Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСТАРОСТА КУРСУ
Читайте также:
  1. Анотація курсу
  2. Госпожа Лабская... - замялся в дверях староста, - мне упырей бы...
  3. Для студентів V курсу медичного факультету
  4. З курсу “Історія української літератури
  5. З курсу “Історія української літератури
  6. Краткий англо-русский словарь по курсу
  7. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ КУРСУ ДИСЦИПЛІНИ
  8. Перечень вопросов к зачету по всему курсу обучения
  9. Предмет і завдання курсу
  10. Предмет, методи та завдання курсу

7.1. Староста курсу є координатором всіх старост груп курсу, та представляє курс перед деканатом та студентською радою факультету.

Правовий статус старости курсу регулюється цим Положенням, іншими актами, прийнятими у відповідності до цього Положення.

7.2. Старостою курсу може бути будь-який староста групи відповідного курсу, який виявив бажання вступити на цю посаду, має активну суспільну позицію, не притягався до дисциплінарної відповідальності протягом останнього року перед призначенням.

Староста курсу обирається на посаду старостами відповідного курсу на зборах, знімається з посади старостами відповідного курсу та, як дисциплінарний захід, студентською радою факультету двома третинами від її складу.

Зняття старости курсу з посади не дозволяє йому найближчий рік займати цю посаду. Староста курсу, знятий з посади, залишається старостою групи.

7.3. Староста курсу підзвітний студентській раді факультету та старостам груп відповідного курсу.

7.4. Староста курсу має всі права старости групи. Додатково староста курсу має такі права:

7.4.1. Представляти курс на зустрічах старост з представниками деканату, на студентських заходах на факультеті або поза ним.

7.4.2. Надавати голові студентської ради факультету списки найактивніших студентів курсу для направлення клопотання до деканату про заохочення студентів за високу успішність в навчальній, науковій, спортивній, суспільній діяльності.

7.4.3. Організовувати, проводити збори старост груп відповідного курсу для надання їм інформації.

7.4.4. Організовувати і проводити зустрічі старост груп курсу з деканом та його заступниками не менше одного разу за навчальний рік або на його вимогу, забезпечувати ведення протоколу зборів.

7.5. Староста курсу, відповідно до своєї посади, має такі обов’язки:

7.5.1. Мати всю актуальну контактну інформацію про старост груп, підтримувати з ними постійний зв'язок всіма доступними способами.

7.5.2. Бути поінформованим про всі матеріальні пільги, призначені студентам, і правила оформлення пільг, а також консультувати старост груп свого курсу з питань отримання цих пільг.

7.5.3. Своєчасно інформувати голову студентської ради факультету про студентів свого курсу, які потребують матеріальної допомоги і про види матеріальних пільг, на які вони можуть претендувати.7.5.4. Організовувати і проводити збори старост груп курсу на вимогу хоча б одного зі старост.

7.5.5. Інформувати студентську раду факультету про проблеми студентів в групах за результатами отримання інформації від старост груп.

7.6. За одноразове суттєве порушення старостою курсу своїх обов’язків з неповажних причин декан, заступник декана, студентська рада факультету або її голова застосовують до старости курсу усне попередження. При застосуванні до старости курсу усного попередження слід зважати на такі визначення:

7.6.1. Порушення обов’язку 7.5.1 є суттєвим, якщо через нього хоча б один староста групи курсу не дізнався про інформацію, яка була передана йому головою студентської ради факультету через старосту курсу.

7.6.2. Порушення обов’язків 7.5.2, 7.5.3 та 7.5.5 є суттєвими за наявності потерпілої особи.

7.6.3. Порушення обов’язку 7.5.4 є суттєвим без додаткових на те умов.

У випадку повторного протягом одного року суттєвого порушення своїх обов’язків старостою курсу з неповажних причин він може бути знятий з посади рішенням студентської ради факультету, яке приймається двома третинами від складу студентської ради факультету за погодженням старост академічних груп.7.7. Обрання старост курсів може не проводитися у випадку, якщо студентська рада факультету не бажає запровадження цієї посади.

8. СТАРОСТА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ

8.1. Загальні засади діяльності старости академічної групи.

8.1.1. Староста академічної групи (далі – староста групи) очолює академічну групу та представляє її у відносинах з деканатом, кафедрами та студентською радою. Староста групи є координатором студентського самоврядування на рівні групи.

8.1.2. Посада старости групи є виборною.

8.1.3. Староста групи у своїй роботі підконтрольний та підзвітний академічній групі, старості курсу та студентській раді факультету.

Загальний контроль за діяльністю старости групи у навчальній сфері здійснюють декан факультету, заступник декана факультету з навчальної роботи та куратор академічної групи.

8.1.4. Правовий статус старости групи регулюється цим Положенням, іншими актами, прийнятими відповідно до норм цього Положення.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты