Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛітература. 2. Розпорядження ДМСУ "Про порядок надання запитів в Національне центральне бюро Інтерполу в Україні"

Читайте также:
  1. Допоміжна література
  2. Література
  3. Література
  4. Література
  5. Література
  6. Література
  7. Література
  8. Література
  9. Література
  10. Література

1. Митнийкодекс України

2. Розпорядження ДМСУ "Про порядок надання запитів в Національне центральне бюро Інтерполу в Україні"

3. Указ Президента «Про приєднання до Міжнародної конвенції про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства

 

Тема 5. Оскарження рішень, дій або бездіяльності митних органів та їх посадових осіб

Методичні рекомендації

При вивченні теми необхідно звернути увагу на загальні положення чинного законодавства України щодо розгляду і вирішення скарг та інших звернень громадян. Непорозуміння, що виникають у митній справі між митними органами, їх посадовими особами та громадянами і суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, потребують необхідних знань конституційного, митного, кримінального та адміністративного права з метою розв'язання правових конфліктів.

Питання

Питання 1.Загальні положення чинного законодавства України стосовно розгляду і вирішення скарг, заяв та інших звернень

Методичні рекомендації

При вивченні питання потрібно звернути увагу на вимоги чинного законодавства, стосовно розгляду і вирішення скарг, заяв та інших звернень, особливу увагу варто звернути на відповідні статті Конституції України а саме ст.55 КУ гарантує захист прав і сво­бод людини та громадянина, а також його право на оскарження, у тому числі через суд, неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів державної влади. Такі самі гарантії надаються чинним законодавством Укра­їни підприємствам, установам і організаціям незалежно від форми власності та підпорядкування. Кожний громадянин (фізична особа), підприємство, уста­нова або організація (юридична особа) мають право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і закон­ні інтереси від порушень та інших протиправних посягань.

Стаття 40 Конституції України затверджує, що всі громадяни мають право направляти індивідуальне чи колективне звернення до органів державної влади, їх посадових осіб, які зобов'язані розглянути звернення і надати відповідь у встановлений законом строк. Обмеження прав та свобод людини і громадянина не допускаються, крім випадків, передбачених у ст. 64 Конституції України.Питання практичної реалізації громадянами наданого їм Конституцією України права шляхом оскарження домагатися від­новлення своїх прав і свобод у випадках порушення регулюються чинним в Україні законодавством. Слід підкреслити, що процес демократизації суспільства спричиняє до постійних змін у цьому законодавстві. Так, основні правові положення щодо роз­гляду скарг, захисту прав громадян та юридичних осіб закріп­лено в Законі України "Про звернення громадян" від 02.10.96 № 393/96, в Указі Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008р., в Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» від 14 квітня 1997 р. N 348. А також згідно наказу ДМСУ «Про затвердження Регламенту Державної митної служби України» від 22.10.07№ 879 розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюються відповідно до Закону України "Про звернення громадян" та інших актів законодавства. За зверненнями громадян ведеться в установленому порядку окреме діловодство. У Держмитслужбі розгляд звернень громадян покладено на відділ листів і організації прийому громадян Управління справами, який забезпечує кваліфікований та своєчасний розгляд звернень громадян, що надійшли на адресу Держмитслужби; ведення окремого діловодства за зверненнями громадян; здійснення контролю за дотриманням порядку і строків розгляду та вирішення питань, порушених у зверненнях громадян; проведення систематичного аналізу й узагальнення звернень громадян з метою виявлення суспільно значущих проблем, які потребують невідкладного розв'язання, інформування про це керівництва Державної митної служби України та Кабінету Міністрів України; підготовку пропозицій та вжиття заходів до поліпшення організації роботи зі зверненнями громадян, вирішення порушених у них питань та вдосконалення законодавства у відповідній сфері. Особистий прийом громадян регулярно проводять Голова Служби, його заступники, керівники структурних підрозділів та інші посадові особи Держмитслужби згідно з графіком, затвердженим наказом Державної митної служби України, який доводиться до відома громадян. У разі відсутності посадової особи, яка проводить особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, прийом здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов'язків.Згідно Закону України "Про звернення громадян» під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (кло­потання) і скарги. Пропозиція (зауваження) - це звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави й суспільства. Заява (клопотання) - це звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією України та чинним законодавством їхніх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо покращання їх діяльності. Клопотання - це письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо. Скарга - це звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, у сфері управлінської діяльності належать такі рішення, внаслідок яких:

• порушено права і законні інтереси чи свободи громадя­нина (групи громадян);

• створено перешкоди для здійснення громадянином його прав та законних інтересів чи свобод;

• незаконно покладено на громадянина певні обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян відповідно до своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України, народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Уповноважений з прав людини Верхов­ної Ради України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві й Севастополі державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради і їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а також міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодо підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій. Нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами. Відповідно до наданих їм чинним законодавством повноважень вони вживають заходів для поновлення порушених прав, захисту законних інтересів громадян, притягнення порушників до відповідальності.

Згідно ст. 24 МК України кожна особа має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність митних органів, організацій, їх посадових осіб та інших працівників, якщо вважає, що цими рішеннями, діями або бездіяльністю порушено її права, свободи чи інтереси.

Предметом оскарження є:

· рішення - окремі акти, якими митні органи, організації або їх посадові особи приймають рішення з питань, передбачених законодавством України з питань державної митної справи, а також задовольняють скарги, заяви, клопотання конкретних фізичних чи юридичних осіб або відмовляють у їх задоволенні;

· дії - вчинки посадових осіб та інших працівників митних органів, організацій, пов'язані з виконанням ними обов'язків, покладених на них відповідно до Митного кодексу та інших актів законодавства України;

· бездіяльність - невиконання митними органами, організаціями, їх посадовими особами та іншими працівниками обов'язків, покладених на них відповідно до Митного кодексу та інших актів законодавства України, або неприйняття ними рішень з питань, віднесених до їх повноважень, протягом строку, визначеного законодавством.

Дані правила застосовуються у всіх випадках оскарження рішень, дій або бездіяльності митних органів, організацій, їх посадових осіб та інших працівників, крім оскарження постанов по справах про порушення митних правил та випадків, коли законом встановлено інший порядок оскарження зазначених рішень, дій чи бездіяльності. У випадках, встановлених законом, із скаргами або заявами про захист прав, свобод чи інтересів інших осіб мають право звертатися Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокурор, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадяни та підприємства. Оскарження податкових повідомлень-рішень митних органів здійснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

Скарга на рішення, дії або бездіяльність посадової особи або іншого працівника митного органу, організації (включаючи заступника керівника) подається керівникові цього органу, організації. Скарга на рішення, дії або бездіяльність керівника митного поста подається до митниці, структурним підрозділом якої є цей митний пост. Скарга на рішення, дії або бездіяльність керівника митниці, спеціалізованого митного органу, митної організації подається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи. Скарга на рішення, дії або бездіяльність керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері митної справи, подається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, якщо інше не передбачено законом.

Виконання оскаржуваного рішення може бути зупинено повністю чи в певній частині посадовою особою або органом, що розглядає скаргу. Посадова особа або орган, які розглядають скаргу, зобов'язані надати особі, яка подала скаргу, належним чином обґрунтовану письмову відповідь у визначений законом строк. Виконання оскаржуваного податкового повідомлення-рішення здійснюється у порядку, передбаченому Податковим кодексом України.

Вимоги до форми та змісту скарг громадян, строки їх подання, порядок і строки їх розгляду, а також відповідальність за протиправні дії, пов'язані з поданням та розглядом скарг, визначаються Законом України "Про звернення громадян". Скарга підприємства повинна містити всі необхідні реквізити цього підприємства та бути підписана керівником зазначеного підприємства або особою, яка виконує його обов'язки. Якщо інше не передбачено законом, скарги підприємств подаються і розглядаються у такому самому порядку і в ті самі строки, що й скарги громадян. Скарга повинна містити конкретну інформацію про предмет оскарження і бути належним чином аргументованою. У разі якщо особа при поданні скарги не може надати відповідних доказів, такі докази можуть бути представлені пізніше, але в межах строку, відведеного законом на розгляд скарги.

Якщо задоволення скарги на рішення, дії або бездіяльність митних органів або їх посадових осіб пов'язане з виплатою грошових сум, їх виплата здійснюється за рахунок державного бюджету територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, на підставі рішення суду, органу чи посадової особи щодо задоволення скарги повністю або частково в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 28 МК України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, має право в порядку контролю за діяльністю підпорядкованих митних органів або їх посадових осіб скасовувати або змінювати їхні неправомірні рішення, а також вживати передбачених законом заходів за фактами неправомірних рішень, дій або бездіяльності зазначених органів або осіб.

Також необхідно зазначити, що рішення, дії або бездіяльність митних органів або їх посадових осіб можуть бути оскаржені безпосередньо до суду в порядку, визначеному законом. Якщо рішення, дії або бездіяльність митного органу або його посадової особи одночасно оскаржуються до органу (посадової особи) вищого рівня та до суду і суд відкриває провадження у справі, розгляд скарги органом (посадовою особою) вищого рівня припиняється.

Запитання для самоперевірки

1. Які статті Конституції України гарантують захист прав і свободу людини, громадянина, а також його прав на оскарження неправомірних рішень, дій або бездіяльність органів державної влади?

2. Які законодавчі акти регулюють питання прийому громадян, розгляду і вирішення скарг та інших звернень фізичних і юридичних осіб?

3. Які види звернень передбачені Законом України «Про звернення громадян»?

4. Що може бути предметом оскарження згідно митного законодавства?

5. Хто здійснює контроль за дотриманням чинного законодавства України про звернення громадян?


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 14; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Література. 2. Кримінальний кодекс України | Література. 3. Закон України «Про звернення громадян» (зі змінами та доповненнями).
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты