Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ІX. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох: Державотворчий процес 1985 – 1999 рр. – К., 2000.

2. Аверьянов В. Адміністративна реформа і правова наука // Право України. - 2002. - № 3.

3. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. - К., 1994.

4. Аргунов М.В. Путешествие в загадочную Скифию. - М., 1989.

5. Багатопартійна Українська держава на початку XX ст.: Програмні документи перших українських політичних партій. - К., 1992.

6. Баран В.К. Україна після Сталіна: Нариси історії 1953 - 1985. - Львів, 1992.

7. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917 - 1953: У 2-х кн. - К., 1994.

8. Бойко В.Ф. Мала судова реформа. – К., 2002.

9. Бойко В. Проблеми правосуддя в Україні і шляхи їх вирішення // Право України.- 2002. - № 3.

10. Верк Н. История советского государства. – М., 1997.

11. Бульба О. До питання поділу влади в Україні: пошук оптимальних варіантів // Право України. - 2004. - № 4.

12. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права.- Ростов-на-Дону, 1995.

13. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. - К., 1994.

14. Грищук В.К. Кодифікація кримінального законодавства України. – Львів, 1992.

15. Греков Б.Д. Киевская Русь. - М, 1956.

16. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII - XVIII ст.: кордони, населення, право. - К., 1996.

17. Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.Б. Сталінізм на Україні: 20 - 30-ті роки. - К., 1991.

18. Ділова документація Гетьманщини XVIII ст.: Зб. Документів. – К., 1993.

19. Документи Богдана Хмельницького 1648 – 1657 рр. – К., 1961.

20. Долежан В., Василюк С. Реформи державної влади: шляхи і варіанти реалізації // Право України. - 2002. - № 12.

21. Долгополова Л., Музыченко П. Роль православия в становлении государственности и права Киевской Руси. - Одесса, 1995.

22. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. - К.,1991.

23. Іванченко Р.П. Київська Русь: початки української держави. - К., 1995.

24. Исаев И.А. История государства и права России: Полный курс лекций. – М., 1996.

25. Калініченко В.В., Рибалка І.К. Історія України: Ч. ІІІ: 1917-2003.-Харків, 2004.

26. Калмакан І., Бриндак О. Виникнення та еволюція національної партійної системи в Україні в XX столітті: Дослідження. - Одеса, 1997.

27. Кириченко В.Е. 0 проведении Столыпинской аграрной реформы на Украине // Проблеми совершенствования законодательства Украины и практики его применения в современных условиях. - К., 1992.

28. Колпаков А. Проблеми змін в політичній системі України: політико-правовий вимір. // Право України, 2003, № 4.

29. Конституційні акти України. 1917 - 1920. - К., 1992.

30. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України.1917-1920.- К., 1997.

31. Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. – Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993.

32. Котляр М. Галицько-Волинська Русь. – К., 1998.

33. Крип'якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. - К., 1984.

34. Кульчицький B.C. та ін. Входження Галичини, Північної Буковини та Закарпаття до складу України (1939 - 1945 pp.). - Дрогобич, 1995.

35. Курицын В.М. Советский государственный апарат в период Великой Отечественной войны. // Советское государство и право. -1985, №5.

36. Кучма Л.Д. После майдана. 2005-2006: Записки президента. - К., 2007.

37. Кучма Л.Д. Зламане десятиліття. – К., 2010.

38. Лащенко Р. Лекції по історії українського права. – К., 1998.

39. Литвин В. Політична арена України: Дійові особи та виконавці.-К., 1994.

40. Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія ЗУНР. - Львів, 1995.

41. Музиченко П. Історичні джерела сучасного етапу розвитку самоврядування в Україні // Юридичний вісник. - 1995. - № 2.

42. Музиченко П. Магдебурзьке право в Україні // Юридичний вісник. - 1994. -№3.

43. Музиченко П., Єрмошкін С., Нагуш О. Суд і процес у Київській Русі. - Одеса, 1995.

44. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. -К.,1993.

45. Національні відносини в Україні у XX столітті: 3б. док. і матеріалів. - К., 1994.

46. Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні: Навч. посібник. – К., 1963.

47. Нелин А.И. Собрание малороссийских прав 1807 года, его содержание и значение. – К., 1990.

48. Отмена крепостного права на Украине: Сборник документов и материалов. – К., 1961.

49. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917 -1920 рр. - К., 1995.

50. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743. – К., 1997.

51. Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1919 – 1920): Зб. док.. і матеріалів. – К.,1957.

52. Рибалка І.К. Історія України: У 2 ч. - Харків, 1995, 1997.

53. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII - XIII ст. - М., 1982.

54. Сафроненко К.А. Малороссийский приказ Российского государства второй половини XVІІ и начала XVІІІ века. - М., 1970.

55. Сафроненко К.А. Общественно-политический строй Галицко-Волынской Руси. XI - ХIII вв. - М., 1955.

56. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. - К., 1993.

57. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Нові політичні партії України. - К., 1990.

58. Смолій В. Українська козацька держава // Історія України, 1996.

59. Собрание Малороссийских прав 1807 г.- К., 1993.

60. Советская Украина в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.: Документы и материалы: В 3 т. - К., 1985.

61. Ткач Л.П. Історія кодифікації дореволюційного права України.- К., 1968.

62. Толочко П. Київська Русь. - К., 1996.

63. Українська Центральна рада: Документи і матеріали: У 2 т. - К., 1996.

64. Чайковський А.С. Невідома війна (партизанський рух в Україні 1941 – 1944 рр. мовою документів, очима історика). – К., 1994.

65. Черепанов В. Власть и война: Сталинский механизм государственного управления в Великой Отечественной войне. – М.,2006.

66. Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. — К., 1987.

67. Шляхами віків: Довідник з історії України. - К., 1993.

68. Щербина П.Ф. Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украине. - Львов, 1974.

69. Юшков С. Русская Правда: Происхождение, источники, её значение.- М., 1950.

70. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: У 3 т. - К., 1990-1991.

71. Яковлів А. Українське право / Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. - К., 1993.


 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 77; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты