Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 47.
Читайте также:
  1. II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. Варіанти завдання до лабораторної роботи 10
  3. Види та завдання педагогічного експерименту
  4. Вказівки до виконання завдання
  5. Вказівки до виконання завдання
  6. Діловодство як галузь знань і діяльності: поняття, завдання, складові частини, види
  7. ДЛЯ ЗАВДАННЯ НАПРЯМКУ ПОХИЛОМУ ХІДНИКУ
  8. Додаткові завдання за темою 2. „Облік капіталу банку ”.
  9. Додаткові завдання за темою 9 «Облік операцій банку в іноземній валюті».
  10. Домашнє завдання

Згідно з нижченаведеними даними розрахуйте показники, що характеризують платоспроможність позичальника (коефіцієнт миттєвої, поточної та загальної ліквідності).

  Варіант 1 (тис.грн.) Варіант 2 (тис.грн.)
Запаси:    
виробничі запаси 767,1 1227,3
тварини на вирощуванні та відгодівлі    
незавершене виробництво    
готова продукція 379,0 618,8
товари 121,0 52,5
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість    
первісна власність 1320,0 1719,2
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 272,6 101,0
за виданими авансами 385,0 178,2
З нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість: 15,0 6,4
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 23,7 104,6
в іноземній валюті 33,6 17,4
Інші оборотні активи 121,2 195,0
Усього 3438,2 4283,4
Поточні зобов`язання    
Векселі видані 70,9 116,0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1885,5 1406,1
Поточні зобов`язання за рахунками:    
З одержаних авансів 373,1 1003,4
З бюджетом 18,7 216,2
З позабюджетних платежів 233,5 105,6
Зі страхування 38,4 38,7
З оплати праці 82,7 84,5
З учасниками 310,8 214,6
Із внутрішніх розрахунків 92,0 43,2
Інші поточні зобов`язання 92,0 43,2
Усього 3105,6 3228,3

 

Завдання 48.

Використовуючи нижченаведені дані, розрахуйте показники, що характеризують фінансову стійкість позичальника (коефіцієнт маневреності та фінансової незалежності).  Варіант 1 (тис.грн.) Варіант 2 (тис.грн.)
Власний капітал    
Статутний капітал: 0,4 0,4
Інший додатковий капітал 594,0 594,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1181,5 2552,9
Усього 1775,9 3147,3
Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
залишкова вартість 0,5 4,0
первісна власність 4,2 8,2
знос 3,7 4,2
Незавершене будівництво 411,2 436,0
Основні засоби:    
залишкова вартість 1221,6 1717,6
первісна власність 1443,6 2023,2
знос 222,0 305,6
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств - -
інші фінансові інвестиції 79,1 79,1
Усього 1712,4 2236,7
-------------------------------------------------------------- ------------------ -------------
Довгострокові зобов`язання 269,1 144,5
Поточні зобов`язання 3105,6 3228,3

 Завдання 49.

Розрахувати рентабельність продажу та активів позичальника згідно наведених даних, тис.грн.

  1 варіант 2 варіант
Дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг 11500,2 17823,7
Податок на додану вартість 1725,0 2615,0
Обсяг реалізованої продукції (без ПДВ) 9775,2 15208,7
Чистий прибуток 1150,6 1371,4
Активи позичальника 5150,6 6520,1

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты