Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття підприємства
Читайте также:
  1. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та їх використання
  2. Аналіз показників фінансових результатів і фінансового стану підприємства
  3. Аналіз рентабельності підприємства
  4. Бухгалтерський облік грошових коштів на поточних рахунках підприємства.
  5. Види діяльності підприємства та їх характеристика. Загальна кла­сифікація доходів і витрат діяльності підприємства та їх зв'язок з рахунками бухгалтерського балансу.
  6. Головні концепції WWW. Області застосування WWW. Базові поняття WWW.
  7. Діловодство як галузь знань і діяльності: поняття, завдання, складові частини, види
  8. Документ як засіб реалізації функцій управлінської діяльності: поняття, класифікація
  9. Еволюція поняття «дитина» в процесі історичного розвитку людського соціуму
  10. Економіка підприємства

Підприємством є самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задово­лення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому ГК та інши­ми законами.


 


 


 


Характеристика підприємства

І. Піпприємствос самостійним суб'єктом права. Самостій­ність підприємства, як і будь-якого іншого суб'єкта підприєм­ницької діяльності, означає його комерційну свободу.

Згідно зч. 2 ст. 67 ГК підприємства вільні у виборі предме­та договору, визначенні зобов'язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України. Во­ни мають право реалізовувати самостійно всю продукцію, яка не увійшла в державне замовлення або державне завдання, на території України і за її межами, якщо інше не передбачено за­коном. Також підприємства самостійно здійснюють зовнішньо­економічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами (ст. 68 ГК).

2. Підприємство є суб'єктом господарювання, тобто за зміс­том ч. 1 ст. 55 ГК — учасником господарських відносин, який здійснює господарську (підприємницьку) діяльність, реалізую-чи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), має відокремлене майно і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Однією з найважливіших ознак підприємства є самостій­ність відповідальності за своїми зобов'язаннями усім належ­ним йому майном (частини 1, 2 ст. 96 ЦК, ч. 2 ст. 219 ГК). Учасник (засновник) підприємства не відповідає за зобов'язан­нями підприємства, а підприємство невідповідає за зо­бов'язаннями його учасника (засновника), крім випадків, вста­новлених установчими документами (наприклад, щодо това­риств з додатковою відповідальністю, а також повних та ко-мандитних товариств) та законом (наприклад, шодо казенних підприємств — ст. 77 ГК).

3. Підприємство створюється компетентним органом дер­
жавної влади, органом місцевого самоврядування або іншими
суб'єктами. ГК підкреслює, що, зважаючи на існування в Ук­
раїні трьох форм власності — державної, комунальної й при­
ватної, підприємства створюються відповідними органами,
особами, уповноваженими управляти такою власністю. Цим
зумовлена і наступна класифікація підприємств, про що
йдеться далі.4. Метою створення підприємства є задоволення суспільних
та особистих потреб.


У вузькому розумінні метою створеннякожного підприємст­ва є задоволення особистих потребйого засновників та найма­нихними працівників.Це стає можливим у разі досягнений прибутковості в роботі. Проте крім особистих потреб громадян у достатньому рівні заробітної плати, існують і суспільні потре­би (соціальні, з отримання освіти, лікування, у наукових роз­робках у всіх сферах буття, якісній роботі органів влади, в тому числі правоохоронних структур), без задоволення яких не може нормально функціонувати підприємство будь-якої ({юрми влас­ності. Ці потреби задовольняються за рахунок оподаткування прибутку підприємства.

5. Мета, для якої створюється підприємство, досягається
шляхом здійснення ним систематичної господарської діяль­
ності, а саме — виробничої, науково-дослідної, торговельної
та ін.6. Згідно з ч. З ст. 62 ГК підприємство, якщо законом не
встановлено інше, діє на основі статуту. Для окремих видів
підприємств спеціальним законодавством встановлені винят­
ки з цього загального правила (наприклад, за ст. 4 Закону
«Про господарські товариства» (статті 120, 134 ЦК) повне і
командитне товариства, незважаючи на те, шо вони є видами
підприємств, діють на підставі засновницького договору, а не
статуту).

7. Згідно з ч. 7 ст. 67 ГК підприємство є юридичною особою,
має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в уста­
новах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікацій­
ним колом. Відповідно до визначення юридичної особи, шо
міститься у ст. 80 ЦК, нею вважається організація, створена і
зареєстрована у встановленому законом порядку, яка наділяєть­
ся цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позива­
чем та відповідачем у суді.

8. Згідно з ч. 2 ст. 62 ГК підприємства можуть створюватись,
зокрема, для отримання прибутку. Прибуток визначено у ст. З
Закону України від 28 грудня 1994 р. «Про оподаткування при­
бутку підприємств» (в редакції Закону від 22 травня 1997 р.), за
якою прибуток визначається шляхом зменшення суми скориго-
нлііні о валового доходу звітного періоду на суму валових витрат
та суму амортизаційних відрахувань

Класифікація підприємств

Залежно від форм власності, передбачених законом, в Укра­їні можуть діяти підприємства таких видів:


 

 


- приватне підприємство, що діс на основі приватної влас­ності громадян чи суб'скта господарювання (юридичної особи);

— підприємство, що діє на основі колективної власності
(підприємство колективної власності);

— комунальне підприємство, що діс на основі комунальної
власності територіальної громади;

— державне підприємство, що діє на основі державної влас­
ності;

— підприємство, засноване на змішаній формі власності (на
базі об'єднання м;ійна різних форм власності).

12. Приватні підприємства з олним та кількома засновниками

Поняття приватного підприємства

Статгя 113ГК містить загальне визначення приватного під­приємства як з олним, так і з кількома можливими засновни­ками, відповідно до якого приватним підприємством визнаєть­ся підприємство, що діс на основіприватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є та­кож підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єк­та господарювання — юридичної особи.

Характеристика приватного підприємства

1. Приватне підприємство з одним засновником діє на осно­ві приватної власності фізичної або юридичної особи — суб'єк­та господарювання.

Згідно зі ст. 325 ЦК суб'єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи. Вони можуть бути власниками будь-якого майна, за виняткомокремих видів майна, які відпо­відно до закону не можуть їм належати. Фактично у приватнім власності може перебувати будь-яке майно, що не знаходиться у державній або комунальній власності.

Засновником приватного підприємства може бути фізична особа (фізичні особи — при заснуванні приватного підприємства з кількома засновниками) — громадянин України, іноземець або особа без громадянства або одна юридична особа, що має статус суб'єкта господарської діяльності (ст. 55 ГК). Спільного засну­вання приватного підприємства фізичними і юридичними особа­ми, а також кількома юридичними особами, на відміну від гос­подарського товариства, законодавство fie передбачає.


2. Приватне підприємство з одним та кількома засновника­ми діс як на основі праці йогозасновника (засновників),так і звикористанням найманоїпращ. Законодавство не забороняє (і не примушує) засновникам самостійноі.шматися певними видами діяльності, визначеними статутом приватного підпри­ємства. У разі залучення до цієї діяльності інших осіб на умо­вах трудового договору, їх наймання здійснюється на підставах і в порядку, передбаченому законодавством України про працю.

На відміну від господарського товариства, яке може засно­вуватися за участю державної (комунальної) власності, приват­не підприємство здвома та більше засновниками створюється лише на базі приватної власності його засновників. Цс, зокре­ма, зумовлено суб'єктним складом засновників приватного під­приємства, адже фізичні скоби не можуть здійснювати повно­важення шіасника щодо державного та комунального майна.

Інші ознаки приватного підприємства збігаютьсяіз загаль­ними ознаками иідириі мсіил як оріані іліиипо-праноиої форми господарювання.

13. Підприємство, засноване на власності об'єднання громадян

Поняття підприємства, заснованого на власності об'єднання громадян

Згідно з ч. 1 ст. 112 ГК підприємством об'єднання громадян є унітарне підприємство, засноване на власності об'єднання і ром.мин (громадської організації, політичної партії) для здій­снення господарської діяльності з метою виконання їх статут­них завдань.

Характеристика підприємства, заснованого на власності об'єд­нання громадян

1. Підприємство об'єднання громадян є унітарним підпри­
ємством. Це означає, що за змістом ч. 4 ст. 63 ГК воно створю­
ється одним засновником — об'єднанням громадян, який пилі
ляі необхідне для його діяльності майно. Наявність інших спів-
засновників у підприємства об'єднання громадян — громадян,
юридичних осіб — суб'єктів господарської діяльності або інших
об'єднань громадян тощо виключається.

2. Підприємство об'єднання громадян засновується на влас­
ності об'єднання громадян (громадської організації, політичної
партії).


Загальні положення ст. 24 Закону України від 16 червня 1992 р, «Про об'єднаннягромадин» дозволяють зареєстрованим об'єднанням громадян з метою виконання статутних завдань і цілей ЦІЙСІШМТНнеобхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і ор­ганізацій зі статусом юридичної особи, а також засновувати підприємства. Положення ч. З ст. 112 ГК передбачають, що іасіїовником підприємства об'єднання громадян і відповідне об'єднання громадин, що мас статус юридичної особи, а також об'єднання (спілка) громадських організацій у разі, якщо його статутом передбачено право заснуванняпідприємств. Проте політичні партії, створювані ними установи і організації не ма­ють права засновувати підприємства, крім засобів масової ін­формації, підприємств, що здійснюють продаж суспільно-полі­тичної літератури, інших пропагандистсько-агітаційних матері­алів, виробів з власною символікою, проведення виставок, лек­цій, фестивалів та інших суспільно-політичних заходів, а також самим займатись господарською та іншою комерційною діяль­ністю. Фактично виступати засновниками підприємств як пов­ноцінних суб'єктів господарювання, можуть лише громадські організації.

3. Підприємство об'єднання громадян засновується для здій­
снення господарської діяльності.

Засновані підприємства об'єднання громадян мають ста­тус юридичних осіб і здійснюють свою діяльність на праві оперативного управління або господарського відання відпо­відно до цілей і завдань, передбачених їх установчими доку­ментами.

4. Господарська діяльність, заради здійснення якої заснову­
ється підприємство об'єднання громадян,покликана досягти
мети виконання статутних завдань такого об'єднання.

14. І її input меіно. засноване на власності релігійної організації

Поняття підприємства, заснованого на власності релігійної ор­ганізації

Підприємством релігійної організації є унітарне підприємс­тво, засноване на власності релігійної організації для здійснен­ня господарської діяльності з метою виконання її статутних зав­дань. Це визначення фактично відповідає визначенню підпри­ємства, заснованого на власності об'єднання громадян


Характеристика підприємства, заснованого на власності релі­гійної організації

1. Підприємство, засноване на власності релігійної організа­
ції, є унітарним і характеризується наявністю одного засновни­
ка — релігійної організації.

2. Відповідне підприємство засновується на власності релі­
гійної організації.

Згідно зі ст. 17 Закону України від 23 квітня 1991 р. «Про свободу совісті та релігійні організації» релігійні організації ма­ють право використовувати для своїх потреб будівлі і майно, що надаються їм на договірних засадах державними, громадськими організаціями або громадянами. У власності релігійних органі­зацій можуть бути будівлі, предмети культу, об'єкти виробничо­го, соціального і добродійного призначення, транспорт, кошти та інше майно, необхідне для забезпечення їх діяльності, при­дбане або створене ними за рахунок власних коштів, пожертву­ване громадянами, організаціями або передане державою, а та­кож придбане на інших підставах, передбачених законом.

Відповідне майно може використовуватися релігійною орга­нізацією на її розсуд, в тому числі як база для створення під­приємства.

3. Підприємство, засноване на власності релігійної організа­
ції, створюється для здійснення господарської діяльності.

Як і підприємства об'єднань громадян, підприємства, засно­вані на власності релігійних організацій,можуть бути як суб'єк-іами підприємницької діяльності (продавати предмети культу, надавати послуги віруючим тощо), так і нскомершиними госпо­дарськими організаціями (здійснювати благодійну діяльність, розподіляти гуманітарну допомогу тощо).

4. Господарська діяльність, заради здійснення якої заснову-
і іьси підприємство релігійної організації, покликана досягти
мети, передбаченої в статуті такої організації.

Згідно з ч. 4 ст. 112 ГК релігійні організації у порядку, ви­значеному чинним законодавством, мають право для виконан­ня своїх статутних завдань засновувати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогосподарські та інші підприємства, а також добродійні заклади (притулки, ін­тернати, лікарні тощо), які мають права юридичної особи. Ста­тутними завданнями, у свою чергу, є задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру (ст. 7 Закону «Про свободу совісті та релігійні організації»). Зважаючи на це, господарська діяльність заснованого релігійною організації ю


 

 

 

     
   
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   

підприємства повинна стосуватися завдань задоволення релігій­них потреб громадян. Наприклад, видавниче підприємство мо­же випускати культову літературу, рестанраиійно-будівельне — проводити вілнонлювальні роботи щодо ікон тощо.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 4; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты