Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура навчальної дисципліни
Характеристика дисципліни: підготовка бакалаврів Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних до ЕСТS – 5; у тому числі: змістовних модулів – 2; самостійна робота; індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) Шифр та назва напряму: 0501 Економіка і підприємництво Фрактальна. Рік підготовки: 5. Семестр: 10.
Кількість годин: Усього – 180; за змістовними модулями: модуль 1 – 80 годин; модуль 2 - 80 годин. Шифр та назва спеціальності: 8.050101 „Економічна теорія” Лекції: кількість годин – 34 Семінарські: кількість годин – 34 Самостійна робота: кількість годин – 96 Індивідуальна робота: кількість годин – 16
Кількість тижнів викладення дисципліни: 17. Кількість годин за тиждень – 4. Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Вид контролю: іспит

 

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення аудиторних занять: лекційних та семінарських. Найбільш складні питання курсу винесено на розгляд і обговорення під час семінарських занять. Також велике значення в процесі вивчення та закріплення знань має самостійна робота студентів. Усі ці види занять розроблені відповідно до положень Булонської декларації.

Робочий план

 

З самого початку вивчення дисципліни кожен студент має бути ознайомлений як із програмою дисципліни і формами організації навчання, так і її структурою, змістом та обсягом кожного з навчальних модулів, а також з усіма видами контролю та методикою оцінювання навчальної роботи.

Навчальний процес, згідно з програмою навчальної дисципліни «Сучасні економічні теорії», здійснюється у таких формах: лекційні; семінарські заняття; виконання індивідуального завдання; самостійна робота студентів; контрольні заходи.

Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом послідовного і ґрунтовного опрацювання навчальних модулів. Навчальний модуль – це відносно окремий самостійний блок дисципліни, який об’єднує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємозв’язками.

Тематичний план даної дисципліни складається з двох модулів (табл. 2).

Таблиця 2

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни

  Тема Кількість годин
лек-ції Семі-нар-ські заняття Індиві-дуаль-на ро-бота Само-стійна робота
Модуль 1. Розвиток кейнсіанського та неоліберального напрямків        
Тема 1. Методологія економічної науки й сучасні моделі розвитку економічної теорії
  Продовження таблиці 2
Тема 2. Еволюція кейнсіанства, його основні напрями і теорії
Тема 3. Теорії неокейнсіанства і нового кейнсіанства
Тема 4. Сучасні концепції неолібералізму і соціальної школи
Тема 5. Теорії економічного неоконсерватизму
Разом за модулем 1
Модуль 2. Формування інституціонального, радикального та реформаторського напрямків        
Тема 6. Соціально-інституціональні технократичні теорії
Тема 7. Неоінституціоналізм
Тема 8. Радикальна політична економія
Тема 9. Економічні теорії сучасного марксизму і соціал-демократії  
Тема 10. Концепції економічних реформ у постсоціалістичних країнах
Разом годин за модулем
Всього годин

Плани лекцій

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 46; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты