Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.
Читайте также:
  1. Hindu law (page 107) право Индии
  2. II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО ОБУЧЕНИЯ
  3. V. Государство и право в период перехода к буржуазной монархии.--
  4. X. Государство и право в условиях кризиса социализма.
  5. А III: ограничения, но не гонения; в каком-то смысле - возвращение к политики Ники I «самодержавие, православие, народность».
  6. Административно-правовые методы реализации исполнительной власти.
  7. Административно-правовые средства
  8. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
  9. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИКІВ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 „Загальна частина”

ТЕМА № 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА АДМІ­НІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Історичний аспект становлення й розвитку ад­міністра­тивного права.Поняття та місце адміністративного права в сис­темі права України.

Предмет, метод та призначення адміністратив­ного права в умовах побудови демократичної, правової, соціальної держави України.Перші адміністративні норми..

Адмі­ністративне право:як право державного керування, єдність трьох головних функцій, : а) управлінської; б) правозастосовної; в) правоохоронної. Показати взаємодію з іншими галузями.

Предмет і методод адміністративного права, метод правового регу­лювання, метод влади - підпорядкування або метод прямого роз­порядження, метод рекомендацій, метод узгодження, метод рів­ності, суть методів.

 

 

ТЕМА № 2. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВО­ВОГО РЕ­ГУЛЮВАННЯ

Механізм адміністративно-правового регулю­вання та його елементи.. Поняття, види й структура адміністративно-пра­вових норм.Джерела адміністративного права. Адміністративно-правові відносини: поняття, склад, особ­ливості та види.

Елементи механізму адміністративно-правового регулювання : адміністративно-пра­вові норми, тобто правила поведінки. Взаємини людини й держави .Кла­сифікація адміністративно-пра­вових норм. Структура адміні­стра­тивних норм , внутрішня побудова: гіпо­теза, диспозиція й санкція.

Поняття й джерела адмі­ністративного права. .

Адмініс­тра­ти­вно-правові відносини , класифіка­ція адміністративно-правових відносин : об'єкт, су­б'єкт, зміст.

 

 

ТЕМА № 3. СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Поняття й ознаки суб'єкта адміністративного права. Адміністративно-правовий статус громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Державні органи виконавчої влади: адміністрати­вно-правовий статус Кабінету Міністрів України, мініс­терств, ві­дом­ств, центральних органів виконавчої влади зі спеціальним стату­сом, місцевих державних адміністрацій. Особливості адміністративно-правового статусу орга­нів місцевого самоврядування. Адміністративно-правовий статус підприємств, уста­нов, організацій, об’єднань громадян, релігійних орга­нізацій. Су­б'єкт адміністративного права , права й обов'язки в сфері державного керування, фактори, що впливають на коло суб'єктів. Адмініс­тративно-правовий статус ін­дивідуального суб'єкта, скла­дова цього статусу.Адміністративно-правовий статус громадян України, статус іно­земців, органів місцевого самоврядування під­приємств, установ, органів місцевого самоврядування під­приємств, організацій, об'­єд­нань громадян.

 

 

Змістовний модуль 2 „Особлива частина”

 

ТЕМА № 4. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА Й ДЕРЖАВНІ СЛУЖ­БОВЦІ

Державна служба як інститут адміністративного права. Порядок проходження державної служби. Юридична відповідальність державних службов­ців.

Державна служба як невід'ємна складова механі­зму держав­ного керування.По­няття, функції держав­ної служби, принципи державної служби.

Закони України Про держа­вну службу в Україні”, «Про міліцію», «Про прокуратуру», «Про державну податкову службу» тощо. Порядок, пов'язаний із при­зна­ченням на посади й звільненням з посад керівників, заступ­ників керівних центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій.

Дисциплінарна відповідальність, що застосовується в межах службової підпорядкованості, її підстави: дисциплі­нарна провина, адміністративна провина або порушення мораль­ного характеру. 

ТЕМА № 5. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ Й ФУНК­ЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Поняття, сутність та принципи державного управління. Функції державного управління.Стадії державного управління.Поняття державного управління ,його соці­альна сут­ність і його особливості.Принципи державного управління , їх характерис­тика.

Функції держав­ного управління, як основні напрямки дія­льності державних органів для виконання завдань держав­ного керу­вання.,ста­дії держуправління.

 

ТЕМА № 6. ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Поняття й види форм державного управління.Поняття й особливості актів державного управ­ління, їх відміна від інших юридичних документів. Вимоги до актів державного управ­ління. Поняття й сутність адміністративного договору.

Форми державного управління, види форм державного управ­ління.Поняття акта держав­ного управління: підзаконний, офіцій­ний юридичний документ, прийнятий суб'єктом дер­жавного управління, оформлений відповідно до норм права,ефектив­ність актів держуправління.

 

ТЕМА № 7. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕТОДИ

Поняття й види методів державного управління. Основні види адміністративно-правових методів: пере­конання, стимулювання, методи прямого та непрямого впливу. Поняття дозвільної системи.Ви­зна­чення адміністративно- равових методів, види адміністративно-правових методів.Поняття до­звіль­ної системи, її види та стадії.

 

ТЕМА № 8. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ РЕЖИМИ

Поняття, особливості й види спеціальних адмініс­тра­тивно-правових режимів. Правовий режим надзвичайного стану.Правовий режим воєнного стану. Правовий режим охорони Державного кордону Укра­їни. Правовий режим таємності.Поняття значення «режим» і його особливості, класифікація адміністративно-правового режиму. Правова ос­нова спеціальних адміністративно-правових ре­жимів: законів, підзаконних актів тощо.

 

ТЕМА № 9. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ПРИМУС

Поняття й ознаки адміністративно-правового примусу (примушування). Заходи адміністративного примусу.Заходи адміністративного припинення.

По­няття ад­міністративно-правового примусу , класифікація видів адмі­ністративно-правового при­мусу.Приму­совий захід ,як єдиний захід, не пов'язаний з адмініст­ративною провиною.Поняття й заходи припи­нення, групи запобіжних заходів. .

 

 

Трудове право України

Змістовний модуль 1 „Загальна частина”

 

Тема 1. Трудове право як одна з галузей у системі права України

 

Становлення і розвиток трудового права. Соціальне призначення трудового права.

Поняття трудового права як галузі права. Предмет трудового права: індивідуальні та колективні трудові відносини. Сфера дії норм трудового права.

Поняття та особливості методу трудового права в умовах ринкової економіки. Поєднання державно-правового і договірно-правового, централізованого і локального регулювання трудових відносин. Єдність і диференціація трудового права.

Роль і функції трудового права в умовах ринкової економіки. Зміст соціальної, захисної, виробничої функцій трудового права.

Система трудового права і система трудового законодавства: поняття, співвідношення.

Предмет і система науки трудового права.

Відмежування трудового права від суміжних галузей права (цивільного права, адміністративного права, права соціального забезпечення, цивільного процесу).

Тенденції розвитку трудового права в умовах ринкової економіки.

Система і основні завдання навчального курсу трудового права

.

Тема 2. Джерела трудового права

 

Поняття, види, особливості джерел трудового права. Історія розвитку законодавства про працю. Загальне і спеціальне трудове законодавство. Конституція України як основне джерело трудового

права.

Міжнародні договори про працю, ратифіковані Україною,

як джерела трудового права.

Кодекс законів про працю України. Закони та підзаконні нормативно-правові акти як джерела трудового права.

Акти соціального партнерства: колективні угоди і колективні договори.

Локальні нормативно-правові акти: поняття, види, особливості.

Значення рішень Конституційного Суду України та керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України.

Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за категоріями працівників.

Основні напрями реформування трудового законодавства. Загальна характеристика проекту Трудового кодексу України.

 

Тема 3. Трудові правовідносини та їх суб'єкти

 

Поняття та особливості індивідуальних трудових правовідносин.

Види індивідуальних трудових правовідносин: Структура індивідуальних трудових правовідносин.

Підстави виникнення, зміни та припинення індивідуальних

трудових правовідносин.

Правовий статус суб'єктів індивідуальних трудових правовідносин.

Трудова правосуб'єктність працівника: виникнення, зміст і припинення, випадки обмеження.

Роботодавець (власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа) як суб'єкт трудових правовідносин. Ознаки трудової правосу-б'єктності роботодавця.

Поняття і особливості колективних трудових правовідносин, їх співвідношення з індивідуальними трудовими правовідносинами.

Види колективних трудових правовідносин, їх загальна характеристика.

Структура колективних трудових правовідносин.

Представництво у колективних трудових правовідносинах

.

Тема 4. Міжнародно-правове регулювання праці

 

Поняття та суб'єкти міжнародно-правового регулювання враці.

Джерела міжнародно-правового регулювання праці: загальна характеристика і значення.

Акти ООН про забезпечення прав людини у сфері праці. Загальна декларація прав людини 1948 р. Міжнародні пакти про права людини 1966 р. Декларація тисячоліття

2000 р.

Міжнародна організація праці: основні цілі, завдання, напрямки діяльності. Структура МОП, повноваження її органів. Конвенції і рекомендації МОП. Загальна характеристика конвенцій і рекомендацій МОП з питань основних прав людини, зайнятості, соціальної політики, регулювання питань праці, колективних трудових відносин, умов праці, праці жінок, праці дітей і підлітків, трудящих похилого віку та ін. Декларація МОП про основоположні принципи і права у сфері праці 1998 р.: зміст і значення.

Акти Ради Європи і Європейського Союзу про соціальні права людини. Європейська соціальна хартія 1961 р. і Європейська соціальна хартія (переглянута) 1996 р. Хартія основних прав Європейського Союзу 2000 р. Проблеми адаптації трудового законодавства України із законодавством ЄС.

Двосторонні договори України з іншими державами про працевлаштування і соціальний захист працівників.

Вплив міжнародного та європейського трудового права на розвиток трудового права України.

Засоби імплементації міжнародних трудових норм у трудове право України.

 

Тема 5. Правове забезпечення зайнятості населення і працевлаштування

 

Соціально-економічні аспекти ринку праці в Україні.

Законодавство про зайнятість населення. Поняття, форми зайнятості і державна політика в цій сфері. Державні гарантії (загальні і додаткові) зайнятості населення.

Поняття, види працевлаштування. Правова організація працевлаштування.

Державна служба зайнятості: структура і повноваження.

Участь підприємств, установ і організацій у реалізації державної політики зайнятості.

Порядок реєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, державною службою зайнятості. Поняття підходящої роботи. Особливі гарантії працівникам, які

втратили роботу у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці.

Порядок працевлаштування окремих категорій громадян (молоді, осіб, яких звільнено з лав Збройних Сил України або з альтернативної (невійськової) служби, вивільнених працівників, інвалідів та ін.).

Правовий статус безробітного. Порядок реєстрації без-робітних державною службою зайнятості. Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги. Види забезпечення на випадок безробіття: допомога по безробіттю, в тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності; допомога по частковому безробіттю; матеріальна допомога в період професійної підготовки, перепідготовки або Ігідвищен-вя кваліфікації безробітного; матеріальна допомога по безробіттю, одноразова матеріальна допомога безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні; допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

Організація оплачуваних громадських робіт. Професійна підготовка і перепідготовка незайнятих громадян.

Соціальні гарантії при втраті роботи і безробітті.

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2”Особлива частина”

Тема 6. Трудовий договір

Поняття і значення трудового договору. Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів, які пов'язані з працею (підряду, доручення, авторського та ін.). Сторони трудового договору. Зміст трудового ,|оговору. Умови, які передбачені у законодавстві, та умо-8и, які встановлюються за угодою сторін при укладенні Ірудового договору. Необхідні і додаткові (факультатив-И) умови. Поняття трудової функції та місця роботи за ТОудовим правом. Недійсність умов трудового договору, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю.

Загальний порядок укладення трудового договору, його оформлення. Документи, що подаються при прийнятті на роботу. Трудова книжка працівника. Випробування при прийнятті на роботу.

Строк трудового договору. Укладення трудового договору на невизначений строк, на визначений строк, встановлений за погодженням сторін, на час виконання певної роботи.

Форма трудового договору.

Контракт як особлива форма трудового договору. Сфера застосування контракту. Порядок укладання контракту з керівником державного підприємства. Порядок укладання контракту при прийнятті (найманні) на роботу працівників.

Особливості та порядок укладання окремих видів трудових договорів: трудовий договір про тимчасову роботу; трудовий договір про сезонну роботу; трудовий договір з пра-цівником-мігрантом; трудовий договір про сумісництво; трудовий договір про суміщення професій (посад); трудовий договір про тимчасове заступництво; трудовий договір про надомну роботу; трудовий договір з державним службовцем; трудовий договір з молодим фахівцем; трудовий договір про роботу у роботодавця — фізичної особи; трудовий договір працівника, що приймається за конкурсом, та ін.

Поняття переведення на іншу роботу, види переведень. Порядок переведення на іншу роботу.Переміщення на інше робоче місце, його відмінність від переведення.

Зміна істотних умов праці та її правові наслідки.

Атестація працівників та її значення. Порядок проведення атестації. Правові наслідки атестації.Поняття і випадки відсторонення від роботи.

Поняття припинення та розірвання трудового договору, звільнення з роботи. Класифікація підстав припинення трудового договору. Загальні і додаткові підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Загальні та додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Розірвання трудового договору з ініціативи органів, які не є сторонами трудового договору.

Порядок оформлення звільнення працівників і здійснення розрахунків з ними. Вихідна допомога.Правові наслідки незаконного звільнення.

 

Тема 7. Правове регулювання робочого часу

Поняття робочого часу і значення його правового регулювання.

Правові нормативи робочого часу. Поняття і види робочого дня, робочої зміни, робочого тижня.Нормальна і скорочена тривалість робочого часу, неповний робочий день.

Режими робочого часу і порядок їх встановлення. Змінна робота, вахтовий метод роботи, гнучкі графіки роботи, не-нормований робочий день.Поденний, тижневий і підсумований облік робочого часу.Поняття надурочних робіт і порядок їх застосування. Чергування.

 

Тема8. Правове регулювання часу відпочинку

Право на відпочинок і його гарантії.

Поняття і види часу відпочинку. Перерви протягом робочого дня, зміни. Щоденні перерви в роботі. Щотижневі вихідні дні. Святкові і неробочі дні.

Поняття і види відпусток. Щорічна основна відпустка і порядок її надання. Щорічна додаткова відпустка, її види і порядок надання. Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням. Творча відпустка. Соціальні відпустки. Відпустки без збереження заробітної плати

 

Тема 9. Оплата праці

Конституційні засади права працівників на заробітну плату.

Соціально-економічні аспекти оплати праці.

Правове визначення поняття оплати праці. Відмінність заробітної плати від винагород за цивільно-правовими договорами, гарантійних і компенсаційних виплат. Структура заробітної плати: основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні і компенсаційні виплати.

Сфери регулювання заробітної плати та їхній зміст. Співвідношення державного і договірного регулювання заробітної плати.

Мінімальна заробітна плата: поняття, функції, умови визначення її розміру. Порядок встановлення і перегляду розміру мінімальної заробітної плати.

Преміювання працівників. Винагорода за результатами роботи за рік.

Оплата праці при відхиленні від нормальних умов роботи: при виконанні робіт різної кваліфікації; при суміщенні професій (посад) і виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника; при виконанні надурочних робіт; при роботі у святкові та неробочі дні; у нічний час та ін.

Надбавки і доплати до заробітної плати.

Поняття гарантійних і компенсаційних виплат. Гарантійні виплати та їхні види (під час виконання державних або громадських обов'язків; пов'язані з реалізацією права на освіту, безкоштовну професійну підготовку; пов'язані з реалізацією права на відпочинок і охорону здоров'я та ін.). Гарантійні доплати, їхні види.

Компенсаційні виплати та їхні види: компенсаційні виплати при службових відрядженнях, при переїзді в іншу місцевість, за невиданий спеціальний одяг і спеціальне взуття, компенсаційні надбавки, амортизаційні виплати та ін.

Порядок, строки і періодичність виплати заробітної плати. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати.

 

Тема 10. Дисципліна праці

Поняття і значення дисципліни праці в умовах ринкової економіки. Правові засоби забезпечення дисципліни праці.

Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Правила внутрішнього трудового розпорядку, інші ло-кальні нормативно-правові акти підприємства, установи, Організації. Статути, положення про дисципліну. Трудові обов'язки працівника і роботодавця. ;< Система стимулювання праці за трудовим правом. За-оїїочення за успіхи в роботі: поняття, підстави, види, по-рядок застосування. Переваги і пільги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування. Заохочення за особливі трудові заслуги.Поняття і ознаки дисциплінарної відповідальності працівників. Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності. Загальна і спеціальна дисциплінарна відповідальність. Дисциплінарні стягнення, поря-дйк їх застосування, оскарження і зняття. Додаткові заходи впливу на порушників трудової дисципліни.Заходи громадського впливу, що застосовуються в разі порушення трудової дисципліни. Повноваження трудових колективів, виборних органів первинних профспілкових організацій, товариських судів у забезпеченні трудової дисципліни.

 

Тема 11. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору

Поняття, функції матеріальної відповідальності сторін трудового договору. Правова природа матеріальної відповідальності сторін трудового договору, її відмінність від цивільно-правової відповідальності. '" Підстава й умови матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну майну роботодавця. Види матеріальної відповідальності працівників: обмежена і повна. Обмежена матеріальна відповідальність та її розмір. Повна індивідуальна матеріальна відповідальність. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.

Визначення розміру шкоди і порядок її відшкодування. Визначення розміру шкоди у випадках, коли її фактичний розмір перевищує номінальний.

Матеріальна відповідальність роботодавця в трудових правовідносинах. Підстава, умови відповідальності та її розміри. Матеріальна відповідальність роботодавця за пору-

шення права працівника на працю: у разі незаконної відмови у прийнятті на роботу; у разі незаконного звільнення або незаконного переведення на іншу роботу; у разі неправильного формулювання причини звільнення, що перешкоджало працевлаштуванню працівника; у разі затримки видачі трудової книжки; у разі затримки виконання рішення органу, який розглядав трудовий спір, про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника; у разі незаконного відсторонення. Визначення розміру відшкодування і порядок стягнення.

Інші випадки матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові (за неправильне і несвоєчасне оформлення документів про роботу та заробітну плату, за незабезпечення схоронності особистих речей працівника під час роботи та ін.).

Відшкодування роботодавцем моральної шкоди у трудових правовідносинах.

 

Тема 12. Охорона праці і здоров'я працівників на виробництві

Конституційне право працівників на належні, безпечні і здорові умови праці. Законодавство про охорону праці працівників на виробництві.

Поняття охорони праці. Зміст інституту охорони праці і здоров'я працівників на виробництві за трудовим правом. Принципи правової охорони праці працівників. Гарантії прав працівників на охорону праці. Організація охорони праці працівників на підприємстві. Державне управління охороною праці працівників. Участь трудових колективів і профспілок у регулюванні охорони праці на підприємстві.

Організаційно-правові форми забезпечення охорони праці на підприємстві: фінансування охорони праці; медичні огляди працівників; інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і виробничої санітарії; забезпечення працівників засобами індивідуального захисту. Спеціальні правила охорони праці на важких, небезпечних і шкідливих роботах (скорочення робочого часу, надання додаткових відпусток, перерв у роботі, видача спеціального одягу, мила та ін.).

Правила особливої охорони праці і здоров'я жінок, молоді та осіб із пониженою працездатністю.

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: загальна характеристика. Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків.

 

Тема 13. Індивідуальні трудові спори.

 

Поняття, види і причини виникнення трудових спорів. Органи, що розглядають трудові спори. Принципи розгляду індивідуальних трудових спорів. Поняття, види підвідомчості індивідуальних трудових спорів.

Комісії по трудових спорах (КТС), їх організація і компетенція. Порядок і строки розгляду індивідуальних трудових спорів в КТС.

Розгляд індивідуальних трудових спорів у суді. Трудові спори, що безпосередньо розглядаються судом. Строки звернення до суду за вирішенням трудових спорів. Процесуальні особливості розгляду трудових спорів судом. Виконання судових рішень з трудових спорів. Обмеження повороту виконання рішень з трудових спорів.

Особливості розгляду трудових спорів деяких категорій працівників (суддів, прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні чини).

договори і угоди; взаємні консультації та інформування сторін соціального партнерства; участь працівників в управлінні підприємством, установою, організацією; примирно-посередницькі процедури вирішення колективних трудових спорів.

Спеціалізовані органи соціального партнерства: функції, повноваження.

Колективні угоди як акти соціального партнерства: предмет, зміст. Генеральна угода —

Тема 14. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю та

охорону праці на виробництві

Поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю та охорону праці на виробництві.

Система органів, що здійснюють державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю та охорону праці на виробництві. Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю: основні завдання, повноваження. Державний комітет України з нагляду за охороною праці: основні завдання, повноваження.

Державний комітет ядерного регулювання України. Органи державного пожежного нагляду. Державна інспекція з нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії. Органи та установи санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України.

Роль органів прокуратури у нагляді за додержанням законодавства про працю та про охорону праці.

Повноваження місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про працю. Відповідальність роботодавця, його представників, інших посадових осіб підприємств за порушення законодавства про працю та про охорону праці на виробництві.

 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 „ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА”

Тема 1. Поняття та загальна характеристика кримінального права України як окремої галузі права.

 

.Поняття та предмет кримінального права..Метод та завдання кримінального права України.Система науки кримінального права.Поняття та основні принципи кримінального права.

Кримінальне право України як окрема галузь права, як юри­дична наука та як навчальна дисципліна у вищих навчальних за­кладах.

Кримінальне право України як окрема галузь права: поняття, характерні особливості, місце в правовій системі.

Механізм кримінально-правового регулювання: поняття, зага­льна характеристика. Основні елементи механізму кримінально-правового регулювання: норми кримінального права, юридичні факти, кримінально-правові відносини, правозастосовчі акти, ак­ти реалізації кримінального права. Основні методи (типи) кримі­нально-правового регулювання. Основні завдання кримінального права та їх відображення в Кримінальному кодексі України.,

Кримінальне право України та інші галузі права, їх зв'язок та відмінності.

Система кримінального права України. Загальна та Особлива частини кримінального права України, їх особливості та взаємо­зв'язок. Система Загальної частини кримінального права України.

Кримінальне право України як юридична наука. Предмет та основні методи науки кримінального права. Основні напрямки досліджень та завдання кримінально-правової науки на сучасно­му етапі розвитку України.

Кримінальне право України як навчальна дисципліна у вищих навчальних закладах, її предмет, основні методи та форми ви­вчення. Система курсу Загальної частини кримінального права України. Загальна характеристика літератури до курсу.

Поняття принципу права. Принципи права як особливий еле­мент його змісту. Система принципів кримінального права України.

Загальноправові принципи: верховенства права, рівності гро­мадян перед законом, гуманізму, справедливості та ін. Значення загальноправових принципів для кримінального права України як окремої галузі права.

Міжгалузеві принципи права: винуватої відповідальності, пре­зумпції невинуватості та ін. Вплив міжгалузевих принципів права на зміст окремих інститутів та норм кримінального права України.

Галузеві принципи кримінального права: невідворотності кри­мінальної відповідальності, особистої відповідальності, економії кримінальної репресії та інші. їх основний зміст та особливості дії на сучасному етапі розвитку кримінального права України.

Взаємодія принципів кримінального права України між со­бою. Можливість виникнення колізії (суперечностей) між окре­мими його принципами. Необхідність вирішення таких колізій на нормативному (законодавчому) рівні.

 

Тема 2. Кримінальний кодекс та інші джерела кримінального права України

Поняття джерел кримінального права.Структура кримінального кодексу України.Принципи чинності кримінального закону у просторі та часі.Чинність кримінального закону за територіальним ,національним та універсальним принципам.

Поняття джерела кримінального права. Основні джерела су­часного кримінального права України.Конституція України як джерело кримінального права Украї­ни. Особливості окремих положень Конституції України, що ма­ють кримінально-правовий зміст.

Кримінальний кодекс України 2001 р. — основне джерело кримінального права України. Загальна характеристика чинного КК України. Кримінальний кодекс 1960 р. як джерело криміналь­ного права України.Міжнародні договори як джерела кримінального права Украї­ни. Особливості імплементації окремих положень міжнародних договорів в кримінальне право України.Рішення Конституційного Суду України як джерело криміна­льного права України.Нормативно-правові акти, які містять окремі положення кри­мінально-правового характеру чи частково визначають зміст окре­мих кримінально-правових норм. Відмінність таких нормативно-правових актів від джерел кримінального права України. Юриди­чна природа та кримінально-правове значення роз'яснень Плену­му Верховного Суду України.

Основні етапи розвитку кримінального права України. Загаль­на характеристика основних джерел кримінального права Украї­ни на окремих етапах його розвитку.

Нормативні приписи окремих джерел кримінального права України. Особливості норм КК України та інших кримінально-правових актів.

Поняття чинності КК та інших джерел кримінального права України в часі. Визначення поняття часу вчинення злочину в КК України та відмежування цього поняття від інших кримінально-правових понять (юридичного моменту визнання злочину закін­ченим, фактичного припинення злочинного діяння). Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність (кримінального закону) та інших джерел кримінального права у часі.

Поняття чинності КК та інших джерел кримінального права України у просторі. Поняття місця вчинення злочину за КК України. Принципи чинності закону про кримінальну відповіда­льність (кримінального закону) у просторі: територіальний, на­ціональний (громадянства), універсальний, реальний. Особли­вості дії зазначених принципів з урахуванням положень КК України та міжнародних договорів. Правові наслідки засуджен­ня особи за межами України. Видача особи, яка обвинувачуєть­ся у вчиненні злочину та особи, яка засуджена за вчинення зло­чину.

Тлумачення в кримінальному праві. Види і способи тлумачен­ня окремих положень КК та інших джерел кримінального права України.

 

 

Тема № 3 Поняття кримінальної відповідальності.

 

Поняття кримінальної відповідальності. Кримінальна відпові­дальність— різновид юридичної відповідальності. «Родові» та «видові» ознаки кримінальної відповідальності в науці криміна­льного права.Кримінальна відповідальність як елемент механізму кримі­нально-правового регулювання: юридична природа, основний зміст, функції. Кримінальна відповідальність та інші елементи механізму кримінально-правового регулювання (кримінально-правові норми, юридичні факти, кримінально-правові відно­сини).

Форми кримінальної відповідальності. Підстави виділення окремих форм кримінальної відповідальності, що передбачені КК України (покарання, звільнення від покарання та його відбу­вання).

Підстави кримінальної відповідальності. Визначення підстави кримінальної відповідальності в КК України. Проблеми визна­чення підстав кримінальної відповідальності в науці криміналь­ного права.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты