Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Освітньо-професійні програми їх значення та зміст
ОПП – це перелік нормативних і вибіркових навчальних дисциплін із визначенням обсягу годин відведених для їх вивчення, а також форм підсумкового контролю знан, умінь студентів. Освітньо-професійні програми підготовки фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів — це державні документи, які визначають зміст та нормативний термін навчання і передбачають відповідні форми контролю та державної атестації. Зазначені освітньо-професійні програми затверджуються Міносвіти.

ОПП підготовки молодшого спе­ціаліста забезпечує одночасне здобуття базової вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації молодшого спеціаліста на базі повної загальної середньої освіти або на базі базової загальної середньої освіти з наданням можливості здобувати повну загальну середню освіту. Зазначена програма складається з навчальних дисциплін фахового спрямування та з різних видів практичної підготовки і може включати окремі дисципліни освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

ОПП підготовки молодшого спеціаліста реалізується, як правило, вищими навчальними закла­дами І рівня акредитації. Вищий навчальний заклад більш високого рівня акредитації може здійснювати підготовку молодших спе­ціалістів, якщо в його складі є вищий навчальний заклад І рівня акредитації або відповідний структурний підрозділ.

ОПП підготовки бакалавра забез­печує одночасне здобуття базової вищої освіти за напрямом підготовки та кваліфікації бакалавра на базі повної загальної се­редньої освіти. Зазначена програма підготовки бакалавра склада­ється із загальних фундаментальних, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, спеціальних дисциплін відповідного на­пряму підготовки, а також з різних видів практичної підготовки.

ОПП підготовки бакалавра реалі­зується вищими навчальними закладами II—IV рівнів акредитації.

ОПП підготовки спеціаліста забез­печує одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації спеціаліста на базі відповідної освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Зазначена освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста складається із спеціальних дисциплін, у тому числі соціально-економічних, та різних видів практичної підготовки.

ОПП підготовки спеціаліста реалі­зується вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації.

ОПП підготовки магістра забезпе­чує одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації магістра на базі відповідної освітньо-професійної програми підготовки бакалавра (нормативний термін навчання визначається програмою, але не може перевищувати одного року, а для окремих спеціальностей за погодженням з Міносвіти може бути встановлено термін півтора року).

На основі навчального плану розробляється навчальна програма, а на основі навчальної програми розробляється робоча програма. Загальна програма складається: 1. Назва програми, для якої спеціальності. 2. Рецензенти, ким затверджена 3. Пояснювальна записка 4. Орієнтовний розподіл годин 5. Зміст програми 6. Орієнтовний зміст семінарських робіт орієнтовний зміст лабораторних занять 7. Рекомендована література 8.Структура навчальної програми за кредитно-модульною системою:Назва програми курсу; Рецензенти, хто затверджував, коли; опис предмета навчального курсу; Мета: Завдання курсу; Програма (вступ, змістові модулі, теми модулів); Структура залікового кредиту курсу; Теми семінарських занять і годин; Теми практичних занять і годин; Теми лаб. Зан. І год.; Завдання для самостійної роботи; Методи навчання; Методи оцінювання; Розподіл балів, що присвоюються студентам; Шкала оцінювання; Методичне забезпечення; Основна література

Через 5 років програми поновлюють.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 58; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты