Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Читайте также:
  1. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
  2. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
  3. Змістовий модуль 2. Основи макроекономіки та світового господарства.
  4. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
  5. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4
  6. Змістовий модуль № 2
  7. МОДУЛЬ 1 1 страница
  8. МОДУЛЬ 1 2 страница
  9. МОДУЛЬ 1 3 страница

Основи макроекономіки та світового господарства.

Тема 7. Національна економіка. Основні макроекономічні показники. (3 год.)

 

Практичне заняття (Семінар) ( 2 год.)

1. Валовий продукт і методи його виміру.

2. Чистий національний продукт і національній доход.

3. Показники національного добробуту.

 

Завдання для самостійної роботи ( 1 год.)

1. Співставте: Показникичистого економічного добробуту окремих країн на Ваш вибір.

2. Визначте поняття: національна економіка, національне рахівництво, ВВП, ВНП, ЧНП, НД, додана вартість, потенційний ВВП, дефлятор ВВП, реальний ВВП, номінальний ВВП, національне багатство, національний добробут.

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке національна економіка?

2. Хто обґрунтував необхідність кількісного аналізу в економічній теорії?

3. Що таке додана вартість?

4. Формалізуйте розрахунок вартості ВВП за методом витрат і за методом доходів.

5. Яке місце посідає Україна в рейтингу Давоського економічного форуму.

Рекомендована література: [1-7, 9, 18, 20].

 

Тема 8. Макроекономічна рівновага і макроекономічна нестабільність. (8 год.)

Лекція 1. Макроекономічна рівновага та умови її встановлення. (2 год.)

Необхідність економічної рівноваги як об’єктивної умови економічного розвитку. Вихідні принципи класичної і кейнсіанської моделей аналізу макроекономічної рівноваги. Сукупний попит і сукупна пропозиція як основні регулятори ринкового механізму встановлення макроекономічної рівноваги. Кейнсіанський аналіз макроекономічної рівноваги.

Лекція 2: Макроекономічна нестабільність та її наслідки. (2 год.)

Циклічність як закономірність економічного розвитку. Теорії циклів та криз. Зайнятість і безробіття. Інфляція: природа, форми, фактори, регулювання.

 

Практичне заняття (Семінар) (2 год.)

1.Поняття макроекономічної рівноваги та її основні параметри. Умови макроекономічної рівноваги в класичній моделі.

2. Кейнсіанський аналіз макроекономічної рівноваги.

3. Циклічність як закономірність економічного розвитку. Короткі, середні і довгі цикли. Промисловий цикл і його фази. Технологічні цикли і кризи.

4. Циклічні економічні кризи: їх причини та наслідки. Безробіття та інфляція. 

Завдання для самостійної роботи ( 2 год.)

1. З’ясуйте: чому класична теорія саморегульованого капіталізму виявилась неспроможною перед кризою 1929-1933 років?

2. Визначте поняття: економічна рівновага, вбудовані стабілізатори, сукупний попит, сукупна пропозиція, рівень цін, обсяг національного виробництва, крива сукупної пропозиції, споживання, заощадження, інвестиції, функція споживання, нульове споживання, середня схильність до споживання, гранична схильність до заощадження, валові інвестиції, чисті інвестиції, мультиплікатор, ефект мультиплікатора.

3. З’ясуйте: в чому причини сучасної світової фінансово-економічної кризи?

4. Визначте поняття: макроекономічна нестабільність, економічний цикл, короткостроковий цикл, середньостроковий цикл, довгостроковий цикл, технологічний цикл, цикл Кондратєва, фази циклу, криза, депресія, спад, стагнація, пожвавлення, піднесення, акселератор, безробіття, природне безробіття, економічне безробіття, структурне безробіття, приховане безробіття, тимчасове безробіття, плинне безробіття, рівень безробіття, «повна зайнятість», інфляція, прихована інфляція, відкрита інфляція, рівень інфляції, галопуюча інфляція, гіперінфляція, інфляція доходів, інфляція витрат, очікувана інфляція.Контрольні запитання та завдання

1. Що таке повна зайнятість?

2. Що таке макроекономічна рівновага?

3. Формалізуйте функцію попиту з урахуванням нульового споживання.

4. Формалізуйте мультиплікатор додаткових інвестицій.

5. Що таке промисловий цикл?

6. Що є основою циклічності економічних криз?

7. Що таке рівень безробіття?

8. Хто виграє від інфляції?

 

 

Рекомендована література: [1-7, 10, 15, 24, 25]

Тема 9. Фінансово-кредитний механізм і грошовий обіг. (5 год.)

Лекція. (2 год.)

Суть фінансів та їх роль у ринковій економіці. Форми фінансових відносин. Фінансовий ринок і його структура. Державний бюджет і бюджетна система. Бюджетний дефіцит і державний борг. Кредит і кредитна система. Банки і банківський кредит. Ринок цінних паперів. Біржова і позабіржова торгівля цінними паперами. Роль і місце інвестиційних фондів і страхових компаній у фінансовій системі. Пенсійні фонди. Суть податків і податкова система. Дискреційна і не дискреційна податкова політика.

Практичне заняття (Семінар). ( 2 год.)

1.Суть та форми фінансових відносин. Фінансовий ринок і його структура.

2.Кредит і кредитна система. Банки і банківський кредит.

3. Ринок цінних паперів. Біржова і позабіржова торгівля цінними паперами.

4. Сутність грошового обігу. Попит і пропозиція на ринку грошей.

5. Грошова база і грошові агрегати. Рівновага на грошовому ринку та вплив на неї держави.

 

Завдання для самостійної роботи ( 1 год.)

1. З’ясуйте: якими є принципи побудови бюджетної системи в Україні?2. Визначте поняття: фінанси, фінансова система, форми фінансів, бюджет, бюджетна система, бюджетний дефіцит, бюджетний профіцит, збалансований бюджет, державний борг, кредит, банківський кредит, пасивні операції банків, банківський прибуток, акція, облігація, казначейське зобов’язання, ощадний сертифікат, вексель, похідний цінний папір, фондова біржа, курс ЦП, курсова ціна ЦП, податки, прямі податки, непрямі податки.

3. З’ясуйте: з чого складається загальний попит на гроші?

4. Визначте поняття: грошовий обіг, структура грошового обігу, грошовий ринок, інфраструктура грошового ринку, попит на гроші, пропозиція грошей, рівновага грошового ринку, грошова база, грошові агрегати, грошовий мультиплікатор, грошова політика держави, кейнсіанська концепція грошового обігу, монетарна політика грошового обігу.

 

Контрольні запитання та завдання

1. Що становить матеріальну основу фінансів?

2. Що таке дефолт?

3. Назвіть види банків.

4. Що таке курс акції?

5. Прямим чи непрямим податком є ПДВ?

6. Що таке короткі і довгі гроші?

7. Назвіть склад грошового агрегату ІІІ.

8. Як змінюється кредитна ставка грошей для розрахунків за умов фінансово-грошової кризи?

9. Як змінюється кредитна ставка грошей для інвестицій за умов фінансово-грошової кризи?

Рекомендована література: [1-7, 9, 10, 12, 24]

 

Тема 10. Економічне зростання і соціальний прогрес. (1 год.)

 

Завдання для самостійної роботи ( 1 год.)

1. З’ясуйте: в чому полягає єдність і відмінність економічного зростання і економічного розвитку?

2. З’ясуйте: в чому причини сучасного соціального занепаду України?

3. Визначте поняття: економічне зростання, екстенсивне зростання, інтенсивне зростання, соціальний прогрес, життєвий рівень, якість життя, межа малозабезпеченості, межа бідності, соціальна справедливість, соціальна справедливість, соціальна рівність, крива Лоренца, коефіцієнт Джінні.

Контрольні запитання та завдання

1. Назвіть критерії економічного зростання.

2. Назвіть фактори економічного зростання та фактори, що їх стримують.

3. Назвіть показники вимірювання соціального прогресу.

4. В чому суть теорії сталого розвитку?

5. Чи є соціально справедливій розподіл багатства фактором економічного зростання?

 

 

Рекомендована література: [1-7, 12, 13, 16, 20, 24]

 

Тема 11. Світове господарство та його еволюція. Сучасні форми світо-господарських зв’язків. (6 год.)

Лекція. (2 год.)

Поняття світового господарства, основні етапи його становлення і розвитку. Міжнародний поділ праці – основа інтернаціоналізації виробництва. Становлення глобальної економіки. Транснаціональні корпорації. Інституціональні засади світової економіки.

Основні форми міжнародних економічних відносин.

Суперечності глобалізації економіки. Глобальна економічна диференціація. Україна на шляху інтеграції до глобального економічного простору.

 

Практичне заняття (Семінар) ( 2 год.)

1. Сутність світового господарства, його структура та етапи розвитку.

2. Об’єктивні основи виникнення і розвитку світового господарства.

3. Глобалізація економіки та нові центри економічного розвитку. Основні форми світо-господарських зв’язків та участь в них України.

 

Завдання для самостійної роботи ( 2 год.)

1. З’ясуйте: економічні наслідки членства України в зоні вільної торгівлі країн СНД?

2. Визначте поняття: світове господарство, міжнародний поділ праці, міжнародна спеціалізація, міжнародна кооперація, національні економічні інтереси, міжнародна економічна інтеграція, міжнародні інтеграційні об’єднання, міжнародна торгівля, СОТ, світовій ринок, інтернаціональна вартість товару, принцип абсолютних переваг, принцип порівняльних витрат, вивіз капіталу, міжнародний ринок капіталу, міжнародна міграція робочої сили, зовнішньо-торгівельний баланс, нееквівалентний обмін, міжнародні науково-технічні зв’язки, спільне підприємництво, вільна економічна зона, світові гроші, валютний ринок, курс національної валюти, конвертованість валют, котирування валют, біржова торгівля валютою, МВФ, міжнародний кредит, міжнародний ринок позичкового капіталу, платіжний баланс.

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке світові економічні потреби?

2. В яких міжнародних економічних інтеграційних об’єднаннях бере участь Україна?

3. В чому полягають причини міжнародного вивозу капіталу сьогодні?

4. Дайте приклади успішних спеціальних економічних зон в Україні.

5. Що таке плаваючий валютний курс?

 

 

Рекомендована література: [1-8,11, 18, 20]

 

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты