Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОбрання старости групи на посаду та позачергове припинення його повноважень.
Читайте также:
  1. Визначити основні групи депозитів як інструментів грошового ринку. Дати характеристику основних споживчих характеристик різних груп депозитів
  2. ГРУПИ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ
  3. Загальні підстави припинення суб'єктів підприємницької діяльності
  4. Класифікація підстав припинення договору довічного утримання (догляду).
  5. Обрання гетьманом та внутрішня політика I.C.Мазепи
  6. Особливості організації групової психокорекції з дітьми та підлітками. Вимоги до формування дитячої психокорекційної групи.
  7. Підстави припинення цивільно-правового договору
  8. Порядок проведення державної реєстрації припинення юридич­ної особи в результаті її ліквідації
  9. Практическая психология старости

8.2.1. Староста групи обирається на засіданні академічної групи. Старостою групи може бути будь-який студент академічної групи, який виявив бажання вступити на цю посаду, користується підтримкою у своїй групі та має активну суспільну позицію.

8.2.2. На засіданні академічної групи, на якому вирішується питання про обрання старости групи, головує голова студентської ради факультету або його заступник.

Обрання старости групи на посаду у новоствореній групі відбувається відкритим голосуванням.

Збори групи є правомочними за наявності не менше двох третин від загальної кількості студентів академічної групи.

Якщо подана лише одна кандидатура, для її обрання потрібні голоси більшості від складу академічної групи.

Якщо подано більш як одну кандидатуру, для обрання старостою групи потрібна більшість голосів за будь-якого іншого кандидата. У випадку однакової кількості голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Якщо не подано жодної кандидатури, виконуючого обов’язки старости призначає куратор академічної групи.

8.2.3. Проведення виборів старости групи оформлюється протоколом засідання академічної групи, що підписується головуючим, секретарем засідання, після чого направляється на підпис деканові факультету та голові студентської ради факультету.

Протокол ведеться на прохання студентської ради факультету.

8.2.4. Староста групи обирається на весь період існування академічної групи. Повноваження старости групи розпочинаються з дня його обрання і закінчуються днем припинення існування академічної групи.

Кандидатура обраного старости погоджується з деканом факультету, якому вручається примірник протоколу про обрання старости у випадку його наявності. Голова студентської ради факультету на найближчому після обрання старости групи засіданні студентської ради оголошує присутнім про новообраного старосту групи та надає йому текст цього Положення в друкованому або електронному вигляді.

8.2.5. Повноваження старости групи достроково припиняються у разі:

- написання ним заяви на ім’я куратора академічної групи про складення повноважень старости;

- відрахування старости групи;

- неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

- прийняття на засіданні академічної групи не менш як двома третинами студентів групи рішення про усунення старости групи з посади.8.2.6. Староста групи може бути усунений достроково з посади рішенням засідання академічної групи за поданням не менш як однієї третини від кількості студентів цієї групи. На такому засіданні головує голова студентської ради факультету.

Подання розглядається на засіданні академічної групи протягом трьох робочих днів з дня його вручення голові студентської ради факультету. У поданні має зазначатися підстава для усунення старости групи, а саме – систематичне суттєве невиконання ним своїх обов’язків або неможливість встановлення з ним зв’язку протягом одного місяця, крім випадків, коли староста групи був відсутній в університеті з поважних причин.

Подання не може ґрунтуватись на мотивах:

1) невикористання старостою групи своїх прав, хоча б і в інтересах групи, якщо при цьому не порушено жодного обов’язку;

2) особистої незгоди з правомірним волевиявленням старости групи.

Академічна група перед вирішенням питання про усунення старости групи надає йому слово для висловлення своєї позиції.

Рішення про усунення старости групи з посади приймається шляхом відкритого голосування. Для прийняття рішення про усунення старости групи з посади потрібна наявність не менш як двох третин голосів від усього складу групи.8.2.7. До перевиборів старости групи його повноваження виконує його заступник. У випадку якщо на перевиборах не буде подано жодної кандидатури, старостою групи стає заступник, про що складається відповідний протокол засідання академічної групи.

Перевибори старости групи мають бути проведені впродовж одного тижня з моменту припинення пововажень попереднього старости групи.

Перевибори старости групи проводяться за правилами обрання на цю посаду вперше.

8.3. Права та обов’язки старости академічної групи.

8.3.1.Староста групи має право:

8.3.1.1. Проводити засідання академічної групи з будь-яких питань, які компетентне вирішувати засідання.

8.3.1.2. Виступати на засіданні студентської ради факультету з ініціативами, пропонувати питання на обговорення, брати участь в їх обговоренні.

8.3.1.3. Рекомендувати студентів групи для залучення до заходів наукового, культурно-масового, спортивного, благодійного характеру.

8.3.1.4. Надавати викладачам пропозиції щодо проведення розширених семінарів, конференцій, «круглих столів», щодо запрошення на заняття інших викладачів, фахівців у відповідній спеціальності.

8.3.1.5. Узгоджувати з іншими старостами груп одного курсу спільні дії, просити допомоги або надавати допомогу старостам у виконанні їх обов’язків.

8.3.1.6. Мати доступ до всієї публічної інформації, що стосується навчального процесу у групі та на факультеті, змін у розкладі, вимагати від викладачів роз’яснення непорозумінь, адресувати їм запитання від студентів.8.3.1.7. Видавати в межах своєї компетенції усні розпорядження, обов’язкові для всіх студентів академічної групи.

8.3.1.8. Вимагати від студентів пред’явлення оригіналу документів, що посвідчують причину пропусків лекцій та практичних занять, попереджаючи їх про виставлення відмітки «неповажний пропуск» у разі ненадання цих документів.

8.3.1.9. Вимагати від кожного студента групи подання достовірних відомостей про нього та про його батьків (прізвище, ім’я, по батькові, адреси проживання, домашній та мобільний телефони, електронну адресу), за умови, якщо цей студент дав попередню письмову згоду на обробку його персональних даних.

8.3.1.10. На власний розсуд обирати кандидатуру свого заступника, усувати його від виконання обов’язків – з призначенням нового заступника.

8.3.2. Староста групи зобов’язаний:

8.3.2.1. Вести журнал обліку роботи академічної групи відповідно до правил його ведення.

8.3.2.2. На заняттях надавати у "Відомостях відвідування" встановленого зразка об'єктивні дані про присутність студентів групи до початку заняття. Староста групи несе відповідальність за достовірність та правдивість заповнення відомостей і завіряє їх своїм підписом.

8.3.2.3. Надавати до деканату "Відомості відвідування" у встановлений термін (разом із довідками встановленої форми про причини пропусків студентами лекцій та практичних занять).

8.3.2.4. З'ясовувати причину тривалої (більше 3-х навчальних днів) відсутності студента на заняттях та подавати офіційне повідомлення про це до деканату.

8.3.2.5. Сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування факультету.

8.3.2.6. Мати всі дані про всіх студентів групи (прізвище, ім’я та по батькові, домашню адресу, мобільний та домашній телефон (у випадку наявності), електронну адресу (у випадку наявності), дані про батьків (прізвище, ім’я, по батьків, їх домашню адресу, телефони, електронну адресу, у випадку їх наявності) та, по можливості, інші дані, які будуть сприяти повній інформації про студента; подавати ці дані на вимогу декана, його заступника, куратора, голови студентської ради факультету. Староста звільняється від цього обов'язку у разі якщо студент не надав йому письмової згоди на обробку персональних даних.

8.3.2.7. Одразу після обрання на посаду призначити заступника, при необхідності – двох заступників (першого заступника і заступника), які виконують повноваження старости групи у випадку неможливості їх виконання ним самим.

8.3.2.8. З’являтися на кожний старостат факультету, який проводиться адміністрацією, головою студентської ради факультету або, в разі відсутності з поважних причин, забезпечувати присутність на засіданні свого заступника.

8.3.2.9. Інформувати групу про всі питання поточного навчального процесу – насамперед про зміни в розкладі занять, а також передавати анонси заходів наукового, культурно-масового, спортивного, благодійного, іншого характеру.

8.3.2.10. Безумовно виконувати всі правомірні доручення від деканату та викладачів факультету, доручати їх виконання студентам, контролювати виконання. Доручення є правомірним, якщо інше не буде доведено з використанням чинного законодавства України.

8.3.2.11. Підтримувати дисципліну та громадський порядок у групі (вимагаючи припиняти протиправну поведінку та порушення дисципліни) та, якщо це зумовлено обстановкою, серед інших студентів факультету.

8.3.2.12. На вимогу декана факультету, голови студентської ради факультету, куратора академічної групи, старости курсу, а також більшості студентів академічної групи звітувати про свою діяльність, участь у проведених заходах, проявлені ініціативи.

8.3.2.13. Передавати зауваження та пропозиції студентів до студентської ради факультету, деканату факультету, викладачів.

8.4. Дисциплінарна відповідальність старости академічної групи.

8.4.1. До старости групи можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

8.4.1.1. Усне попередження.

8.4.1.2. Попередження про неповну посадову відповідність.

8.4.1.3. Усунення з посади як дисциплінарне стягнення.

8.4.2. Усне попередження застосовується до старости групи при одноразовому порушенні своїх обов’язків. Суб’єктами застосування усного попередження є: декан факультету, заступник декана факультету.

8.4.3. Попередження про неповну посадову відповідність оголошується наказом декана, заступника декана факультету. Підставою застосування попередження про неповну посадову відповідність є одноразове або систематичне суттєве невиконання старостою групи своїх обов’язків. При застосуванні до старости групи попередження про неповну посадову відповідність слід враховувати такі визначення:

8.4.3.1. Порушення обов’язку 8.3.2.5 є суттєвим при відсутності без поважних причин хоча б на 1 засіданні студентської ради старости або його заступника; при нехтуванні виконання старостою рішень студентської ради.

8.4.3.2. Порушення обов’язку 8.3.2.8 не є суттєвим, якщо нова адреса або телефон студента, його батьків невідомі через неможливість встановлення з ним будь-якого зв’язку.

8.4.3.3. Порушення обов’язків 8.3.2.13 та 8.3.2.17 є суттєвим, коли з вини старости групи потерпілі особи не змогли реалізувати свої права.

8.4.3.4. Порушення обов’язку 8.3.2.15 є суттєвим, коли староста групи міг запобігти порушенню дисципліни, проте не зробив жодного заходу щодо припинення порушення.

8.4.3.5. Порушення інших обов’язків є суттєвими без додаткових на те умов.

Староста групи, який отримав попередження про неповну посадову відповідність, зобов’язаний надати суб’єкту, який застосував до нього таке стягнення, пояснення щодо невиконання своїх обов’язків. У випадку, якщо причина їх невиконання є поважною (хвороба, відрядження, участь у заході, який проводиться студентським самоврядуванням, інша причина, яка може бути визнана поважною) та документально підтвердженою, декан або заступник декана факультету можуть скасувати наказ, яким було застосовано це дисциплінарне стягнення.

Якщо староста групи протягом одного семестру з дня накладення попередження про неповну посадову відповідність не отримав таке попередження повторно, він вважається таким, на якого не накладалося дисциплінарне стягнення.

8.4.4. Повторне протягом одного семестру накладення на старосту групи попередження про неповну посадову відповідність є підставою для:

8.4.4.1. Внесення до порядку денного засідання студентської ради факультету подання декана, заступника декана факультету про рекомендацію щодо усунення старости групи з посади достроково.

8.4.4.2. Внесення заступнику старости групи подання не менш як однієї третини від складу студентів групи про усунення старости групи з посади достроково.

9. ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ГУРТОЖИТКУ.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 70; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты