кредит, договір факторингу.

Нормативно-правові акти та література:

1.Цивільний кодекс України // Офіційний вісник Ук­раїни. — 2003. — № 11. — Ст. 461.2.Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. - Ст. 144; з наступними змінами і доповненнями.

3.Закон України від 12 липня 2001 р. «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

4.Закон України від 7 грудня 2000 р. «Про банки і банківську діяльність».

5.Закон України від 19 червня 2003 р. «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати».

6.Закон України від 5 червня 2003 р. «Про іпотеку».

7.Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 29 квітня 1994 p. Ns 02-5/293 «Про деякі питання практики застосування майнової відповідальності за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов'язань» / Юридичний вісник України, 2002, 06, № 26.

8.Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 6 жовтня 1994 р. № 02-5/706 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням та виконанням кредитних договорів» / Юридичний вісник України, 2002, 05, № 18-19.

9.Оглядовий лист Вищого арбітражного суду України від 31 січня 2001 р. № 01 -8/ 97 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням виконанням кредитних договорів (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України по перегляду рішень, ухвал, постанов)» / Вісник господарського судочинства, 2001. - № 2.10. Безклубий І. А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми: Монографія. -К.: Київський університет, 2005.

11. Безклубий І.А. До питання про юридичну природу договору факторингу // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №3.

12. Дроздова Н.В. Договори про надання фінансових послуг у цивільному праві України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К, 2005.

13. Кривенда О. В. Окремі аспекти поняття і правової природи позикових відносин // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 9.

14. Кривенда О. В. Визнання договору позики безгрошовим (безвалютність позики) // Підприємництво, господарство і право. - 2001 .-№11.

15. Кривенда О. В. Цивільно-правове регулювання позикових відносин в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - К., 2003. - 22 с.

16. Майданик Р А., Майданик Н. І. Ломбардні операції в Україні (практика і проблеми правозастосування) // Бізнес. - 1999. - 31 травня. - № 22 (333).

17. Майданик Р А. Кредитні спілки (статус і кредитно-фінансові операції) // Бізнес. -1999. - 1 листопада. - № 44 (355); 1999. - 8 листопада. - № 45 (356); 1999. – 15 листопада. - № 46 (357).

18. Рябко Л. О. О разграничении понятий «ссуда» и «кредит» // Предпринима­тельство, хазяйство и право. - 2000. - № 10.

19. Чапічадзе Я.О. Договір факторингу: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Харків, 2000.

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 12; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты