Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


НА 6-М ЧАСЕ. Кандиловжигатель же сотворив обычный поклон предстоятелю, отходит и ударяет в било шесть крат
Кандиловжигатель же сотворив обычный поклон предстоятелю, отходит и ударяет в било шесть крат. И по исполнении молитвы, Прииди́те поклони́мся: трижды. И метания три. И стихословим шестый час. И по конце, Сла́ва, и ны́не, Аллилу́иа, трижды. и метания три. И стихословим кафисму, и по коемждо антифоне, Аллилу́иа трижды: и метания 3. По стихословии же тропарь, глас 2: И́же в шесты́й день же и час: Стих 1: Внуши́ Бо́же моли́тву мою́, и не пре́зри моле́ния моего́. Стих 2: Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Творяще и поклоны 3, яко предписася. Сла́ва, и ны́не, Я́ко не и́мамы дерзнове́ния: и метания три.

Таже поем тропарь пророчества, глас 5:

Го́споди Го́споди, / Его́же вся ужаса́ются и трепе́щут от ли́ца си́лы Твоея́, / Тебе́ припа́даем, Безсме́ртне, Тебе́ мо́лимся, Святы́й: / спаси́ ду́ши на́ша, моли́твами святы́х Твои́х.

Сла́ва, и ны́не: и повторяем тойжде.

Прокимен, глас 4, псалом 1: Весть Госпо́дь путь пра́ведных, / и путь нечести́вых поги́бнет. Стих: Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых, и на пути́ гре́шных не ста.

Пророчества Исаиина чтение.
[Глава 1, ст. 1 – 20.]

Виде́ние, е́же ви́де Иса́ия сын Амо́сов, е́же ви́де на Иуде́ю, и на Иерусали́м, в ца́рство Ози́и и Иофа́ма, и Аха́за и Езеки́и, и́же ца́рствоваша во Иуде́и. Слы́ши не́бо, и внуши́ земле́, я́ко Госпо́дь возглаго́ла: сы́ны роди́х и возвы́сих, ти́и же отверго́шася Мене́. Позна́ вол стяжа́вшаго и, и осе́л я́сли господи́на своего́. Изра́иль же Мене́ не позна́, и лю́дие Мои́ не разуме́ша. Увы́ язы́к гре́шный, лю́дие испо́лнени грехо́в, се́мя лука́вое сы́нове беззако́ннии, оста́висте Го́спода, и разгне́васте Свята́го Изра́илева: отврати́стеся вспять. Что еще́ уязвля́етеся, прилага́юще беззако́ние? Вся́кая глава́ в боле́знь, и вся́кое се́рдце в печа́ль. От ног да́же до главы́ несть в нем це́лости: ни струп, ни я́зва, ни ра́на паля́щаяся: несть пла́стыря приложи́ти, ниже́ еле́я, ниже́ обяза́ния. Земля́ ва́ша пуста́, гра́ди ва́ши огне́м пожже́ни, страну́ ва́шу пред ва́ми чужди́и пояда́ют, и опусте́ низвраще́нна от люде́й чужди́х. Оста́вится дщерь Сио́ня, я́ко ку́ща в виногра́де, и я́ко ово́щное храни́лище в вертогра́де, я́ко град вою́емый: а́ще не бы Госпо́дь Савао́ф оста́вил нам се́мене, я́ко Содо́ма у́бо бы́ли бы́хом, и я́ко Гомо́рру уподо́билися бы́хом. Услы́шите сло́во Госпо́дне, кня́зи Содо́мстии: внемли́те зако́ну Бо́жию, лю́дие Гомо́ррстии. Что ми мно́жество жертв ва́ших? – глаго́лет Госпо́дь. Испо́лнен есмь всесожже́ний о́вних и ту́ка а́гнцов, и кро́ве юнцо́в и козло́в не хощу́. Ниже́ приходи́те яви́тися Ми: кто бо изыска́ сия́ из рук ва́ших? Ходи́ти по двору́ Моему́ не приложите́. И а́ще принесе́те Ми семида́л, всу́е: кади́ло, ме́рзость Ми есть. Новоме́сячий ва́ших, и суббо́т, и дне вели́каго не потерплю́: поста́, и пра́здности, и новоме́сячий ва́ших, и пра́здников ва́ших ненави́дит душа́ Моя́: бы́сте ми в сы́тость, ктому́ не стерплю́ грехо́в ва́ших. Егда́ простре́те ру́ки [ва́ша] ко Мне, отвращу́ о́чи Мои́ от вас: и а́ще умно́жите моле́ние, не услышу вас: ру́ки бо ва́ша испо́лнены кро́ве. Измы́йтеся, [и] чи́сти бу́дите, отыми́те лука́вства от душ ва́ших пред очи́ма Мои́ма, преста́ните от лука́вств ва́ших. Научи́теся добро́ твори́ти, взыщи́те суда́, изба́вите оби́димаго, суди́те си́ру, и оправди́те вдови́цу. И прииди́те, и истя́жимся, глаго́лет Госпо́дь. И а́ще бу́дут греси́ ва́ши я́ко багря́ное, я́ко снег убелю; а́ще же бу́дут я́ко червле́ное, я́ко во́лну убелю́. И а́ще хо́щете, и послу́шаете Мене́, блага́я земли́ сне́сте. А́ще же не хо́щете, ниже́ послу́шаете Мене́, меч вы поя́ст: уста́ бо Госпо́дня глаго́лаша сия́.

Прокимен, глас 7, псалом 2: Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом, / и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом. Стих: Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным?

И бывает чтение в Лествичнике. Таже тропарь: Ско́ро да предваря́т ны: Трисвятое. И метания 3. По О́тче наш: иерей, возглас: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И тропари на глас 2: Спасе́ние соде́лал еси́: Сла́ва: Пречи́стому о́бразу Твоему́: И ны́не: Милосе́рдия су́щи: В среду же и пяток глаголем Крестобогородичен: Препросла́влена еси́ Богоро́дице Де́во: Го́споди поми́луй, 40. И́же на вся́кое вре́мя: Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не: Честне́йшую херуви́м: И́менем Госпо́дним благослови́ о́тче. Иерей: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны: И творим поклоны, якоже обычай. И по исполнении поклонов начинает предстоятель конечное Трисвятое, и метания три. По О́тче наш: Го́споди поми́луй, 12. Таже иерей: Сла́ва Тебе́ Христе́ Бо́же, упование на́ше, сла́ва Тебе́. И бывает отпуст.

Сей образ и чин должен быти во всю святую Четыредесятницу, на 3-м и на 6-м часе. А идеже расхода не бывает, по молитве: Бо́же и Го́споди сил: абие глаголем: Прииди́те поклони́мся: трижды, и 9-й час. А идеже бывает расход, о часе 9-м биет кандиловжигатель девятищи, и собираемся в церковь. И благословившу иерею, начинаем Трисвятое, и метания три. По О́тче наш: Возглашает священник: Я́ко твое́ есть Ца́рство: И по амине, Го́споди поми́луй, 12. Прииди́те поклони́мся: трижды, и метания три, и поем час девятый трипсалмный. В конец же третияго псалма, на Аллилу́иа, метания три. И начинаем стихословие кафисмы: На всякий же антифон метания три. По исполнении же стихословия тропарь, глас 8: И́же в девя́тый час: Стих 1: Да прибли́жится моли́тва моя́ пред Тя Го́споди: Стих 2: Да вни́дет проше́ние мое́: И творяще поклоны в сих. Сла́ва, и ны́не: И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы: метания три. И бывает чтение паки в Лествичнике. И по чтении глаголем стих: Не преда́ждь нас до конца́: Трисвятое, и метания три. Пресвята́я Тро́ице: О́тче наш: И возглашает священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И по амине глаголем тропари, глас 8: Ви́дя разбо́йник Нача́льника жи́зни: Сла́ва: Посреде́ двою́ разбо́йнику: И ны́не: А́гнца и Па́стыря, и Спа́са ми́ра: Го́споди поми́луй, 40. И́же на вся́кое вре́мя: Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не: Честне́йшую херуви́м: И́менем Госпо́дним благослови́ о́тче. Священник: Бо́же уще́дри ны: И творим поклоны великия три, глаголюще в себе и предъявленную молитву преподобнаго Ефрема: прочих же 12 не творим. И глаголем молитву: Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш: И абие начинает лик, емуже прилучится начинати, на глас 8: Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас Го́споди: И поем блаженны со сладкопением и велегласно и косно, в тойже глас: Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. Помяни́ нас Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. И прочия стихи. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Помяни́ нас Го́споди: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. Помяни́ нас, Го́споди: Таже сошедшеся оба лика, и поем вышшим гласом откровенными главами: Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. Поклон един. Помяни́ нас, Влады́ко, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. Поклон един. Помяни́ нас, Святы́й, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. Поклон един. И глаголем: Лик небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Стих: Приступи́те к Нему́ и просвети́теся: И паки: Лик небе́сный: Сла́ва: Лик святы́х а́нгел и арха́нгел: И ны́не: Ве́рую во Еди́наго Бо́га: Осла́би, оста́ви: О́тче наш: Таже кондак дне и храма. Аще ли храм Христов глаголем прежде храма, таже дне и святаго рядоваго, егоже есть день, иже имать. Сла́ва: Со святы́ми упоко́й Христе́: И ны́не, храма Богородицы, или: Предста́тельство христиа́н непосты́дное: Го́споди поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́не: Честне́йшую херуви́м: И́менем Госпо́дним благослови́ о́тче. И глаголет священник: Бо́же уще́дри ны: И творим изображенныя поклоны 16 с молитвою святаго Ефрема, якоже предписася. Параекклисиарх же поклон сотворив настоятелю, и благословение взем, идет и звонит. Таже начинает предстоятель: Прииди́те поклони́мся: трижды, и метания 3. И чтец глаголет псалом: Благослови́ душе́ моя́ Го́спода: тихим и кротким гласом. Иерей же глаголет обычныя молитвы вечерния пред святыми враты. По псалме, Сла́ва, и ны́не, Аллилу́иа, трижды, и поклоны 3. И ектения великая. И стихословим кафисму: Ко Го́споду внегда́ скорбе́ти ми: и по коемждо антифоне, Сла́ва, и ны́не, Аллилу́иа, трижды. и метания три.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 59; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты