Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання по темі: Історія держави та права України як наука і навчальна дисципліна
1. Розкрийте методологію вивчення курсу.

2. Перелічіть історичні та юридичні джерела курсу.

3. Охарактеризуйте основні етапи розвитку історіографії курсу.

 

Завдання по темі: Держава і право Київської Русі (VI - XII століття)

1. Проаналізуйте правове становище різних соціальних груп населення за «Руською Правдою».

2. Розкрийте право власності за «Руською Правдою».

3. «Руська Правду» про об'єкт і суб'єкт, об'єктивну і суб'єктивну сторони злочину.

4. Дайте відповідь на запитання: які злочини і покарання визначалися «Руською Правдою»?

 

 

Завдання по темі: Українські землі під владою Литви і Польщі (середина XIV - перша половина XVII ст.)

1. Проаналізуйте зміни, що сталися в суспільному устрої України. Чим вони були викликані ?

2. Дайте характеристику Судебника Казимира 1468 року.

3. Розкрийте вплив Литовських Статутів на розвиток феодального права у Литовсько-Польській державі.

4. Складіть схему центральних органів управління Речі Посполитої.

5. Складіть схему місцевих органів управління, що були створені польською владою в українських землях у другій половині XVI ст.

6. Дайте відповідь на запитання: чи є підстави називати Запорізьку Січ XVI - першої половини XVII ст. козацькою державою? Обґрунтуйте свою точку зору.

 

Завдання по темі: Формування української національної держави і поступове обмеження її суверенітету (середина і друга половина XVII ст.)

1.Охарактеризуйте прошарки українського населення, які сформували збройні сили України. Опишіть структуру армії.

2. Поясніть, чому під час Визвольної війни українського народу на звільнених землях виник полково-сотенний адміністративно-територіальний поділ?

3. Перелічіть ознаки державності, притаманні українській козацькій державі середини XVII ст.

4. Проаналізуйте рішення Переяславської Ради від 8 січня 1654 року і розкрийте їх вплив на результати Визвольної війни українського народу. (Див.: «Історія держави і права України: Навч.-метод. посібник / Упор.: В.А.Рибалко. - Донецьк, 2003». - С. 287 – 231).

5. Розкрийте суть «козацького права».

6. Поясніть, яким чином російський уряд обмежив владу гетьмана впродовж другої половини XVII ст.

7. З'ясуйте, які зміни відбулися в системі органів управління, суду та в збройних силах України другої половини XVII ст.

Завдання по темі: Суспільно-політичний устрій і право України в період наступу на її автономію (XVIII ст.)

І. Розкрийте процес поступової ліквідації гетьманської влади.

2. Дайте відповідь на запитання: які зміни відбулися в системі органів управління Гетьманщини?

3. Поясніть, чим відрізнялася система управління землями Гетьманщини, Слобожанщини та Запорізької Січі у ХVIII ст.

4. Дайте відповідь на запитання: чим відрізнявся адміністративно-територіальний устрій Нової Січі від устрою Старої Січі?

5. Порівняйте правове становище різних прошарків населення України другої половини XVII ст. і кінця XVIII ст.:

- реєстрового козацтва;

- української шляхти;

- українського православного духовенства;

- українських міщан;

- українських селян;

- рядових козаків.

6. Розкрийте характерні риси кримінального права, використовуючи уривки «Прав, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. (Див. «Історія держави і права України: Навч.-метод. посібник / Упор.: В.А.Рибалко. - Донецьк, 2003». - С. 299 - 306).

7. Дайте характеристику основних рис процесуального права України XVIII ст.

 

Завдання по темі: Суспільно-політичний устрій і право України після ліквідації української державності (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)

1. Доведіть, що правове становище покріпачених селян змінювалось під впливом формування буржуазних відносин в Україні.

2. Які додаткові пільги надавались українському дворянству?

3. Вкажіть ознаки нової соціальної групи - «робочі люди».

4. Складіть схему центральних органів влади Російської імперії першої половини XIX ст.

5.Складіть схему місцевих органів управління, що існувала в українських землях Російської імперії в першій половині XIX ст.

6. Охарактеризуйте право власності за « Зібранням малоросійських прав 1807 року» (Див.: «Історія держави і права України: Навч.- метод. посібник / Упор.: В.А.Рибалко. - Донецьк, 2003». - С 306 -311).

7. Розкрийте правову основу договірних відносин за «Зібранням малоросійських прав» 1807 року (Див.: «Історія держави і права України: Навч.-метод. посібник / Упор.: В.А.Рибалко. -Донецьк, 2003». - С. 306 - 311).

8. Охарактеризуйте правову основу сімейно-шлюбних відносин за «Зібранням малоросійських прав» 1807 року (Див.: там само).

Завдання по темі: Суспільно-політичний лад і право українських земель Російської імперії в умовах утвердження і розвитку капіталістичних відносин (друга половина XIX ст.)

1. Проаналізуйте зміни у правовому становищі покріпачених селян, що сталися внаслідок скасування кріпосного права?

2. Розкрийте майнові права селян, звільнених від кріпосної залежності на підставі Маніфесту російського царя від 19 лютого 1861 р. (Див.: Історія держави і права України Навч.-метод, посіб. /Упор.: В.А.Рибалко. - Донецьк, 2003).

3. Охарактеризуйте особисті права селян, позбавлених кріпосної залежності на підставі царського маніфесту від 19 лютого 1861 р. (Див.: «Історія держави І права України: Навч.-метод. посібник / Упор.: В.А.Рибалко. - Донецьк, 2003». - С. 311 - 323).

4. На підставі «Загального положення про селян, що вийшли з кріпосної залежності» від 19 лютого 1861 року проаналізуйте порядок організації, структуру, повноваження органів селянського самоуправління (Див.: «Історія держави і права України: Навч. – метод. посібник / Упор.: В.А. Рибалко. - Донецьк, 2003». - С 323 - 329).

5. Дайте відповідь на запитання: чи змінилося правове становище дворян внаслідок аграрної реформи 1861 p.? Обґрунтуйте свою думку.

6.Проаналізуйте зміни в судочинстві України, що сталися внаслідок реформи 1864 року.

7.Визначіть форму правління Російської держави другої половини XIX ст. Обґрунтуйте свою думку.

8. Перелічіть елементи буржуазної державності, які були запроваджені в устрої Росії внаслідок реформ другої половини XIX ст.

9. Розкрийте структурні зміни у класі буржуазії, що сталися в другій половині XIX ст.

10. З'ясуйте соціальні джерела формування промислового і сільськогосподарського пролетаріату.

11. Поміркуйте над питанням: чи відрізнялися джерела формування пролетаріату в Україні та Росії?

Завдання по темі: Суспільно-політичний устрій і право українських земель Російської імперії на початку XX ст. (1900 - лютий 1917 pp.)

1. На підставі «Основних державних законів Російської імперії» від 23 квітня 1906 р. з’ясуйте повноваження Державної ради і Державної думи Росії (Див.: «Історія держави і права України: Навч.- метод. посібник / Упор.: В.А.Рибалко. - Донецьк, 2003». - С 330 - 336).

2. Доведіть, що головною опорою самодержавства на початку ХХ століття залишалося дворянство. Обґрунтуйте свою думку.

3. Порівняйте зміст «Положення про вибори до Державної думи» від 6 серпня 1905 p., 11 грудня 1905 р. та 3 червня 1907 р. Дайте відповідь на запитання: як зміни у виборчому законі впливали на характер діяльності Державної думи Росії?

4. З'ясуйте форму відповідальності, запроваджену за порушення Тимчасових правил про товариства та робітничі спілки.

5. Розкрийте антинародний характер царського законодавства початку ХХ ст., проаналізувавши зміни в адміністративному і кримінальному праві Російської імперії.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 48; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты