Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


В ПОНЕДЕЛЬНИК ПЕРВЫЯ СЕДМИЦЫ, ВЕЧЕР
На Го́споди воззва́х, стихиры, поставим стихов 6.

Творение господина Иосифа. Глас 2.
Подобен: Вся прейду́:

Вся́кий грех соде́ях, всех преидо́х блудо́м, / а́ще восхощу́ пока́ятися, не и́мам слез то́ки! / А́ще ле́ностно и ны́не поживу́, му́це пови́нен есмь. / Но даждь ми исправле́ние, / еди́не благи́й Бо́же, и поми́луй мя.

Подобен: Ту́чи ми пода́ждь, Христе́, слез, в поста́ кра́сный день, / я́ко да воспла́чу, и отмы́ю скве́рну я́же от сласте́й, / и явлю́ся Тебе́ очище́н, / егда́ Судие́ с Небеси́ и́маши приити́, Го́споди, / суди́ти челове́ком, / я́ко Судия́, и Пра́ведный еди́н.

Другий, глас 5. Господина Феодора Студита.
Подобен: Преподо́бне о́тче:

Прииди́те усе́рдно, / тве́рдое ору́жие поста́ иму́ще я́ко щит, / вся́кую кознь пре́лести вра́жия отврати́м, ве́рнии. / Не опали́мся сладостьми́ страсте́й, / ни огня́ искуше́ний убои́мся, / и́миже Христо́с Человеколю́бец / почестьми́ терпе́ния венча́ет нас. / Те́мже со дерзнове́нием моля́щеся, / припа́даем зову́ще, / прося́ще ми́ра, и душа́м на́шим ве́лия ми́лости.

И в Минеи, 3. Сла́ва, и ны́не, Богородичен. Све́те ти́хий:

Таже прокимен, псалом 3, глас 6: Госпо́дне есть спасе́ние, / и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. Стих: Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми?

Бытия чтение.
[Глава 1, ст. 1 – 13.]

В нача́ле сотвори́ Бог не́бо и зе́млю. Земля́ же бе неви́дима и неустро́ена, и тьма верху́ бе́здны, и Дух Бо́жий ноша́шеся верху́ воды́. И рече́ Бог: да бу́дет свет. И бысть свет. И ви́де Бог свет, я́ко добро́, и разлучи́ Бог между́ све́том и между́ тьмо́ю. И нарече́ Бог свет день, а тму нарече́ нощь. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день еди́н. И рече́ Бог: да бу́дет твердь посреде́ воды́, и да бу́дет разлуча́ющи посреде́ воды́, и воды́. И бысть та́ко. И сотвори́ Бог твердь, и разлучи́ Бог между́ водо́ю, я́же бе под тве́рдию, и между́ водо́ю, я́же бе над тве́рдию. И нарече́ Бог твердь, не́бо. И ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть вече́р, и бысть у́тро, день вторы́й. И рече́ Бог: да собере́тся вода́, я́же под небесе́м, в собра́ние еди́но, и да яви́тся су́ша. И бысть та́ко. И собра́ся вода́, я́же под небесе́м в собра́ния своя́, и яви́ся су́ша. И нарече́ Бог су́шу, зе́млю, и собра́ния вод нарече́ моря́. И ви́де Бог, я́ко добро́. И рече́ Бог: да прорасти́т земля́ бы́лие травно́е, се́ющее се́мя по ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое творя́щее плод, ему́же се́мя его́ в нем, по ро́ду на земли́, и бысть та́ко. И изнесе́ земля́ бы́лие травно́е, се́ющее се́мя по ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое творя́щее плод, ему́же се́мя его́ в нем, по ро́ду на земли́. И ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день тре́тий.

Прокимен 2, псалом 4, глас 5: Госпо́дь услы́шит мя, / внегда́ воззва́ти ми к Нему́. Стих: Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́.

Притчей чтение.
[Глава 1, ст. 1 – 20.]

При́тчи Соломо́на сы́на Дави́дова, и́же ца́рствова во Изра́или. Позна́ти прему́дрость и наказа́ние, и уразуме́ти словеса́ му́дрости. Прия́ти же изви́тия слове́с и разреше́ния гада́ний, уразуме́ти же пра́вду и́стинную и суд исправля́ти. Да даст незло́бивым кова́рство, отроча́ти же ю́ну чу́вство же и смысл. Сих бо послу́шав, му́дрый прему́дрее бу́дет, а разу́мный строи́тельство стя́жет. Уразуме́ет же при́тчу, и те́мное сло́во, рече́ния же прему́дрых, и гада́ния. Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день, ра́зум же благ всем творя́щим его́: благоче́стие же в Бо́га нача́ло чу́вства, прему́дрость же и наказа́ние нечести́вии уничижа́т. Слы́ши, сы́не, наказа́ние отца́ твоего́, и не отри́ни заве́тов ма́тере твоея́. Вене́ц бо благода́тей прии́меши на твое́м версе́, и гри́вну зла́ту о твое́й вы́и. Сы́не, да не прельстя́т тебе́ му́жи нечести́вии, ниже́ да восхо́щеши, А́ще помо́лят тя, глаго́люще: иди́ с на́ми, приобщи́ся кро́ве, скры́ем же в зе́млю му́жа пра́ведна непра́ведно. Пожре́м же его́ я́коже ад жи́ва, и во́змем па́мять его́ от земли́. Стяжа́ние его́ многоце́нное прии́мем, испо́лним же до́мы на́ша коры́стей. Жре́бий же твой положи́ с на́ми: о́бще же влага́лище стя́жем вси, и меше́ц еди́н да бу́дет всем нам. Не иди́ в путь с ни́ми: уклони́ же но́гу твою́ от стезь их: Но́зе бо их на зло теку́т, и ско́ри суть излия́ти кровь. Не без пра́вды бо простира́ются мре́жи перна́тым. Ти́и бо уби́йству приобща́ющеся, сокро́вищствуют себе́ зла́я: разруше́ние же муже́й законопресту́пных зло. Си́и путие́ суть всех творя́щих беззако́нная: нече́стием бо свою́ ду́шу отъе́млют. Прему́дрость во исхо́дех пое́тся, в сто́гнах же дерзнове́ние во́дит.

Сподо́би Го́споди в ве́чер:

И метания 3. Иерей: Испо́лним вече́рнюю моли́тву:

По возгласе поем оба лика вкупе:

На стиховне самогласен дне, глас 3:

Пости́мся посто́м прия́тным, благоуго́дным Го́сподеви: / и́стинный пост есть, злых отчужде́ние, / воздержа́ние язы́ка, я́рости отложе́ние, / похоте́й отлуче́ние, оглаго́лания, лжи и клятвопреступле́ния. / Сих оскуде́ние, / пост и́стинный есть, и благоприя́тный.

Стих: К Тебе́ возведо́х о́чи мои́, живу́щему на небеси́. Се я́ко о́чи раб в руку́ госпо́дий свои́х, я́ко о́чи рабы́ни в руку́ госпожи́ своея́, та́ко о́чи на́ши ко Го́споду Бо́гу на́шему, / до́ндеже уще́дрит ны.

И повторяем тойже.

Стих: Поми́луй нас Го́споди, поми́луй нас, я́ко по мно́гу испо́лнихомся уничиже́ния: наипа́че напо́лнися душа́ на́ша поноше́ния гобзу́ющих, / и уничиже́ния го́рдых.

Таже мученичен: Ве́лия му́ченик Твои́х, Христе́, си́ла: / во гробе́х бо лежа́т, и ду́хи прогоня́ют, / и упраздни́ша вра́жию власть, / ве́рою Тро́ическою подви́гшеся о благоче́стии.

Слава, и ныне, Богородичен: Богоро́дице, предста́тельство всех моля́щихся, / Тобо́ю дерза́ем, Тобо́ю хва́лимся, / в Тебе́ все упова́ние на́ше есть: / моли́ Ро́ждшагося из Тебе́ / о непотре́бных рабе́х Твои́х.

Таже творит канонарх обычный поклон в лики, такожде и оба лика. Ны́не отпуща́еши: Трисвятое: И метания 3. Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И по амине: Богоро́дице Де́во ра́дуйся: Поклон един. Сла́ва: Крести́телю Христо́в: Поклон един. И ны́не: Моли́те за ны: Поклон един. Таже, Под Твое́ благоутро́бие: без поклона. Го́споди поми́луй, 40: кротким гласом. Сла́ва, и ны́не: Честне́йшую херуви́м: И́менем Госпо́дним благослови́ о́тче. Священник: Сый благослове́н Христо́с Бог наш: Небе́сный Царю́: И глаголем молитву тайно преподобнаго Ефрема: Го́споди, и Влады́ко живота́ моего́: И творим 3 великия поклоны, и малых 12. И паки предписанную молитву, и поклон един. Трисвятое. Го́споди поми́луй, 12. И молитва: Всесвята́я Тро́ице, единосу́щная держа́во: Таже, Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́нно от ны́не и до века. Трижды. И метания 3. Сла́ва, и ны́не: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя: Посем, Досто́йно есть: и поклон. Посем другий лик: Слава, и ныне: Го́споди поми́луй, трижды. Благослови́. И отпуст по обычаю. Егда же поставляем трапезу, глаголем и псалом 144: Вознесу́ Тя Бо́же мой: И бывает отпуст. Исходяще же в паперть, поем якоже обычай стихиру храма святаго. Глаголются же и от священника обычныя молитвы, и поминает усопшия.

И бывает совершенный отпуст.

Сие последование бывает светильничнаго, во всей святей Четыредесятнице, не сущей преждеосвященней: не прияхом бо творити преждеосвященную, даже до среды, за еже поститися по преданию всему братству, могущии же да пребудут постящеся до пятка. Святыя же горы устав в первый убо день отнюд не повелевает ясти.

Во вторник же, в среду, и в четверток ясти подобает по единой литре хлеба, и воду, и ино ничтоже, разве соли требуя с хлебом.

Подобает ведати: Яко в лавре преподобнаго отца нашего Саввы, не поем Повечерий в церкви, но в келлиях поем кийждо: тако бо прияхом.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 57; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты