Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття підприємницького права
Читайте также:
  1. III. Права
  2. V. Права и обязанности Единой комиссии, ее членов
  3. V. Права и обязанности персонала по оперативному управлению и обслуживанию устройств РЗА.
  4. V. Права и обязанности сотрудников службы авиационной безопасности и сотрудников органа внутренних дел на транспорте при проведении досмотров
  5. V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
  6. VII ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ
  7. VII. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
  8. А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, как единобожники, выстаивать молитву и выплачивать закят. Это - правая вера»[368].
  9. Авторские права
  10. В этот период появляется новая систематизация отечественного права – Судебник 1550 г.

ISKN ')(,(,.7OIV75-5

У навчальному посібнику відповідно до положень Цивільного, Господарського кодексів України та ін­ших актів законодавства викладаються основні поло­ження курсу "Підприємницьке право". Текст склада­ється із запитань, які найчастіше виносяться на іспи­ти та заліки з курсу, та стислих відповідей на них.

Книга розрахована на студентів юридичних фа­культетів, практикуючих юристів, адвокатів, нотаріу­сів, викладачів права, науковців, підприємців, а також усіх тих, хто цікавиться проблематикою правового за­безпечення господарської діяльності.

КОЛЕКТИВ АВТОРІВ:

ШколвМй Людмила Вікторівна, канд. юрид. наук, доцент — п. 1—9;

Старцев Олександр Валентинович, канд. юрид. наук, професор — п. 10—105.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Калюжний Ростиаіав Андрійович, доктор юрид. наук, професор;

Зуб Ігор Володимирович, канд. юрид. наук, доцент;

Красіліч Наталія Дмитрівна, канд. юрид. наук, доцент.

ББК 67.304.2

ISBN 966-7613-75-5

© Колектив авторів, 2006

© Видавництво «Істина», 2006


 


Поняття, предмет та метод підприємницького права

Поняття підприємницького права

/ПОприсмницьке право — система загальнообов'язкових норм (правил), шо регулюють відносини у сфері зайняття підприєм­ницькою діяльністю, встановлюються і охороняються держа­вою.

Характеристика підприємницького права

1. Підприємницьке право — система норм (правил). Підпри­
ємницьке право, як і будь-яка інша галузь права, не є сукупніс­
тю норм, що регулюють відносини певного виду. Всі норми, хо­
ча і запозичені з класичних галузей прана за ознакою регулю­
вання відносин у сфері здійснення підприємницької діяльнос­
ті, взаємопов'язані й формують систему із більш-менш чіткою
внутрішньою структурою і внутрішнім поділом. У межах галузі
підприємницького права виділяють правові інститути — сукуп­
ність норм права меншого обсягу, то регулюють споріднені
відносини в межах тієї групи суспільних відносин, які станов­
лять предмет галузі, тобто відносин у сфері провадження під­
приємницької діяльності (інститути договірного права, права
промислової власності, захисту економічної конкуренції, регу­
лювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів пілпріи м
ницької діяльності та ін.). Сукупність інститутів, в свою чергу,
дозволяє виділити в межах галузі підприємницького права За­
гальну та Особливу частини.2. Норми підприємницького нрава мають загальнообов'язко­
вий характер. Загальнообов'язковість означає, що як і в будь-
якій галузі права, норми підприємницького права обов'язкові
для виконання усіма суб'єктами, яким вони адресовані — заз­
вичай до таких належать суб'єкти підприємницької діяльності,
їх засновники та посадові особи. На осіб, які хоч і не є суб'єк­
тами підприємницької діяльності, проте проходять процедуру
створення та державної реєстрації такого суб'єкта, також поши­
рюються норми підприємницького права.

3. Норми підприємницького права регулюють відносини у
сфері зайняття підприємницькою діяльністю. Іншими словами,
всі норми, шо прямо чи опосередковано регулюють такі відно­
сини, становлять підприємницьке право, а відповідні відноси­
ни є його предметом (див. нижче).

4. Норми підприємницького права встановлюються і охоро­
няються державою. Держава уповноважує державні органи на


І"


прийняття тих чи інших рішень у відповідних сферах суспільних відносин, в тому числі у сфері зайняття підприємницькою діяль­ністю.Ці рішення об'єктивуються у вигляді обов'язкових для виконання нормативних актів, охорона яких забезпечується встановленням за їх невиконання юридичної відповідальності.
Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 13; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты