Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПринципи підприємницької діяльності
Читайте также:
  1. I.Создание принципиальной схемы.
  2. Агробізнес як складова частина підприємництва. Особливості підприємницької діяльності в сільському господарстві.
  3. Адміністративна відповідальність у сфері підприємницької діяльності
  4. Адміністративно-організаційні танормативні умови інноваційного пошуку в соціально-педагогічній діяльності.
  5. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
  6. Адміністративно-територіальний устрій і територіальна основа діяльності органів публічної влади в Україні
  7. Аналіз складових інноваційної діяльності соціального педагога
  8. Антиінноваційні бар'єри у професійній діяльності педагога та шляхи їх подолання
  9. Аоміністративно-правовий захист суб'єктів підприємницької діяльності
  10. Види діяльності підприємства та їх характеристика. Загальна кла­сифікація доходів і витрат діяльності підприємства та їх зв'язок з рахунками бухгалтерського балансу.

Підприємництво здійснюється на основі таких принципів:

1) вільного вибору підприємцем вили* підприємницькоїді­
яльності. Суб'єкт підприємницької діяльності самостійно вирі­
шує, якими видами діяльності йому займатися, з огляду на об­
меження, встановлені чиннимзаконодавством (наприклад ді­
яльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-
медичних, судово-психіатричних експертиз, може здійснювати­
ся
тільки державними підприємствами та організаціями);

2) самостійного формування підприємцем програми діяль­
ності, вибору постачальників і споживачів продукції, шо вироб­
ляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших
видів ресурсів, використання яких не обмежено іаконом,не 1.1
мовлення цінна продукцію та послуги відповідно до закону,

3) вільного найму підприємцем працівників. Цей принцип
обмежується положеннями спеціальної о «аконолаиства про
зайнятість, шо містить положення, якими обмежуються трудові
права іноземнихіромадян та осіб без громадянства — ст. 8 За­
кону України від І березня 1991 р. «Про зайнятістьнаселення»
передбачена необхідність отримання дозволу на працевлашту­
вання у державній службі зайнятості України;

4) комерційного розрахунку та власного комерційного ризи­
ку. За порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахун­
кової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції та ін­
ших правил здійснення господарської діяльності підприємство
та приватний підприємець самостійно несуть відповідальність,
передбачену законодавством України (див. ознаку № 4 підпри­
ємницької діяльності);

5) вільного розпорядження прибутком, шо залишається у
підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів,
передбачених законом. Цей принцип суттєво обмежується шля­
хом встановлення правил щодо цільового використання коштів
суб'єкта підприємницької діяльності — юридичної особи, обме­
жень на проведення операцій у готівкових коштах та ін.;


6) самостійного здійснення підприємцем зовнішньоеконо­мічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на спій розсуд. Цей принцип обмежу­ється, зокрема, положеннями Закону України під 23 вересня 1994 р. «Про порядок здійсненнярозрахунків в іноземній валю­ті», ст. 1 якого встановлені правила щодо обов'язкового зараху-ванняна їх валютні рахунки в уповноважених банках виручки резидентів у іноземнійвалюті у терміни виплатизаборгованос­тей, зазначених в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (випнешвивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується.
Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 4; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты