Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Перелік питань до іспиту
1. Модель життєдіяльності людини.

2. Головні визначення – безпека, загроза, небезпека, надзвичайна ситуація, ризик.

3. Безпека людини, суспільства, національна безпека.

4. Культура безпеки як елемент загальної культури, що реалізує захисну функцію людства.

5. Аксіоми безпеки життєдіяльності.

6. Методологічні основи безпеки життєдіяльності. Системний підхід у безпеці життєдіяльності.

7. Таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек.

8. Види небезпек: мікро- та макро-біологічна, вибухопожежна, гідродинамічна, пожежна, радіаційна, фізична, хімічна, екологічна.

9. Критерії переходу небезпечної події у НС, одиниці виміру показників класифікаційної ознаки НС та їхні порогові значення у природному середовищі, виробничій, транспортній та інших сферах життєдіяльності.

10. Класифікація НС за причинами походження, територіального поширення і обсягів заподіяних або очікуваних збитків.

11. Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ: землетрус, карст, осідання ґрунтів над гірничими виробками, зсув, обвал, ерозія ґрунту.

12. Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки та навколишнє середовище.

13. Негативний вплив на життєдіяльність людей та функціонування об’єктів економіки в умовах проявів вражаючих факторів небезпечних метеорологічних явищ: сильного вітру, урагану, смерчу, шквалу, зливи, сильної спеки, морозу, снігопаду, граду, ожеледі.

14. Небезпечні гідрологічні процеси і явища: підтоплення, затоплення повеневими або паводковими водами, талими водами та в поєднанні з підняттям ґрунтових вод, підтоплення внаслідок затору льоду, вітрові нагони.

15. Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та наслідки.

16. Пожежі у природних екосистемах.

17. Вражаючи фактори природних пожеж, характер їхніх проявів та наслідки.

18. Біологічні небезпеки.

19. Вражаючі фактори біологічної дії.

20. Характеристика небезпечних патогенних мікроорганізмів: найпростіші, гриби, віруси, рикетсії, бактерії.

21. Пандемії, епідемії, масові отруєння людей.

22. Загальна характеристика особливо небезпечних хвороб.

23. Інфекційні захворювання тварин і рослин.

24. Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за генезисом і механізмом впливу.

25. Класифікація, номенклатура і одиниці виміру вражаючих факторів фізичної та хімічної дії джерел техногенних небезпек.

26. Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в залежності від їхнього масштабу.

27. Втрати міцності, деформації, провали і руйнування будівель та споруд. Пошкодження енергосистем, інженерних і технологічних мереж.

28. Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях.

29. Вимоги до транспортування небезпечних речовин.

30. Маркування небезпечних вантажів з небезпечними речовинами.

31. Гідродинамічні об’єкти і їхнє призначення. Причини виникнення гідродинамічних небезпек (аварій).

32. Хвиля прориву та її вражаючі фактори. Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів гідродинамічної небезпеки.

33. Загальні поняття про основи теорії розвитку та припинення горіння.

34. Етапи розвитку пожежі. Зони горіння, теплового впливу, задимлення, токсичності. Небезпечні для людини фактори пожежі.

35. Вибух. Фактори техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, руйнування будівель, споруд, технічного устаткування і забруднення навколишнього середовища.

36. Класифікація об’єктів за їхньою пожежо - вибухонебезпекою.

37. Показники пожежо - вибухонебезпеки речовин і матеріалів. Законодавча база в галузі пожежної безпеки.

38. Основи забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій, відповідальність за порушення (невиконання) вимог пожежної безпеки.

39. Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Класифікація радіаційних аварій за характером дії і масштабами.

40. Фази аварій та фактори радіаційного впливу на людину. Механізм дії іонізуючих випромінювань на тканини організму.

41. Ознаки радіаційного ураження. Гостре опромінення. Хронічне опромінення.

42. Нормування радіаційної безпеки. Рівні втручання у разі радіаційної аварії.

43. Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів атомної енергетики.

44. Чорнобильська катастрофа: події, факти, цифри. Категорії зон радіоактивно забруднених територій внаслідок аварії на ЧАЕС.

45. Режими захисту населення Захист приміщень від проникнення радіоактивних речовин.

46. Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, здатності до горіння, впливом на організм людини.

47. Характеристика класів небезпеки згідно із ступенем їхньої дії на організм людини.

48. Особливості забруднення місцевості, води, продовольства у разі виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин.

49. Класифікація суб’єктів господарювання і адміністративно-територіальних одиниць за хімічною небезпекою.

50. Типологія аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та вимоги до їхнього розміщення і розвитку.

51. Захист приміщень від проникнення токсичних аерозолів. Організація дозиметричного й хімічного контролю.

52. Глобальні проблеми людства: глобальна біосферна криза, екологічна криза, ресурсна криза, мирне співіснування, припинення гонки озброєння та відвернення ядерної війни, охорона навколишнього природного середовища, паливно-енергетична, сировинна, продовольча, демографічна, інформаційна, ліквідація небезпечних хвороб.

53. Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів масового ураження.

54. Види тероризму, його первинні, вторинні та каскадні вражаючі фактори; збройні напади, захоплення й утримання об’єктів державного значення; встановлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, установі (організації, підприємстві), викрадання зброї та небезпечних речовин з об’єктів їхнього зберігання, використання, переробляння або під час транспортування.

55. Класифікація об’єктів щодо забезпечення захисту від терористичних дій.

56. Аналіз аварійних ситуацій під час технологічного тероризму.

57. Антитерористичні критерії оцінки уразливості та підвищення стійкості роботи об’єктів підвищеної небезпеки.

58. Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності людини. Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку суспільства.

59. Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. Корупція і криміналізація суспільства.

60. Маніпуляція свідомістю.

61. Розрив у рівні забезпечення життя між різними прошарками населення.

62. Шкідливі звички, соціальні хвороби та їхня профілактика. Алкоголізм та наркоманія.

63. Зростання злочинності як фактор небезпеки. Види злочинних посягань на людину.

64. Поняття та різновиди натовпу. Поводження людини в натовпі.

65. Фактори, що стійко або тимчасово підвищують індивідуальну імовірність наразитись на небезпеку.

66. Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки.

67. Захисні властивості людського організму. Види поведінки людини та її психічна діяльність: психічні процеси, стани, властивості.

68. Поняття про психоемоційні напруження (стрес). Види напруження.

69. Психотипи за реакцією людей на небезпеку. Частота змін стресових станів у людей, що знаходяться в районі НС.

70. Загальний аналіз ризику і проблем безпеки складних систем, які охоплюють людину (керівник, оператор, персонал, населення), об’єкти техносфери та природне середовище.

71. Індивідуальний та груповий ризик. Концепція прийнятного ризику.

72. Розподіл підприємств, установ та організацій за ступенем ризику їхньої господарської діяльності щодо забезпечення безпеки та захисту населення і територій від НС.

73. Управління безпекою через порівняння витрат та отриманих вигод від зниження ризику.

74. Головні етапи кількісного аналізу та оцінки ризику. Методичні підходи до визначення ризику.

75. Статистичний метод. Метод аналогій.

76. Експертні методи оцінювання ризиків. Застосування у розрахунках ризику імовірнісних структурно-логічних моделей.

77. Визначення базисних подій. Ідентифікація ризику.

78. Розробка ризик-стратегії з метою зниження вірогідності реалізації ризику і мінімізації можливих негативних наслідків.

79. Вибір методів (відмова від ризиків, зниження, передача і ухвалення) та інструментів управління виявленим ризиком.

80. Правові норми, що регламентують організаційну структуру органів управління безпекою та захистом у НС, процеси її функціонування і розвитку, регламентацію режимів запобігання і ліквідації НС.

81. Структурно-функціональна схема державного управління безпекою та захистом у НС в Україні з урахуванням правового статусу і повноважень органів влади.

82. Органи управління, сили і ресурси з попередження та реагування на НС на державному рівні.

83. Загальні норми законодавства, підзаконних актів, стандарти і технічні умови, технічні і адміністративні регламенти, що регламентують принципи і механізми регулювання безпеки, зниження ризиків і пом’якшення наслідків НС.

84. Превентивні та ситуаційні норми: експертиза, ліцензування, сертифікація, аудит; підвищення технологічної безпеки виробничих процесів та експлуатаційної надійності об’єктів, підготовка об’єктів економіки і систем життєзабезпечення до роботи в умовах НС.

85. Компенсаційні та регламентні норми: пільги, резервування джерел постачання, матеріально-технічних і фінансових ресурсів, страхування, спеціальні виплати, норми цивільної, адміністративної відповідальності та процедури їхнього застосування.

86. Зонування території за можливою дією вражаючих факторів НС.

87. Основні показники рівнів небезпеки регіону, де знаходиться ВНЗ, які внесено у Паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій області. Загальні засади моніторингу НС та порядок його здійснення.

88. Застосування захисних бар’єрів та видів цивільного захисту: фізичного, постійно діючого функціонального, природного, комбінованого.

89. Загальні функції управління пов’язанні з прогнозуванням, плануванням, регулюванням, координацією і контролем. Управлінське рішення, його сутність, правове, організаційне, інформаційне та документальне забезпечення.

90. Загальна технологія та моделі прийняття управлінських рішень.

91. Інформаційна підтримка та процедурне забезпечення прийняття й реалізації рішень пов’язаних з усуненням загрози виникнення НС або реагуванням на НС та організації ліквідування її наслідків.

92. Головні положення про навчання персоналу підприємств, установ і організацій діям та способам захисту в разі виникнення НС та аварій.

93. Система інструктажів. Програми підготовки населення до дій у НС.

94. Спеціальні об’єктові навчання і тренування. Функціональне навчання керівних працівників і фахівців, які організують та здійснюють заходи у сфері цивільного захисту.

95. Критерії та показники оцінки ефективності функціонування системи безпеки та захисту в НС об’єкту господарювання.

96. Порядок надання населенню інформації про наявність загрози або виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах.

97. Сутність і особливості оперативного управління за умов виникнення НС.

98. Міські, заміські, запасні та пересувні пункти управління в НС.

99. Спеціально уповноважений керівник та штаб з ліквідації НС. Сили і засоби постійної готовності.

100. Мета і загальна характеристика рятувальних та інших невідкладних робіт. Техніка, що застосовується при ліквідації наслідків НС.

101. Розрахунок сил та їх ешелоноване угрупування. Склад та завдання угрупування сил першого, другого ешелонів та резерву.

102. Організація взаємодії сил при проведенні аварійно-рятувальних робіт та основних видів забезпечення у зоні НС.

103. Здійснення карантинних та інших санітарно-протиепідемічних заходів.

104. Технічні засоби і способи проведення дезактивації, дегазації та дезінфекції території, техніки, транспорту, будівель, приміщень, одягу, взуття і засобів захисту, продовольства, води, продовольчої сировини і фуражу.

105. Дезактивуючи, дегазуючи та дезінфікуючи розчини.

 Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 108; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты