Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДиі : Яблонский Б Четыре шага к соманию Шаг первый // Закон н бизнес. -1998. - Ms 42. -С. И.
Читайте также:
  1. I.II. Первый комплекс ГТО и дальнейшее его развитие
  2. II. Закон противоречия
  3. II. Новый закон
  4. III. Закон исключенного третьего
  5. III. Закон места совершения акта (lex loci actus).
  6. IV. Закон достаточного основания
  7. IV. ЧЕТЫРЕ ФАКТА, РАССКАЗЫВАЮЩИХ О ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ
  8. V. Организация суда и законодательство
  9. V. Первый собор. Русский парламентаризм
  10. А) в рамках законодательства о налогах и сборах

Рішення про створення акціонерного товариства, його до­чірніх підприємств, філій та представництв, про обрання ради акціонерного товариства (спостережної ради), виконавчих і контролюючих органів акціонерного товариства та про надання пільг засновникам за рахунок акціонерного товариства повинні бути прийняті більшістю у 3/4 голосів присутніх на установчихзборах осіб, які підписалися на акції, а інші питання — прос­тою більшістю голосів. Голосування на установчих зборах про­водиться за принципом: одна акція — один голос.

На установчих зборах акціонерного товариства вирішуються такі питання:

— приймається рішення про створення акціонерного това­
риства і затверджується його статут;

— приймається або відхиляється пропозиція про підписку на
акції, шо персвишує кількість акцій, на які було оголошено під­
писку (у разі прийняття рішення про підписку, що перевищує
розмір, на який було оголошено підписку, відповідно збільшу­
ється передбачений статутний фонд);

— зменшується розмір статутного фонду у випадках, коли в
установлений строк підпискою на акції покрита не вся необхід­
на сума, вказана у повідомленні;

— обирається рада акціонерного товариства (спостережна
рада), виконавчий та контролюючий орган акціонерного това­
риства;

— вирішується питання про схвалення угод, укладених зас­
новниками до створення акціонерного товариства;

— визначаються пільги, що надаються засновникам;

— затверджується оцінка вкладів, внесених у натуральній
формі;

— вирішуються інші питання відповідно до установчих до­
кументів.

Після прийняття установчими зборами рішення про ство­рення акціонерного товариства, проводиться його державна ре­єстрація в порядку, передбаченому Законом «Про державну ре­єстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 2; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты