Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття державного унітарного підприємства
Читайте также:
  1. Актуальні проблеми науки державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі
  2. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та їх використання
  3. Аналіз показників фінансових результатів і фінансового стану підприємства
  4. Аналіз рентабельності підприємства
  5. Бухгалтерський облік грошових коштів на поточних рахунках підприємства.
  6. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки. Крива Лаффера.
  7. Вертикаль власти, опыт державного прошлого и задачи национального строительства в РФ.
  8. Види діяльності підприємства та їх характеристика. Загальна кла­сифікація доходів і витрат діяльності підприємства та їх зв'язок з рахунками бухгалтерського балансу.
  9. Головні концепції WWW. Області застосування WWW. Базові поняття WWW.
  10. Державного екзамену

Державним унітарним підприємством є ПІДПРИЄМСТВО, шо ут­ворюється компетентним органом державної влади в розпоряд­чому порядку на базі відокремленої частини державної власнос­ті, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфери його управління.

Характеристика державного унітарного підприємства

1. Державне унітарне підприємство утворюється на базі ві­докремленої частини державної власності.

Згідно зі ст. 326 ЦК у державній власності с майно, у тому числі грошові кошти, що належать державі Україна. Об'єктами права державної власності є:

— майно державних та казенних підприємств, державних ор­
ганізацій, установ та закладів, шо діють на основі державної
власності (ст. 73 ГК);

— акції (частки, паї) держави у майні суб'єктів господарю­
вання різних форм власності (ст. 141 ГК);

— майно, яке не увійшло до статутних фондів акціонерних
товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації;

— майно державних господарських об'єднань, які утворюють­
ся переважно у ({юрмі корпорації або концерну, незалежно від
найменуванняоб'єднання (комбінат, трест тощо) — ст. 120 ГК.

Саме на базі цього майна функціонують державні підпри­ємства; самі вони, а саме їх майнові комплекси також є об'єк­тами права державної власності (див. наведений перелік).

Майно державного унітарного підприємства перебуває у державній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання чи праві оперативного управлін­ня (ч. З ст. 73 ГК). Воно не несе відповідальності за зобов'язан­нями власника і органу влади, до сфери управління якою воно належить.

2. Частина державної власності, що входить до статутного фонду державного унітарного підприємства, як правило, не по­діляється на частки. Згідно з визначенням унітарного підпри-28


ємства (ч. 4 ст. 63 ГК) його статутний фонд не поділяється на частки (паї), відповідно, статутний фонд державного унітарно­го підприємства не поділяється на частки взагалі.

3. Державне унітарне підприємство створюється компетен­
тним органом державної влади.

Згідно з ч. 2 ст. 326 ЦК від імені та в інтересах держави Ук­раїна право власності здійснюють відповідні органи державної влади. їх компетенція, в тому числі щодо розпорядження дер-хавним майном, визначається нормативними актами, юридична сила яких варіюється залежно від того, у якій сфері вони діють.4. Державне унітарне підприємство створюється в розпоряд­
чому порядку і належить до сфери управління органу, який йо­
го створи»

Розпорядчий порядок утворення державного підприємства означає, що такому утворенню передує видання компетентним органом державної влади відповідного акта про це.

5. Правовий статус майна державного підприємства характе­
ризується наявністю обмежень, шо не є характерними для юри­
дичних осіб інших форм власності.

Так, крім закріплення майна за державним пілприємстиом не на праві власності, а на праві господарського відання (див. ст. 136) або оперативного управління (див. ст. 137 ГК), перед­бачені обмеження на передачу безоплатно належного держав­ному підприємству майна, встановлено правило щодо відчу­ження належних такому підприємству основних фондів за по­передньою згодою органу, до сфери управління якого воно входить, як правило, на конкурентних засадах (ч. 2 ст. 75; див також ч. 4 ст. 77 ГК), заборонено виступати засновниками підприємств будь-яких організаційних форм та видів, госпо­дарських товариств, кооперативів (ст. І Декрету Кабінету Мі­ністрів «Про впорядкування діяльності суб'єктів підприєм­ницької діяльності, створених за участю державних підпри­ємств») тощо.6. Законодавством визначаються вили діяльності, займатися
якими можуть виключно державні підприємства. Наприклад,
відповідно до ст. 4 Закону «Про підприємництво» діяльність,
пов'язана з виготовленням і реалізацією військової зброї та бо­
єприпасів до неї, видобуванням бурштину, охороною окремих
особливо важливих об'єктів права державної власності, а також
діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-
медичних, судово-психіатричних експертиз та розробленням,
випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у


тому числі з їх космічними запусками із будь-якою мстою, мо­же здійснюватися тільки державними підприємствами.

Класифікація державних унітарних підприємств

Згідно j ч X ст. 73 ГК держанні унітарні підприємства діють як державні комерційні підприємства або казенні підприємства.

Державне комерційне підприємство є суб'єктом підприєм­ницької діяльності,дії н.і основі статуту на принципах підпри­ємництва, зазначених у ст. 44 ГК, і несе відповідальність за нас­лідки своєї діяльності усім належним йому на праві господар­ського відання майном (ст. 74 ГК).

Держава та орган, до сфери управління якого входить дер­жавне комерційне підприємство, не несуть відповідальності за його зобов'язаннями, крім випадків, передбачених законодав­ством.

Кипиш підприємства згідно зі ст. 76 ГК створюються за рі­шеннями КабінетуМіністрів України у галузях народного гос­подарства, в яких:

— законом дозволено здійснення господарської діяльності
лише державним підприємствам;

— основним (понад 50%) споживачем продукції (робіт, пос­
луг) виступає держава;

— за умовами господарювання неможлива вільна конкурен­
ція товаровиробників чи споживачів;

— переважаючим (понад 50%) є виробництво суспільно не­
обхідної продукції (робіт, послуг), яке за своїми умовами і ха­
рактером потреб, шо ним задовольняються, як правило, не мо­
же бути рентабельним;

— приватизацію майнових комплексів державних підпри­
ємств заборонено законом.

Каіснпе підприємство відповідає за своїми зобов'язаннямилише коштами, що перебувають у його розпорядженні. У разі недостатності зазначених коштів держава в особі органу, до сфери управління якого входить підприємство, несе повну суб-сидіарну відповідальність за зобов'язаннями казенного підпри­ємства.

16. Комунальне унітарне підприємство

Поняття комунального унітарного підприємства

Комунальним унітарним підприємством є підприємство, що утворюється компетентним органом місцевого самоврядування


в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини кому­нальної власності і входить до сфери його управління

Характеристика комунального унітарного підприємства

1. Комунальне унітарне підприємство утворюється компе­
тентним органом місцевого самоврядування і належить до сфе­
ри його управління.

Орган, до сфери управління якого входить комунальне уні­тарне підприємство, є представником власника — відповідної територіальної громади, і виконує його функції у межах, визна­чених законодавством.

2. Комунальне унітарне підприємство утворюється на базі ві­
докремленої частини комунальної власності.

Майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне під­приємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство). Воно не несе відповідальності за зобов'язаннями власника та органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого воно належить.

3. Комунальне унітарне підприємство утворюється в розпо­
рядчому порядку. Створенню комунального підприємства, як і
державного, передує видання компетентним органом відповід­
ного акта.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 11; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты