Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаД.т.н. Пелещишин А.М.
_________________«____» ________________ 2015р.


Національний університет “Львівська політехніка”

Інститут гуманітарних та соціальних наук

Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

 

Спеціальність „Документознавство та інформаційна діяльність”

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач кафедри СКІД Пелещишин А.М.

“____” ________________2015 р.

 

ЗАВДАННЯ

для дипломної роботи

студент групи ДЗІс-11з

Возняк Тетяна Мииколаївна

1.Тема роботи „Рекламно - інформаційне забезпечення популяризації послуг Головного управління Державної міграційної служби у Львівській області

затверджена наказом по НУ “ЛП” від “____” ___________2015 р. №_________

2. Термін здачі студентом закінченої роботи ____________________________

3. Вихідні відомості до роботи_________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які належить розробити)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


5. Перелік графічного матеріалу _______________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання _________________________

Керівник ____________________

(підпис)

Завдання отримав ____________________

(підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН№ з/п Етапи дипломної роботи Термін виконання етапів роботи Примітки
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Студент______________________

(підпис)

Керівник роботи__________________

(підпис)

Зміст

Зміст........................................................................................................... 5

Перелік умовних скорочень................................................................... 7

Список рисунків....................................................................................... 8

Список таблиць........................................................................................ 9

Вступ........................................................................................................ 10Розділ 1. Аналітичний огляд джерел................................................... 12

1.1. Огляд наукових та навчально-методичних джерел..................... 12

1.2. Огляд законодавчих і нормативних актів.................................... 12

1.3. Огляд Інтернет-ресурсів, що стосуються тематики дипломної роботи. 12

1.4. Аналіз міжнародного досвіду у вирішенні поставлених в дипломній роботі завдань та стандартів ISO.............................................................................. 12

1.5. Висновки до розділу..................................................................... 12

Розділ 2. Аналіз стану предметної області.......................................... 13

2.1. Аналіз установи загалом............................................................... 13

2.2. Аналіз об’єктів предметної області та взаємозв’язків між ними 13

2.3. Аналіз нормативних документів установи................................... 13

2.4. Висновки до розділу..................................................................... 13

Розділ 3. Документаційне та інформаційне розв’язання задачі...... 14

3.1. Формальна модель задачі............................................................. 14

3.1.1. Інформаційна моделі задачі.................................................... 14

3.1.2. Функціональна моделі задачі................................................. 14

3.2. Вибір технологічних рішень задачі............................................. 14

3.3. Термінологічний багатомовний словник предметної області..... 143.4. Висновки до розділу..................................................................... 14

Розділ 4. Практична реалізація........................................................... 15

4.1. Описання реалізації завдання....................................................... 15

4.2. Аналіз отриманих результатів...................................................... 15

4.3. Пропозиції щодо вдосконалення нормативних актів установи.. 15

4.4. Висновки до розділу..................................................................... 15

Висновки................................................................................................. 16

Література............................................................................................... 17

Анотація.................................................................................................. 18

Додатки................................................................................................... 19

 

Перелік умовних скорочень

Скорочення, термін, позначення Пояснення
Alt Клавіша керування альтернативними функціями на клавіатурі
Ctrl Клавіша керування функціями на клавіатурі
Enter Клавіша переходу на новий рядок на клавіатурі
Shift Клавіша переходу на верхній регістр на клавіатурі
Tab Клавіша табуляції на клавіатурі
ID Ідентифікатор
кл. Клац кнопки миші

Список рисунків

Рис. 1. Шляхи до папок шаблонів та документів користувача....... 20

Рис. 2. Загальні установки.................................................................... 21

Рис. 3. Установки стилів....................................................................... 22

Рис. 4. Настройка панелей інструментів............................................. 26

Рис. 5. Керування закладками документа.......................................... 28

Рис. 6. Діалогове вікно створення посилань...................................... 29

Рис. 7. Діалогове вікно джерел без посилань..................................... 30

Рис. 8. Застереження щодо тривалості перевірки наявності посилань 30

Рис. 9. Заповнення форми формування джерела літератури........... 31

Рис. 10. Сформоване джерело літератури........................................... 32

 

Список таблиць

Таблиця 1. Теги форматувань........................................................... 23

Таблиця 2. Список кнопок на основній панелі інструментів........ 24

Таблиця 3. Список кнопок на панелі інструментів нумерації....... 24

Таблиця 4. Список кнопок на панелі інструментів форматування 25

Таблиця 5. Список кнопок на панелі додаткових інструментів... 25

Таблиця 6. Список “гарячих” клавіш для інструментів нумерації 34

Таблиця 7. Список “гарячих” клавіш для інструментів форматування 34

 

Вступ

У вступі необхідно лаконічно сформулювати суть і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для розроблення теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

Далі подається загальна характеристика дипломної роботи в наступній послідовності.

Актуальність теми.Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України.

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми або наукового завдання.

Мета і задачі дослідження.Формулюють мету роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як "Дослідження...", "Вивчення...", тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Об’єкт дослідження– це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього скерована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему дипломної роботи, яка подається на титульному аркуші у вигляді назви.

Наукова новизна одержаних результатів. Подають коротку анотацію нових наукових положень (рішень), запропонованих студентом особисто. Необхідно показати відмінність одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, дістало подальший розвиток).

Практичне значення одержаних результатів.У дипломній роботі, що має теоретичне значення, треба подати відомості про наукове використання результатів досліджень чи рекомендації щодо їх використання, а в дипломній роботі, що має прикладне значення, - відомості про практичне застосування одержаних результатів чи рекомендації щодо їх використання. Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, необхідно подати інформацію щодо ступеня готовності до використання чи масштабів використання. Необхідно дати короткі відомості щодо впровадження результатів досліджень із зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів відповідних документів.

Апробація результатів дипломної роботи. Вказується, на якому підприємстві були використані результати досліджень, що включені до кваліфікаційної роботи.

Публікації.Вказують, у скількох монографіях, статтях у наукових часописах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, авторських свідоцтвах опубліковані результати дипломної роботи.

На закінчення вступу рекомендується коротко охарактеризувати принципи розміщення матеріалу за розділами, аргументувати вибір композиції праці.

Розділ 1.
Аналітичний огляд джерел

В розділі розглядаються загальні теоретичні підходи до проблеми з використанням літературних джерел. Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмета дослідження, методичні підходи – викладаються якомога просто і стисло. Бажано теоретичні проблеми розкрити на підставі власного критичного аналізу (порівняння); подати власні погляди на розв’язання даного питання; проілюструвати текст графічними матеріалами: схемами, діаграмами тощо


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 82; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты