Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАкціонерне товариство
Читайте также:
  1. Товариство з обмеженою відповшальністю

Поняття акціонерного товариства

Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зо­бов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ри­зик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вар­тості належних їм акцій.

Характеристика акціонерного товариства

1. Акціонерне товариство є різновидом господарського това­
риства. Це означає, що на нього поширюються вишенаведеш
загальні положення про господарські товариства, з урахуванням
специфіки цього виду юридичних осіб.

2. Акціонерним с товариство, що має статутний фонд, поді­
лений на визначену кількість акцій однакової номінальної вар­
тості. Фактично це означає, що статутний фонд акціонерного
товариства поділяється на частки, право власності на які під­
тверджується акціями.

3. Акціонерне товариство несе відповідальність за зо­
бов'язаннями тільки майном товариства. У свою чергу акціоне­
ри несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в
межах вартості належних їм акцій.


ЦК (ч. 2 ст. 152) та Закон «Про господарські товариства» (ч. З ст. 24) передбачають можливість встановлення у статуті ак­ціонерних товариств положення, відповідно до якого акціоне­ри, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства також у межах несплаченої суми. Крім того, за ч. З ст. 153 ЦК особи, що створюють акціонерне товариство, несуть солідарну відповідальність за зобов'язання­ми, що виникли до державної реєстрації товариства. Акціонер­не товариство відповідає за зобов'язаннями учасників, пов'яза­ними з його створенням, лише у разі наступного схвалення їх дій загальними зборами акціонерів.

4. Згідно зі ст. 154 ЦК установчим документом акціонерно­го товариства є статут.

Зважаючи на дозвіл, що міститься у статтях 114, 153 ЦК щодо створення акціонерного товариства як однією, так і кількома фізичними і юридичними особами, законодавство передбачає необхідність укладення між засновниками, якщо їх декілька, договору, що визначає порядок здійсненняними спільної діяльності щодо створення акціонерного товариства, відповідальність перед особами, що підписалися на акції, і третіми особами. Цей договір не є установчим документом то­вариства, а отже, правовстановлювалміого значення не має.Згідно з ч. 4 ст. 153 ЦК акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства. Во­но не може мати єдиним учасником інший суб'єкт підприєм­ницької діяльності, учасником якого є одна особа. Відповід­но, якщо засновником акціонерного товариства є одна особа, єдиним документом, на підставі якого визначаються взаємо­відносини між ним і створеним ним акціонерним товарис­твом, є статут.

5. Законодавство України поділяє акціонерів на засновників
і учасників. Засновниками вважаються особи, які виконують
дії, пов'язані із заснуванням акціонерного товариства. Вони ук­
ладають між собою договір, що визначає порядок здійснення
ними спільної діяльності зі створення акціонерного товариства,
роблять повідомлення про намір створити акціонерне товарис­
тво, здійснюють підписку на акції, проводять установчі збори і
державну реєстрацію акціонерного товариства. Крім того, зако­
нодавство накладає на засновників обов'язок бути держателями
акцій на суму не менш як 25% статутного фонду і строком не
менше двох років.
2* 35
На вілміну від засновників, учасники акціонерного това­риства погоджуються зробити внесок до статутною фонду то­вариства, що створюється, проте не беруть на себе будь-які обов'язки із його створення1. Відповідно до ст. 28 Закону «Про господарські товариства» учасники купують акції при створенні акціонерного товариства на підставі договору з йо­го засновниками, а при додатковому випуску акцій у зв'язку із збільшенням статутного фонду — з товариством або іншим власником.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 5; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты