Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПобудова епюра точок за заданими координатами
Читайте также:
  1. Абсолютні і відносні висоти точок на карті
  2. Встановлення критичних контрольних точок.
  3. Г) частина територіального простору, яка має населений пункт з заданими йому адміністративними функціями, наповнена природними і господарськими елементами.
  4. Зміст і побудова інструкцій
  5. Зміст та побудова інструкцій
  6. Обчислити прямокутні координати точок за формулами Юнга та за правилом теодолітного ходу
  7. Побудова блок-схеми алгоритму сортування
  8. Побудова документа
  9. Побудова польового телефонного апарату ТА-57.

Координатами називають числа, які визначають розміщення точок в просторі відносно площин проекцій. Для тримірного простору застосовують прямокутні декартові координати X, Y, Z. Координату X називають абсцисою, Y - ординатою, Z - аплікатою. Координата X вказує на віддаль точки від площини проекцій p3; Y - від p2, Z - від p1. Застосувавши для відліку координат точки систему знаків (рис. 3) складено таблицю знаків координат у восьми октантах (табл. 1).

Таблиця 1.

Знаки координат у восьми октантах.

Октанти
Знаки координат   I II III IV V VI VII VIII
X + + + + - - - -
Y + - - + + - - +
Z + + - - + + - -

Будь-яка точка А - простору (рис. 7) задана координатами, позначається як А (3, 2, 4),де X=3, Y=2, Z=4, знаходиться в 1-му октанті. За заданими координатами будуємо епюр точки А. Горизонтальна проекція точки А визначається за допомогою координат (Х=3, Y=2), фронтальна - за координатами(X=3, Z= 4); профільна - за координатами (Y=2, Z=4).

Лінія зв’язку А2А1 перпендикулярна до осі X, А2А3 -до осі Z. Наглядні зображення та епюри точок, розташованих в 2, 3, 4 октантах, подано на
рис. 8.

Епюри точок, розташованих в V-VIII октантах, будують аналогічно з урахуванням знаків координат X, Y, Z.

Рис. 7.

 

Рис. 8.

6. Варіанти індивідуальних завдань

Нижче наведено таблицю індивідуальних завдань для виконання лабораторної роботи. Номер варіанта відповідає порядковому номеру запису в журналі викладача. Приклад виконання подано в додатку А.


Таблиця 2.

Варіанти індивідуальних завдань.

№ варіанта Точки Координати точок № варіанта Точки Координати точок
X Y Z X Y Z
A A -18
B -10 B -30 -32
C -45 C -18 -34
D -30 D -28 -14
A -24 A -37
B -18 -42 B -25 -30
C -34 -25 C -20 -34
D -30 D -30
A A
B -28 -40 B -17
C -35 -15 C -32 -10
D -25 D -40
A -20 A -12
B -28 -34 B -36
C -20 -40 C -18
D -30 -28 -36 D -30 -10
A -26 -34 A -10 -34
B -38 B
C -26 -20 C -25
D -32 D -33 -12 -45
A A -40
B -18 B -10 -37
C -28 -32 -40 C -19 -15
D -30 -36 D -26

Продовження табл. 2.

№ варіанта Точки Координати точок № варіанта Точки Координати точок
X Y Z X Y Z
A -20 A -12 -36
B -15 B
C -26 -18 -32 C -23 -37
D -32 -18 D -29 -17 -42
A A
B -12 B -10
C -18 C -30 -15
D -34 -10 -41 D -25
A -14 A -20
B -39 B
C -16 C -30 -10
D -25 -10 D -39
A A
B -12 -36 B -12 -36
C -24 C -27 -15
D -32 -40 D -37
A -10 A -33
B -38 B -10
C -20 -15 C -28 -12
D -34 D -40 -9 -40
A A
B -10 B -34
C -18 -10 C -18
D -30 D -30 -14

Додаток А.


Питання для самоконтролю

1. Побудуйте епюри точок, розташованих в різних октантах.

2. Побудуйте епюри точок A та B, симетричних до площини проекцій p2 та розташованих в 1 та 2 октантах.

3. Побудуйте епюри точок A та B, симетричних до площини проекцій p2 та розташованих в 3 та 4 октантах.

4. Побудуйте епюри точок A та B, розташованих в 3 та 8 октантах та симетричних відносно початку координат.

5. Побудуйте епюр точки, рівновіддаленої від площин проекцій p1 та p2 та розташованої в 4 октанті.

6. Побудуйте епюр точки, яка належить горизонтальній площині проекцій.

7. Побудуйте епюр точки, яка належить фронтальній площині проекцій.

8. Побудуйте епюр точки, яка належить профільній площині проекцій.

9. За заданими профільною та горизонтальною проекціями точки A знайдіть її фронтальну проекцію.

10. Дайте визначення епюра.

 


Бібліографічний список

1. Виходець В.В. Нарисна геометрія. Конспект лекцій. Частина перша /
В. В. Виходець, Б. П. Качмар – Дубляни, Львівський державний аграрний університет, 2000.

2. Виходець В.В. Нарисна геометрія. Навч. посібник. Частина перша /
В. В. Виходець, Б. П. Качмар, С. В. Сиротюк – Дубляни, Львівський державний аграрний університет, 2007.

3. Виходець В.В. Нарисна геометрія. Методичні рекомендації та варіанти завдань для студентів інженерних спеціальностей / В. В. Виходець,
Б. П. Качмар, С. В. Сиротюк – Дубляни, Львівський державний аграрний університет, 2004.

4. Гордон В.О. Курс начертательной геометри / В. О. Гордон, Семенцов-Огиевський, 1967.

5. Кузнецов Н.С. Начертательная геометрия / Н. С. Кузнецов – М. Высшая школа. 1981.

6. Михайленко В. Є. Інженерна та комп’ютерна графіка / В.Є. Михайленко,
В .М. Найдиш та ін. ­­– К.: Вища школа, 2000.

7. Михайленко В.Є. Нарисна геометрія / В. Є. Михайленко. – К.: Вища школа, 1993.

8. Михайленко В.Є. Нарисна геометрія / В. Є. Михайленко. – К.: Вища школа, 2002.

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 15; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты