Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 9.Аналіз фінансових результатів і рентабельності
Читайте также:
  1. Аналіз показників фінансових результатів і фінансового стану підприємства
  2. Аналіз результатів експерименту
  3. Аналіз рентабельності
  4. Аналіз рентабельності підприємства
  5. Вивчення результатів дітей як метод наукового дослідження
  6. Визначити роль та місце фінансових посередників як суб’єктів ринку фінансових послуг.
  7. Визначити сутність трансформаційних послуг фінансових посередників
  8. Впровадження результатів наукових досліджень у практику дошкільної освіти
  9. Дати визначення фінансового ринку та ринку фінансових послуг
  10. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України та її функції.

Тест 1. – 4.

Тест 2. – 3.

Тест 3. – 1.

Тест 4. – 1.

Тест 5. – 2.

Тема 10. Аналіз фінансового стану підприємств (банків)

Тест 1. – 4.

Тест 2. – 4.

Тест 3. – 4.

Тест 4. – 3.

Тест 5. – 1.

Тест 6. – 2.

Тест 7. – 3.

Тест 8. – 4.

Тест 9. – 4.

Тест 10. – 3.

Тест 11. – 2.

Тест 12 – 4.


Перелік навчально-методичної літератури
Основна:
1. Господарський кодекс України.
2. Закони України:
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – XIV.
Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР.
Податковий кодекс України від02 грудня 2010 року,№2755-VI// Відомості Верховної Ради України.2011 №15-16,17.
3.Баканов М.И.,Шеремет А.Д. Теория экономического анализа.-Москва:экономика,1995г.
4. Білик М.Д., Павловські О.В., Притуляк М.Н., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз:
Навчальний посібник-2-ге вид., без змін – К.:КНЕУ,2007.-592с.
5. Бутинец Ф.Ф., Герасимович А.М. Аналіз діяльності комерційного банку. Житомир
ПП «Рута», 2001 р.
6. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика:
Підручник (За ред.проф. А.Г. Загороднього. – Вид.2-ге перероб і доп. – Львів:
«Магнолія 2006»,2008. – 440с.
7. Ковальчук Т.Г., Коваль М.М. Ліквідність комерційних банків, Київ «Знання», 1996
8. Костирко Р.О. Фінансовий аналіз: Навч.посібник. – Х.:Фактор,2007. – 784с.
9. Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности, Киев, 1999
10.Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Петряєва З.Ф. Курс економічного аналізу: Підручник для
студентів вищих навчальних закладів/За ред. І.Ф. Прокопенка. – Харків; Легас,2004.-384с
11.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности. – Минск,Экоперспектива,1998г.
12. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник-
3-тє вид.,випр. ідоп. – К.:Знання,2007. – 668с. – (Вища освіта ХХІ століття).
13. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник.4-те видання, стереотипне.-
Львів: «Новий світ - 2000»,2008.-344ст.
14. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Практикум. Навчальний посібник. – Львів;
«Новий світ - 2000»,2006-280с.
15. Череп А.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – К.: Кондор,2005. – 160с.
16. Черниш С.С. Економічний аналіз:Навч.посіб.–К:Центр учбової літератури, 2010-312с.
Додаткова:
1. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені Постановою КМУ від 26.04.1996 р. № 473.
2. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені Наказом Держкомітету промислової політики України від 02.02.2001 р. № 47
3. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торгівельний діяльності (Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України від 22 травня 2002 р. № 145).
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353.
7. Бандурка О.М., Фінансова діяльність підприємства: Підручник/ Бандурка О.М.,
Коробов М.Я.,Орлов П.І., Петрова К.Я.-2-ге вид.,перероб і доп.-К.:Либідь,2002.-384с.
8. Білик М.Д.,Павловська О. В.,Притуляк Н.М.,Невмержицька Н.Ю.,Фінансовий аналіз:
Навч.посіб.-2-ге вид.,без змін.-К.:КНЕУ,2007.-592с.
9.Бойчик І.М. Економіка підприємства:-Навчальний посібник.-Вид 2-ге,
доповн.і переробл.-К.:Атіка2006. – 528с.
10. Крайник О.П. Фінансовий менеджмент:Навчальний посібник. – Львів:ЛРІДУНАДУ,
Інтелект-Захід,2005.-256с.
11. Кузьменко Л.В. Кузьмін В.В.,Шаповалові В.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний
посібник.-Херсон:Олді-плюс,2003.-256с.
12. Турило А.М.,Кравчук Ю.В.,Турило А.А. Управління витратами підприємства:
Навч.посібник. –К:Центр навчальної літератури,2006.-120с.
13. Фінанси підприємств:Підручник /Керівник авт.кол і наук.ред. проф.. Подєрьогін А.М.
-3-тє вид. переробл. та доп.-К.:КНЕУ,2000
14.Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч.посіб.-Київ:ЦУЛ,2002.-656с.

 
Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 10; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты