Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОгляд наукових та навчально-методичних джерел
Читайте также:
  1. Bлaснi iнвестицiйнi джерела пiдприємств та механiзми їx використання
  2. Internet-джерела
  3. IV. Стаття зі збірника, журналу, наукових праць і т. п.
  4. Iноземнi джерела фiнансування iнвестицiйної дiяльностi
  5. Анотування і реферування наукових текстів
  6. Б. Непряме джерело
  7. Боротьба за Галицько-волинські землї: Загальний погляд на боротьбу, становище до неї суспільности на Волини і в Галичинї, роля боярства і міст, полїтика Казимира.
  8. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  9. Види наукових текстів відповідно до їх функціонального призначення (оглядовий, теоретичний, пояснювальний, додатковий та ін).
  10. Види резервного капіталу та джерела його формування

Текст підрозділу

1.2. Огляд законодавчих і нормативних актів.

Текст підрозділу

1.3. Огляд Інтернет-ресурсів, що стосуються тематики дипломної роботи.

Текст підрозділу

1.4. Аналіз міжнародного досвіду у вирішенні поставлених в дипломній роботі завдань та стандартів ISO

Текст підрозділу

1.5. Висновки до розділу

Висновки ...

Розділ 2.
Аналіз стану предметної області

Текст підрозділу

2.1. Аналіз установи загалом

Текст підрозділу

2.2. Аналіз об’єктів предметної області та взаємозв’язків між ними

Текст підрозділу

2.3. Аналіз нормативних документів установи

Текст підрозділу

2.4. Висновки до розділу

Висновки …

Розділ 3.
Документаційне та інформаційне розв’язання задачі

Текст підрозділу

3.1. Формальна модель задачі

Текст підрозділу

3.1.1. Інформаційна моделі задачі

Текст підрозділу

3.1.2. Функціональна моделі задачі

Текст підрозділу

3.2. Вибір технологічних рішень задачі

Текст підрозділу

3.3. Термінологічний багатомовний словник предметної області.

Текст підрозділу

3.4. Висновки до розділу

Висновки …

Розділ 4.
Практична реалізація

У четвертому розділі …

4.1. Описання реалізації завдання

Текст підрозділу

4.2. Аналіз отриманих результатів

Текст підрозділу

4.3. Пропозиції щодо вдосконалення нормативних актів установи

Текст підрозділу

4.4. Висновки до розділу

Висновки …

 

 

Висновки

Висновки …

Література

1.

Анотація

Анотація іноземною мовою …

Додатки

Роздрук слайдів презентацій, роздруки текстів програмного забезпечення, результати розв’язування контрольних прикладів, графіки, діаграми, ілюстрації, екранні копії, форми документів, у випадку необхідності інші матеріалиПояснення до використання шаблону SpetsPaper (версія 2.0)

Шаблон SpetsPaper (версія 2.0) створений на основі шаблону ThesisPaper для дисертаційних робіт [2] і призначений для спрощеного оформлення дипломної роботи в MS Word.

Основні зручності шаблону полягають в автоматизованій організації нумерації елементів роботи (рисунків, таблиць, формул, означень тощо) та організації посилань на них (в тому числі на літературні джерела). Використання автоматизованого нумерування елементів гарантує коректний порядок їх нумерації в межах всього документа, а також забезпечує правильність вказівників на ці елементи. Особливо це актуально у випадках, коли фрагменти роботи часто перегруповуються, міняються місцями та доповнюються новими фрагментами.Пояснення до використання шаблону SpetsPaper написані з використанням можливостей цього шаблону, а тому служать наочним прикладом “правильного” написання рукопису дисертації. Свої запитання, відгуки та побажання можна опублікувати на сторінках форумів [3, 4], а також на особистому блозі автора [2].

Інсталяція шаблону

Шаблон доступний у вигляді архіву RAR або ZIP, який містить такі файли:

· PaperBase.dot – базовий шаблон, який необхідний для роботи шаблону SpetsPaper – він містить набір функціональних можливостей та інтерфейсів щодо автоматизованого нумерування та форматування елементів, а також створення посилань на них. Цей шаблон може використовуватися декільком шаблонами користувача (наприклад ThesisPaper і SpetsPaper ).

· SpetsPaper.dot – шаблон користувача, на основі якого необхідно створювати рукопис роботи – він містить набір стилів, визначень гарячих клавіш та звернень до інтерфейсів базового шаблону PaperBase.· SpetsPaperHelp.doc – текст пояснень до використання шаблону SpetsPaper . Якщо цей файл існує у тій же папці, що файл SpetsPaper.dot, то текст пояснень буде завантажуватися в кінець нового документа, створеного на основі шаблону SpetsPaper .

Для зручного використання шаблону SpetsPaper файли SpetsPaper.dot, SpetsPaper.dot і SpetsPaperHelp.doc необхідно скопіювати у папку шаблонів користувача або шаблонів спільної групової роботи. Шляхи до цих папок зазначені у діалоговому вікні Параметри (меню MS Word Сервіс/Параметри) в закладці Розташування (рис. 1).

Рис. 1. Шляхи до папок шаблонів та документів користувача

Створення нового документа на основі шаблону здійснюється за пунктом меню Файл/Створити. При цьому необхідно серед Шаблонів на моєму комп'ютері вибрати SpetsPaper.

Початок роботи

При створенні нового документа на основі шаблону SpetsPaper з'являється діалогове вікно установок. На закладці Загальні визначаються основні характеристики документа (рис. 2).

Рис. 2. Загальні установки

Примітка. ID документа – це унікальний службовий ідентифікатор документа (генерується автоматично). Зміна ID документа не приводить до втрати існуючих автоматизованих нумерацій та посилань на елементи і не впливає на подальшу роботу з ними.

На закладці Стилі визначаються установки для стилів (рис. 3).

Рис. 3. Установки стилів

Деякі з них при потребі можна змінити. А саме:

· Скорочення, Тип, Назва (стилю), Послідовність та Лічильник є службовими (їх змінювати не потрібно).

· Заголовок – відображається у діалогових вікнах для відповідного стилю.· Підпис (для нумерації) і Посилання – текстові стрічки, які використовуються як підписи до нумерації та посилань під час автоматизації. Для стилів типу Нумерований (як Література) ці підписи ігноруються.

· Формат 1 і Формат 2 – командні стрічки для форматування підписів до нумерації та посилань відповідно, а також для форматування нумерованих джерел (як Література) кирилицею і латинкою відповідно.

Якщо нема впевненості щодо синтаксису задання цих форматувань, то краще їх не змінювати (пояснення щодо їхнього синтаксису тоді можна пропустити).

Формати 1 і 2 задаються відповідно до синтаксису:

'<Символ-Розділювач><Форматування1>[<Символ-Розділювач><Форматування2>[...]]

При цьому перший символ завжди сприймається як розділювач (за замовчуванням це вертикальна лінія '|').

Форматування1 використовується для нумерації, Форматування2 – для посилань. Решта форматувань (починаючи з Форматування3) використовуються лише для стилів типу Нумерований (як Література) як стрічки-розділювачі у такому порядку (всього 18 розділювачів):

· назви, виду видання в назві;

· уточнення назви, установи, редакції;

· видання, виду видання;

· міста, видавництва, року (дати) видання;

· № видання, сторінок (цілого видання), сторінок (частини видання);

· закінчення сторінок (цілого видання), закінчення сторінок (частини видання);

· додаткової інформації, Веб-сторінки, кінцевий.

Для форматувань допускається використання тегів (табл. 1)/

Таблиця 1.
Теги форматувань

Теги Пояснення
<tit/> підпис
<b>, </b> встановлення/відміна жирного шрифта
<i>, </i> встановлення/відміна похилого шрифта
<u>, </u> встановлення/відміна підкресленого шрифта
<tab/> символ табуляції
<nl/> символ м'якого переносу

 

Приклад 1. Для таблиць в шаблоні використовуються такі значення для форматів:

Форматування Значення Зміст
|<tab/><tab/><tit/> |<tit/> Перед нумерацією – 2 символи табуляції, підпис і пропуск. Перед посиланням – підпис і пропуск
|.<nl/><tab/>| Після нумерації – пропуск, "м'який" перенос на нову стрічку і символ табуляції. Після посилання – нічого

 

Вікно установок можна викликати за допомогою кнопки основної панелі інструментів шаблону SpetsPaper.

Панелі інструментів

Шаблон SpetsPaper містить такі панелі інструментів:

1. Основна (табл. 2) – для відображення вікна установок, для відображення/приховування інших панелей.

2. Нумерації (табл. 3) – для автоматизації нумерації елементів та посилань на них.

3. Форматування (табл. 4) – для форматування частин рукопису за допомогою стилів.

4. Символи – для відображення/приховування панелі символів.

5. Форматування (табл. 5) – для додаткових інструментів.

Таблиця 2.
Список кнопок на основній панелі інструментів

Кнопка Пояснення
Зміна установок документа
Показати/сховати інструменти нумерації
Показати/сховати інструменти форматування
Показати/сховати інструменти символів
Показати/сховати додаткові інструменти

 

Таблиця 3.
Список кнопок на панелі інструментів нумерації

Кнопка Пояснення
, , Нумерація літератури, формування джерела літератури, посилання на літературу
, Нумерація формули, посилання на формули
, Нумерація рисунка, посилання на рисунки
, Нумерація таблиці, посилання на таблиці
, Нумерація визначення, посилання на визначення
, Нумерація теореми, посилання на теореми
, Нумерація прикладу, посилання на приклади

 

Таблиця 4.
Список кнопок на панелі інструментів форматування

Кнопка Пояснення
, Стилі формули, коментаря до формули
, Стилі рисунка та підпису до рисунка
, , Стилі підпису до таблиці, заголовка та вмісту таблиці
Стиль визначення
Стиль теореми
Стиль прикладу
Стиль літератури
, Стилі нумерованого та ненумерованого списків
, , Стиль розділу, підрозділу, пункту
, , Стиль ненумерованого розділу, підрозділу, пункту
Стиль звичайного тексту

 

Таблиця 5.
Список кнопок на панелі додаткових інструментів

Кнопка Пояснення
Перевірка наявності посилань на літературу
Перевірка наявності посилань на формули
Перевірка наявності посилань на рисунки
Перевірка наявності посилань на таблиці
Перевірка наявності посилань на визначення
Перевірка наявності посилань на теореми
Перевірка наявності посилань на приклади

 

Примітка. Якщо основна чи інші панелі інструментів не відображаються, то їх можна зробити доступними через меню Сервіс/Настройка (рис. 4).

Рис. 4. Настройка панелей інструментів

Організація стилів документа

Весь документ структурується і форматується за допомогою стилів. Перелік найбільш вживаних стилів наведено в табл. 7. Частина стилів є стандартною для документів MS Word:

· List Number, List Bullet (Нумерований список, Ненумерований список)

· Heading 1,2,3 (Заголовок 1,2,3)

· Normal (Звичайний текст)

Стилі заголовків використовуються для визначення назв розділів, підрозділів, пунктів, які автоматично потрапляють у зміст на початку документа.

Крім того у шаблон додано спеціальні стилі:

· Literature (Список літератури)

· Equation, Equation Comment (Формула, Коментар до формули)

· Figure, Figure Name (Рисунок, Назва рисунка)

· Table Name, Table Header, Table Body (Назва таблиці, Рядок-заголовок таблиці, Вміст таблиці)

· Definition, Theorem, Example (Означення, Теорема, Приклад)

· No Number Heading 1,2,3 (Ненумерований заголовок 1,2,3)

Стилі ненумерованих заголовків потрапляють у зміст, а стилі назв рисунків та таблиць потрапляють у відповідні списки на початку документа.

Приклад 2.Вставлений рисунок має мати обтікання “у тексті” і займати цілий рядок зі стилем Figure. Підпис до рисунка має бути в окремому рядку зі стилем Figure Name (рис. 4).

Приклад 3.Написання формули слід проводити зі стилем Equation. На початку формули треба ввести символ табуляції (клавіша [Ctrl]+[Tab]), що розміщує формулу по центру рядка сторінки. В кінці формули вставляється автоматична нумерація, яка відділяється від самої формули символом табуляції. Це забезпечує розміщення нумерації справа рядка сторінки (див. вирази (2), (3), (4)). Перехід на новий абзац з формули встановлює для тексту стиль EquationComment, де доцільно писати коментарі до формули. Якщо формула не має коментарів, то абзац після формули необхідно перевести до стилю Normal (Звичайний текст).

Приклад 4. Написання назви таблиці слід проводити зі стилем TableName. На початку назви треба ввести два символи табуляції, що розміщує номер таблиці справа рядка. Далі необхідно ввести м’який перенос (клавіша [Shift]+[Enter]) та один символ табуляції для введення назви таблиці, яка буде розташовуватися по центру рядка.

Примітка. Для того, щоб пересвідчитися, що формула відділена символами табуляції, треба натиснути кнопку стандартної панелі інструментів для показу (приховування) спеціальних символів. Символ табуляції буде відображатися сірим символом “–>”. Показ спеціальних символів може бути корисним навіть при наборі тексту. При цьому пропуски будуть відображатися символами “·”, а переходи на новий абзац – “¶” (див. також рис. 9, 10).

Нумерація елементів та створення посилань

Нумерація рисунків та таблиць вставляється на початок окремого рядка, де має бути відповідний підпис (назва). Нумерація означень, теорем і прикладів вставляється на початку відповідних абзаців. Нумерація формул вставляється в кінці формули.

Нумерація перерахованих вище елементів супроводжується встановленням відповідного стилю та створенням необхідних Закладок (Bookmark) для номерів елементів (номер елемента містить номер розділу та порядковий номер в межах розділу, розділені крапкою), і проводиться окремо для кожного елемента.

Нумерація літератури може здійснюватися одночасно для декількох джерел, кожне з яких записується в окремому абзаці. Для цього необхідно виділити один або декілька абзаців з літературою і виконати команду (додати закладку на літературі). Для виділених літературних джерел стиль змінюється на Literature (це автоматично додає нумерацію на рівні абзаців) та вставляються відповідні закладки в кінці кожного абзацу.

Щоб переглянути усі закладки документа, треба вибрати пункт меню Вставка/Закладка рис. 5.

Рис. 5. Керування закладками документа

Примітка. При генерації назв закладок використовується ID документа, який забезпечує унікальність назв закладок для різних документів MS Word, що в свою чергу гарантує збереження закладок при копіюванні тексту з одного документа в інший.

Для того, щоб пересвідчитися, що нумерація має закладку, треба вибрати пункт меню Сервіс/Параметри і у діалоговому вікні Параметри на закладці Вид відмітити фішку Показувати закладки. Межі закладки будуть відображатися символами “[]” сірого кольору (див. також рис. 10, де закладки на літературу розміщуються в кінці відповідного параграфу).

Якщо нумерація має закладку та необхідний стиль, то на неї автоматизовано можна робити посилання викликом відповідного діалогового вікна. Для вибору декількох посилань одночасно необхідно з натиском лівої кнопки миші тримати клавішу [Shift] або [Ctrl] (рис. 6).

Рис. 6. Діалогове вікно створення посилань

Між посиланнями та закладками існує навігація: якщо на посиланні натиснути ліву кнопку миші (у MS Word 2003 з клавішею [Ctrl]), то курсор тексту переміститься на закладку.

Якщо вставляється нумерація між уже існуючими елементами одного типу, або існуючі нумеровані елементи міняються місцями, то поточна нумерація “збивається”. Для встановлення правильної нумерації по всьому документу необхідно:

1. Виділити весь документ.

2. Натиснути [F9].

Для виправлення одної або декількох нумерацій (посилань на нумерацію) необхідно:

1. Виділити частину документа, яка містить відповідні нумерації (посилання).

2. Натиснути [F9], або клацнути правою кнопкою миші по виділеній частині і вибрати пункт контекстного меню Оновити поле.

Для таких документів як дисертація зазвичай вимагається наявність посилань по тексту на усі джерела літератури, рисунки, формули тощо. Кожен елемент шаблону, який передбачає нумерацію, дозволяє перевірити наявність відповідних посилань. Результатом перевірки є список джерел, які не мають посилань (рис. 7).

Рис. 7. Діалогове вікно джерел без посилань

Примітка. За функціональністю діалогове вікно джерел без посилань таке ж, як і діалогове вікно створення посилань (рис. 6) – воно дозволяє створювати посилання. Крім того, тут зручно користуватися кнопкою Експорт для виводу джерел без посилань в окремий документ, що надалі "опрацювати" цей список.

Примітка. Перевірка наявності посилань на великих документах може тривати доволі довго. Це пов'язано з квадратичною залежністю часу перевірки від загальної кількості елементів-джерел. Наприклад, на дисертаційній роботі автора шаблону обсягом понад 300 сторінок з майже 300 літературними джерелами, а також з декількома сотнями інших елементів (таблиць, рисунків, формул і т .д.), перевірка посилань може займати декілька хвилин. Тому для застереження щодо тривалості цього процесу завжди з'являється відповідне повідомлення (рис. 8).

Рис. 8. Застереження щодо тривалості перевірки наявності посилань

Формування списку літератури

Якщо список літератури необхідно формувати відповідно до вимог оформлення бібліографічних джерел, то варто скористатися допоміжним засобом формування джерела літератури (кнопка ). Відповідне діалогове вікно можна використовувати як для нових джерел, так і для існуючих.

Якщо джерело нове, то необхідно заповнити потрібні поля у діалоговому вікні (при цьому курсор у документі повинен перебувати на порожньому рядку зі стилем Literature).

Якщо джерело існуюче, поля у діалоговому вікні заповнюються так: відмічається кусок джерела, а потім необхідно два рази клацнути мишкою на відповідному полі діалогового вікна. Наприклад, на наступному рисунку відмічено автора. Відповідно необхідно два рази клацнути мишкою на полі Автор (рис. 9).

Рис. 9. Заповнення форми формування джерела літератури

У результаті отримується сформоване джерело літератури, яке можна відредагувати і доповнити безпосередньо в діалоговому вікні (рис. 10).

Рис. 10. Сформоване джерело літератури

Кнопка Гаразд замінює джерело літератури в поточній позиції курсора в документі на заново сформоване.

Для зручності у пункті Дія встановлюється кількість клаців мишкою, за якими заповнюються поля діалогового вікна для існуючого джерела (за замовчуванням 2 кл.). Якщо встановити 1 кл., то реакція відбуватиметься за одним клацом. Однак у цьому випадку треба бути обережним, оскільки при безпосередній навігації між полями діалогового вікна (без переходу до документа) також відбуватиметься реакція на відмічений текст. Наприклад, якщо після заповнення Видавництва є необхідність перейти на редагування Назви джерела, то спочатку необхідно переключити Дію на 2 кл., а потім переходити у поле Назва. Також значення 1 кл. не слід використовувати при формуванні нового джерела літератури.

Між полями діалогового вікна є розділові символи, які при потребі можна змінити. Для джерел літератури, написаних кирилицею і латинкою, розділові символи зберігаються окремо. Залежно від того, з яких символів починається формоване джерело літератури (кирилиця чи латинка), автоматично завантажується відповідний набір розділювачів. Також процесом завантаження необхідних розділювачів можна керувати вручну через вибір алфавіту в Опціях.

Примітка. Поле Результат містить той текст, який буде вставлятися як сформоване джерело. Це поле також допускає редагування. Однак це редагування не матиме дії, якщо після нього відбудеться редагування будь-якого іншого поля – елемента джерела літератури.

Примітка. Якщо були допущені помилки, то завжди можна повернутися до попереднього стану документа через Ctrl+Z або пункт меню Правка/Скасувати.

Робота без мишки ("гарячі" клавіші)

Якщо рука достатньо "набита" до написання дисертацій і мишка лише сповільнює цей процес, то доцільно користуватися "гарячими" клавішами шаблону. Усі "гарячі" клавіші сформовані відповідно до такого синтаксису:

Alt+<Стиль>,<Команда>, (1)

де <Стиль> - клавіша, яка відповідає назві стилю, <Команда> - клавіша, яка відповідає дії.

Команди "гарячих" клавіш виконуються так: спочатку одночасно натискаються клавіші [Alt] і [<Стиль>], потім, відпустивши [Alt] і [<Стиль>], натискається клавіша [<Команда>].

Список “гарячих” клавіш для інструментів нумерації наведено в табл. 6. Кожна комбінація стосується одного з стилів шаблону, які допускають нумерацію, та однієї з таких дій:

1. Вставка нумерації.

2. Створення посилань.

3. Перевірка наявності посилань.

4. Формування джерела (тільки для літератури).

Таблиця 6.
Список “гарячих” клавіш для інструментів нумерації

Назва елемента Пояснення Нумерація (Numbering) Посилання (Reference) Перевірка посилань (Check) Форму- вання (Forming)
Literature (body) Список літератури Alt+L,N Alt+L,R Alt+L,K Alt+L,F
Equation (body) Формула Alt+Q,N Alt+Q,R Alt+Q,K  
Figure Name Назва (підпис) рисунка Alt+F,N Alt+F,R Alt+F,K  
Table Name Назва (підпис) таблиці Alt+T,N Alt+T,R Alt+T,K  
Definition (body) Означення Alt+D,N Alt+D,R Alt+D,K  
Theorem (body) Теорема, лема, твердження Alt+H,N Alt+H,R Alt+H,K  
Example (body) Приклад Alt+X,N Alt+X,R Alt+X,K  

 

Примітка. Нумерація літератури для виділених параграфів змінює стиль на Literature (це автоматично додає нумерацію на рівні параграфів) та вставляє відповідні закладки.

Список “гарячих” клавіш для інструментів форматування наведено в табл. 7. Кожна комбінація стосується встановлення відповідного стилю шаблону для виділеної частини документа.

Таблиця 7.
Список “гарячих” клавіш для інструментів форматування

Назва елемента Пояснення Стиль
Literature (body) Список літератури Alt+L,B
Equation (body) Формула Alt+Q,B
Equation Comment Коментар до формули Alt+Q,C
Figure (body) Рисунок Alt+F,B
Figure Name Назва (підпис) рисунка Alt+F,M
Table Name Назва (підпис) таблиці Alt+T,M
Table Header Рядок-заголовок таблиці Alt+T,H
Table Body Вміст таблиці Alt+T,B
Definition (body) Означення Alt+D,B
Theorem (body) Теорема, лема, твердження Alt+H,B
Example (body) Приклад Alt+X,B
List Number (1) Нумерований список 1 Alt+N,1
List Number 2 Нумерований список 2 Alt+N,2
List Bullet (1) Ненумерований список 1 Alt+B,1
List Bullet 2 Ненумерований список 2 Alt+B,2
No Number Heading 1 Ненумерований заголовок 1 Alt+1
No Number Heading 2 Ненумерований заголовок 2 Alt+2
No Number Heading 3 Ненумерований заголовок 3 Alt+3
Heading 1 Заголовок 1 (Розділ) Ctrl+Alt+1
Heading 2 Заголовок 2 (Підрозділ) Ctrl+Alt+2
Heading 3 Заголовок 3 (Пункт) Ctrl+Alt+3
Normal Звичайний текст Ctrl+Shift+N

 

Приклад 5. Для вставленого рисунка стиль Figure встановлюється клавішами

Alt+F,B (2)

де клавіші [Alt] і [F] натискаються одночасно, після чого натискається клавіша [B].

Приклад 6. Для створення підпису з нумерацією рисунка необхідно в новому рядку натиснути клавіші

Alt+F,N (3)

а для вставки по тексту посилання на рисунок треба натиснути клавіші

Alt+F,R (4)

Посилання

2. Жежнич П.І. Набір шаблонів для написання рукопису дисертації, книги, статті тощо / Жежнич П.І. // Особистий сайт і блог П.Жежнича: [Електронний ресурс] - Львів, 2010. - Вер.2.0. - http://pzhe.net/ua/office/dot_thesis_2.

3. Жежнич П.І. Спрощуємо написання рукопису дисертації / Жежнич П.І. // Українська Наукова Інтернет-Спільнота: Веб-сторінка. - 2009. - http://nauka-online.org/content/yak-sprostyty-protses-napysannya-rukopysu-dysertatsiyi.

4. Жежнич П.І. Для тих, хто пише книги, підручники, дисертації, монографії, документації чи статті / Жежнич П.І. // Львів. Форум Рідного Міста: Веб-сторінка. - 2006. - http://misto.ridne.net/viewthread.php?tid=5057.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 72; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.066 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты