Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСтудентська рада факультету.
Читайте также:
  1. СТУДЕНТСЬКА РАДА ЗНУ.

6.1.1. Поточна діяльність студентського самоврядування факультету здійснюється через засідання студентської ради факультету, які проводяться не рідше одного разу на тиждень і є відкритим для всіх студентів факультету. Позачергові засідання скликає голова студентської ради факультету за власним рішенням, а також на вимогу більшості членів студентської ради факультету, або на вимогу декана, заступника декана не пізніше п’яти днів від моменту подання вимоги.

6.1.2. На засідання студентської ради факультету можуть бути запрошені декан та його заступники та інші працівники адміністрації та професорсько-викладацького складу факультету та університету.

6.1.3. Засідання студентської ради факультету є правомочним за наявності не менше як двох третин від складу її членів. Рішення студентської ради факультету ухвалюються шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів студентської ради факультету.

6.1.4. До складу студентської ради факультету входять: голова студентської ради факультету, перший заступник голови студентської ради факультету, другий заступник голови студентської ради факультету, голови секторів студентської ради факультету та інші особи, які подали заяву на ім’я голови студентської ради факультету про вступ до студентської ради факультету.

6.1.5. Студентська рада факультету:

- організовує діяльність та здійснює керівництво студентським самоврядуванням на факультеті;

- погоджує з деканом факультету питання, що стосуються навчального процесу, соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів факультету та інше;

- вносить пропозиції про форми заохочення та відповідальність студентів та бере участь у розподілі матеріальної допомоги студентам факультету;

- направляє більшістю голосів погоджене з деканом факультету звернення до адміністрації університету щодо питань організації розкладу занять, навчального графіку, аудиторного фонду, фінансування ремонту приміщень факультету;

- формує пропозиції до Студентської Ради ЗНУ щодо призначення іменних стипендій та інших нагород;

- приймає участь у вирішенні питань організації дозвілля студентів шляхом формування секторів Студентської Ради факультету та контролю за їх діяльністю;- погоджує шляхом винесення рішення кандидатури новообраних старост академічних груп;

- двома третинами від складу старост факультету рекомендує академічним групам достроково зняти з посад певних старост;

- двома третинами від свого складу знімає з посад старост курсів;

- заслуховує старост курсів про проблеми студентів в групах та включає на вимогу старост курсів до свого порядку денного питання;

- застосовує своїм рішенням до старости академічної групи попередження про неповну посадову відповідність;

- застосовує своїм рішенням до старости курсу попередження;

- має інші надані їй повноваження.

6.2. Голова студентської ради факультету.

6.2.1. Студентську раду факультету очолює голова студентської ради факультету, який обирається простою більшістю голосів на конференції шляхом таємного голосування терміном на один рік. Голові студентської ради факультету дозволено переобиратися на повторний строк повноважень необмежену кількість разів.

6.2.2. Голова студентської ради факультету є членом Вченої Ради факультету і відповідає за роботу студентської ради факультету та старост академічних груп.

6.2.3. Голова студентської ради факультету призначає своїх першого та другого заступників, яким може делегувати частину своїх повноважень.6.2.4. Голова студентської ради факультету:

- має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;

- має право співпрацювати на підставі відповідних угод спільної діяльності з іншими факультетами ЗНУ, студентськими радами ВНЗ України, студентськими радами ВНЗ інших країн про сумісну діяльність та підвищення професійного рівня органів студентського самоврядування;

- забезпечує контроль за виконанням рішень Студентської Ради ЗНУ самостійно та через дисциплінарний сектор Студентської Ради факультету;

- звітує про роботу Студентської Ради факультету перед Конференцією студентів факультету та Конференцією студентів ЗНУ;

- вносить пропозиції до Студентської Ради ЗНУ та деканату щодо поліпшення умов навчання і побуту студентів;

- здійснює контроль за дотриманням студентами факультету дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України, нормативно-правових документів, що діють в ЗНУ та стосуються студентів;

- підписує протоколи засідань академічних груп щодо обрання старост груп;

- приймає від кандидатів на посаду старости академічної групи заявки протягом одного тижня з дня припинення повноважень старости академічної групи;

- отримує у разі необхідності від старост академічних груп відомості про студентів та їх батьків;

- призначає старост курсів;

- приймає від старост курсів списки найкращих студентів курсу для направлення клопотання до деканату про заохочення студентів за виключну успішність в навчальній, науковій, спортивній, суспільній діяльності;- приймає від старост курсів інформацію про студентів свого курсу, які потребують матеріальної допомоги і про види матеріальних пільг, на які вони можуть претендувати;

- має інші права й обов’язки, передбачені цим Положенням.

6.2.5. Голова студентської ради факультету звітується перед студентською радою факультету на останньому засіданні кожного місяця, та перед конференцією студентів факультету.

6.3. Сектори студентської ради факультету.

6.3.1. При студентській раді факультету діють сектори, перелік, напрямки роботи та склад яких затверджується студентською радою факультету.

6.3.2. Обов’язковими секторами студентських рад факультету є такі:

- культурно-масовий сектор;

- інформаційний сектор;

- спортивний сектор;

- соціальний сектор

6.3.3. Голова сектору студентської ради факультету призначається на посаду та знімається з посади на засіданні студентської ради факультету простою більшістю голосів відкритим голосуванням.

6.3.4. Голова сектору студентської ради факультету у грудні та у травні подає голові студентської ради факультету письмовий звіт про роботу сектору і план подальшої роботи.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.045 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты