Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаШкали оцінювання ІНДЗ за IIІ змістовий модуль
 

Національна шкала Рейтингова шкала Стобальна шкала Оцінка ECTS
«5» 54,0 − 60,0 90 − 100 А
«4» 49,2 − 53,9 82 – 89,9 В
«4» 45,0 − 49,1 75 – 81,9 С
«3» 40,2 − 44,9 67 – 74,9 D
«3» 36,0 − 40,1 60 – 66,9 Е
«2» 21,0 − 35,9 35 – 59,9 FX
«2» 1,0 − 20,9 1 – 34,9 F

ДОДАТОК 3.3.3.

Зразок оформлення титульного аркуша ІНДЗ за ІІІ змістовий модуль

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра професійної педагогіки і трудової підготовки     Індивідуальне навчально-дослідне завдання з дисципліни «Теорія трудового навчання» за ІІІ змістовий модуль “Загальні засади методики трудового навчання” План-конспект заняття з трудового навчання на тему:   «______________________________________________________».   в ___ класі     Підготував(ла): студент(ка) ______курсу, групи________   (прізвище, ім’я, по батькові студента)   Перевірив:   (посада, ПІБ викладача)     Рівне – 20____

 

ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Активные методы трудовой подготовки школьников: Метод. рекомендации /Н.С. Янцур, В.Н. Ковалев, Я.А. Петров. − Ровно: РИОУП, 1991. − 88 с.

2. Актуальні питання трудового і профільного навчання та професійної підготовки. //Трудова підгот. у закладах освіти. ― 2002. ― №1. ― С.17-18.

3. Актуальные проблемы подготовки учителя общетехнических дисциплин /Под ред. Д.А. Тхоржевского. − К.: Высшая школа, Головное изд-во, 1986. − 174с.

4. Алексеева Т.Н. Эстетическое воспитание на занятиях по технологии // Школа и производство. – 2001.− №5. – С.59.

5. Андреев Г. П., Романов Н. И. К столетию метода проектов // Школьные технологии. – 2005. – №4. – С.28-30.

6. Андріяшин В.І. Нормування праці учнів у шкільних майстернях. ― К.: Рад. школа, 1972. ― 40 с.

7. Анісімова Т. Оцінювання проектної діяльності учнів // Школа. – 2006. – №7. – С.50-53.

8. Атутов П.Р. Политехническое образование школьников: Сближение общеобразовательной и профессиональной школы. ― М.: Педагогика, 1986. ― 176 с.

9. Атутов П.Р., Поляков В. А. Роль трудового обучения в политехническом образовании школьников /Отв. за вып. Ю. П. Аверичев и др. − М.: Просвещение, 1985. − 128 с.

10. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процеса (Методические основы). − М.: Просвещение, 1982.

11. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. ― М.: Просвещение, 1985. ― 208 с.

12. Бабина Н.Ф. Воспитывающая роль оценки на уроках труда // Школа и производство. – 1998. - №3. – С. 39-42.

13. Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2005. – 317 с.

14. Башинська Тетяна. Проектна діяльність – основа взаємодії вчителя та учнів: [Метод проектів] // Дайджест педагогічних ідей та технологій. – «Школа-парк». – 2003. – №3. – С.49-52.

15. Белікова І. Методика контролю і діагностики знань та вмінь учнів. Обслуговуючі види праці. 6 клас. /Інна Белікова, Ніна Шухніна // Трудове навчання. − 2010. − №3 (27), березень. − С. 9-12.

16. Бербец В.В., Дубова Н.В., Коберник О.М. та ін. Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках обслуговуючої праці. ― К.: Умань, Науковий світ, 2005. ― 92 с.

17. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. ― М.: Педагогика, 1989. ― 192 с.

18. Биковська О.В. Трудове виховання школярів в умовах ринкових відносин // Наукові записки: Збірник наукових статей. − К.: НПУ, 1998, Вип. 1. – 156 с. (С. 35-45).

19. Богданова С.І. Трудове навчання (для груп дівчат). 5 клас: Розробки уроків /С.І. Богданова. − Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2007. − 144 с. − (на допомогу вчителю).

20. Богданова С.І. Трудове навчання (для груп дівчат). 6 клас: Розробки уроків /С.І. Богданова. − Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2007. − 176 с. − (на допомогу вчителю).

21. Богданова С.І. Трудове навчання (для груп дівчат). 6 клас: Розробки уроків /С.І. Богданова. − Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. − 176 с. − (майстер клас).

22. Богданова С.І. Трудове навчання (для груп дівчат). 7 клас: Розробки уроків /С.І. Богданова. − Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. − 208 с. − (майстер клас).

23. Богданова С.І. Трудове навчання (для груп дівчат). 9 клас: Розробки уроків /С.І. Богданова. − Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006. − 208 с. − (на допомогу вчителю).

24. Богданова С.І. Трудове навчання. 6 клас: Розробки уроків /С.І. Богданова. − Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2005. − 176 с. − (на допомогу вчителю).

25. Богданова С.І. Трудове навчання. Обслуг. види праці. 9 клас: Підручник для загальноосвіт. навч. закладів /С.І. Богданова. − К.: Літера ЛТД, 2009. − 176 с.

26. Боголюбов В.И. Педагогическая технология: эволюция понятия. // Педагогика. − 1991.− № 9. − С. 123.

27. Боринець Н.І., Токарева І.П. Збірник диктантів з трудового навчання в 5-7 класах. − К., 1992.

28. Боринець Н.І., Токарева І.П. Кросворди з трудового навчання: Методична розробка. − К., 1992.

29. Боровков Ю.А., Легорнев С.В., Черепашенцев Б.А. Технический справочник учителя труда. Пособие для учителя 4-8 классов. − М.: Просвещение, 1980.

30. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словар-справочник по психодиагностике. – СПб.: Узд-во «Питер», 2000. – 528 с.

31. Використання ігрових методів в процесі трудового навчання учнів 8-х класів. Метод. поради /Автори-укладачі: Д.В. Сингаївський, Н.В. Симонович, Т. Березницька. − Рівне: РДГУ, 2008. − 79 с.

32. Використання інтерактивних технологій на уроках обслуговуючої праці у 8-9 класах. Навч.-метод. посібник. /Автори-укладачі: В.Г. шутяк, С.А. Іщук. − Рівне: РДГУ, 2008. − 62 с.

33. Використання інтерактивних технологій на уроках трудового навчання в 6-7 класах при вивченні розділу „Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів із конструкційних матеріалів”. Метод. реком. /Автори-укладачі: Ю.В. Кирильчук, О.В. Омельчук. − Рівне: РДГУ, 2008. − 74 с.

34. Воловиченко А.І. Наукова організація праці учнів у міжшкільних комбінатах. − К.: Рад. школа, 1982. − 160 с.

35. Волошин В.Г., Гедвило А.И., Лысак И.И., Тхоржевский Д.А. Карточки по техническому труду для 4 класса. − К.: Радянська школа, 1978. (те ж для 5, 6, 7 класів).

36. Выбор методов обучения в средней школе /Под ред. Ю. А. Бабанского. − М.: Просвещение, 1981.

37. Герасименко О.А., Янцур М.С. Творчий проект з трудового навчання для учнів 7-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів // Майстер: Інформаційно-методичний вісник для вчителів трудового навчання. − Рівне: УОРМВК, 2008. − №3. − С. 28-56.

38. Гильбух Ю.З., Верещак Е.П. Психология трудового воспитания школьников. ― К.: Рад. школа, 1987. ― 255 с.

39. Гільбух Ю.З. Темперамент і пізнавальні здібності школяра: діагностика, педагогіка. – К.: НДІПсУ, 1992. – 212 с.

40. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – Либідь, 1997. – 376 с.

41. Гриняєва Н. Нестандартний урок як один із шляхів удосконалення навчального заняття /Наталія Гриняєва // Трудове навчання. − 2010. − №5 (29), травень. − С. 3-4.

42. Гуревич К. М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы / К. М Гуревич. – М.: Наука, 1970.

43. Гуревич Р.С. Кроссворды по трудовому обучению //Школа и производство. − 1989. − №9. − С. 75-77.

44. Гуревич Р. Чи потрібен комп’ютер на уроках трудового навчання. //Трудова підготовка в закладах освіти. ― 2001. ― №2. ― С. 6-10.

45. Гусєв В., Даннік Л. Перспективи радикального вдосконалення системи трудового навчання учнів. // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2008. – № 5-6. – С. 5-9.

46. Гусєва Л.І. Усі уроки трудового навчання (дівчата). 8 клас /Л.І. Гусєва: навч.-метод. посіб. − Х.: Вид. група «Основа», 2008. − 159 с.: іл., табл. − (серія «12-річна школа»).

47. Данилова Н.Н. Психофизиология: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 373 с.

48. Данькова І. Трудове навчання як засіб формування естетичного смаку // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2004. − №2. – С.11-13.

49. Деловые педагогические игры для школьников. Методические рекомендации. − Л., 1988.

50. Дендеренко О.О. Проблемне навчання як освітня технологія /О.О. Дендеренко, В.Д. Шарко //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. − 2003. − №2. ― С. 13-14, 35.

51. Денисенко Л.І. Азбука домашнього господарювання: Навч. посіб. з трудового навч. для учнів 5-9-х кл. загальноосвіт. шк., ліцеїв, гімназій /Л.І. Денисенко. − К.: А.С.К., 2002. − 232 с.: іл.

52. Денисенко Л.І. Трудове навчання. Обслуговуючі види праці: Підруч. для 6 кл. загально освіт. навч. закладів /Л.І. Денисенко, О.П. Гнеденко, Н.А. Калініченко, А.І. Романчик, М.П. Туров. ― К.: Педагогічна думка, 2006. ― 176 с., іл.

53. Денисенко Л.І., Романчик О.М., Гнеденко О.П., Калініченко Н.А., Романчик А.І., Туров М.П. Трудове навчання. Обслуговуючі види праці: Підручник для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. ― К.: Педагогічна думка, 2005. ― 176 с.

54. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Освітня галузь „Технологія” // Управління школою. − 2004. − №4, лютий. − С. 26-28.

55. Державні стандарти базової і повної середньої освіти /Освітня галузь „Технологія” //Трудова підготовка в закладах освіти. ― 2004. ― №3. ― С.1-6.

56. Дидактика современной школы. Пособие для учителя /Б.С. Кобзар, Г.Е. Куммарина, Ю.А. Кусный и др. Под ред. В.А. Онищука. − К.: Радянська школа, 1987.

57. Дідух В. Політехнічна освіта в процесі трудового навчання. //Трудова підготовка в закладах освіти. ― 1997. ― №4. ― С. 17-20.

58. Дідух В. Становления трудового навчання на теренах України в дореволюційний період. // Трудова підготовка в закладах освіти. − 2004. − №3. − С 43-48.

59. Дорофієва І. Методика роботи малими групами на уроках з технології приготування страв //Трудова підготовка в закладах освіти. ― 2006. ― №4. ― С. 16-18.

60. Душков Б.А. Индустриально-педагогическая психология (труд, организация, управление). ― М.: Просвещение, 1981. ― 208 с.

61. Жуков О.С., Железняк П.Г., Лифшиц А. Л. Методика разработки и оформления деловых игр: Метод. разработка. − Л.: ИПК РР и ССП, 1977.

62. Занятия по техническому труду в школьных мастерских 4-8 классов / Под ред. А.Г. Дубова. − М.: Просвещение, 1971.

63. Занятия по техническому труду, 5 класс: Обработка древесины, метала, электротехнические работы, ремонтне работы в быту: Пособие для учителя труда /Под ред. Д.А. Тхоржевского. − 2-е изд., перераб. и доп. − М.: Просвещение, 1989. − 176 с. (те ж 6, 7 класи. − 1990. − 208 с.).

64. Занятия по техническому труду: Пособие для учителя туда 4 класса /Под ред. Д.А. Тхоржевского. − М.: Просвещение, 1985. − 128 с. (те ж для 5-6 кл. − 1985. − 224 с.).

65. Занятия по труду в 4-8 классах. Метод. разработки /Под ред. Д.А.Тхоржевского. − М.: Просвещение, 1985.

66. Зинченко В. П. Применение ЭВМ в профессиональной ориентации: учеб. пособие по спецкурсу / В. П. Зинченко, В. Д. Симоненко, Н. С. Янцур. – Брянск, БГПИ, 1992. – 116 с.

67. Иващенко Ф.И. Труд и развитие личности школьника: книга для учителя – М.: Просвещение, 1987. – 94 с.

68. Иванова Е. М. Основы психологического изучения профессиональной деятельности / Е. М. Иванова. – М.: МГУ, 1987. – 207 с.

69. Иванова Е.М. Психотехнология изучения человека в трудовой деятельности. Учеб.-метод. пособие для студентов фак-в психологи / Е. М. Иванова. – М.: МГУ, 1992. – 94 с.

70. Ильина Т.Д. Программированное обучение: Курс лекцій. − М.: Просвещение, 1984. − 496 с.

71. Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні: Навч.-метод. посіб. /За заг. ред.. О.М. Коберника, Г.В. Терещука. − Умань: СПД Жовтий, 2008. − 212 с.

72. Казакевич В.М., Поляков В.А., Ставровский А.Е. Основы методики трудового обучения. /Под ред. В.А. Полякова. ― М.: Просвещение, 1983. ― 192 с.

73. Кальней В.А. и др. Основы методики трудового и профессионального обучения. /Под ред. В.А. Полякова. ― М.: Просвещение, 1987. ― 191 с.

74. Карачев А.Н. Электротехнические работы на уроках трудового обучения в 4-8 классах. − М.: Просвещение, 1976.

75. Карачев А.Н. Электротехнические работы на уроках трудового обучения в 4-8 классах. Дидактические материалы: Пособие для учителя. − М.: НИИ школ МП РСФСР, 1977.

76. Карпов Г.В., Романин В.А. Технические средства обучения: Учебное пособие для студентов пед. училищ и институтов. − М.: Просвещение, 1991.

77. Катханов К.Н. Педагогические основы производительного труда. ― М.: Высшая школа, 1987. ― 359 с.

78. Качнев В.И. Дидактичесикий материал и методические рекомендации для уроков труда в 4-8 классах. − М.: Просвещение, 1971.

79. Кларин М.В. Педагогическая технология. − М.:Педагогика, 1989. − 243с.

80. Клімов Г. І. Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи: практикум / Г. І. Клімов, І. О. Седляр, М. С. Янцур // Наук. ред. М.С. Янцур. – К.: МПУ ДЦЗ, МОУ РДПІ, 1995. – 180 с.

81. Клименко В.В. Механізми психомоторики людини. – К.: 1997. – 197 с.

82. Климук Л.В. Трудове навчання: Обслуг. види праці: Підруч. для 5 кл. загальноосвітн. навч. закладів /Л.В. Климук, Б.М. Терещук, В.І. Туташинський. ― К.: Арка, 2005. ― 192 с., іл.

83. Книга вчителя трудового навчання (обслуговуючі види праці): Довідково-методичне видання /Упоряд. Н.Б. Лосина, Б.М. Терещук. ― Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. ― 608 с.

84. Книга вчителя трудового навчання: Довідково-методичне видання /Упоряд. С.М. Дятленко. ― Вид. 2-ге, доп. ― Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. ― 464 с.

85. Коберник О. Дидактичні основи уроку трудового навчання //Трудова підготовка в закладах освіти. ― 2003. ― №2. ― С. 3-7.

86. Коберник О. Проектування на уроках трудового навчання //Трудова підготовка в закладах освіти. ― 2001. ― №4. ― С. 12-14.

87. Коберник О. Розробка творчих проектів на уроках технічної праці //Трудова підготовка в закладах освіти. ― 2003. ― №1. ― С. 41-45.

88. Коберник О. Урок трудового навчання в умовах проектно-технологічної системи //Трудова підготовка в закладах освіти. − 2006. − №1. − С. 2-5.

89. Коберник О.М., Бербец В.В., Сидоренко В.К., Ящук С.М. Методика навчання учнів 5-9-х класів проектуванню в процесі вивчення технології обробки деревини і металу. Навчально-методичний посібник. /За ред. О.М. Коберника, В.К. Сидоренка. ― Умань: УДПУ, 2004. ― 114 с.

90. Коваленко В.И., Куленёнок В.В. Объекты труда: 5 класс: Обработка древесины и металла. Электротехнические работы: Пособие для учителя. ― М.: Просвещение, 1990. ― 176 с.

91. Коваленко В.И., Куленёнок В.В. Объекты труда: 6 класс: Обработка древесины и металла. Электротехнические работы: Пособие для учителя. ― М.: Просвещение, 1991. ― 160 с.

92. Козін В.О. Автоматика в керуванні обладнанням шкільних майстерень. − К.: Рад. школа, 1988. − 96 с.

93. Кокун О.М. Психофізіологія. Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 184 с.

94. Коломинский Я.Л. Человек: психология. – М.: Просвещение, 1986.

95. Кон И.Н. Психология ранней юности: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 255 с.

96. Комплект журналів “Школа и производство” за останні 15 років.

97. Конопкин О.А. Психологические механизмы регуляции деятельности. – М.: Наука, 1980.

98. Концепція профільного навчання в старшій школі. Затверджено рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 25.09.2003р. № 10/13. // Книга вчителя трудового навчання: Довідково-методичне видання / Упоряд. С.М.Дятленко. – Вид.2-ге, допов. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – С. 57-71.

99. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Радянська школа, 1989. – 608 с.

100. Корольский В.В., Симоненко В.Д. Общественно полезный, производительный труд учащихся. ― М.: Просвещение, 1990. ― 175 с.

101. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студентів ВНЗ. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 400 с.

102. Кравченко Т. Методика використання елементів проектно-технологічної діяльності під час вивчення технології приготування страв у 5 класі //Трудова підготовка в закладах освіти. ― 2006. ― №1. ― С. 10-12.

103. Кравченко Т. Методика проектного навчання на уроках обслуговуючої праці в 5-му класі /Т. Кравченко, О. Коберник. ― К.: Шк. світ, 2006. ― 200 с.

104. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної освіти //Директор школи. – 2000. – №39-40.

105. Крючков А.Ф. Общественно полезный, производительный труд. ― М.: Просвещение, 1984. ― 192 с.

106. Кудря О. Використання методу проектів під час вивчення української народної кухні //Трудова підготовка в закладах освіти. ― 2006. ― №2. ― С. 10-14.

107. Кульневич С.В. Современный урок. – Ростов- н/Д: «Учитель», 2005.

108. Куценко Т. Метод проектів у навчальній діяльності школярів (на прикладі вивчення технології швейних виробів) //Трудова підготовка в закладах освіти. ― 2006. ― №4. ― С. 25-29.

109. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. − М.: Педагогика, 1990.

110. Лернер П. Проектування як основний вид пізнавальної діяльності школярів. //Сучасні шкільні технології. Частина 2. − К., 2004. − С.39-52

111. Ликов В. Ідея раннього залучення дітей до продуктивної праці в народопедагогічній спадщині В.О. Сухомлинського //Рідна школа. − 2007 − №4. − С 62-64.

112. Лисак П.І. Саморобні пристрої для обробки деревини в шкільних майстернях. ― К.: Радянська школа, 1979.

113. Лобашев В.Д. Дидактический анализ проблемно-задачного обучения / В.Д. Лобашев //Педагогические технологии. − 2005. − №4. − С. 3-23.

114. Лобашев В.Д. Характеристики проблемно-задачного обучения / В.Д. Лобашев //Школьные технологии. − 2004. − №4. − С. 163-176.

115. Мадзігон В.М. Продуктивна педагогіка: Політехнічні основи поєднання навчання з продуктивною працею: Монографія. ― К.: „Вересень”, 2004. ― 324 с.

116. Мадзігон В.М. Трудове навчання: 6 кл.: Підручник для загальноосв. навчальних закладів /В.М. Мадзігон, Г.А. Кондратюк, Г.Є. Левченко та ін. ― К.: Ірпінь: ВТФ Перун, 2006. ― 192 с.: іл.

117. Максимова В.Н. Межпредметные связи в учебно-воспитательном процессе современной школы. − М.: Просвещение, 1987.

118. Малафіїк І.В. Дидактика: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2009. – 398 с.

119. Мамус Г.М., Севастьянова О.С. Завдання з обслуговуючої праці. 5 клас. ― Тернопіль: Астон, 2004. ― 240 с., іл.

120. Мамус Г.М., Севастьянова О.С. Завдання з обслуговуючої праці. 6 клас. ― Тернопіль: Астон, 2004. ― 76 с., іл.

121. Марютина Т.М., Ермолова О.Ю. Введение в психофизиологию. – 4-е изд. – М.: Флинта, 2004. – 400 с.

122. Межшкольные учебно-производственные мастерские. Кн. для учителя /Под ред. А.Я. Совы. − М.: Просвещение, 1987. − 144 с.

123. Методика виконання навчальних проектів на заняттях обслуговуючої праці. Метод. рекомендації … /М.С. Янцур, Н.В. Іваненко. − Рівне: РДГУ, 2008. − 121 с.

124. Методика використання активних методів навчання на заняттях з обслуговуючої праці у 7 класі. Метод. рекомендації … /М.С. Янцур, Т.Г. Сьомак. − Рівне: РДГУ, 2008. − 88 с.

125. Методика трудового навчання: проектно-технологічний підхід. Навч. посібник /За заг. ред. О.М. Коберника, В.К. Сидоренка. − Умань: СПД Жовтий, 2008. − 216 с.

126. Методика трудового обучения с практикумом. Уч. пос. для студентов пед. ин-тов /Под ред. Д.А. Тхоржевского. − М.: Просвещение, 1986.

127. Методика формирования трудовых умений и навыков учащихся 5-7 классов. Пособие для учителя /Под ред. В.И. Качнева. ― К.: Рад. школа, 1989. ― 144 с.

128. Мигур П.Х., Рихвк Э.В. Обработка металла в школьных мастерских: Кн. для учителя. ― М.: Просвещение, 1991. ― 175 с.

129. Немченко Ю. Проект як форма підсумкової атестації // Школа. – 2006. – №7. – С.59-61.

130. Нетрадиційні уроки трудового навчання в 7 класі. Метод. рекомендації для вчителів трудового навчання загальноосвітніх навчальних закладів /Автори-укладачі: М.С. Янцур, Н.В. Симонович, В.О. Ковальчук (Поліщук). − Рівне: РДГУ, 2009. − 57 с.

131. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навч. посібник. − К.: Просвіта, 2000. − 368 с.

132. Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. /МОНУ. Науково-методичний центр вищої освіти. ― За останні 5 років.

133. Новожилов Э.Д. Научно-педагогические основы оборудования школьных мастерских. ― М.: Просвещение, 1986. ― 144 с.

134. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие /Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров. − М.: Академія, 2000. − 272 с.

135. Ногальський О. Розвиток творчих здібностей учнів засобами ділової гри //Трудова підготовка в закладах освіти. ― 2006. ― №4. ― С. 41-45.

136. Носаченко И.М. Игровые методы обучения в экономике: Учеб.-метод. пособие. − К.: МАУП, 1995. 80 с.

137. Ольхов О.Г. Опросник психофизиогогического состояния робочих горячих цехов металлургической промышленности // Психологический журнал. – 1990. – № 5. – С. 42 -49.

138. О трудовом воспитании: Хрестоматия. / Сост. Д.Е. Аксенов – М.: Просвещение. 1982. − 336 с.

139. Онищук В.А. Урок в современной школе. − М.: Просвещение, 1981.

140. Організація трудового навчання та виховання учнів 5-7 класів /В.М. Мадзігон та ін. ― К.: НДІ АПНУ, 1992. ― 189 с.

141. Організація трудової підготовки учнів загальноосвітніх шкіл. Метод. рекомендації / Укладач О.М. Лудченко. ― Радивилів, 1994. ― 80 с.

142. Оржеховська В.М., Хілько Т.В., Кириленко С.В. Посібник з самовиховання. − К., 1996. (с.185-189).

143. Освітні технології: Навч.-метод. посібник /О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко та ін. − К.: А.С.К., 2001. − 256 с.

144. Охотина Л.Т. Психологические основы урока. В помощь учителю. ― М.: Просвещение, 1977.

145. Павх Степанія. Обслуговуюча праця. 7 клас. Розробки занять. ― Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. ― 224 с.

146. Падалко А.Е. Задачи и упражнения по развитию творческой фантазии учащихся: (IV-V кл.): Кн. для учителя. − М.: Просвещение, 1985. − 128 с.

147. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / С.А.Смирнов, И.Б.Котова, Е.Н.Шиянов, и др. − 5-е изд, стер. – М.:Издательский центр "Академия", 2004. – 210 с.

148. Пенза С. Конкурс „Технічні ерудити” //Трудова підготовка в закладах освіти. ― 2006. ― №2. ― С. 9-10.

149. Перов В.А. Лабораторно-практические работы по техническому труду: Пособие для учителя. ― М.: Просвещение, 1983.

150. Пилипчук О. Ф. Основи вибору професії: посібник для психологів-профконсультантів служби зайнятості, вчителів, слухачів та студентів педагогічних навчальних закладів /О.Ф. Пилипчук, М.П. Тименко, М. С.Янцур. – Рівне: РОЦПОН, РДПІ, ІП АПН України, 1994. – 220 с.

151. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. – М.:МГПУ, 1997. – 152 с.

152. Платонов К.К. Психология: учеб пособие / К.К.Платонов, Г.Г.Голубев. – М.: Высшая школа, 1977. – 247 с.

153. Поликанин С.И. Объекты общественно полезного, производительного труда учащу.: Пособие для учителя. ― М.: Просвещение, 1987. ― 160 с.

154. Поляков В.А. Политехнический принцип в трудовом обучении школьников. ― М.: Просвещение, 1977. ― 80 с.

155. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Навч.-метод. посібник. /За заг. ред. О.І. Пометун. ― К.: „Вид-во А.С.”, 2004. ― 192 с.

156. Попович О. Трудова підготовка в XXІ столітті, реалії та перспективи // Трудова підготовка в закладах освіти. − 2008. − С. 7-9.

157. Практикум в учебных мастерских /Под ред. Д.А. Тхоржевского. − 2-е изд. − М.: Высшая школа, 1980.

158. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологи / В.Д.Балин, В.К.Гайда, В.К.Гербачевский и др. // Под общей оред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. – СПб.: Узд-во «Питер», 2000. – 560 с.: ил.

159. Прогрессивная зарубежная педагогическая мысль о трудовом воспитании и профессиональной подготовке /Сост. К.К. Салимова, Г.Б. Корнетов. ― М.: Высшая школа, 1988. ― 447 с.

160. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання: теорія і методика. Монографія. /За заг. ред. О.М. Коберника. ― К.: Науковий світ, 2003. ― 172 с.

161. Прокопенко І.Ф., Євдокімов B.I. Педагогічна технологія: Посібник. –Харків: Основа, 1995. – 105 с

162. Професії зв’язку та транспорту. Путівник /Автори-укладачі М.С. Янцур, Г.І.Клімов, О.Г. Смірнова. − Рівне, РОЦПО, 1995. − 40 с.

163. Професії легкої та харчової промисловості. Путівник /Автори-укладачі М.С.Янцур, О.Г.Смірнова. − Рівне, РОЦПО, 1996. − 39 с.

164. Психофизиология: Ученик для вузов / Под ред.. Ю.И.Александрова. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 464 с.

165. Пузир Є. Моральне виховання на уроках трудового навчання // Освіта. – 2004. – №50 (24 лист. – 1 лис.) с.10-11.

166. Пшеничний М. Особливості організаційних форм трудового навчання старшокласників у вітчизняній школі другої половини ХХ ст. // Рідна школа – 2007. − №7-8. − С. 64-67.

167. Реалізація політехнічного принципу на заняттях з обслуговуючої в 5-7 класах. Метод. реком. /Автори-укладачі: М.С. Янцур, Л.А. Дякович. ― Рівне: РДГУ, 2006. ― 73 с.

168. Репіленко Л.Л. Обслуговуюча праця. 8 клас: Розробки уроків /Л.Л. Репіленко, М.М. Цепенюк. − Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. − 192 с.

169. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Изд-во «Питер», 1999. – 720 с.: ил.

170. Саксанганский Т. Д. Школьнику об организации производства. − М.: Просвещение, 1988.

171. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

172. Семенихин В.П. Изготовление инструментов в школьных мастерских: Пособие для учителя (из опыта работы). − 3-е изд. − М.: Просвещение, 1987. − 208 с.

173. Серга С.А. Збірник запитань, задач і вправ з трудового навчання. − К.: Рад. школа, 1977. − 93 с.

174. Сидоренко В.К. Наглядные пособия и технические средства в обучении черчению. Пособие для учителя. − К.: Освіта, 1991. − 192 с.

175. Сидоренко В. Проектно-технологічний підхід як основа оновлення змісту трудового навчання школярів //Трудова підготовка в закладах освіти. ― 2004. ― №4. ― С. 2-4.

176. Сидоренко В. Реалії та перспективи трудового навчання школярів // Директор школи, ліцею, гімназії. − 2004. − №1. − С. 30-32.

177. Сидоренко В. Трудове навчання школярів у ХХІ столітті: бути чи не бути? // Трудова підготовка в закл. освіти. − 2009. − №12. − С. 3-6.

178. Сидоренко В., Калігаєва О. Політехнічна освіта: сучасне бачення проблеми //Трудова підготовка в закл. освіти. − 2005. − №6. − С. 4-8.

179. Симоненко В.Д. Творческие проекты учащихся V-IX кл. общеобразова-тельной школы. − Брянск: ТМЦ „Технология”, 1996. − 132 с.

180. Симоненко В.Д., Ретивых М.В., Матяш Н.В. Технологическое образование школьников. Теоретико-методологические аспекты /Под ред. В.Д. Симоненко. − Брянск: Изд-во БГПУ, ТМЦ „Технология”, 1999. − 230 с.

181. Синівська В., Гуменюк В. Інтерактивний урок на тему: „Робота з документами (оформлення документів з особового складу)” //Трудова підготовка в закладах освіти. ― 2006. ― №6. ― С. 22-24.

182. Сілохін Ю., Лодягіна Л. Трудове навчання: деякі проблеми та шляхи їх вирішення. // Трудова підготовка в закладах освіти. − 2008. − №4. − С. 43-45.

183. Соловей М.І., Спіцин Є.С., Кудіна В.В. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2008. – 377с.

184. Справочник по обработке древесины /Составители В.В. Рига, И.Н.Гушулей. − К.: Рад. школа, 1984.

185. Справочник по трудовому обучению: Обработка древесины и металла, электротехнические и ремонтные работы: Пособие для учащихся 5-7 классов /Под ред. И.А. Карабанова. − М.: Просвещение, 1991. − 239 с.

186. Стрельчук В.В., Юхимчук В.О. Технічні засоби навчання. Метод. посібник. − Рівне, РДПІ, 1996. − 58 с.

187. Сучасні шкільні технології //Завуч. Бібліотека. Ч. 2. ― К.: Ред. загальнопедагогічних газет, 2004. ― 128 с.

188. Теория и практика применения наочных пособий и технических средств обучения в профессиональной школе /Под ред. А.А. Кыверялга, С.Я. Батышева. − М.: Высшая школа, 1990.

189. Терещук А., Вдовиченко А. Навчання учнів основних етапів проектно-технологічної діяльності //Трудова підготовка в закладах освіти. ― 2004. ― №4. ― С. 10-13.

190. Терещук А., Мелентьєв О. Методи проектування //Сільська школа України. ― 2005. ― №29-30. ― С. 38-42.

191. Терещук Б.М. Трудове навчання (для хлопчиків). 5 клас: Навчально-методичний посібник /Б.М. Терещук, В.І. Туташинський. − Х.: Вид.-во «Ранок», 2009. − 160 с.− (майстер клас).

192. Терещук Б.М. Трудове навчання. Техн. види праці. Підруч. для 5кл. загальноосвіт. навч. закладів / Б.М.Терещук, В.І.Туташинський. − К.: “Видавництво “Арка”, 2005. − 208 с.: іл..

193. Терещук Б.М. Трудове навчання. Техн. види праці. Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Б.М.Терещук, В.І.Туташинський, В.К. Загорний. − К.: Генеза, 2008.− 272 с.: іл.

194. Терещук Б.М. Трудове навчання. Технічні види праці. 6 клас: Навчально-методичний посібник /Б.М. Терещук, В.І. Туташинський. − Х.: Веста: Вид.-во «Ранок», 2009.− 144 с.− (майстер клас).

195. Терещук Б.М. Трудове навчання. Технічні види праці. 6 клас: Терещук Б.М. Трудове навчання. Технічні види праці. 7 клас: Навчально-методичний посібник /Б.М. Терещук. − Х.: Веста: Вид.-во «Ранок», 2008. − 208 с. − (майстер клас).

196. Терещук Б.М. Трудове навчання. Технічні види праці: Підручник для 5 кл. загальноосвітніх навч. закладів /Б.М.Терещук, В.І. Туташинський ― К.: Арка, 2005. ― 208 с.: іл.

197. Терещук Г.В. Дифференцированные задания по техническому труду для учащихся V-VII кл. Метод. пособие. ― М.: НИИ ТППО АПН СССР, 1991.― 94 с.

198. Терещук Г.В. Загальні дидактичні основи індивідуального підходу до учнів //Трудова підготовка в закл. освіти. ― 1997. ― №4. ― С. 28-33.

199. Терещук Г.В., Туронов Ю.В. Пізнавальні завдання з трудового навчання. 5 клас. Ч.І. Обробка деревини; обробка металу. ― Тернопіль: ТДПУ, 1999. ― 96 с.

200. Терещук Г.В., Туронов Ю.В. Пізнавальні завдання з трудового навчання. 5 кл. Ч. ІІ. Елементи графічної грамоти і машинознавства. Електротехнічні роботи. ― Тернопіль: ТДПУ, 2000. ― 118 с.

201. Технический труд. Программированные задания для 4-8 классов. Метод. рекомендации /Сост. В.В. Понятышин и др. − Тернополь, ТГПИ, 1984. − 98с.

202. Технический труд: Учебное пособие для 4-6 классов средней школы /Под ред. А.А. Деркачева. − Минск: Народная асвета, 1984. − 223 с.

203. Трайнев В.А. Деловые игры в учебном процессе: Методология разработки и практика проведения. ― М.: Дашков и Ко, 2002. ― 360 с.

204. Трудова підготовка в закладах освіти. Науково-методичний журнал. Комплект журналів за останні 10 років.

205. Трудове навчання: 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. ― К., Ірпінь: Перун, 2005. ― 256 с.

206. Трудове навчання в школі: Науково-методичний журнал (За останні 3 роки).

207. Трудове навчання. Технічні види праці: підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів /В.М. Мадзігон [та ін.]. − К.: Педагогічні думка, 2009. − 176 с. іл.

208. Трудове навчання: 6 кл. Техн. види праці. Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. /В.М. Мадзігон [та ін.]. − К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2006. − 192с.: іл.

209. Трудове навчання: Газета для вчителів обслуговуючих та технічних видів праці, викладачів та майстрів виробничого навчання МНВК (За останні 3 роки).

210. Трудове навчання: Навч. посібник для 7 кл. серед. шк. /В.М. Мадзігон [та ін.].− [2-ге вид., перероб.]. − К.: Освіта, 1996. − 207 с.

211. Трудове навчання: Навчальний посібник для 4 класу серед. школи /В.М.Мадзігон, Г.Є.Левченко, А.І.Воловиченко та ін. − К.: Рад. школа, 1990.

212. Трудове навчання: Навчальний посібник для 6 класу серед. школи /В.М.Мадзігон, Г.Є.Левченко, А.І.Воловиченко та ін. − К.: Рад. школа, 1990.

213. Трудове навчання: Навчальний посібник для 7 класу серед. школи /В.М.Мадзігон, Г.Е.Левченко, А.І.Воловиченко та ін. − К.: Рад. школа, 1991.

214. Трудове навчання: Обслуг. види праці: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів /Л.І. Денисенко [та ін.]. − К.: Педагогічна думка, 2006. − 176 с.: іл.

215. Тхоржевский Д.А. Практикум по курсу “Методика трудового обучения”: Учеб. пособ. для учащ. педучилищ. − М.: Просвещение, 1980. − 112 с.

216. Тхоржевский Д.О. Методика викладання загальнотехнічних дисциплін і трудового навчання. − К.: Вища школа, 1980.

217.Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін: Навч. посібник. − 3-тє вид., перероб. і допов. − К.: Вища школа, 1992. − 334 с.

218. Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання. Ч. І. Теорія трудового навчання. – 4-е вид., перероб. і доп. − К.: РННЦ „ДІНІТ”, 2000. − 248 с.

219. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання. Ч. ІІ. Загальні засади методики трудового навчання. – 4-е вид., перероб. і доп. − К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2000. – 186 с.

220.Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання. Ч. ІІІ. Методика технічної праці у 5-9-х класах. – 4-е вид., перероб. і доп. − К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. – 219 с.

221. Тхоржевський Д.О., Гетта В.Г. Проблемне навчання на уроках праці. ― К.: Вища школа, 1980.

222. Уроки технического труда в 4 классе / Под ред. Д.А. Тхоржевского. ― К.: Рад. школа, 1981. (То же в 5, 6, 7 классах, 1977, 1978, 1979).

223.Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. Вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 560 с.

224. Формирование у будущих учителей трудового обучения педагогических умений / В.П. Зинченко, Н.С. Янцур. ― Ровно, РДПИ, 1992.

225. Харламенко И. Ф. Как активизировать учение школьников. − Минск: Народная асвета, 1975.

226. Чебышева В.В. Психология трудового обучения. ― М.: Высшая школа, 1983. ― 239 с.

227. Чумак Н.Г., Матрохин М.И. Занятия по трудовому обучению в 5 классе: Пособие для учителя. − К.: Рад. школа, 1989. − 142 с.

228. Шемчук С. Дидактичні ігри на уроках трудового навчання. Обслуговуючі види праці /Світлана Шемчук //Трудове навчання. − 2010. − №3 (27), березень. − С. 3-8.

229. Экспериментальные программы по трудовому обучению учащихся VII-VIII классов в учебно-производственных комбинатах /Г.В.Терещук, Н.С.Янцур. − М.: НИИ ТОПО АПН СССР, 1983. − 96 с.

230. Эрганов Н.Е. Методика профессионального обучения: учеб. пособ. Для студ. высш. учеб. завед. /Н.Е. Эрганова. − М.: Академия, 2007. − 160 с.

231. Яблонко В.Я. Педагогика производственного обучения: Учебное пособие. − К.: МЗУУП, 1994. − 64 с.

232. Якиманская И.С. Разработка технологии личностно ориентированного обучения // Вопросы психологии. - 1995. - №2.

233. Якубин Н.Ф. Учебные задания по труду для программированного обучения: 5 класс: Из опыта работы. ― М.: Просвещение, 1991. ― 128 с.

234. Якубин Н.Ф. Учебные задания по труду для программированного обучения: 6 класс: Из опыта работы. ― М.: Просвещение, 1992. ― 174 с.

235. Янцур М.С. Класифікація, аналіз і опис професій з практикумом: Навчально-монографічний посібник. − Рівне: РДГУ, 2006. − 250 с.

236. Янцур М. С. Основи професiографiї: практикум / М. С. Янцур. - К.: МПУ ДЦЗ, МОУ РДПI, 1996. – 224 с.

237. Янцур М.С. Організація трудового навчання учнів VIII-IX класів на навчально-виробничій базі: Монографія. ― Рівне: РДГУ, 2005. ― 104 с.

238. Янцур М.С. Перспективи реформування трудової підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць: Наук. записки РДГУ. Випуск 33. ― Рівне, РДГУ, 2006. ― С. 4-9.

239. Янцур М. С. Практикум з профорієнтаційної психодіагностики: навч. посіб. для студентів психолого-педагогічних спеціальностей / М. С. Янцур. – [2-е вид. доп] – Рівне: РДГУ, 2001. – 168с.

240. Янцур М.С. Практикум з теорії і методики трудового й професійного навчання: Навчальний посібник для студентів, вчителів та майстрів трудового і виробничого навчання. − Рівне: РДГУ, 2000. – 161 с., з іл.

241. Янцур М.С. Професійна орієнтація учнів основної школи у процесі трудового навчання //Трудова підготовка в закладах освіти. − 2002. − №3. − С. 17-22.

242. Янцур М.С. Теорія трудового навчання: навчальний посібник: курс лекцій. Для студентів напряму підготовки «Технологічна освіта». – Рівне: РДГУ, 2010. – 386 с.

243. Яровой И.Н. и др. Задачи и задания для олимпиад по техническому труду. − К.: Рад. школа, 1980. − 134 с.

244. Яровой И.Н., Малюта Н.Т., Рыбенцев В.Н. Сборник задач по техническому труду. ― М.: Просвещение, 1976.

245. Ярошенко О.Г. Проблеми групової навчальної діяльності школярів: дидактико-методичний аспект. – К.: Станіца, 1999. – 245 с.

246. Ящук С. Виконання основних етапів проектування на уроках трудового навчання //Трудова підгот. в закладах освіти. ― 2003. ― №2. ― С. 13-16.

247. Ящук С. Проектно-технологічна діяльність учнів 5-9-х класів на уроках труд. навчання //Сільська школа України. ― 2005. ― №29-30. ― С. 34-37.

 

 


ЗМІСТ

  Вступ………………………………………………………………
Розділ І. Змістовий модуль „Основи психофізіології трудового навчання”.…………………………………………………...
1.1. Лабораторні роботи: ……………………………………………...
  № 1.1.1. Вивчення психофізіологічного стану учня в процесі трудового і професійного навчання. …………………………….
  № 1.1.2. Дослідження психофізіологічних якостей учнів за допомогою апаратурних методик. ……………………………….
  № 1.1.3. Дослідження психофізіологічних особливостей учнів за допомогою ПЕОМ стосовно до трудового навчання. ……….
  № 1.1.4. Вивчення особливостей пам’яті та окоміру учнів у трудовому навчанні. ………………………………………………
  № 1.1.5. Вивчення спеціальних та творчих здібностей учнів. …
1.2. Індивідуальне навчально-дослідне завдання за І змістовий модуль „Основи психофізіології трудової підготовки школярів”.………………………………………………………..
Розділ ІІ. Змістовий модуль „Основи теорії трудової підготовки”.
2.1. Практичні (семінарські) заняття: ………………………………...
  № 2.1.1. Історія і методологія трудового навчання. ……………
  № 2.1.2. Загальноосвітня і трудова підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів . ………………………..
  № 2.1.3. Системи трудового навчання та їх використання в сучасних умовах. ………………………………………………….
2.2. Лабораторні роботи: ……………………………………………...
  № 2.2.1. Вивчення та аналіз програми трудового навчання для 5-9-х класів. ………………………………………………….
  №.2.2.2. Вивчення та аналіз підручників та посібників з трудового навчання для 5-9-х класів. ………………………….
  № 2.2.3. Вивчення та аналіз науково-методичної і періодичної літератури з трудового навчання ………………………………...
  № 2.2.4. Аналіз основних функцій і вмінь вчителя трудового навчання. …………………………………………………………..
  № 2.2.5. Структура різних типів уроків трудового навчання. …
  № 2.2.6. Визначення навчально-виховних, розвивальних і профорієнтаційних цілей уроків трудового навчання. …………
2.3. Індивідуальне навчально-дослідне завдання за ІІ змістовий модуль „Основи трудової підготовки”.……………………….
Розділ ІІІ. Змістовий модуль „Загальні засади трудового навчання”.………………………………………………..
3.1. Практичні (семінарські) заняття: ………………………………...
  № 3.1.1. Сучасні організаційні форми трудового навчання…….
  № 3.1.2. Використання проблемних методів у процесі трудового навчання. ………………………………………………
  № 3.1.3. Проектно-технологічний підхід у трудовому навчанні.
  № 3.1.4. Активні та інтерактивні технології в трудовому навчанні. …………………………………………………………...
3.2. Лабораторні роботи: ……………………………………………...
  № 3.2.1. Підбір оптимальних методів до занять трудового навчання. …………………………………………………………..
  № 3.2.2. Підбір і розробка наочності до занять з трудового навчання. …………………………………………………………..
  № 3.2.3. Розробка засобів програмованого тестового контролю знань і вмінь учнів з трудового навчання. ………………………
  № 3.2.4. Політехнічний і дидактичний аналіз та підбір об’єктів праці для учнів 5-9-х класів. ………………………….
  № 3.2.5. Планування занять з трудового навчання в 5-9-х класах. ………………………………………………………….. . .
  № 3.2.6. Аналіз занять з трудового навчання на основі опорних схем. ……………………………………………………..
  № 3.2.7. Планування та облік роботи шкільних навчальних майстерень. ……………………………………………………….
  № 3.2.8. Визначення техніко-технологічних можливостей навчальних майстерень з трудового навчання. …………………
3.3. Індивідуальне навчально-дослідне завдання за ІІІ змістовий модуль „Загальні зсади методики трудового навчання”. …..
  Використана і рекомендована література. ………………………

 


 

 

Навчальне видання

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 27; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты