Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 9.Аналіз фінансових результатів і рентабельності
Тест 1. – 4.

Тест 2. – 3.

Тест 3. – 1.

Тест 4. – 1.

Тест 5. – 2.

Тема 10. Аналіз фінансового стану підприємств (банків)

Тест 1. – 4.

Тест 2. – 4.

Тест 3. – 4.

Тест 4. – 3.

Тест 5. – 1.

Тест 6. – 2.

Тест 7. – 3.

Тест 8. – 4.

Тест 9. – 4.

Тест 10. – 3.

Тест 11. – 2.

Тест 12 – 4.


Перелік навчально-методичної літератури
Основна:
1. Господарський кодекс України.
2. Закони України:
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – XIV.
Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР.
Податковий кодекс України від02 грудня 2010 року,№2755-VI// Відомості Верховної Ради України.2011 №15-16,17.
3.Баканов М.И.,Шеремет А.Д. Теория экономического анализа.-Москва:экономика,1995г.
4. Білик М.Д., Павловські О.В., Притуляк М.Н., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз:
Навчальний посібник-2-ге вид., без змін – К.:КНЕУ,2007.-592с.
5. Бутинец Ф.Ф., Герасимович А.М. Аналіз діяльності комерційного банку. Житомир
ПП «Рута», 2001 р.
6. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика:
Підручник (За ред.проф. А.Г. Загороднього. – Вид.2-ге перероб і доп. – Львів:
«Магнолія 2006»,2008. – 440с.
7. Ковальчук Т.Г., Коваль М.М. Ліквідність комерційних банків, Київ «Знання», 1996
8. Костирко Р.О. Фінансовий аналіз: Навч.посібник. – Х.:Фактор,2007. – 784с.
9. Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности, Киев, 1999
10.Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Петряєва З.Ф. Курс економічного аналізу: Підручник для
студентів вищих навчальних закладів/За ред. І.Ф. Прокопенка. – Харків; Легас,2004.-384с
11.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности. – Минск,Экоперспектива,1998г.
12. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник-
3-тє вид.,випр. ідоп. – К.:Знання,2007. – 668с. – (Вища освіта ХХІ століття).
13. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник.4-те видання, стереотипне.-
Львів: «Новий світ - 2000»,2008.-344ст.
14. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Практикум. Навчальний посібник. – Львів;
«Новий світ - 2000»,2006-280с.
15. Череп А.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – К.: Кондор,2005. – 160с.
16. Черниш С.С. Економічний аналіз:Навч.посіб.–К:Центр учбової літератури, 2010-312с.
Додаткова:
1. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені Постановою КМУ від 26.04.1996 р. № 473.
2. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені Наказом Держкомітету промислової політики України від 02.02.2001 р. № 47
3. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торгівельний діяльності (Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України від 22 травня 2002 р. № 145).
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353.
7. Бандурка О.М., Фінансова діяльність підприємства: Підручник/ Бандурка О.М.,
Коробов М.Я.,Орлов П.І., Петрова К.Я.-2-ге вид.,перероб і доп.-К.:Либідь,2002.-384с.
8. Білик М.Д.,Павловська О. В.,Притуляк Н.М.,Невмержицька Н.Ю.,Фінансовий аналіз:
Навч.посіб.-2-ге вид.,без змін.-К.:КНЕУ,2007.-592с.
9.Бойчик І.М. Економіка підприємства:-Навчальний посібник.-Вид 2-ге,
доповн.і переробл.-К.:Атіка2006. – 528с.
10. Крайник О.П. Фінансовий менеджмент:Навчальний посібник. – Львів:ЛРІДУНАДУ,
Інтелект-Захід,2005.-256с.
11. Кузьменко Л.В. Кузьмін В.В.,Шаповалові В.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний
посібник.-Херсон:Олді-плюс,2003.-256с.
12. Турило А.М.,Кравчук Ю.В.,Турило А.А. Управління витратами підприємства:
Навч.посібник. –К:Центр навчальної літератури,2006.-120с.
13. Фінанси підприємств:Підручник /Керівник авт.кол і наук.ред. проф.. Подєрьогін А.М.
-3-тє вид. переробл. та доп.-К.:КНЕУ,2000
14.Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч.посіб.-Київ:ЦУЛ,2002.-656с.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 54; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты