Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОбставини, що підлягають встановленню в справах пов’язаних з порушенням порядку зайняття господарською діяльністю
Читайте также:
  1. А) допомозі Німеччини – застосуванню насильницьких методів наведення порядку та дисципліни
  2. Засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
  3. Методика изучения числовых выражений и выражений, содержащих переменную. Обучение порядку действий числовых выражений
  4. Обставини що підлягають встановленню при розслідуванні заподіяння тілесних ушкоджень
  5. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.
  6. Обставини, що встановлюються при досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень, вчиненими неповнолітніми
  7. Обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування кримінальних правопорушень проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
  8. Обставини, що підлягають з’ясуванню по злочинам вчинених організованими групами.
  9. Обставини, які підлягають встановленню під час досудового розслідування кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

В процесі складання плану розслідування злочинів, пов’язаних з

порушенням порядку зайняття господарською діяльністю, слідчий

повинен визначити коло обставин, які підлягають обов’язковому

з’ясуванню. перелік обставин1, що підлягають з’ясуванню по кримі-

нальній справі, регламентовано ст. 64 КпК України, а стосовно зло-

чинів, пов’язаних із порушенням порядку зайняття господарською

діяльністю, при проведенні слідчих дій підлягають доказуванню такі

обставини:

— існуючий порядок державної реєстрації і видачі ліцензій на види

господарської діяльності, що підпадають під дозвільну систему, а також

на банківську діяльність або окремі банківські операції;

— підстави і дотримання встановленого порядку державної реєст-

рації, одержання ліцензії, порядок виконання ліцензійних умов суб’єк-

том господарювання, який здійснює ліцензійну діяльність;

— характеристика суб’єкта господарської діяльності (найменування,

місцезнаходження, вид діяльності, структура, його мета і завдання);

— характер і зміст виконуваних ліцензійних господарсько-фінан-

сових операцій документи (довідки, акти аудиторської перевірки чи ревізії, пояснення тощо), котрі підтверджують, що у юридичної або фізичної особи від сутня державна реєстрація чи ліцензія на виконання окремих госпо-

дарських операцій і що господарська діяльність здійснюється з порушенням встановленого законом порядку реєстрації або ліцензування. тому знову перевіряти дійсність довідок про видачу свідоцтва про державну реєстрацію або ліцензії на господарську (підприємницьку, банківську) діяльність та запитувати їх повторно немає необхідності. Але слідчий повинен допитати як свідка співробітника відповідного органу, що видає свідоцтво про державну реєстрацію чи ліцензію на проведення господарських (банківських) операцій, особливо коли у нього виникли сумніви;

— час, місце виготовлення, зберігання та реалізації ліцензійної

продукції;

— час, місце (територія) виконання робіт, надання послуг, на які пот-

рібна ліцензія. Як правило, місцем вчинення цього злочину є територія,

на якій здійснювалася незаконна господарська діяльність, де працювала

дана організація, тобто її фактична, територія, на якій здійснювалися ліцензійні господарські операції;— характер і зміст нормативних актів, положення яких було пору-

шено при вчиненні злочину (реєстраційних або ліцензійних);

— кількість (розмір) випущеної і реалізованої продукції, її номен-

клатура, асортимент, вартість;

— відомості про майно підприємства, наявність рахунків в уста-

новах банку і рух грошових коштів;

— мета здійснення незаконної господарської діяльності, механізм

злочинної діяльності;

— способи вчинення злочинів, пов’язаних з порушенням порядку

зайняття господарською діяльністю;

— розмір прихованих доходів (прибутку), загальний розмір заподія-

них державі матеріальних збитків;

— коло осіб, які брали участь у виконанні конкретної фінансово-

господарської операції (як суб’єкти даного злочину, так й інші особи),

їх посадові і функціональні обов’язки;

— які дії виконувались конкретними особами при здійсненні фі-

нансово-господарських операцій (водій — провозив продукцію, екс-

педитор — займався підбиранням місць реалізації продукції тощо);

— обставини, що сприяли вчиненню злочинів. Обов’язковому

встановленню підлягають причини й умови, що сприяли вчиненню злочину, обставини, через які стало можливе здійснення незаконних господарських операцій. До таких можуть належати, зокрема, відсутність відповідного контролю за діяльністю даної організації з боку органів влади, органів внутрішніх справ, податкової інспекції, що обслуговують територію, на якій проводилися незаконні господарські операції. Як правило, кредитна організація або банк займають окреме велике приміщення або його орендовану частину дають рекламу по здійсненню окремих ліцензійних господарських операцій. Все це не повинно залишитися поза контролем місцевих органіввлади і правоохоронних органів;

— справжність або підробленість поданих у справі установчих і

реєстраційних, ліцензійних документів;

— дійсність відомостей про господарський або фінансовий стан

підприємства, установи та причетних до вчинення злочину осіб;

— визначення характеру і розміру збитків, заподіяних державі,

підприємству, громадянину;

— встановлення наявності або відсутності в діянні ознак діяльності

організованої злочинної групи;

— наявність причинного зв’язку між діями винних осіб і наслідка-

ми, що настали;

— винність осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, і його мотиви;

— умови, що сприяють вчиненню злочину (недосконалість право-

вого регулювання ліцензійних господарських операцій, недостатня

автоматизація операцій, недосконалість програмного забезпечення .

В процесі планування розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням порядку зайняття господарською діяльністю, необхідно враховувати, що обста-

вини можуть скластися і так, що відомими стають факти неофіційної

реалізації сировини з підприємства-виробника чи бази або факти пе-реміщення готової продукції без належного її оформлення, в той час як

не встановлено її виробника і споживача. Це особливо характерно для

однорідної продукції, що виготовляється різними підприємствами.

 

21. типові слідчі (розшукові) дії, які проводяться у кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності.При розслідуванні даної категорії злочинів завжди провадиться

виїмка для вилучення документів і предметів, що знаходяться у во-

лодінні чи веденні суб’єкта, який здійснює господарську діяльність

(установ, організацій, підприємств), або фізичної особи. при цьому

має бути забезпечена присутність особи, яка відає документами і пред-

метами, що підлягають вилученню, або представника адміністрації

підприємства, в якому провадиться виїмка при вилученні предметів

або матеріальних цінностей, що знаходяться в спеціальних сховищах,

повинна бути присутня матеріально відповідальна особа. безпосеред-

ньо виїмці може передувати ознайомлення слідчого з документами і

предметами, у числі яких передбачається наявність інших документів,

що стосуються справи (технологічні, супровідні, складські документи

тощо). так, спочатку слідчий попередньо знайомиться з реєстраційни-

ми документами, діловодством установи, вивчає бухгалтерську доку-

ментацію, переглядає різні напівфабрикати, готові вироби та матеріа-

ли, щоб виявити необхідні предмети і документи, які мають значення

для справи. Іноді до цього попереднього ознайомлення доцільно залу-

чати спеціаліста (товарознавця, технолога, бухгалтера), який вказує

слідчому на об’єкти, що заслуговують, на його думку, уваги і виїмці.

У таких випадках слідчий на місці приймає рішення про виїмку, вино-

сить постанову і проводить виїмку слід визначити перелік документів, які повинні бути відповідним чином витребувані та вивчені.

До таких документів належать: установчі документи, що підтвер-

джують факт створення та реєстрації суб’єкта підприємницької діяль-

ності (статут, установчий договір (установчий акт), протокол установ-

чих зборів (рішення про створення), свідоцтво про державну реєстра-

цію, договір оренди за юридичною адресою, договір на банківське

обслуговування, реєстраційна картка про акредитацію на митниці);

документи, що підтверджують право на зайняття певним видом гос-

подарської діяльності (ліцензія, на бланку єдиного зразка, для кожної

філії, які здійснюватимуть господарську діяльність на підставі одер-

жаної ними ліцензії — копії ліцензії, наявність додатку (із зазначенням

кількості сторінок), спеціальний дозвіл, торговий патент, спеціальний

торговий патент); документи, що відображають законодавчі, норматив-

но-розпорядчі норми, які регламентують господарську діяльність

суб’єктів; бухгалтерсько-облікові та банківські документи (баланс,

прибуткові і видаткові накладні, довідки, ордери, відомості, касові

документи, банківські виписки); документи, що супроводжують кон-

кретні господарські операції (рахунки-фактури (інвойси), акти прий-

мання-передання, акти, що підтверджують виконання робіт або надан-

ня послуг, відомості, товарні й товарно-транспортні накладні та ін.);

документи так званої «чорної бухгалтерії».

Крім того, залежно від виду виготовленої продукції виїмці підля-

гають такі предмети: офіційна ліцензійна продукція та неофіційна

продукція; вихідні компоненти, за допомогою яких виготовлялась

продукція (матеріали, сировина, напівфабрикати тощо); технологічне

обладнання (особливе обладнання, за допомогою якого виробляється

небезпечна продукція — ліки, зброя, продукти харчування та ін.); а також

видозмінені ліцензійні предмети (перероблені, підроблені). Виїмка до-

кументів та їх ретельне дослідження слідчим — необхідна умова одер-

жання фактичних даних у процесі розслідування злочинів, пов’язаних

з порушенням порядку зайняття господарською діяльністю.

Огляд місця події проводиться в тих випадках, коли відомі місце

виготовлення продукції, місце її зберігання (під час затримання осіб

при відвантаженні товарів) або місце реалізації.

Огляд документів повинен проводитися з використанням загальних

криміналістичних рекомендацій щодо його проведення і застосуванням

при цьому техніко-криміналістичних засобів і прийомів виявлення ознак

підчищення, дописування, внесення нових записів на місце знищених,

опечатування та інших підроблень. з цією метою особливо уважно ог-

лядаються ліцензії. Ліцензія (копія ліцензії, дублікат ліцензії) повинна

бути оформлена на бланку єдиного зразка, мати облікову серію і номер.

При огляді документів слідчий з’ясовує загальний характер доку-

мента. потім документ оцінюється на предмет законності здійснення

господарської операції, яка відображена в ньому. Виявляються ознаки

підроблення. Дослідження документів, що зберігають доказову

інформацію у кримінальних справах про економічні злочини, являє

собою складний, багатоступінчастий процес і може здійснюватися як

процесуальними засобами (оглядом, експертизою, пред’явленням у

ході допиту, пред’явленням для впізнання), так і вивченням у ході

підготовки до процесуальних дій або після їх проведення з метою

оцінки одержаних результатів.

При огляді і досліджені предметів та документів слідчим і опера-

тивним співробітникам міліції необхідно застосовувати методи вияв-

лення та документування вчинених злочинів, а саме: спеціальні мето-

ди економічного аналізу, методи дослідження документів, методи

фактичного контролю за господарськими операціями.

Отже, в процесі проведення огляду мають вилучатися оригінали, другі примірники та копії документів.

Крім того, обов’язковому огляду підлягають недоброякісні документи,

а саме: фіктивні, підроблені та безтоварні.

Слід зазначити, що об’єктами огляду в справах, пов’язаних з пору-

шенням господарської діяльності, є і приміщення підприємства та

інших установ (зі співробітниками яких існує злочинний зв’язок):

виробничі цехи (підрозділи незалежно від місць розташування); під-

собні та службові приміщення; складські будівлі; особисті помешкан-

ня (квартири, дачі тощо), якщо в них виготовлялася (перероблялася)

продукція; приміщення точок реалізації продукції (магазини, контей-

нери на ринках, кіоски); технологічне обладнання, на якому виготов-

лялася продукція. загальна мета проведення огляду в приміщеннях —

детальне дослідження і фіксування місць виконання ліцензійних робіт

(наприклад, монтаж і підключення засобів протипожежного захисту

та систем опалення), місць виробництва ліцензійної продукції (напри-

клад, місць виготовлення парфумерно-косметичної продукції з вико-

ристанням спирту етилового), надання послуг. У ході огляду з’я-

совуються характер виконуваних виробничих і фінансових операцій,

їхня відповідність основним цілям і напрямкам діяльності господарю-

ючого суб’єкта, види й обсяг товарно-матеріальних цінностей, що

знаходяться в обігу, фактичний обсяг вироблених робіт та їхні види,

умови, в яких виконуються роботи (надаються послуги).

Обшук. Основними завданнями обшуку є відшукання необхідних

документів і товарів, технологічного обладнання і майна.

Немаловажливе значення мають фото- і відеодокументи, що можуть

вказувати на зв’язок підозрюваних з іншими особами. при обшуку

необхідно звертати увагу на відшукання і вилучення не тільки опера-

тивно-розпорядчих, бухгалтерських, банківських документів, а й різних

наказів, розпоряджень, нормативних актів, що вилучаються або в

оригіналі, або шляхом копіювання їх, оскільки може йтися про вста-

новлення авторства тих чи інших актів, а також їхніх виконавців

Допит. Коло осіб, які підлягають допиту, визначається слідчим з

огляду на обставини справи і спосіб вчинення злочину. при допиті

доцільно використовувати наявні в матеріалах кримінальної справи

ліцензійні, реєстраційні, бухгалтерські та інші документи, що дозво-

лить одержати більш докладні і конкретні показання, а також уникну-

ти повторних допитів.

Виявлення свідків та їх допит при розслідуванні злочинів, пов’язаних

з порушенням порядку зайняття господарською діяльністю, має особли-

вості. Свідками можуть виступати як особи, що займають керівні посади

в реєстраційних, ліцензійних органах, так і особи, чиї документи були

використані для створення суб’єкта підприємницької діяльності. при

допиті цих осіб слід з’ясувати питання про обставини втрати документів

чи умови участі цих осіб в заснуванні суб’єкта господарської діяльності,

необхідність здійснення ліцензійної діяльності в цьому регіоні, уточнити

питання щодо зовнішніх даних підозрюваних, можливих місць їх перебу-

вання чи проживання, знайомих у разі розшуку підозрюваних.

при допиті посадових осіб реєстраційних і контролюючих органів,

треба приділити увагу нормативно-правовій базі, дотриманню регла-

менту реєстрації і видачі ліцензій на здійснення окремих видів госпо-

дарської діяльності, проведенню контролю за господарськими опера-

ціями, цілям, на які видані дозволи, та іншим умовам, за якими повин-

ні здійснюватись ліцензійні види господарської діяльності.

Особливо ретельно слід допитувати бухгалтерів — суб’єктів під-

приємств, пам’ятаючи про те, що вони, можливо, є співучасниками

злочинних дій. Саме працівники бухгалтерії займаються складанням

бухгалтерських документів, що відображають незаконну господарську

діяльність, контактують зі співробітниками податкової адміністрації,

складають бухгалтерську звітність, нерідко беруть участь у розподілі

і витраті грошових коштів.

першорядне значення має допит підозрюваного1

(обвинуваченого).

До моменту його проведення необхідно зібрати якнайбільше доказів,

ретельно вивчити особу допитуваного, розробити тактику проведення

допиту. при підготовці до допиту слід урахувати той факт, що підоз-

рювані (обвинувачені) по даній категорії справ можуть мати високий

рівень освіти, необхідні пізнання в галузях економіки і юриспруденції.

треба з’ясовувати: хто і коли приймав рішення про створення суб’єкта

господарської діяльності і з якою метою; хто і чому запропонував

зайнятися даною господарською операцією; ким, коли і які документи

було подано для реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності; хто

готував ліцензійні та реєстраційні документи; хто і яке має власне

майно і на яку суму; де знаходяться документи, що підтверджують

право власності на майно і де воно знаходиться; хто, куди і коли здій-

снював перевезення виготовленої продукції; скільки було виготовлено

продукції і на яку суму; згідно з якими документами здійснювалося

перевезення; хто і відповідно до яких документів одержував продукцію

(приймав виконані роботи, надані послуги); як, ким і якими докумен-

тами оформлювалась продукція по бухгалтерії; де зберігалась виготов-

лена продукція; де знаходяться документи; хто ще входив до злочинної

групи; як розподілявся прибуток між членами групи та ін.

після з’ясування всіх обставин, відомих підозрюваному (обвинуваче-

ному) по справі, треба зафіксувати їх, проаналізувати і зіставити з іншими

даними, які є в матеріалах кримінальної справи. На практиці нерідко

трапляються випадки, коли допитувані особи неодноразово змінюють свої

показання, навіть зазначаючи причини, з яких вони відмовилися від по-

чаткових показань (підписав протокол не читаючи, показання були непра-

вильно записані, показання дав унаслідок застосування насильства чи

погроз тощо). при оцінці таких показань слід виходити з того, наскільки

конкретно і докладно були повідомлені обставини вчиненого злочину, які

відомості могли стати відомими в конкретній ситуації тільки допитуваній

особі. Найбільш достовірними звичайно є початкові показання, одержані

відразу після події злочину (затримання на «гарячому»), процесуально

закріплені і підтверджені іншими матеріалами справи.

Необхідно перевіряти допитаних осіб з погляду їх поінформованості, компетентності й об’єктивності, щоб у слідчого не залишалося

сумнівів у вірогідності чи хибності показань допитаної особи. Як

свідчить практика, деякі організаційні й тактичні закономірності до-

питу підозрюваних (обвинувачених) можна виявити залежно від слід-

чої ситуації, що склалась у справі при розслідуванні злочину.

Найсприятливішою з огляду на тактичні міркування є ситуація, коли

початкова інформація про подію злочину та причетних до нього осіб

одержана в результаті проведення оперативно-розшукових заходів. Це

дозволяє слідчому методично й повно зібрати всі необхідні відомості як

із документальних, так і з ідеальних джерел, застосувати ефект рапто-

вості та найширший спектр тактичних прийомів допиту, що, як правило,

матиме значний ефект. У цій ситуації в більшості випадків добре «спра-

цьовує» ефект раптовості і несподіваності. Це дозволяє слідчому усуну-

ти контрзаходи протидії встановленню істини у справі з боку причетних

до злочину осіб, спробу сфальсифікувати «докази» та швидко виявити

сформовану «на всяк випадок» неправдиву позицію злочинця.

Призначення судових експертиз.

можуть бути призначені такі судові експертизи: техніко-криміналістична експертиза документів, судово-почеркознавча експертиза, судово-економічна експертиза, судово-бухгалтерська експертиза, судово-товарознавча експертиза

Техніко­криміналістична експертиза документів. завданнями цієї

експертизи при розслідуванні злочинів, пов’язаних з порушенням

порядку зайняття господарською діяльністю, є: встановлення особли-

востей виготовлення ліцензії або ліцензійних документів, реєстрацій-

них документів (свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта госпо-

дарської діяльності, свідоцтво про реєстрацію платника податків,

довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств

та організацій України (далі — ЄДРпОУ), довідка про присвоєння

ідентифікаційних кодів та ін.), банківської картки зі зразками підписів

і відбитком печатки та в деяких випадках паспортів засновників (зло-

чинців); встановлення факту і способу внесення змін до документа

(підчищення, травлення, дописування, переклеювання фотокарток,

літер та ін.); виявлення слабко видимих або невидимих текстів (зобра-

жень) на різних документах, що відображають господарську діяльність;

встановлення типу, системи, марки, моделі та інших кваліфікаційних

категорій друкарської техніки, на якій було виготовлено ці документи,

а також ідентифікація цих засобів за відбитками їх знаків; ідентифіка-

ція печаток, штампів, факсиміле тощо за їх відбитками та ін.

Судово­почеркознавча експертиза призначається для встановлення

факту виконання рукописного тексту та підписів у ліцензійних та

реєстраційних документах певною особою.

Судово­економічна експертиза — окремий клас судових експертиз;

складається з аналізу експертом за завданням слідчого наданих у його

розпорядження різних документів з метою встановлення фактичних

даних, що мають значення для правильного вирішення справи.

Судово-економічна експертиза може оцінити реальність виконання

організацією взятих на себе зобов’язань. У порядку підготовки до

проведення зазначеного виду експертизи необхідно виявити докумен-

тально підтверджені відомості про надходження грошових коштів (у

хронологічному порядку з розбивкою на окремі періоди), а також дані

про витрати, в тому числі невиробничі, за ті ж проміжки часу. В разі

надходження грошових коштів від юридичних і фізичних осіб пере-

віряється відповідність документів, що оформлялися при прийнятті

грошових коштів, характеру вчиненого правочину. Необхідно врахо-

вувати, що залучення комерційними структурами фінансових коштів

громадян в свій обіг у будь-якій формі є не що інше, як банківська

операція, тому на зайняття даним видом діяльності потрібна банківська

ліцензія.

Судово­бухгалтерська експертиза — вид судової експертизи;

призначається при розслідуванні злочинів, пов’язаних з порушенням

порядку зайняття господарською діяльністю, з метою перевірки та

встановлення фактів і обсягів виготовлення ліцензійної продукції,

визначення матеріальної шкоди, відповідності господарських операцій

чинному законодавству.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 31; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.032 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты