Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСТУДЕНТСЬКА РАДА ЗНУ.
Читайте также:
  1. Студентська рада факультету.

ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ЗНУ.

СЕКТОРИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ЗНУ

4.1. Студентська Рада Запорізького національного університету.

4.1.1. Постійно діючим виконавчим органом студентського самоврядування в ЗНУ між Конференціями студентів є Студентська Рада ЗНУ, до складу якої входять: Голова Студентської Ради ЗНУ, заступники Голови Студентської Ради ЗНУ, секретар Студентської Ради ЗНУ, голови студентських рад факультетів, голови секторів Студентської Ради ЗНУ.

4.1.2. Студентська Рада ЗНУ:

- організовує та координує діяльність органів студентського самоврядування в ЗНУ;

- визначає перспективи діяльності органів студентського самоврядування в ЗНУ та шляхи вирішення актуальних питань студентського життя;

- формує і узгоджує з адміністрацією ЗНУ перелік питань, вирішення яких належить до компетенції органів студентського самоврядування;

- порушує питання, щодо студентського самоврядування, які виносяться на обговорення Вченої Ради ЗНУ та ректорату;

- подає на розгляд Конференції пропозиції про входження до всеукраїнських та міжнародних громадських об'єднань, спілок та союзів, про співпрацю на підставі відповідних угод про спільну діяльність;

- складає власний кошторис, у межах видатків, визначенних Вченою Радою університету на фінансовий рік, в якому передбачається розмір і спрямування коштів на виконання завдань і повноважень органів студентського самоврядування, що затверджується ректором та Вченою Радою ЗНУ;

- затверджує склад постійних та тимчасових комісій;

- аналізує та поширює позитивний досвід роботи органів студентського самоврядування всіх рівнів;

- здійснює методичне забезпечення органів студентського самоврядування;

- організовує зустрічі студентів з представниками адміністрації та співробітниками ЗНУ;

- інформує студентську громаду щодо майбутніх заходів факультетського, університетського, міжвузівського та інших рівнів в межах своєї компетенції;

- затверджує голів секторів Студентської ради ЗНУ за поданням голови студентської Ради ЗНУ;

- вирішує інші питання, віднесені до компетенції органів студентського самоврядування на рівні унверситету.

4.1.3. Засідання Студентської Ради ЗНУ скликаються не рідше одного разу на тиждень. Позачергове засідання Студентської Ради ЗНУ скликається на вимогу представників адміністрації ЗНУ, Голови Студентської Ради ЗНУ або більшості членів Студентської Ради ЗНУ.4.1.4. Засідання Студентської Ради ЗНУ є правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість від складу Студентської Ради ЗНУ.

4.1.5. Засідання Студентської Ради ЗНУ проводить голова Студентської Ради ЗНУ або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником голови) та секретарем.

4.1.6. Засідання студентської ради зну проводяться відкрито. На засідання можуть бути запрошені ректор та представники адміністрації, а також декани та особи з числа професорсько-викладацького складу ЗНУ.

4.1.7. Рішення Студентської Ради ЗНУ ухвалюються простою більшістю голосів. Рішення Студентської Ради ЗНУ про проведення позачергової звичайної або звітно-виборчої Конференції студентів ЗНУ приймається не менш як двома третинами від складу Студентської Ради ЗНУ.

4.2. Голова Студентської Ради Запорізького національного університету.

4.2.1. Голова Студентської Ради ЗНУ відповідає за діяльність органів студентського самоврядування ЗНУ. Головою Студентської Ради ЗНУ може стати будь-який студент ЗНУ денної та заочної форми навчання, в якого відсутня академічна заборгованість на момент виборів. Голова Студентської Ради ЗНУ може працювати за сумісництвом в університеті. Голова Студентської Ради ЗНУ є членом Вченої ради ЗНУ за посадою. Посада Голови Студентської Ради ЗНУ є неоплачуваною.4.2.2. Голова Студентської Ради ЗНУ призначає з числа студентів ЗНУ першого заступника та заступників голови Студентської Ради ЗНУ, яким може делегувати частину своїх повноважень.

4.2.3. Голова Студентської Ради ЗНУ може призначати з числа студентів ЗНУ секретаря Студентської Ради ЗНУ. Секретар допомагає голові Студентської Ради виконувати свої повноваження: складає оголошення, веде протоколи, складає списки учасників заходів, конференцій, круглих столів тощо. Секретар Студентської Ради веде протоколи засідань, веде облік виконаних рішень, відповідає за документообіг Студентської Ради ЗНУ. Голова та секретар Студентської Ради відповідальні за збереження документації Студентської Ради ЗНУ.

4.2.4. Голова Студентської Ради ЗНУ:

- видає розпорядження у межах своєї компетенції, які узгоджуються на засіданнях Студентської Ради ЗНУ;

- організовує контроль за виконанням обов'язків керівниками органів студентського самоврядування усіх рівнів;

- бере участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій ЗНУ;

- призначає на посаду голів секторів студентської Ради ЗНУ;

- забезпечує проведення звичайних Конференцій студентів ЗНУ;

- може ініціювати проведення позачергових загальних зборів або конференцій;

- представляє органи студентського самоврядування за межами ЗНУ;- погоджує з ректором ЗНУ усі актуальні проблеми студентства в межах своєї компетенції;

- бере участь у виборі форм та методів заохочення студентів, визначенні та розподілі матеріальної допомоги, засобів, спрямованих на забезпечення ефективного функціонування органів студентського самоврядування та студентських організацій;

- має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;

- має право ініціювати укладання угод зі студентськими радами ВНЗ України, студентськими радами ВНЗ інших країн для сумісної діяльності та підвищення професійного рівня органів студентського самоврядування;

- здійснює загальне керівництво організаційною, фінансовою та господарською діяльністю органів студентського самоврядування;

- забезпечує контроль за виконанням рішень Студентської Ради ЗНУ органами студентського самоврядування;

- звітує про роботу Студентської Ради ЗНУ перед Студентською Радою ЗНУ (щомісяця) та перед Конференцією студентів ЗНУ;

- має інші повноваження, передбачені цим Положенням.

4.2.5. Строк повноважень голови Студентської Ради ЗНУ становить два роки. Голова студентської ради зну може займати свою посаду не більше як два строки повноважень. В разі вибуття зі складу студентів, виконання обов'язків голови Студентської Ради ЗНУ тимчасово, до проведення виборів, покладається на першого заступника голови Студентської Ради ЗНУ.

4.3. Сектори Студентської Ради ЗНУ.

4.3.1. Студентською Радою ЗНУ можуть створюватися сектори відповідно до напряму роботи.

4.3.2. При Студентській Раді ЗНУ обов’язково повинні функціонувати такі сектори:

- сектор з питань побуту студентів: вирішує питання, пов'язані з проживанням студентів у гуртожитках, співпрацює з адміністрацією гуртожитків. До складу сектору мають входити студентські коменданти гуртожитків;

- соціальний сектор: організовує та допомагає організовувати соціальні, громадські, благодійні акції серед студентства;

- сектор з міжнародних зв'язків: бере участь у вирішенні питань міжнародних студентських відносин та обмінів, співпрацює з міжнародним відділом, сприяє реалізації студентських зв'язків між вищими навчальними закладами;

- спортивний сектор: вирішує питання організації фізичної культури, пропаганди здорового способу життя та спорту, співпрацює із завідуючим кафедри фізичного виховання та здоров'я, спортивним клубом ЗНУ та іншими структурними підрозділами та організаціями;

- інформаційний сектор: організовує інформаційне забезпечення та соціологічні опитування студентів, з дозволу ректора організовує випуск студентських друкованих та електронних видань, співпрацює з друкованими ЗМІ, телебаченням та радіостанціями Запоріжжя, електронними ЗМІ з питань висвітлення діяльності студентського самоврядування, проведення студентами культмасових, спортивних, наукових чи благодійних заходів;

- культурно-масовий сектор: забезпечує організацію та проведення культурно-масових заходів та участь в них студентів;

- сектор з правової допомоги студентству: надає первинну правову допомогу студентам з питань студентського життя, роз’яснення з питань змін до законодавства про вищу освіту.

Рішенням студентської ради ЗНУ інформаційний сектор може бути реорганізовано у студентську прес-службу без внесення змін до цього Положення.

4.3.3. Формування складу комісій Студентської Ради ЗНУ та контроль за їхньою діяльністю покладається на Студентську Раду ЗНУ.

4.3.4. Голови секторів звітуються у письмовій формі про пророблену роботу перед Студентською Радою ЗНУ у грудні та у травні. Питання про відкликання голови сектору розглядається на засіданні Студентської Ради ЗНУ.

5. КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ

5.1. Види конференцій студентів факультету.

5.1.1. Конференція студентів факультету може бути черговою та позачерговою, звичайною та звітно-виборчою.

5.1.2. Звичайна конференція студентів факультету може бути скликана лише в позачерговому порядку. Звичайна позачергова конференція студентів факультету скликається на вимогу не менш як десяти відсотків від кількості студентів денної форми навчання на факультеті, або на вимогу не менш як двох третин від складу студентської ради факультету.

5.1.3. Чергова звітно-виборча конференція студентів факультету скликається в останній тиждень року повноважень голови студентської ради факультету. Питаннями, які розглядаються на цій конференції, є заслуховування звіту голови студентської ради факультету та обрання нового голови студентської ради факультету.

5.1.4. Позачергова звітно-виборча конференція студентів факультету скликається на вимогу не менш як десяти відсотків від кількості студентів денної форми навчання на факультеті, або на вимогу не менш як двох третин від складу студентської ради факультету. Питаннями, які розглядаються на цій конференції, є заслуховування звіту голови студентської ради факультету, усунення з посади голови студентської ради факультету та обрання нового голови студентської ради факультету.

5.1.5. Позачергова звітно-виборча конференція студентів факультету скликається також у разі, якщо голова студентської ради факультету вибув з числа студентів ЗНУ, склав свої повноваження за власною заявою або не може виконувати їх за станом здоров’я. Така конференція не потребує спеціального рішення про її скликання та проводиться через тиждень після виникнення правової підстави її проведення.

5.2. Порядок скликання та склад конференції студентів факультету.

5.2.1. Позачергова конференція студентів факультету, ініційована не менш як десятьма відсотками від кількості студентів денної форми навчання на факультеті, скликається за тиждень після надходження до голови студентської ради факультету підписних листів, а для позачергової звичайної конференції, окрім того, і порядку денного конференції. До підписних листів включаються, окрім підписів студентів, відомості про прізвища, імена та по батькові студентів, факультет навчання, курс навчання, номер академічної групи. Кожний підписний лист має містити підписи ініціативної комісії та дату збору підписів студентів. Готові підписні листи вручаються голові студентської ради факультету, який зобов’язаний перевірити кількість підписів, звірити їх з офіційними даними про кількість студентів денної форми навчання на факультеті та прийняти рішення про скликання позачергової конференції студентів факультету або про повернення підписних листів до ініціативної групи з метою усунення неточностей.

5.2.2. Чергова конференція студентів факультету відбувається без спеціального на те рішення про її скликання.

5.2.3. За підготовку та проведення конференції студентів факультету відповідає голова студентської ради факультету, а у випадках дострокового припинення повноважень голови студентської ради факультету - перший заступник голови студентської ради факультету.

5.2.4. У конференції студентів факультету за посадою беруть участь: голова студентської ради факультету, перший заступник голови студентської ради факультету, другий заступник голови студентської ради факультету, голови секторів студентської ради факультету, старости академічних груп. У випадку, якщо положенням про студентське самоврядування на факультеті передбачено інший порядок формування конференції, застосовуються норми положення, що діє на факультеті.

5.3. Порядок денний конференції студентів факультету, умови її легітимності та порядок прийняття нею рішень.

5.3.1. Порядок денний звітно-виборчої конференції студентів факультету складається з питань заслуховування звіту голови студентської ради факультету та обрання нового голови студентської ради факультету. У випадку, якщо повноваження голови студентської ради факультету припиняються достроково, причому не з підстав, передбачених пунктом 5.1.5 цього Положення, до порядку денного включається також питання про дострокове припинення повноважень голови студентської ради факультету.

5.3.2. Порядок денний звичайної позачергової конференції студентів факультету визначається ініціативною групою або студентською радою факультету (в залежності від суб’єкта ініціювання). Відповідний порядок денний не може бути змінений ніким, окрім ініціативної групи та студентської ради факультету відповідно. До порядку денного можуть бути включені будь-які питання, що відносяться до компетенції студентської ради факультету.

5.3.3. Конференція студентів факультету є повноважною за присутності не менш як двох третин від її складу.

5.3.4. Рішення конференції студентів факультету приймаються більшістю голосів від складу делегатів конференції відкритим голосуванням. Рішення конференції студентів факультету про обрання голови студентської ради факультету приймається таємним голосуванням простою більшістю голосів від складу делегатів конференції. Рішення конференції студентів факультету про дострокове припинення повноважень голови студентської ради факультету приймається таємним голосуванням не менш як двома третинами голосів від складу делегатів конференції.

5.4. Проведення виборів голови студентської ради факультету.

5.4.1. Для підрахунку результатів таємного голосування на конференції студентів факультету простою більшістю голосів від складу делегатів конференції відкритим голосуванням обирається лічильна комісія в кількості трьох делегатів конференції. З числа комісії обираються голова комісії та секретар комісії, які підписують протокол підрахунку голосів.

5.4.2. На виступи кандидатів на посаду голови студентської ради факультету відводиться по десять хвилин на кожного кандидата. Після виступу кандидата на посаду голови студентської ради факультету інші кандидати та делегати конференції мають право задати кандидату, який виступив, запитання, протягом десяти хвилин. Кандидати виступають в алфавітному порядку.

5.4.3. Перевірку урн, кількості бюлетенів та видачу бюлетенів делегатам здійснює лічильна комісія. Після того, як останній присутній делегат конференції проголосував, голова лічильної комісії відкриває урну, висипає її вміст на чистий стіл, після чого починається підрахунок голосів. Під час підрахунку голосів не дозволяється знаходитися ближче, аніж два метри до столу, за яким працює лічильна комісія.

5.4.4. За результатами підрахунку голосів лічильна комісія складає протокол, зміст якого оголошує одразу після підписання голова комісії. До протоколу підрахунку голосів заносяться:

- загальна кількість бюлетенів;

- кількість бюлетенів, що було видано делегатам;

- кількість бюлетенів що було знищено;

- кількість бюлетенів, що знаходилася в урнах;

- кількість бюлетенів, які визнані недійсними;

- кількість дійсних бюлетенів;

- кількість голосів, відданих за кожного з кандидатів;

- прізвище, ім’я, по батькові, курс та групу студента, якого обрано головою студентської ради факультету.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты