Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз програм розвитку, навчання і виховання дітей д/віку.
Читайте также:
  1. A)*Навчання раціональному чищенню зубів.
  2. C. Методы и программы испытаний
  3. II. Баскетбол, як засіб фізичного виховання
  4. II. Программы парашютной подготовки
  5. MPI- стандарт програмування у паралельних середовищах
  6. Oslash; 1.3. Принципы обмена данными между Windows-программами
  7. Oslash; 1.4. Стандартные программы
  8. v инструментарий технологии программирования.
  9. V. Конкурсная и фестивальная программы
  10. V. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 1 страница

Третя складова комплекту нормативних документів, пов’язаних з модеринізацією змісту д/о України та гуманізацією її змісту і завдань. До складу колективу авторів Програми увійшли відомі в Україні психологи та педагоги: О. Богініч, Н. Баглаєва, Г. Бєлєнька, Е. Вільчковський, Н. Гавриш, А. Гончаренко, Н. Глухова, Н. Денисенко, О. Долинна, О. Кононко, Н. Кудикіна, В. Кузьменко, О. Павленко, Т. Піроженко, З. Плохій, Т. Поніманська, Г. Раратюк, О. Терещенко, В. Тименко, О. Хорошковська, Т. Шкваріна, Л. Якименко. Науковий керівник - доктор психологічних наук, професор О. Кононко. Вона розроблена на виконання Закону України "Про дошкільну освіту" згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та затверджена Міністерством освіти і науки України.

Новизна Базової програми“Я у Світі”: органічна складованормативно-методичного забезпечення дошкільної ланки освітньої галузі України. Перша програма розвитку, в центрі якої якісні та кількісні зміни, що відбуваються з особистістю протягом дошкільногодитинства. Реалізує особистісно орієнтовану модельосвіти . Засадові принципи Базової програми: визнання самоцінності дошкільного дитинства, дитиноцентризм, ампліфікація - оптимальне використання можливостей певного віку дитини для її повноцінного розвитку, дошкільник - активний суб'єкт життєдіяльності, природовідповідність в організації дитячої життєдіяльності, формування цілісної картини світу через відкриття дитині оточуючого в єдності чотирьох окремих світів – ПРИРОДИ, КУЛЬТУРИ, ЛЮДЕЙ, ВЛАСНОГО “Я”. Реалізація індивідуального підходу, щопередбачає врахування індивідуальної історіїжиття конкретної дитини, особливостей її розвитку Впроваджує компетентнісну парадигму . У Програмі закладено компетентнісний підхід. Термін "життєва компетентність" сьогодні стає дедалі вживанішим. Оскільки це поняття є суттю особистісно орієнтованої моделі освіти, воно проходить червоною лінією у Програмі. Компетентність – це обізнаність, уміння, вправність у певному колі питань, тобто йдеться про обізнаність дитини в усіх сферах життя, ціннісні ставлення дошкільника до себе, людей, довкілля, речей тощо. Програма саме й відкриває дитині світ в єдності чотирьох сфер – природи, культури, людей, власного Я. Показниками життєвої компетентності є насамперед активність дитини в ігровій, предметно-практичній діяльності, спілкуванні, сформованість у неї базових якостей особистості. Життєво компетентна дитина адекватно поводиться в різноманітних ситуаціях, є в них активним суб'єктом, проявляє власне Я. Вона знає, може, хоче й адекватно діє відповідно до обставин.У Програмі визначено зміст та завдання розвивального середовища лдя дітей в дошкільному закладі та сім’ї. Розвивальне середовище розглядається як єдність соціальних і предметних засобів збагачення різноманітної діяльності дитини.(зовнішнє, природне, предметне, соціальне, внутрішнє, душевне) Новою Програмою передбачено фізичний розвиток дошкільника і його вплив на розвиток особистості дитини. Нині є реальністю різноманітність дошкільних закладів з варіативними підходами до змісту та методів виховання, роботи з батьками, громадськістю тощо. На сьогодні батьки мають змогу обирати для дітей дошкільні навчальні заклади (групи) творчо-розвивального характеру. Серед них найпоширенішими є логіко-математичні, естетичні, гуманітарні, фізкультурно-оздоровчі та інші. Нова Програма не тільки посилює ці аспекти, а й передбачає розвиток природних задатків дитини. Вперше в ній уміщено матеріали "Дошкільник і комп'ютер" та "Навчання дошкільника іноземних мов".Програмою передбачено формування шкільної зрілості: розумової, соціальної , емоційної .

Структура Базової програми "Я у Світі" включає пояснювальну записку, стратегічну та практичну частини. Чіткість побудови змісту Містить таблиці-вкладкипоказників розвитку особистості на різних вікових етапах та в різних сферах життєдіяльності, як орієнтир для педагога в оцінці динаміки розвитку дитини. Структура Базової програми. Має дві частини:в першійвизначено стратегічні підходи дозмісту, цілей та принципів організації дошкільної освіти; шляхи реалізації особистісно орієнтованої моделі; вимоги до розвиненості, вихованості та навченості дошкільника; показники компетентності; умови оптимізації педагогічної діяльності; портрет компетентної особистості напередодні вступу до школи, другамістить тактичні матеріали – умови ефективного впровадження програми та створення розвивального життєвого простору; організація життєдіяльності дошкільників; специфіка впливу різних соціальних інституцій; зміст і форми взаємодії педагогів з батьками; особливості формування дитячого колективу; статево-рольові відмінності хлопчиків і дівчаток; вивчення іноземної мови в дошкільномудитинстві тощо.

Усі розділи програми структуровані за уніфікованою рамкою-схемою, що містить:особливості вікового періоду, характеристику психологічного віку, освітні завдання, лінії розвитку, показники компетентності дитини, зміст та умови оптимізації педагогічної діяльності. Матеріали кожного наступного змістового блоку як би “накладаються” на висвітлені у попередньому віковому періоді, при цьому їхній зміст не повторюється.У програмі виділено сім лінійрозвитку: Фізичний, Соціально-моральний, Емоційно-ціннісний, Пізнавальний, Мовленнєвий, Художньо-естетичний, Креативний, Матеріали кожної лінії подають сутністьта специфіку означеного напряму становлення особистості, віковудинаміку, завдання розвитку, особливості організації життєдіяльності дитини. Лінії розвитку реалізуються через відповідні форми активності.Програма "Я у Світі" стимулює розкриття творчого потенціалу, проявів креативності у членів педагогічного колективу. Програма розрахована не лише на роботу за нею в дошкільних навчальних закладах. її можуть використовувати й педагоги, які працюють з дошкільниками в умовах загальноосвітніх навчальних закладів, а також особи, запрошені для роботи в сімейних міні-садках та виховання дітей у родинах.

Прогама “Малятко”. Авторами її є науковці Інституту педагогіки, Інституту психології Академії педагогічних наук України, педагогічних університетів України. Ця програма затверджена колегією Міністерства освіти України у 1991 р. (друге видання — 1999 p.). Вона визначає завдання і зміст виховання і навчання дітей віком від двох до семи років. У ній вперше реалізовано принципи демократизації педагогічного процесу, гуманізації змісту і методів навчання і виховання дітей у дошкільному закладі. Орієнтує на розширення кола уявлень дітей про культурні традиції українського народу. Ознайомлення їх з навколишнім середовищем починається з найближчого, найріднішого оточення — сім´ї, рідного дому, села чи міста. Прилучення до загальнолюдських цінностей відбувається у процесі формування в дітей уявлень про батьків, рід, родовід. Навчально-виховний матеріал систематизовано за віковими групами у розділах “Сенсорне виховання”, “Виховуємо здорову дитину”, “Гра”, “Дитина і навколишній світ”, “Рідна природа”, “Мовленнєве спілкування”, “Художня література”, “Цікава математика”, “Образотворче мистецтво”, “Конструювання”, “У світі музики”, “Праця”. Завдяки цьому вихователі мають змогу врахувати не тільки вік, а й рівень розвитку кожної дитини, щоб раціонально дозувати матеріал. Розпочинається програма розділом “Психологічні характеристики дітей”, у якому проаналізовано їхні вікові особливості, націлено вихователів на вивчення та використання цих особливостей у педагогічному процесі. Останній розділ “Разом із сім´єю” передбачає напрями спільної діяльності педагогів і батьків, спрямованої на повноцінний розвиток особистості дитини. До програми розроблені відповідні методичні рекомендації.

Програма“Дитина”. Створена у 1992 р. працівниками Київського міжрегіонального інституту вдосконалення вчителів ім. Б. Грінченка. Містить орієнтовний зміст виховання і навчання дітей віком від трьох до семи років, метою яких є становлення особистості дитини через розвиток її психічних процесів. Програма спрямована на гуманізацію виховного процесу; узгодження колективних, групових та індивідуальних форм і методів роботи. Переважає орієнтація на індивідуальну роботу з дітьми в усіх вікових групах. При цьому враховуються висновки психологічної науки про роль різних видів діяльності та їх використання в роботі з дітьми різного віку, простежується зв´язок з традиціями народної педагогіки, фольклором, видами національного та світового мистецтва. Враховує вона і принципи інтеграції, системності, комплексності. Відкривається програма розділом “Сім´я і дитячий садок”, у якому охарактеризовано специфіку і взаємозв´язок родинного і суспільного виховання. Матеріал викладено з урахуванням вікових особливостей дитини (розділи “Наші малята”, “Дослідники, чомусики”, “Наша старша група”, “Від гри до навчання”). Найтиповіші для кожної вікової групи психологічні причини труднощів і відповідні доцільні педагогічні впливи розглядаються у розділі “Діти, які потребують допомоги батьків та вихователів”. “Дитина в дошкільні роки”. Розроблена в 1991 р. запорізькими науковцями і педагогами-практиками, адресована педагогам і батькам, є своєрідним керівництвом для них. Структурно матеріал її згрупований за розділами “Пізнай дитину”, “Здорова дитина — здорове суспільство”, “Цінності дошкільного дитинства та шляхи їх формування”, “Формування культури пізнання”, “Рушійні сили розвитку дошкільника” та ін. “Додатки” містять орієнтовний практичний матеріал, а зміст — цікаві знахідки авторів. Однією з головних умов виховання здорової дитини автори вважають врахування її індивідуальних особливостей: стану фізичного і психічного здоров´я, типу темпераменту, реакції серцево-судинної та дихальної систем, шкіри на повітря, воду, сонце; емоційного настрою; розвиненості опорно-рухового апарату; схильності до сприйняття впливів місяця, сонця.

 

“Українське дошкілля”-творена колективом Львівського обласного інституту удосконалення вчителів на основі “Програми виховання та навчання в дитячому садку” (К., 1986), “Ладки” “Розвиток”, “Обдарована дитина”. Ці програми зорієнтовані на своєчасне виявлення і спрямування розумових і художніх здібностей дітей, а також на розвиток специфічних видів діяльності, на пошук сфер, у яких їхній потенціал може розкритися найповніше. Автори програм — співробітники Інституту дошкільної освіти і сімейного виховання Російської Академії освіти. “Витоки”, “Крок за кроком”.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 84; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты