Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
АНОТАЦІЯ

Франків Н. I Формування та реалізація програм соціально-економічного розвитку – Рукопис.

Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.18010024 «Прикладна економіка». – Львівський національний університет іменні Івана Франка, Львів. 2014.

Досліджено теоретичні аспекти стратегічного формування програм соціально-економічного розвитку. Проведена аналітична оцінка реалізації програм соціально-економічного розвитку в Україні. Зроблено аналіз ефективного виконання програми соціально-економічного розвитку на прикладі Львівської області. Досліджено проблеми реалізації програм. Запропоновано напрями забезпечення цільового програмування соціально-економічного розвитку.

Ключові слова: соціально-економічна програма розвитку, стратегічне управління, програмно-цільовий підхід, регіон.

 

ANNOTATION

Frankiv N. І. Formulation and implementation of socio-economic development - the Manuscript.

Thesis for obtaining the educational qualification of "Master" specialty 8.18010024 "Applied Economics". - Lviv National University registered Ivan Franko Lviv. 2014.

Theoretical aspects of the formation of strategic socio-economic development. Analytical assessment of the implementation of socio-economic development in Ukraine. The analysis of the effective implementation of socio-economic development on the example of Lviv region. The problems of implementation. Directions software programming targeted socio-economic development.

Keywords: socio-economic development program, strategic management, target-oriented approach, region.


ЗМІСТ

 

ВСТУП........................................................................................................... 5

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ

ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ......................... 8

1.1 Теоретичні основи та підходи формування програм

соціально- економічного розвитку............................................................... 8

1.2 Суть, форми і функції формування програм соціально-

економічного розвитку України................................................................... 16

1.3 Інституційне забезпечення програми соціально-економічного

розвитку......................................................................................................... 20

Висновки до 1 розділу.................................................................................. 25

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ І ОЦІНКА РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ДЖЕРЕЛА

ЩОДО РОЗРОБКИ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНОГО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ.................................................. 27

2.1 Дослідження стану формування програм соціально-

економічного розвитку України................................................................... 27

2.2 Аналіз ефективного виконання програми.............................................. 41

Висновки до 2 розділу.................................................................................. 78

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ

ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ МЕХАНІЗМІВ ТА КОНТРОЛЮ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ. 80

3.1 Соціально-економічний розвиток України: проблеми та та

шляхи вирішення........................................................................................... 80

3.2 Забезпечення цільового програмування соціально-

економічного розвитку.................................................................................. 88

Висновки до 3 розділу.................................................................................. 93

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.................................................................... 95

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................... 100

ДОДАТКИ................................................................................................... 108

ВСТУП

 

Ринкові умови вимагають переходу до стратегічного управління регіонами, яке виникло як відповідь на виклик і загрозу зовнішнього середовища: посилення його нестабільності, зростання глобалізації, загострення конкурентної боротьби. У загальному вигляді, стратегічне управління являє собою діяльність по розробці місії, найважливіших цілей України та способів їх досягнення, що забезпечують його розвиток у нестабільному зовнішньому середовищі шляхом зміни самого регіону і його зовнішнього середовища. По відношенню до регіонів України стратегічне управління створює базу для чіткого визначення позицій регіону по відношенню до конкурентів і вимог споживачів, а також дозволяє намітити заходи щодо поліпшення цих позицій.

Проблема соціально-економічного розвитку України надзвичайно важлива в наш час, адже Україна перебуває у стадії пошуку власного підходу до вдосконалення існуючих підходів розвитк Останнім часом проводиться активна робота щодо розробки програм соціально-економічного розвитку на регіональному рівні та відповідних стратегій.

Така спрямованість розвитку потребує нових підходів до використання економічного, людського та природно-ресурсного потенціалу регіонів, що забезпечить досягнення якісно нового рівня ефективності і конкурентоспроможності економіки та життя населення.

Актуальність тематики магістерської дипломної роботи зумовлена тим, що зміщення акцентів державної політики з централізованого управління на регіональний рівень, яке супроводжується передачею владних повноважень органам місцевого самоврядування та органам регіонального управління, відкриває широкі можливості для забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів України.

У реалізації функцій державного управління важлива роль належить таким інструментам прямого впливу держави на соціальний та економічний розвиток, як розробка і реалізація цільових програм регіонального характеру. Одними з найбільш поширених серед них є соціальні програми. Складність категорії «регіональна соціально-економічна програма», багатоплановість і різноманітність існуючих підходів до розуміння їхньої сутності обумовлює необхідність їх дослідження.

У сучасних умовах програми соціального розвитку територій регіону стають самостійними документами у правовому аспекті і призначаються до використання їх як інструментів регулювання регіональним розвитком.

На практиці розробка стратегії соціально економічного розвитку пов’язана з складанням дострокового і короткострокового програмно-цільового планування розвитку території. Вироблена стратегія визначає зміст основних на прямків діяльності органів місцевого самоврядування.

Зараз на різних адміністративно-територіальних рівнях складається багато соціально-економічних програм, однак значна їх частина не реалізується чи не зможе бути виконаною.

Теоретичні засади та практичні механізми стратегічного управління регіональним розвитком України досліджуються у працях О.Берданової, В.Ващенка, В.Воротіна, О.Коротич, В.Мамонової, М.Орлатого, Ю.Шарова та ін.

Теоретичні і методологічні аспекти проблеми находять своє відображення в роботах В.Геєця, В.Мамутова, В.Василенка, Н.Соловйової та ін. Програми соціально- економічного розвитку регіонів вивчають І.Беганська, П.Гурій, Т.Желюк, В.Переверзєв, В.Савченко, Д.Стеченко та ін.

Програми місцевого розвитку досліджує І. Пілунський, а державні соціальні програми є об’єктом наукового інтересу О.Макарової.

Метою магістерського дипломного дослідження є розгляд питань соціального програмування розвитку територій України, від яких залежить ефективність програм.


Мета зумовила наступні завдання:

- вивчити теоритичні засади формування та реалізації регіональних програм соціально-економічного розвитку;

- розкрити суть, форми і функції формування програм соціально-економічного розвитку;

- проаналізувати інституційне забезпечення регіонального програмування;

- з’ясувати стан формування регіональних програм соціально- економічного розвитку;

- провести аналіз формування і виконання регіональних програм соціального-економічного розвитку;

- запропонувати удосконалення забезпечення цільового програмування соціально-економічного розвитку регіону.

Об’єктом магістерського дипломного дослідження є формування та виконання програм соціально-економічного розвитку.

Предметом магістерського дипломного дослідження є програма соціально-економічного розвитку регіону.

Теорeтичну та інформаційну основу досліджeння склали: законодавчо–нормативна база України;науковi концепцiї i теоретичнi розробки вiтчизняних i зарубiжних вчених з проблем державного регулювання розвитку підприємництва; інформаційні матерiали статистичних, довідкових, перiодичних видань; ресурси Internet.

Методологiчним підгрунтям магістерської дипломної роботи стали сукупнiсть принципiв,прийомiв наукового дослiдження, загальнонауковi i спецiальнi аналітичні методи, що дозволило вирiшити поставленi завдання.

Структуру роботи складають: вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел, додатки.

Загальний обсяг роботи складає: 115 сторінок друкованого тексту, 3 таблиці, 25 рисунків, 70 джерел використаної літератури, 7 додатків.

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 98; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты