Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 5. Зобов’язання з договорів оренди, лізингу і позички
Читайте также:
  1. Визначення та економічне значення лізингу
  2. Класифікаційна характеристика видів і форм лізингу
  3. Поняття і види цивільно-правових договорів.
  4. Розділ ІІ. Зобов’язання
  5. Тема 12: Транспортні й експедиційні зобов’язання
  6. Тема 13: Зобов’язання з договору зберігання
  7. Тема 15: Зобов’язання зі страхування
  8. Тема 16: Зобов’язання з договорів позики, кредиту і фінансування під уступку грошової вимоги
  9. Тема 17: Зобов’язання з договорів банківського рахунка і банківського вкладу. Розрахункові зобов’язання
  10. Тема 18: Зобов’язання із спільної діяльності

Договір найму (оренди) опосередковує відносини з передачі майна у платне тимчасове володіння і користування. Сутність цих відносин полягає в тому, що власник або інший законний володілець майна на платних засадах дозволяє господарську або іншу експлуатацію свого майна іншими особами, зберігаючи за собою право власності або інше речове право. У §1 гл. 58 містяться загальні положення про договір майнового найму (оренди), які поширюються на всі види найму. Водночас у ЦК, інших законодавчих актах можуть встановлюватися спеціальні положення щодо врегулювання окремих видів найму. Зокрема, Законом України «Про оренду державного та комунального майна» визначаються особливості найму об’єктів державної і комунальної власності. При вивченні даної теми необхідно звернути увагу на особливості предмету договору, яким може бути індивідуально визначена неспоживна річ. ЦК визначив, що предметом договору оренди можуть бути майнові права (майнові права автора та суб’єкта авторського права, володільця об’єкта права промислової власності, права на чужі речі тощо). Крім загальних положень про договір майнового найму (оренди) ЦК України містить спеціальні норми, якими регулюються окремі види договорів найму (оренди), до яких належать: прокат; найом (оренда) земельних ділянок; найом (оренда) будівлі або іншої капітальної споруди; найом (оренда) транспортного засобу та лізинг. Розглядаючи зазначені види договорів, слід звернути увагу на те, що всі вони є різновидами договору майнового найму (оренди), а отже, на відносини, що випливають із таких договорів, розповсюджуються всі основні положення щодо договору майно­вого найму (оренди), крім випадків, коли спеціальними нормами передбачений інший спосіб регулювання відносин. Тобто в даному випадку діє принцип співвідношення загального та спеціального законодавства: спочатку треба звернутися до спеціальних норм, що присвячені врегулюванню цього виду відносин, а якщо щось не врегульоване спеціальними нормами, треба застосовувати загальні положення про договір майнового найму (оренди).

 

Термінологічне завдання: договір майнового найму (оренди), прокат, лізинг, фінансовий лізинг, непрямий лізинг, прямий лізинг, оперативний лізинг, пайовий лізинг, зворотний лізинг, міжнародний лізинг, основні фонди, позичка.Нормативні акти та література:

1.Цивільний кодекс України // Офіційний вісник Ук­раїни. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

2.Господарський кодекс України // Відомості Верхов­ної Ради України. — 2003. — № 18—22.

3.Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року//Відомості Верховної Ради. -2002. - № 3-4. - Ст. 27; з наступними змінами і доповненнями.

4.Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 01.07.2004 р. // Відомості Верховної Ради. - 2004. - № 51. - Ст. 553; з наступними змінами і доповненнями.

5.Закон України „Про фінансовий лізинг” від 16 грудня 1997 року //Відомості Верховної Ради. ‑1998. ‑№16. ‑ст. 68 (Із змінами і доповненнями).

6.Закон України „Про оренду державного та комунального майна” від 10 квітня 1992 року // Відомості Верховної Ради. ‑1992. ‑N 30. ‑ст.416 (Із змінами і доповненнями).

7.Закон України „Про оренду землі” від 6 жовтня 1998 року // Урядовий кур`єр, 22 жовтня 1998 року.

8.Вакулович Е.В. Договір оренди транспортних засобів: Автореф. дис. …канд.. юрид. наук. – Харків, 2002. – 19 с.9.Медведєва О. Відмінність концесії від оренди державного і комунального майна за законодавством України // Підприємництво, господарство і право. -2003. -№9.

10. Мороз М. Захист прав орендаря на орендоване майно // Підприємництво, господарство і право. - 2009. -№2. – С. 88-94.

11. Трофімова О.В. Поняття та ознаки договору лізингу // Вісник господарського судочинства. -2004. -№4.

12. Якубівський І.Є. Структура договірних зв’язків при здійсненні фінансового лізингу // Підприємництво, господарство і право. -2001. -№3.

13. Якубівський І.Є. Співвідношення договору фінансового лізингу і кредитного договору // Підприємництво, господарство і право. -2001. -№8.

14. Якубівський І.Є. Об’єкти фінансового лізингу // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ. – 2001. – Випуск VI.


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 15; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты